Комисија за обезбеђење квалитета: креира и предлаже модел обезбеђења квалитета, предлаже опште акте и план активности за спровођење политике квалитета, периодично преиспитује и предлаже мере за обезбеђење послова и задатака свих субјеката у остваривању политике обезбеђења квалитета, прати и обезбеђује учешће студената у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда и поступка обезбеђења квалитета и др.

У протеклом периоду Комисија је спровела прикупљање, анализу и евалуирање података (сакупљених анкетирањем, кроз извештаје стручних служби, из документације за акредитацију), који се тичу квалитета рада у предвиђеним областима. Комисија је вршила анализе извештаја и предлога корективних мера који се односе на квалитет студијских програма.