Прилог  9.2. Списак уџбеника и монографија  чији су аутори наставници и сарадници запослени на  Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу

 

Назив

Аутор

Година издања

1.       

Физика

Александар Стаматовић,

1980.

2.       

Практикум експерименталних и рачунских вежбања из електронике са телекомуникацијама

Стеван Јокић, Александар Стаматовић, Сава Максимовић

1980.

3.       

Курс опште физике-механика и молекуларна физика

Владимир Пејчев

1982.

4.       

Екологија и географија биљака

Владимир Вељовић

1982.

5.       

Курс опште физике- електромегнетизам, оптика и изабрана поглавља модерне физике, ауторизована скрипта

Владимир Пејчев

1983.

6.       

Математика I

Богдан Дамњановић

1984.

7.       

Математика II, изабрана поглавља

Богдан Дамњановић

1984.

8.       

Основи метрологије, ауторизована скрипта

Ђорђе Бек-Узаров

1984.

9.       

Основи масене спектрометрије са интерпретацијом масених спектара  органских једињења

Слободан Сукдолак, Славица Солујић

1988.

10.   

Одабрана поглавља из физике за студенте Машинског факултета

Љиљана Васиљевић, Србољуб Стаменковић

1990.

11.   

Вежбе из физиологије животиња

Андраш Штајн, Радослав Жикић

1990.

12.   

Обрада резултата мерења у хемији

Иван Гутман

1990.

13.   

Неки експерименти савремене физике и техника њиховог остварења

Стеван Јокић

1990.

14.   

Методика наставе биологије

Милић Матовић

1991.

15.   

Практична инфрацрвена спектроскопија

Душан Марковић

1991.

16.   

Метаболизам примарних молекула

Славица Солујић, Слободан Сукдолак

1991.

17.   

Математичка анализа I

Стојан Раденовић

1991.

18.   

Збирка решених задатака из електромагнетизма

Вукота Бабовић, Сава Милојевић

1991.

19.   

Квантна механика, ауторизована скрипта

Љубисав Новаковић

1991.

20.   

Квантна теоријска физика

Љубисав Новаковић

1991.

21.   

Увод у атомску физику, ауторизована скрипта

Петар Марковић

1991.

22.   

Хемијски елементи-порекло, трансмутације, распад

Стеван Јокић, Иван Гутман

1992.

23.   

Диференцијални и интегрални рачун са применама

Никола Росић

1992.

24.   

Декарбоксилационе реакције у органској хемији

Владимир Андрејевић, Александар теодоровић, Михаило Михаиловић

1992.

25.   

Магнетско поље – збирка решених и коментарисаних задатака

Иван Живић, Вукота Бабовић, Сава Милојевић

1993

26.   

Опити из електромагнетизма и оптике

Владимир Цвјетковић, Иван Живић, Вукота Бабовић

1993.

27.   

Математика II, решени испитни задаци

Љиљана Петровић, Бранислав Поповић

1994.

28.   

Математика- линеарна алгебра, аналитичка геометрија

Мирослав Птровић

1994.

29.   

Математичка анализа I, основи теорије

Стојан Раденовић

1994.

30.   

Основи методике наставе математике, ауторизована скрипта

Никола Росић

1994.

31.   

Аналитичка геометрија

Мирослава Петровић-Торгашев

1995.

32.   

Витамини

Јелица Стојановић, Јован Вучетић

1995.

33.   

Збирка решених задатака из молекуларне физике и термодинамике

Негосава Брајушковић

1995.

34.   

Логика, Скупови,Метода индукције, Линеарна алгебра,Полиноми, ауторизована скрипта

Никола Росић

1995.

35.   

Математика II

Љиљана Петровић

1995.

36.   

Математичка анализа I, збирка решених испитних задатака и задатака за припрему испита

Стојан Раденовић

1995.

37.   

Основи биостатистике са програмима у Паскалу

Драгић Банковић

1995.

38.   

Слободно-радикалске реакције у органској синтези

Зорица Петровић

1995.

39.   

Топологија

Миодраг Мишић

1995.

40.   

Филозофија природних наука- избор текстова, ауторизована скрипта

Адам Нинковић

1995

41.   

