др Марина Топузовић

др Марина Топузовић Редовни професор
ИНСТИТУТ Институт за биологију и екологију
ГРУПА  
Кабинет: А-II-7 Дипломирала: 1983. године
Email: marina.topuzovic@pmf.kg.ac.rs Магистрирала: 1989. године
Телефон: 336 223 локал 273 Докторирала: 1995. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Морфологија биљака; Биологија, Екологија
 • Ендемицна флора и вегетација; Екологија, Биологија
 • Механизми адаптација биљака; Екологија, Биологија
Мастер студије:
 • Екотуризам; Екологија
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Topuzović M, Radojević I. Dekić M, Radulović N, Vasić S, Čomić Lj, Ličina B. Phytomedical investigation of Najas minor All. In the view of the chemical constituents. EXCLI Journal, 2015, 14:496-503. ISSN 1611-2156
 2. Stefanovic, N, Radojevic I, Ostojic A, Comic Lj, Topuzovic M., 2015. Composite Web Information System for Management of Water Resources. 2015; Water Resources Management. 29:2285–2301 DOI 10.1007/s11269-015-0941-y
 3. Ćurčić, M., Stankovic, M., Radojevic I, Stefanovic O, Comic Lj, Topuzovic M, Djacic D, Markovic S. Biological effects, total phenolic content and flavonoid concentrations of fragrant yellow onion (Allium flavum L.) Medicinal Chemistry 2012; Bentham Science Publishers, 46-51 ISSN 1573-4064.
 4. Topuzovic M. D, Pavlovic D., Ostojic A. M. Temporal and spatial distribution of macrophytes in the Gruza reservoir (Serbia) ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, (2009), vol. 61 br. 2, str. 289-296
 5. Topuzovic M.D, Pavlovic D. Physical organization of two reservoirs in Serbia as a crucial factor in development of their hydrophilic flora: a comparative study HYDROBIOLOGIA, (2004), vol. 525 br. 1-3, str. 239-243.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Истраживач на пројекту: III 41010 – Преклиничка испитивања биоактивних супстанци, 2011-2016.
 • Руководилац пројекта: Формирање програма презентације Ботаничке баште у Крагујевцу. Министарство науке и заштите животне средине
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Научно-истраживачки рад проф. Др Марине Топузовић обухвата област морфологије, анатомије, систематике и фитохемије виших биљака. У свом досадашњем раду бавила се проучавањем морфолошке и анатомске грађе појединих биљних врста; испитивањем промена на ткивима насталих услед дејства загађења ваздуха и земљишта; проучавањем утицаја типа геолошке подлоге на морфолошке и анатомске адаптације биљака; проучавањем хидрофилне макрофитске флоре акумулација Србије, посебно са аспекта временске и просторне дистрибуције макрофита, као и биоакумулације полутаната у њиховим ткивима; фитохемијском анлаизом аутохтоних и алохтоних самониклих, гајених, лековитих, инвазивних и др. биљних врста – проучавањем биолошке активности и продукције секундарних метаболита као одговора биљака на стресне услове животне средине.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English