УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ - ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

 

Анкета о вредновању студијског програма

 

На основу резултата анкета које су попуњавали дипломирани студенти основних, мастер и докторских студија, може се закључити да су сипломирани студенти задовољни квалитетом студијских програма. Све оцене (осим једног изузетка код оцене доступности литературе на ОАС) су 4 и преко 4, чиме Факултет може бити задовољан.

 

Анкетом је обухваћенo 73 студенатa Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу који су завршили Основне академске студије

Р. Б.

Тврдње

Одговори

1 2 3 4 5

1.

Садржај, циљеви и исходи процеса учења су јасно дефинисани

и били су ми познати приликом уписа на студијски програм

4.51

2.

Прописана литература за сваки предмет студијског програма је

доступна, адекватна и доприноси разумевању садржаја

3.94

3.

Време потребно за савладавање сваког предмета студијског

програма је адекватно броју ЕСПБ бодова тог предмета (радно

оптерећење)

4.81

4.

Генерално сам задовољан квалитетом теоријске наставе

4.13

5.

Генерално сам задовољан квалитетом практичне наставе

(вежбе и др.)

4.65

6.

Предмети су добро усклађени једни у односу на друге и добро

се надовезују

3.98

7.

Услови за извођење студијског програма су адекватни

(библиотека, простор, опрема и др.)

4.38

8.

Настава се редовно одржава према утврђеном распореду

4.68

9.

Студентска служба квалитетно и професионално обавља свој рад

4.00

За сваку следећу тврдњу заокружите број који одражава ваше мишљење о квалитету

студијског програма. Упутство за одговарање:

1 у потпуности се не слажем; 2 не слажем се; 3 и слажем се и не слажем се;

4 слажем се; 5 у потпуности се слажем.

Анкета је анонимна.

 

Анкетом је обухваћенo 50 студенатa Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу који су завршили мастер академске студије

 

Р. Б.

Тврдње

Одговори

1 2 3 4 5

1.

Садржај, циљеви и исходи процеса учења су јасно дефинисани

и били су ми познати приликом уписа на студијски програм

4.51

2.

Прописана литература за сваки предмет студијског програма је

доступна, адекватна и доприноси разумевању садржаја

4.94

3.

Време потребно за савладавање сваког предмета студијског

програма је адекватно броју ЕСПБ бодова тог предмета (радно

оптерећење)

5

4.

Генерално сам задовољан квалитетом теоријске наставе

5

5.

Генерално сам задовољан квалитетом практичне наставе

(вежбе и др.)

4.80

6.

Предмети су добро усклађени једни у односу на друге и добро

се надовезују

5

7.

Услови за извођење студијског програма су адекватни

(библиотека, простор, опрема и др.)

4.38

8.

Настава се редовно одржава према утврђеном распореду

4.68

9.

Студентска служба квалитетно и професионално обавља свој рад

4.00

За сваку следећу тврдњу заокружите број који одражава ваше мишљење о квалитету

студијског програма. Упутство за одговарање:

1 у потпуности се не слажем; 2 не слажем се; 3 и слажем се и не слажем се;

4 слажем се; 5 у потпуности се слажем.

Анкета је анонимна.

 

 

 

 

 

Анкетом је обухваћенo 21 студенат Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу који су завршили Докторске академске студије

Р. Б.

Тврдње

Одговори

1 2 3 4 5

1.

Садржај, циљеви и исходи процеса учења су јасно дефинисани

и били су ми познати приликом уписа на студијски програм

 

4,30

2.

Прописана литература за сваки предмет студијског програма је

доступна, адекватна и доприноси разумевању садржаја

 

4,25

3.

Време потребно за савладавање сваког предмета студијског

програма је адекватно броју ЕСПБ бодова тог предмета (радно

оптерећење)

 

4,52

4.

Генерално сам задовољан квалитетом теоријске наставе

4,20

5.

Генерално сам задовољан квалитетом практичне наставе

(вежбе и др.)

 

4,35

6.

Предмети су добро усклађени једни у односу на друге и добро

се надовезују

 

4,40

7.

Услови за извођење студијског програма су адекватни

(библиотека, простор, опрема и др.)

 

4,07

8.

Настава се редовно одржава према утврђеном распореду

4,64

9.

Студентска служба квалитетно и професионално обавља свој рад

 

4,45

За сваку следећу тврдњу заокружите број који одражава ваше мишљење о квалитету

студијског програма. Упутство за одговарање:

1 у потпуности се не слажем; 2 не слажем се; 3 и слажем се и не слажем се;

4 слажем се; 5 у потпуности се слажем.

Анкета је анонимна.