Процена испуњености стандарда 6:

Квалитет научноистраживачког,уметничког и стручног рада

 

 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу је акредитован од стране Министарства просвете и науке као научноистраживачка организација (Одлука о акредитацији за обављање научно-истраживачке делатности бр. 021-01-17/17, од 25. 10. 2011. год.). У складу с тим, запослени на Природно-математичком факултету, поред наставне делатности, активно се баве осмишљавањем, припремом и реализацијом научноистраживачких, стручних и других врста пројеката.

Неопходан услов успешног образовног рада Природно-математичког факултета уско је повезан са континуалним научним и стручним радом и усавршавањем наставника и сарадника. Запослени на Факултету ангажовани су на бројним фундаменталним, иновационим, развојним и другим националним и међународним пројектима у области природно-математичких наука: хемије, биохемије, биологије, екологије, физике, математике и информатике и заштите животне средине (Табела 6.1.). Реализација већег броја пројеката остварује се на Факултету, а део истраживања обавља се у другим истраживачким установама из земље и иностранства, са којима наш факултете има дугогодишњу успешну сарадњу. Такође, Факултет перманентно ради на стварању оптималних услова за научно-истраживачки рад, усавршавању постојећег наставног кадра у земљи и у иностранству (Прилог 5.3.), као и на сталном ангажовању младих истраживача (студената докторских студија) у рад на пројектима.

Квалитет научноистраживачког рада запослених на Природно-математичком факултету у Крагујевцу се експлицитно може показати на основу следећих навода:

-       запослени на Факултету су у периоду од 2012 2014. године публиковали укупно 448 радова са SCI листе, и то: 141 у 2012. години, 158 у 2013. години и 149 у 2014. години (Tабела 6.4.);

-       Факултет је носилац 10 пројеката програма фундаменталних истраживања које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоје Републике Србије (Табела 6.1.), а запослени на факултету су ангажовани и на научно-истраживачким пројектима чији су руководиоци запослени на другим НИО у земљу, тако да укупно 153 наставника и сарадника учествује у раду на пројектима (Табела 6.2.).

-       поред пројеката основних истраживања, запослени на Факултету су ангажовани и на другим међународним (билатералним или мултилатералним) и домаћим пројектима (Табела 6.6.);

-       активности на пројектима теку у складу са Програмом научноистаживачког рада Природно-математичког факултета у Крагујевцу за период 01. 01. 2012 - 31. 12. 2015. године, а истовремено, Факултет непрекидно ради на укључивању младих истраживача (студената докторских студија) на пројекте (Програм за развој подмлатка).

-       на Природно-математичком факултету у Крагујевцу је за период 2012 2014. године одбрањено укупно 62 докторске дисертације, а само у 2015. години закључно са 1. 10. 2015. године још 12. (Табела 6.5.);

-       од 96 запослених у својству наставника и научног сарадника на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, њих 82 задовољавају прописане услове за менторе (Табела 6.7.);

 

Факултет непрекидно ради на усавршавању својих кадрова у земљи и у иностранству. Велики број запослених на Факултету има развијену научну сарадњу са страним универзитетима, тако да наставници, сарадници и истраживачи повремено бораве на страним универзитетима. Боравке најчешће финансира надлежно Министарство Републике Србије или се врши посредством различитих програма владиних и невладиних организација. Ту се, свакако, подразумева и учешће запослених на научним скуповима националног, регионалног и светског значаја. Поред тога, честе посете страних истраживача и гостујућих професора су вид развијања међународне сарадње, унапређења рада и мобилности у спрези са унапређивањем наставног процеса, првенствено на докторским студијама.

На Природно-математичком факултету у Крагујевцу постоје кадровски, просторни и материјални услови за научноистраживачки рад. Факултет непрекидно ради на одржавању и опремању постојећих научних лабораторија. Средстава за набавку се обезбеђују од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, средствима од реализације међународних пројеката (ТЕМПУС, ФП7), од стране пројеката других Министарстава, пројеката са привредом, донација из земље и иностранства и средстава остварених пружањем услуга и реализацијом закључених уговора са наручиоцима посла. Списак опреме је приказан у Табели 11.2., уз напомену да је новим пројектима за период 2011 2015. године поручена значајна опрема за рад, која је тренутно у фази набавке.

Факултет врши редовну набавку стручне и научне литературе. Развијена је богата издавачка делатност факултета. Важан је податак да је Природно-математички факулет у Крагујевцу издавач јединог међународног часописа у Србији, Comunications in mathematical and computer chemistry (МATCH) са импакт фактором 1.466 за 2014. годину. Поред тога, Факултете издаје и два научна часoписа од националног значаја: Kragujevac Journal of Mathematics и Kragujevac Journal of Science.

Знања до којих Факултет долази спровођењем одређених научно-истраживачких и професионалних активности ажурно се укључују у постојећи наставни процес, тако да је ужа научна област наставног особља у директној функцији наставе.