Увод у физику

Србољуб Стаменковић, Драгослав Никезић

1995

42.   

Зоогеографија

Превод са руског језика уџбеника Зоогеография аутора И. К. Лопатина

Снежана Пешић

1995

43.   

Збирка решених задатака из генетике за студенте медицине

Оливера Милошевић-Ђорђевић, Драгослав Маринковић

1996.

44.   

Кинетика и механизми супституционих реакција

Живадин Бугарчић

1996.

45.   

Основи теорије обичних диференцијалних једначина, ауторизована скрипта

Никола Росић

1996.

46.   

Систематика гљива,  II издање

Бранислав Ранковић

1996.

47.   

Практикум из органске хемије

Зоран Марковић, Зорица Петровић, Љубинка Јоксовић

1996.

48.   

Физика за студенте хемије и биологије (механика и молекуларна физика), ауторизована скрипта

Владимир Пејчев

1996.

49.   

Збирка задатака са спектралним проблемима и решењима за предмет Инструменталне структурне методе

Слободан Сукдолак, О. Јовановић, Недељко Манојловић

1997.

50.   

Препаративна органска хемија  I део

Зорица Бугарчић

1997.

51.   

Практикум из методике

Милић Матовић, Славица Буквић

1997.

52.   

Практикум из атомске и субатомске физике, ауторизована скрипта

Драгослав Никезић

1997.

53.   

Основи методика наставе математике, ауторизована скрипта

Никола Росић

1997.

54.   

Општа и неорганска хемија са применама у биологији  и медицини

Предраг Ђурђевић, Милош Ђуран, Мирјана Обрадовић

1997.

55.   

Обрада резултата мерења

Иван Гутман

1997.

56.   

Морфологија и систематика хордата

Витко Шорић

1997.

57.   

Мини практикум из математике, ауторизована скрипта

Никола Росић

1997.

58.   

Математика за хемичаре I део

Александар Торгашев, Мирко Леповић

1997.

59.   

Животна средина

Милић Матовић

1997.

60.   

Основи наставе математике

Мирослав Петровић

1998

61.   

Неорганска комплексна и кластерна једињења

Никола Милић

1998

62.   

Квантитативна хемијска анализа (практикум за вежбе)

Ранђел Михајловић

1998

63.   

Општа хемија

Сречко Трифуновић

1999

64.   

Општа биологија мора (Хидробиологија II)

Радослав Жикић

1999

65.   

Елементи математичке физике

Владимир Ристић

1999

66.   

Моћ биља

Милић Матовић

1999

67.   

Екологија микроорганизама

Љиљана Чомић

1999

68.   

Практикум са радном свеском за вежбе из биохемије

Славица Солујић, Слободан Сукдолак

2000

69.   

Токсиколошки значај заштите од оксидационих оштећења

Радослав Жикић, Андраш Штајн, Зорица Саичић, Михајло Спасић, Слободан Миловановић

2000

70.   

Примена комплексних једињења у медицини

Милош Ђуран

2000

71.   

Обрада резултата хемијских мерења

Иван Гутман

2000

72.   

Збирка задатака из редова

Ђурђица Такачи, Стојан Раденовић, Арпад Такачи

2000

73.   

Теорија мере и интеграла

Владимир Савић

2001

74.   

Основни појмовник оптике

Вукота Бабовић

2001

75.   

Практикум из медицинске хемије

Растко Вукићевић, Предраг Ђурђевић, Љиљана Михајловић, Мирјана Вукићевић

2001

76.   

Практикум из генетике

Снежана Станић

2002

77.   

Општа и неорганска хемија

Предраг Ђурђевић, Милош Ђуран, Мирјана Обрадовић

2002

78.   

Гљиве реда Erysiphales и њихови паразити у Србији

Бранислав Ранковић

2002

79.   

Articulata

Бела Блесић

2002

80.   

Увод у хемијску теорију графова

Иван Гутман

2003

81.   

Вежбе из опште и примењене биохемије

Славица Солујић

2003

82.   

Физичка механика – лабораторијски практикум

Саша Симић, Иван Живић

2003

83.   

Рачунари и хемија

Светлана Марковић, Зоран Марковић

2003

84.   

