ИЗВЕШТАЈ О

САМОВРЕДНОВАЊУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крагујевац

2015. године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВОД

 

 

 

Поступак самовредновања на Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу спроведен је током летњег семестра 2015. године. У свему је поштован Правилник о обезбеђењу квалитета који је донео Декан Природно-математичког факултета у Крагујевцу, и који је део система обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета у Крагујевцу. Процењена је испуњеност сваког од стандарда за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа, који су дати у Правилнику о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа, усвојеном од стране Националног савета за високо образовање (у Београду, 20. октобра 2006. године, бр. 612-00-591/2006-04/1).

 

Извештај о самовредновању је написан према Упутству за припрему извештаја о самовредновању, који је издала национална Комисија за акредитацију и проверу квалитета. Извештај има три дела:

 

-        подаци о Природно-математичком факултету у Крагујевцу,

-        општа оцена испуњености стандарда квалитета на Природно-математичком факултету у Крагујевцу,

-        прилози на основу којих је сачињен Извештај о самовредновању Природно-математичког факултета у Крагујевцу.

 

Поступак самовредновања је спровела и Извештај о самовредновању написала Комисија за самовредновање, формирана одлуком Наставно-научног већа Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 450/XIV-1, од 20.05.2015.године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Први део:

 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

 

 

 

 

Историја и основни подаци о Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив високошколске установе:

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Универзитет

 

Факултет

 

Академија струковних студија

Висока школа

Висока школа струковних студија

 

Адреса: Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац

Web адреса: http://www.pmf.kg.ac.rs/

 

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Природно-математичке науке

Друштвено-хуманистичке науке

Медицинске науке

Техничко-технолошке науке

Уметност

 

 

Број наставника

Предавачи

 

Доценти

 

Ванредни професори

Редовни професори

Проф.

емеритус

Са пуним радним временом

2

35

19

19

1

Са непуним радним временом

 

1

2

1

 

Ангажовање по уговору

-

1 + 1

1

4 + 1

 

Укупан број

2

38

22

25

1

Укупан број наставника

80 и 8 по уговору = 88

 

Број сарадника

Сарадници у настави

Истраживачи приправници

Истраживачи сарадници

Асистенти

 

Научни сарадници

Са пуним радним временом

 

7

29

37

16

Са непуним радним временом

3

 

 

 

 

Укупан број сарадника

92

 

 

Студије

*Број студената

 

 

Основне академске студије

285 х 4 = 1140

Мастер академске студије

155 x 1 = 155

Специјалистичке академске студије

-

Докторске академске студије

42 x 3 = 126

Основне струковне студије

-

Специјалистичке струковне студије

-

Укупно

1421

*Укупан број студената на програмима који се акредитују- број студената у првој години помножен бројем година трајања студијских програма

 

 

 

Простор, Библиотека

110,40 m2

Простор, укупна квадратура

ПМФ -10.733,00m2

Настава: 4120.25 m2

Укупан потребан простор 2842m2

Укупан број библиотечких јединица из области из које се изводи наставни процес

63561

уџбеника 6470

Укупан број рачунара у рачунарским учионицама

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ненаставно особље се састоји од 30 лица која чине помоћно особље у настави, 20 која чине техничко особље и 12 лица која обављају административне послове.

Природно-математички факултет се акредитована високошколска установа. На Факултету је запослено 88 наставника и 92 сарадника у настави. Тренитно на факултету студира 1420 студент на основним, мастер и докторским студијама. Списак акредитованих студијских програам приказан је у табели 1:

 

 

Табела 1. Листа студијских програма који су акредитовани на високошколској установи са укупним бројем студената за који су студијски програми акредитовани

 

Студијски програм

 

Број студената

Број одлуке о акредитацији

Датум одлуке о акредитацији

Основне академске студије Математике (180ESPB)

50

612-00-643/2008-04

28.11.2008.

Основне академске студије Математике (240ESPB)

50

612-00-253/2011-04

14.10.2011.

Основне академске студије Информатике

(180 ESPB)

35

612-00-643/2008-04

16.01.2009.

Основне академске студије Информатике

(240 ESPB)

35

612-00-254/2011-04

25.11.2011.

70

612-00-02366/2014-04

12.12.2014.

Основне академске студије Физике (240 ESPB)

25

612-00-643/2008-04

15.05.2009.

25

612-00-00658/2013-04

13.09.2013.

Основне академске студије Хемије (240 ESPB)

65

612-00-643/2008-04

27.11.2008.

65

612-00-00658/2013-04

08.11.2013.

Основне академске студије Биологије (180 ESPB)

75

612-00-643/2008-04

08.05.2009.

Основне академске студије Биологије (240 ESPB)

35

612-00-02092/2011-04

08.06.2012.