 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу је остварио циљеве и испунио стандарде постављене стандардом 6, јер:

 

1.    запослени на Факултету се поред наставних активности активно баве научноуистраживачким радом;

2.    на Факултету се реализује значајан број научноистраживачких, стручних и других пројеката;

3.    Факултет континуално прати и оцењује обим и квалитет научноистраживачког рада запослених;

4.    резултати научноистраживачког рада запослени публикују у познатим међународним и домаћим часописима;

5.    запослени на факултету резултате свог научноистраживачког рада активно укључују у наставни процес кроз предавања, израду завршних, мастер радова или докторских дисератција;

6.    Факултет подстиче запослене за активан научноистраживачки рад;

7.    Факултет одобрава студијске боравке и учешће на конференцијама запослених у циљу непрекидног усавршавања и праћења европских и светских трендова;

8.    Факултет обавља издавачку делатност;

9.    Факултет у оквиру својих могућности материјално помаже куповину и одржавање опреме за несметан научноистраживачки рад запослених.

 

Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

 

(SWOT анализа)

Квантификација процене

S - Strengths - Предности

+++ - високо значајно

W -Weaknesses - Слабости

++ - средње значајно

O - Opportunities - Могућности

+ - мало значајно

T Threats - Опасности

0 без значајности

 

 

Предности (Strengths)

 

    Одобрени број пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја за период 2011 2014 +++

    Постоје Програм научноистраживачког рада ПМФ-а, Програм развоја научно-истраживачког кадра (Програми) и Правилник о раду на основи кога се врши финансирање финансирање научно-истраживачког рада +++

    Утврђени су критеријуми за суфинансирање учешћа наставника и сарадника на научним скуповима на основу критеријума надлежног Министарства +++

    Постоји одговарајућа и савремена техничка, лабораторијска и друга опрема ++

    Обезбеђен је сталан и неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику, као и информационим технологијама које се у значајном обиму могу користити у научно-истраживачке и образовне сврхе +++

 

Слабости (Weaknesses)

 

    Недовољно адекватне лабораторијска и друга опрема и простор за подизање обима и квалитета извођења научноистраживачког рада ++

    Постојећи извори финансирања нису довољни за младе истраживаче +++

    Недостатак моћних рачунарских ресурса који би били јавно доступни ++

 

Могућности (Opportunities)

 

    Едукација наставника и сарадника Факултета о општој методологији истраживања +++

    Покретање нових пројеката +++

    Набавка додатне лабораторијске и друге потребне опреме за интензивније укључивање наставног особља и студената у експериментална истраживања +++

    Унапредити постојеће и развити нове области експерименталних истраживања, кроз формирање нових лабораторија са у којима би се развиле нове истраживачке методе ++

    Проширити обим и повећати квалитет истраживања кроз повећање истраживачког капацитета наставника и сарадника +

Опасности (Threats)

 

    Ограниченост простора, лабораторијских и људских ресурса за адекватну реализацију различитих делатности из домена научно-истраживачког рада ++

 

Предлог мера и активности за унапређење стандарда 6

 

1.    Природно-математички факулет ће уложити напоре за повећање броја публикованих радова запослених, пре свега у истакнутим међународним часописима

2.    Факултет ће се трудити да одржи квалитет научно-истраживачких (домаћих, међународних, билатералних и мултилатералних) пројеката на којима су ангажовани запослени

3.    Факултет мора одржати квалитет одбрањених докторских дисерација, који се огледа у броју публикованих радова из тезе

4.    Унапређење простора, библиотеке, набавка нове и одржавање постојеће опреме за рад истраживача

5.    Наставити са ангажовањем младих истраживача у научно-истраживачким пројектима

6.    Развијати нову и одржавати постојећу сарадњу са иностраним универзитетима

 

Показатељи и прилози за стандард 6:

 

      Табела 6.1. Назив текућих научноистраживачких пројеката чији су руководиоци наставници стално запослени на Факултету

      Табела 6.2. Списак наставника и сарадника запослених у високошколској институцији, учесника у текућим домаћим и међународним пројектима

      Табела 6.3. Збирни преглед научноистраживачких и уметничких резултата у установи у претходној календарској години према критеријумима Министарства

      Табела 6.4. Списак SCI-индексираних радова по годинама за претходни трогодишњи период

      Табела 6.5. Листа одбрањених докторских дисертација у претходне три школске године

      Табела 6.6. Списак стручних и уметничких пројеката који се тренутно реализују у установи чији су руководиоци наставници стално запослени на Факултету

      Табела 6.7. Списак ментора према тренутно важећим стандардима који се односи на испуњеност услова за менторе у оквиру образовно-научног, односно образовно-уметничког поља, као и однос броја ментора у односу на укупан број наставника у високошколској установи

      Прилог 6.1. Награде и признања наставника, сарадника и студената за остварене резултате у научноистраживачком раду за период од 2007. године

      Прилог 6.2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број наставника и сарадника на високошколској установи

      Прилог 6.3. Однос броја SCI-индексираних радова у односу на укупан број наставника и сарадника на високошколској установи у 2011. години