Основи Мonte -Carlo метода са примерима примене у нуклеарној физици

Светислав Савовић

2003

85.   

Збирка задатака из теорије група

Небојша Икодиновић

2003

86.   

Систематика гљива

Бранислав Ранковић

2003

87.   

Кулометриска киселинско-базна одређивања у неводеним растворима

Ранђел Михајловић, Радмила Џудовић, Љиљана Јакшић

2004

88.   

Збирка задатака из математичког програмирања и варијационог рачуна

Љиљана Павловић

2004

89.   

Жарко Мијајловић, Драгољуб Аранђеловић, Миодраг Рашковић, Радосав Ђорђевић

Марија Станић,

Небојша Икодиновић

2004

90.   

Oпшта хемија

Срећко Трифуновић, Тибор Сабо

2004

91.   

Fortran 90   и Visual Fortran

Драгослав Никезић

2005

92.   

Изабрана поглавља из историје хемије

Иван Гутман

2005

93.   

Квалитативна хемијска анализа

Ранђел Михајловић, Бранислав Вукановић, Љиљана Михајловић

2005

94.   

Збирка задатака из хемије за студенте биологије, медицине и екологије

Зоран Матовић, Мирјана Војиновић-Милорадов, Мирјана Поповић, Весна Милетић

2005

95.   

Циклизације алкохола

Зорица Бугарчић, Биљана Мојсиловић

2006

96.   

Збирка решених задатака из генетике, за студенте Медицинског факултета, четврто допуњено издање

Оливера Милошевић-Ђорђевић, Драгослав Маринковић

2006

97.   

Статистичка механика

Иван Живић

2006

98.   

Парцијалне и интегралне једначине- збирка задатака

Дејан Бојовић, Бранислав Поповић, Марија Станић

2006

99.   

Математика за трећи разред основне школе (Завод за уџбенике и наставна средства, Београд)

Милосав Марјановић,

Бранислав Поповић, 

Маријана Зељић, Марија Капс

2006.

100.           

Радни листови из математике за трећи разред основне школе (Завод за уџбенике и наставна средства, Београд)

Милосав Марјановић,

Бранислав Поповић, 

Маријана Зељић, Марија Капс

2006.

101.           

Збирка задатака из математике за други разред основне школеза оне који желе и могу више (Завод за уџбенике, Београд)

Бранислав ПоповићМирјана Стојсављевић-Радовановић

2006.

102.           

Општа биохемија

Славица Солујић, Јелица Стојановић

2006

103.           

Функционална анализа- збирка задатака

Марија Станић, Слађана Димитријевић, Сузана Симић, Дејан Бојовић

2007

104.           

Практикум из биохемије

Јелица Стојановић

2007

105.           

Практикум за вежбе из рачунара у хемији

Светлана Марковић, Борис Фуртула

2007

106.           

Нумеричке методе

Миодраг Спалеви, Мирослав Пранић

2007

107.           

Механизми неорганских реакција- практикум

Живадин Бугарчић, Биљана Петровић

2007

108.           

Екофизиологија и екотоксикологија

Андраш Штајн, Радослав Жикић, Зорица Саичић

2007

109.           

Математика 5 – уџбеник за пети разред основне школе (Klett, Београд)

Нeбојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић

2007.

110.           

Математика 5 – збирка задатака за пети разред основне школе (Klett, Београд)

Нeбојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић

2007.

111.           

Збирка задатака из математике за трећи разред основне школе за оне који желе и могу више (Завод за уџбенике, Београд)

Бранислав Поповић

2007.

112.           

Зоопланктон акумулационг језера Грошница и Гружа=Zooplankton of the Reservoirs Grošnica and Gruža

Александар Остојић

2008

113.           

Збирка задатака из физичке хемије I

Иван Гутман

Славко Раденковић

2008

114.           

Збирка задатака из квантне статистичке физике

Драгица Кнежевић Сања Јанићијевић

2008

115.           

SQL и програмирање у релационим базама података

Душан Стефановић

2008

116.           

Математика за четврти разред основне школе  (Завод за уџбенике, Београд)

Милосав Марјановић, Бранислав Поповић,  Маријана Зељић, Александра Мандић

2008.

117.           