Основне струковне студије Екологије (180 ESPB)

25

612-00-131/2008-04

19.06.2009.

Основне академске студије Екологије (240 ESPB)

40

612-00-02092/2011-04

08.06.2012.

Мастер академске студије Математике 120 ESPB

30

612-00-643/2008-04

15.05.2009.

Мастер академске студије Математике 60 ESPB

30

612-00-253/1/2011-04

14.10.2011.

Мастер академске студије Информатике 120 ESPB)

20

612-00-643/2008-04

16.01.2009.

Мастер академске студије Информатике (60 ESPB)

20

612-00-318/2011-04

25.11.2011.

Мастер академске студије Физике (60 ESPB)

15

612-00-643/2008-04

15.05.2009.

15

612-00-00658/2013-04

13.12.2013.

Мастер академске студије Хемије (60 ESPB)

30

612-00-643/2008-04

27.11.2008.

50

612-00-00658/2013-04

08.11.2013.

Мастер академске студије Биологије (120 ESPB)

35

612-00-643/2008-04

16.01.2009.

Мастер академске студије Биологије (60 ESPB)

20

612-00-02092/2011-04

08.06.2012.

Мастер академске студије Екологије (60 ESPB)

20

612-00-02092/2011-04

26.10.2012.

Мастер академске студије Биологије молекуларна биологија (60 ESPB)

20

612-00-00084/2015-04

05.06.2015.

Докторске академске студије Математике (180ESPB)

10

612-00-643/2008-04

28.11.2008.

10

612-00-00658/2013-04

21.03.2014.

Докторске академске студије Рачунарских наука (180ESPB)

5

612-00-643/2008-04

16.01.2009.

5

612-00-00658/2013-04

09.05.2014.

Докторске академске студије Физике (180ESPB)

5

 

28.11.2008.

5

612-00-00658/2013-04

13.09.2013.

Докторске академске студије Хемије (180ESPB)

10

612-00-643/2008-04

27.11.2008.

 

612-00-00658/2013-04

08.11.2013.

 

Докторске академске студије Биологије(180ESPB)

12

612-00-643/2008-04

27.11.2008.

12

612-00-00658/2013-04

11.10.2013.

Основне струковне студије Екологије

25

612-00-131/2008-04

19.06.2009.

 

 

На Факултету је запослено 30 лица која чине помоћно особље у настави, 20 која чине техничко особље и 12 лица која обављају административне послове.

Природно-математички факултет се акредитована научноистраживачка организација. Запослени на факултету су носиоци 6 пројектата које финансира Министарство просвете науке и технолошког развоја, 2 пројекта које финансира Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Управа за шуме и 2 међународна пројекта. На пројектима је ангажовано 153 зистраживача, наставника и сарадника са Факултета.

Укупан простор Факултета износи 10.733 м2 и обухвата 4.120,25 м2 простора за извођење наставе (амфитеатри, учионице, лабораторије). Однос укупне површине и броја студената студијских програма који се акредитују је 7,6 м2 по студенту, од чега је 2,90 м2 намењено извођењу наставе. Факултет располаже и допунским простором укупне површине од скоро 20 ха у оквиру Ботаничке баште, где се изводи део практичне наставе, а планирана је и изградња пратећих објеката за извођење наставе као што су лабораторије, слушаонице и друго.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други део:

 

 

ОПШТА ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА СА ПРЕДЛОГОМ БУДУЋИХ МЕРА НА

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

 

 

 

 

     Процена испуњености стандарда 1 Стратегија обезбеђења квалитета

     Процена испуњености стандарда 2 Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета

     Процена испуњености стандарда 3 Систем обезбеђења квалитета

     Процена испуњености стандарда 4 Квалитет студијских програма

     Процена испуњености стандарда 5 Квалитет наставног процеса

     Процена испуњености стандарда 6 Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада

     Процена испуњености стандарда 7 Квалитет наставника и сарадника

     Процена испуњености стандарда 8 Квалитет студената

     Процена испуњености стандарда 9 Квалитете уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса

     Процена испуњености стандарда 10 Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке

     Процена испуњености стандарда 11 Квалитет простора и опреме

     Процена испуњености стандарда 12 Финансирање

     Процена испуњености стандарда 13 Улога студената у самовредновању и провери квалитета

     Процена испуњености стандарда 14 Систематско праћење и периодична провера квалитета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПШТА ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА НА

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

СА ПРЕДЛОГОМ БУДУЋИХ МЕРА

 

 

 

КОМИСИЈА закључује да Природно-математички факултет у Крагујевцу испуњава највећи део захтева стандарда. Посебно добре стране студијских програма су: довољно компетентних наставника, садржински богат програм наставе усмерен на оспособљавање студената за самосталан практичан рад, јасни захтеви за усклађеношћу програма са курикулумима сличних факултета развијених европских земаља, и постојање система усавршавања наставника и сарадника у иностранству. Истичемо да наставници и сарадници Природно-математичког факултета током извођења предавања и вежби поступају професионално и имају коректан однос према студентима. На Факултету је остварено јединство образовног, научноистраживачког и професионалног (стручног) рада.

