НИО

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Неопходан услов успешног образовног рада Природно-математичког факултета уско је повезан са континуалним научним и стручним радом и усавршавањем наставника и сарадника. Природно-математички факултет (ПМФ) Универзитета у Крагујевцу је акредитован од стране Министарства просвете и науке као научноистраживачка организација (НИО). Запослени на Факултету ангажовани су на бројним фундаменталним, иновационим, развојним и другим националним и међународним пројектима у области природно-математичких наука: хемије, биохемије, биологије, екологије, физике, математике, рачунарских наука, и заштите животне средине. Реализација већег броја пројеката остварује се на Факултету, а део истраживања обавља се у другим истраживачким установама из земље и иностранства, са којима наш Факултете има дугогодишњу успешну сарадњу.

Факултет перманентно ради на стварању оптималних услова за научно-истраживачки рад, усавршавању постојећег наставног кадра у земљи и у иностранству, као и на сталном ангажовању младих истраживача (студената докторских студија) у рад на пројектима. Велики број запослених на Факултету има развијену научну сарадњу са страним универзитетима, тако да наставници, сарадници и истраживачи повремено бораве на страним универзитетима. Боравке најчешће финансира надлежно Министарство Републике Србије или се врши посредством различитих програма владиних и невладиних организација. Запослени на Факултету учествују на научним скуповима националног, регионалног и светског значаја. Посете страних истраживача и гостујућих професора су такође вид развијања међународне сарадње, унапређења рада и мобилности у спрези са унапређивањем наставног процеса, заступљен првенствено на докторским студијама.

ПМФ је укључен у европске и светске програме академске мобилности и размене на свим нивоима. Стратешки подржавајући мобилност, подижемо компетенције наставника и студената, који су конкурентни и способнији за сналажење у Европи и свету.

На Природно-математичком факултету у Крагујевцу постоје осим кадровских и просторни и материјални услови за научноистраживачки рад. Факултет непрекидно ради на одржавању и опремању постојећих научних лабораторија. Средстава за набавку се обезбеђују од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, средствима од реализације међународних пројеката (ТЕМПУС, ФП7), од стране пројеката других Министарстава, пројеката са привредом, донација из земље и иностранства и средстава остварених пружањем услуга и реализацијом закључених уговора са наручиоцима посла.

Факултет врши редовну набавку стручне и научне литературе. Развијена је богата издавачка делатност факултета. Важан је податак да је Природно-математички факулет у Крагујевцу издавач међународног часописа Comunications in mathematical and computer chemistry (МATCH). Поред тога, Факултете издаје и два научна часoписа од националног значаја: Kragujevac Journal of Mathematics и Kragujevac Journal of Science.

  • Акт о акредитацији Факултета као НИУ:
    • из 2019. г. можете погледати овде
    • из 2016. г. можете погледати овде
    • из 2011. г. можете погледати овде
    • из 2007. г. можете погледати овде