Радни листови из математике за четврти разред основне школе (Завод за уџбенике, Београд)

Милосав Марјановић, Бранислав Поповић,  Маријана Зељић, Александра Мандић

2008.

118.           

Екологија копнених вода (Хидробилогија I)

Снежана Б. Симић

Владица М. Симић

2009

119.           

Основе квантне информатике и квантног рачунања

Мирољуб Дугић

2009

120.           

Изабрана поглавља из историје хемије: 2. Прерађено и допуњено изд.

Иван Гутман

Мелиха Зејнилагић-Хајрић

Инес Нујић

2009

121.           

Математика 5 –приручник за наставнике математике  за пети разред основне школе

Нeбојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић

2009.

122.           

Математика 7 – уџбеник за седми разред основне школе (Klett, Београд)

Нeбојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

2009.

123.           

Квантитативна хемијска анализа: практикум за вежбе

Ранђел Михајловић

2009

124.           

Школа по мери детета 2 (Save the Children UK, Програм за Србију, Београд)

Бранислав Поповић и други

2009.

125.           

Синтеза и карактеризација комплексних једињења - практикум

Живадин Д. Бугарчић

Ратомир М. Јелић

Биљана В. Петровић

2010

126.           

Збирка задатака из диференцијалне геометрије кривих у еуклидском простору

Емилија Нешовић

Ана Хинић-Галић

2010

127.           

Принципи клиничке цитогенетике

Оливера Милошевић- Ђорђевић

2010

128.           

Математика 6 – уџбеник за шести разред основне школе (Klett, Београд)

Нeбојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

2010.

129.           

Математика 6 – приручник за наставнике математике  за шести разред основне школе (Klett, Београд)

Нeбојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

2010.

130.           

Математика 8 – уџбеник за осми разред основне школе (Klett, Београд)

Нeбојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

2010.

131.           

Математика 8 – приручник за наставнике математике  за осми разред основне школе (Klett, Београд)

Нeбојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

2010.

132.           

Математика за 8. разред основне школе – збирка задатака (Klett, Београд)

Бранислав Поповић,

Сања Милојевић, Ненад Вуловић

2010.

133.           

Настава хемије кроз дружење, играње и маштање

Иван Гутман

Јелена Ђурђевић

Слађана Стојановић

Александар В. Теодоровић

2011

134.           

Основи екологије

Снежана Пешић

2011

135.           

Математика 3 (Универзитет у Крагујевцу, Машински факултет у Крагујевцу)

Небојша Икодиновић,

Марија Станић,

Мирјана Павловић, Сузана Симић

2011.

136.           

 Екологија копнених вода. (Xидробиологија I). (друго издање).

Снежана Б. Симић, Владица М. Симић

2012

137.           

Практикум из Биологије ћелије са радном свеском

Радмила Глишић, Јасмина Обрадовић

2011

138.           

Органска хемија животне средине

Милан Д. Јоксовић

2012

139.           

Аналитика вода и земљишта

др Зорка Станић

2013

140.           

Uvod u teoriju optičkih talasovoda

др Milan Kovačević

др Alexandar Djordjevich

2013

141.           

Фауна слатководних бескичмењака са илустрованим кључевима за идентификацију

др Александар Остојић

2013

142.           

Увод у биоетику

Снежана Станић,

Драгослав Маринковић

2014.

143.           

Практикум из неорганске хемије

др Снежана Рајковић, др Милош И. Ђуран

2013

144.           

Експериментална биохемија: практикум

др Невена Х. Ђукић

2013

145.           

Педофауна: Практикум са радном свеском

Мирјана Стојановић Петровић

2014.

124.

Математичко програмирање

Љиљана Павловић

2014.

125.

Математика 5 – уџбеник за пети разред основне школе (Klett, Београд)

Нeбојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

2014.

126.

Математика 2 – уџбеник са збирком задатака за други разред гимназије  (Klett, Београд)

Нeбојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сузана Алексић

2014.

127.

Раша и Маша, Математика, Уџбеник за први разед основне школе (Klett, Београд)

Бранислав Поповић,

Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић

2015.

128.

Раша и Маша, Математика, Радна свеска за први разед основне школе, 1. део (Klett, Београд)

Бранислав Поповић,

Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић

2015.

