Упис

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА

Основне академске студије Датум
Математика 1. 7. 2024. од 9.00 до 13.00 h
Информатика 1. 7. 2024. од 9.00 до 13.00 h
Физика 1. 7. 2024. од 9.00 до 13.00 h
Биологија 2. 7. 2024. од 9.00 до 13.00 h
Екологија и заштита животне средине 2. 7. 2024. од 9.00 до 13.00 h
Хемија 2. 7. 2024. од 9.00 до 13.00 h

Кандидати који су се електронски пријавили, а положили су пријемни испит и стекли право на упис на одговарајући студијски програм, приликом уписа су у обавези да предају оригинална документа.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року према распореду, губи право на упис и уместо њега ће се уписати други кандидат, према редоследу на коначној ранг листи.


УПИС КАНДИДАТА „ИСПОД ЦРТЕ” КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО ДА СЕ УПИШУ НА БУЏЕТ

Основне академске студије Датум
Математика 1. 7. 2024. у 13.00 h
Информатика 1. 7. 2024. у 13.00 h
Физика 1. 7. 2024. у 13.00 h
Хемија 2. 7. 2024. у 13.00 h
Биологија 2. 7. 2024. у 13.00 h
Екологија и заштита животне средине 2. 7. 2024. у 13.00 h

У 13.00 h биће извршена прозивка кандидата који су „испод црте”, према истакнутом распореду за упис, па је потребно да буду тачно у 13.00 h испред Студентске службе Факултета.

Уколико се не попуне сва буџетска места, Факултет ће признати пријемни испит кандидатима који су га положили на неком од сродних факултета универзитета у Србији из предмета предвиђених за упис на ПМФ.

ПРИЈАВА кандидата који су положили пријемни испит из одговарајућег предмета за сродни студијски програм

9. и 10. 7. 2024. од 9.00 до 13.00 h


Приликом пријаве Студентској служби се подноси:

 • пријава на конкурс (добија се у Студентској служби, не купује се)
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • диплома
 • молба Декану Факултета за признавање пријемног испита,
 • потврду о положеном пријемном испиту са оствареним бројем бодова
 • доказ о уплати за признавање пријемног испита са сродних факултета (7.000,00 динара. Уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19).

УПИС кандидата који су положили пријемни испит из одговарајућег предмета на сродном факултету

10. 7. 2024. од 9.00 до 13.00 h


Уколико се пријави већи број кандидата у односу на преостали број слободних места, врши се рангирање свих пријављених кандидата.


ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

 • оригинална документа (4 сведочанства, диплома и извод из матичне књиге рођених)
 • два обрасца ШВ-20 (скриптарница Факултета)
 • индекс (Студентска служба Факултета)
 • две фотографије 4.5×3.5 cm
 • доказ о уплати одговарајућих накнада (3.000,00 динара. Уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19).
 • за самофинансирајуће студенте доказ о уплаћеној првој рати школарине (од укупно шест рата), у износу од 14.000,00 динара.

НАПОМЕНА: све уплате извршити на посебним уплатницама на жиро-рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, број 840-1017666-11 са позивом на број 05-19.


УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству могу да се упишу на студијски програм уколико им се призна стечена страна школска исправа у складу са Законом.

УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и грађани Републике Србије, укључујући право да се финансирају из буџета.

Приликом пријављивања на Конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација. До тренутка уписа ови кандидати морају имати нострификована документа. Кандидати који поседују документа Републике Српске конкуришу без нострификације.

Кандидати своју националну припадност потврђују потписаном изјавом.

Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Република Црна Гора.

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављанин плаћа школарину.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршенoј средњој школи или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ- ЛИНК

УПИС ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - ЛИНК

За eвентуалне додатне информације можете се обратити Студентској служби Факултета, ул. Радоја Домановића 12 у Крагујевцу; на телефон 034/300-260 и путем електронске поште (контакт адреса је biljana.paunovic@pmf.kg.ac.rs).