Процена испуњености стандарда 13:

Улога студената у самовредновању и провери квалитета

 

 

Природно-математички факултет је својим општим актима и одговарајућим одлукама установио институционални систем обезбеђења квалитета, којим је обезбедио и значајну улогу студената у процесу спровођења стратегије, стандарда и процеса обезбеђења квалитета.

Студентски парламент делегира представнике студената у телима и органима Факултета, чиме се обезбеђује заштита права студената: представници студената су чланови свих тела задужених за квалитет наставног процеса и услова рада (Комисија за самовредновање и Комисија за обезбеђење квалитета). Студенти су чланови Наставно-научног већа и Савета факултета и из редова студената именује се Студент продекан (подаци о члановима Наставно-научног већа и Савета Факултета налазе се на сајту Факултета: www.pmf.kg.ac.rs). На овај начин студенти су укључени у целокупни поступак обезбеђивања квалитета, од прикупљања података, преко формирања извештаја, доношења мера за побољшање квалитета, до доношења докумената којима се обезбеђује квалитет високошколске установе (Наставно-научно веће, Савет).

Студенти су активно укључени у процесе перманентног осмишљавања, реализације развоја и евалуације студијских програма у оквиру курикулума и развој метода оцењивања.

Области које се студенти путем анкета периодично оцењују су: квалитет студијских програма, наставног процеса, педагошког рада наставника и сарадника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса, услова рада, рада факултетских служби и др.

Студенти могу, делујући кроз студентски парламент, да предложе анкетни упитник који са свог становишта сматрају актуелним и да спроведу анкету. Анкете којима се испитују ставови и мишљења студената о питањима из свих области које се проверавају у процесу самовредновања су обавезни елеменат самовредновања на Факултету, а резултати спроведених анкета су доступним јавности на сајту Факултета.

Након самовредновања спроведеног 2012. године, испоштована је препорука да се у рад Студентског парламента укључе и студенти докторских студија. Списак чланова Студентског парламента и активности Студентског парламента доступни су јавности на сајту Факултета.

 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу је остварио циљеве и испунио стандарде постављене стандардом 13, јер:

 

1.    обезбеђује значајну улогу студената у процесу обезбеђења квалитета и то кроз рад студентских организација и студентских представника у телима Факултета, као и кроз анкетирање студената о квалитету високошколске установе;

2.    Статутом Факултета, Стратегијом обезбеђења квалитета и другим актима обезбеђено је учешће студената у процесима и телима који се обаве обезбеђењем квалитета.

 

 

 

Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

 

(SWOT анализа)

Квантификација процене

S - Strengths - Предности

+++ - високо значајно

W -Weaknesses - Слабости

++ - средње значајно

O - Opportunities - Могућности

+ - мало значајно

T Threats - Опасности

0 без значајности

 

Предности (Strengths)

 

    Факултет обезбеђује значајну улогу студената у процесу обезбеђења квалитета и то кроз рад студентских организација и студентских представника у телима Факултета, као и кроз анкетирање студената о квалитету високошколске установе +++

    студенти су укључени у целокупни поступак обезбеђивања квалитета, од прикупљања података, преко формирања извештаја, доношења мера за побољшање квалитета +++

 

Слабости (Weaknesses)

 

    Недовољна мотивисност и незаинтересованост студената за масовније и кваллитетније учешће у процесима обезбеђења квалитета +++

    Споро спровођење корективних мера након анализа анкета ++

 

Могућности (Opportunities)

 

    Могуће је проналажење начина за мотивисање студената за активније учешће у процесима и телима која се баве обезбеђењем квалитета ++

    Повећање сарадње са студентским парламентима других факултета +

 

Опасности (Threats)

 

    Неки студенти нису вољни да се ангажују у области управљања квалитетом +++

 

Предлози за побољшање и планиране мере

 

1.    Увести перманентну едукацију студената значају управљања квалитетом, континуално радити на повећању свести и знања студената о потреби да својим активним учешћем доприносе побољшању система квалитета у раду Факултета

2.    Омогућити анонимно изјашњавање студената путем кутије за примедбе о ономе што они сматрају актуелним а од значаја је за квалитет процеса на Факултету

 

Показатељи и прилози за стандард 13

 

      Прилог 13.1. Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и провери квалитета: Статут Факултета; Комисија за обезбеђење квалитета; Комисија за самовредновање.