НИО

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу је акредитован од стране Министарства просвете и науке као научноистраживачка организација. Запослени на Природно-математичком факултету се, поред наставне делатности, активно баве осмишљавањем, припремом и реализацијом научноистраживачких, стручних и других врста пројеката. Садржај и резултати научноистраживачког рада су у потпуности у складу са стандардима високог образовања, националним и европским циљевима високог образовања и циљевима Факултета.

Неопходан услов успешног образовног рада Природно-математичког факултета уско је повезан са континуалним научним и стручним радом и усавршавањем наставника и сарадника. Запослени на Факултету ангажовани су на бројним фундаменталним, иновационим, развојним и другим националним и међународним пројектима у области природно-математичких наука: хемије, биохемије, биологије, екологије, физике, математике и информатике и заштите животне средине. Реализација већег броја пројеката остварује се на Факултету, а део истраживања обавља се у другим истраживачким установама из земље и иностранства, са којима наш Факултете има дугогодишњу успешну сарадњу.

Факултет перманентно ради на стварању оптималних услова за научно-истраживачки рад, усавршавању постојећег наставног кадра у земљи и у иностранству , као и на сталном ангажовању младих истраживача (студената докторских студија) у рад на пројектима. Велики број запослених на Факултету има развијену научну сарадњу са страним универзитетима, тако да наставници, сарадници и истраживачи повремено бораве на страним универзитетима. Боравке најчешће финансира надлежно Министарство Републике Србије или се врши посредством различитих програма владиних и невладиних организација. Запослени на Факултету учествују на научним скуповима националног, регионалног и светског значаја. Посете страних истраживача и гостујућих професора су такође вид развијања међународне сарадње, унапређења рада и мобилности у спрези са унапређивањем наставног процеса, заступљен првенствено на докторским студијама.

Квалитет научно–истраживачког рада запослених на Природно-математичком факултету у Крагујевцу се експлицитно може показати на основу следећих навода:

 • запослени на Факултету су у периоду од 2012 – 2014. године публиковали укупно 448 радова са SCIлисте, и то: 141 у 2012. години, 158 у 2013. години и 149 у 2014. години;
 • Факултет је носилац више пројеката програма фундаменталних истраживања које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоје Републике Србије, а запослени на Факултету су ангажовани и на научно-истраживачким пројектима чији су руководиоци запослени на другим НИО у земљу, тако да укупно 153 наставника и сарадника учествује у радуна пројектима;
 • поред пројеката основних истраживања, запослени на Факултету су ангажовани и на другим међународним (билатералним или мултилатералним) и домаћим пројектима;
 • активности на пројектима теку у складу са Програмом научноистаживачког рада Природно-математичког факултета у Крагујевцу и Програмом развоја научног подмлатка;
 • од 96 запослених у својству наставника и научног сарадника на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, њих 82 задовољавају прописане услове за менторе;

На Природно-математичком факултету у Крагујевцу постоје осим кадровских и просторни и материјални услови за научноистраживачки рад.Факултет непрекидно ради на одржавању и опремању постојећих научних лабораторија. Средстава за набавку се обезбеђују од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, средствима од реализације међународних пројеката (ТЕМПУС, ФП7), од стране пројеката других Министарстава, пројеката са привредом, донација из земље и иностранства и средстава остварених пружањем услуга и реализацијом закључених уговора са наручиоцима посла.

Факултет врши редовну набавку стручне и научне литературе. Развијена је богата издавачкаделатност факултета. Важан је податак да је Природно-математички факулет у Крагујевцу издавач међународног часописа Comunications in mathematical and computer chemistry (МATCH) са импакт фактором 1.466 за 2014. годину. Поред тога, Факултете издаје и два научна часoписа од националног значаја: Kragujevac Journal of Mathematics и Kragujevac Journal of Science.

Знања до којих Факултет долази спровођењем одређених научно-истраживачких и професионалних активности ажурно се укључују у постојећи наставни процес, тако да је ужа научна област наставног особља у директној функцији наставе.

 • Акт о акредитацији Факултета као НИУ:
  • из 2007.г. погледати овде
  • из 2011. г. погледати овде
  • из 2016. г. погледати овде
 • Програм научноистраживачког рада Факултета можете погледати овде
 • Програм развоја научноистраживачког подмлатка можете погледати овде
 • Листу научноистраживачких пројеката чији су руководиоци наставници Факултета који се тренутно реализују на Факултету можете погледати овде
 • Листу сарадника укључених у научноистрађивачке пројекте можете погледати овде
 • Збирни преглед научноистраживачких резултата у претходној години можете погледати овде