129.

Раша и Маша, Математика, Радна свеска за први разед основне школе, 2. део (Klett, Београд)

Бранислав Поповић,

Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић

2015.

130.

Раша и Маша, Математика, Уџбеник за други разед основне школе (Klett, Београд)

Бранислав Поповић,

Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић

2015.

131.

Раша и Маша, Математика, Радна свеска за други разед основне школе, 1. део (Klett, Београд)

Бранислав Поповић,

Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић

2015.

132.

Раша и Маша, Математика, Радна свеска за други разед основне школе, 2. део (Klett, Београд)

Бранислав Поповић,

Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић

2015.

133.

Раша и Маша, Математика, Уџбеник за трећи разед основне школе (Klett, Београд)

Бранислав Поповић,

Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић

2015.

134.

Раша и Маша, Математика, Радна свеска за трећи разед основне школе, 1. део (Klett, Београд)

Бранислав Поповић,

Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић

2015.

135.

Раша и Маша, Математика, Радна свеска за трећи разед основне школе, 2. део (Klett, Београд)

Бранислав Поповић,

Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић

2015.

136.

Раша и Маша, Математика, Уџбеник за четврти разед основне школе (Klett, Београд)

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Марина Јовановић, Анђелка Николић

2015.

137.

Раша и Маша, Математика, Радна свеска за трећи разед основне школе (Klett, Београд)

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Марина Јовановић, Анђелка Николић

2015

 

 

Монографије

 

1.       

Начин извођења Френеловог драг коефицијента

Вукота Бабовић

1981.

2.       

Једно мерење Фукоовим клатном у Крагујевцу

Вукота Бабовић, Бранислав Чабрић, Слободан Антонијевић, Милосија Максић

1981.

3.       

Стопама мудраца Ератостена

Вукота Бабовић

1982.

4.       

Развој хемије – велики хемичари II део, ауторизована скрипта

Станимир Константиновић

1983.

5.       

XV Југословенски конгрес студената чисте и примењене хемије саа међународним учешћем, Избор радова са програмом

Ранђел Михајловић, Предраг Ђурђевић, Милош Ђуран

1986.

6.       

Излагање зрачењу из природне средине и процена одговарајућег радијационог ризика

Петра Марковић (уредник)

1986.

7.       

Newton-ova Philosophia naturalis- nastanak i prevazilaženje, Симпозијум, Зборник  радова

Љубисав Новаковић, Вукота Бабовић, Стеван Јокић (уредници)

1987.

8.       

Столеће електромагнетних таласа, Зборник радова

Љубисав Новаковић, Вукота Бабовић, Стеван Јокић (уредници)

1988.

9.       

Симпозијум- Проучавање биљног и животињског света са аспекта проблемаа заштите и унапређења животне средине, Зборник радова

Мирослав Ристановић и сарадници (уредници)

1988.

10.   

Фисија: ретроспективе-перспективе, Зборник радова

Стеван Јокић, Вукота Бабовић (уредници)

1989.

11.   

15 година Природно-математичког факултета у Крагујевцу  1976-1991

Стеван Јокић

1991.

12.   

Симпозијум о фисији

Љубомир Новаковић, Вукота Бабовић, Стеван Јокић (уредници)

1991.

13.   

Фисија: ретроспективе-перспективе, Зборник радова

Стеван Јокић, Вукота Бабовић (уредници)

1991.

14.   

Добитници Нобелове награде за хемију 1901-1945

Станимир Константиновић, Зденко Диздар, Слободан Младеновић

1992.

15.   

Електрични органи, емитовање светлости и промена боја код животиња

Радослав Жикић, Андраш Штајн

1993.

16.   

Трактат о историји алхемије

Душан Марковић

1993.

17.   

Реликтна вегетација средњег Полимља

Милић Матовић

1993.

18.   

Floodplan  vegetation of the Velika Morava River in Serbia

Аца Марковић, Јанина Боришјак

1995.

19.   

Биљне врсте и њихове заједнице као индикатори деградираности екосистема у зони климатогене вегетације храста китњака и обичног граба (Querco-Carpinetum Illyricum Ht. et all. 1974.)

Драгана Павловић-Муратспахић

1995.