Да би се извесни процеси унапредили, потребно је предузети одређени број корективних мера које су наведене у овом Извештају, и наставити са систематским праћењем и оцењивањем обима и квалитета образовног и научноистраживачког рада на факултету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трећи део:

 

 

ПРИЛОЗИ

 

 

 

1. Pravilnik o obezbedjenju kvaliteta

2. Komisija za samovrednovanje 2015

3. Komisija za samovrednovanje iz 2008

4. Istorija i osnovni podaci o ustanovi

5. Ciljevi i zadaci Fakulteta

6. Politika obezbedjenja kvaliteta

7. Strategija obezbedjenja kvaliteta 2007

8. Strategija obezbedjenja kvaliteta 2012

9. Odluka o usvajanju strategije 2012

10. Mere i subjekti obezedjenja kvaliteta

11. Statut PMF Kragujevac

12. Izmene Statuta PMF Kragujevac

13. Statut preciscen tekst 2015

14. Izvod iz Statuta

15. Komisija za obezbedjenje kvaliteta_2013

16. Odluka o promeni clana komisije

17. Akcioni plan komisije za obezbedjenje kvaliteta 2014 - 15

18. Odluka o prihvatanju akcionog plana 2014-15

19. Akcioni plan 2015-16

20. Odluka Akcioni plan 2015-16

21. Standardi i postupci

22. Odluka za standarde i postupke

23. Plan rada i procedure

24. Odluka o prihvatanju plana rada

25. Izvestaj komisije za kvalitet 2014-15

26. Odluka Izvestaj komisije za kvalitet 2014-15

27. Izvestaj komisije za 2012

28. Odluka o prihvatanju Izvestaja komisije za 2012

29. Opis rada Komisije za kvalitet

30. Anketa prvi semestar 2012-13

31. Anketa drugi semestar 2012-13

32. Anketa prvi semstar 2013-14

33. Anketa drugi semstar 2013-14

34. Anketa prvi semestar 2014-15

35.

36. Studijski program

37. Tabela mapiranja predmeta

38. Obracunavanje ESPB - primer

39. Pravilnik o upisu studenata

40. Stopa odustajanja studenata od daljeg studiranja

41. Anketa studenata studijski programi i sluzbe 2012

42. Spisak akreditovanih programa

43. Komisija za obezbedjenje kvaliteta 2008

44. Ankete poslodavaca

45. Rasporedi casova

46. Usavrsavanja nastavnika i saradnika

47. Pravilnik za izbor nastavnika i saradnika

48. Odluka o izmenama i dopunama pravilnika za izbor nastavnika i saradnika

49. Program rada podmladka

50. Program razvoja kadra i analiza potreba nastavnog kadra

51. Pravilnik o polaganju ispita

52. Informatori za upis

53. Komisije za upis

54. Priznavanje prijemnog ispita

55. Pravilnik o koriscenju knjiznog fonda biblioteke

56. Izmene Pravilnika o koriscenju knjiznog fonda bibloteke

57. Pravilnik o udzbenicima

58. Spisak udzbenika i monografija ciji su autori zaposleni na fakultetu

59. COBISS

60. Spisak konferencija

61. Sematska struktura fakulteta

62. Planovi prostora i zgrada

63. Dokaz o vlasnistvu

64. Finansijski planovi

65. Finansijski izvestaji

66. Saradnja sa privredom

67. Pravilnik o radu studentskog parlamenta

68. Izjava o dostupnim bazama

69. Pravilnik o sistematizaciji

70. Оdluka o akreditaciji fakulteta kao NIO 2011

71. Program rada

72. Anketa o vrednovanju studijskog programa

73. Regularnost_nastave 2013-14

74. Regularnost_nastave 2014-15

75. Studijski boravci

76. Clanovi Saveta fakulteta

77. Članovi Nastavno-naucnog veca fakulteta

78. Spisak laboratorija

79. Sertifikat

80. Radovi na odrzavanju

81. Specifikacija laboratorija

82. Postupak prijemni ispit

83. Postupak ispit

84. Popularizacija

85. Analiza kvaliteta upisanih studenata

86. Saradnja sa drugim Univerzitetima

87. Program naucnoistrazivackog rada 2016-2020

88. Odluka_NNV_Program_NIR

89. Program NIR_podmladakl 2016-2020

90. Odluka_NNV_Podmladak

91. Pravilnik o radu

92. Izvestaj o radu PMF 2014