20.   

Научни радови / Scientific papers

Иван Гутман

1996.

21.   

Probability Quantifiers and Operators (Vesta company and Math. Institut SANU, Belgrade)

Miodrag Rašković,

Radosav Đorđević

1996

22.   

Вегетација живих ограда Шумадије

Аца Марковић, Владимир Вељовић

1997.

23.   

Безотпадна технологија у преради плодова клеке (Juniperus communis L.)

Милић Матовић

1997.

24.   

Природно-математички факултет Крагујевац 1976-1999

Мирослав Петровић, Андраш Штајн, Милош Ђуран

1999

25.   

Spectrally constrained graphs

Мирослав Петровић, Зоран Радосављевић

2001

26.   

Двадесет година семинара Математичке методе у хемији

Иван Гутман

2001

27.   

Први  форум Рурални туризам и одрживи развој Балкана

Љиљана Чомић, Илија Росић (уредници)

2001

28.   

Други  форум Рурални туризам и одрживи развој Балкана

Љиљана Чомић, Илија Росић (уредници)

2003

29.   

Акумулационо језеро Гружа

Љиљана Чомић, Александар Остојић (уредници)

2005

30.   

Двадесет пет година семинара Математичке методе у хемији

Иван Гутман

2006

31.   

Степске фитоценозе у Шумадији

Аца Марковић

2007

32.   

Хемија и биохемија кумарина

Слободан Сукдолак, Славица Солујић,Ненад Вуковић

2007

33.   

Шумске фитоценозе планине Котленик

Аца Марковић

2007

34.   

Спрезање модова у оптичким влакнима са степенастим индексом преламања

Светислав Савовић

Ђорђевић Александар

2008

35.   

Isomerism as Intrinsic Symmetry of Molecules

Valentin Vankov Iliev

2008

36.   

The Order Theory in QSPR-QSAR Studies

Pablo Duchowicz

Eduardo Castro

2008

37.   

Computer Modeling in Bioengineering (John Wiley and Sons)

Miloš Kojić, Nenad Filipović,

Boban Stojanović, Nikola Kojić

2008

38.   

Нумеричка интеграција осцилаторних функција  (Задужбина Андрејевић, Београд)

Марија Станић

2008

39.   

Компјутерско моделирање мишића (Задужбина Андрејевић, Београд)

Бобан Стојановић

2009

40.   

Novel molecular descriptors-theory and applications I

Ivan Gutman

 Boris Furtula (eds.)

2010

41.   

Novel molecular descriptors-theory and applications II

Ivan Gutman

 Boris Furtula (eds.)

2010

42.   

Nanomolecules and Nanostructures : polynomials and indices

Mircea V. Diudea

2010

43.   

The Danube in Serbia. The results of national program of second Joint Danube survey 2007 / Dunav kroz Srbiju. Rezultati nacionalnog programa drugog zajedničkog istraživanja reke Dunav 2007. Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management – Directorate for Water, University of Kragujevac, Faculty of Science, Institute for Biology and Ecology, University of Belgrade, Institute for Biological Research “Siniša Stanković”, Belgrade.

Simonović P., Simić V., Simić S., Paunović M.

2010

44.   

The Structure - Nomenclature Cycle of Chemistry

Seymour B. Elk

2011

45.   

Distance in Molecular Graphs - Theory

Ivan Gutman

 Boris Furtula (eds.)

2012

46.   

Distance in molecular graphs - applications

Ivan Gutman

 Boris Furtula (eds.)

2012

47.   

Четири деценије Природно-математичког факултета у Крагујевцу

Мирослава Петровић-Торгашев,

Љиљана Чомић (урднице)

2012

48.   

Ante Graovac – Life and Works

16

Ivan Gutman, Biserka Pokrić, Damir Vukičević (Eds.)

2014.

49.   

Topics in Chemical Graph Theory

16a

Ivan Gutman

2014.

50.

Нестандардна анализа (Математички факултет,  Београд)

Жарко Мијајловић, Драгољуб Аранђеловић, Миодраг Рашковић, Радосав Ђорђевић

2014.

51.

Квадратурне формуле Гаусовог типа за тригонометријске полиноме

Татјана Томовић

2015.