Процена испуњености стандарда 11:

Квалитет простора и опреме

 

 

Простор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу смештен је

у три зграде (такозвана Главна зграда, Институт за физику и Институт за хемију), у улици Радоја Домановића бр.12.

Са укупним расположивим простором од 10733 м2, од чега 4021 м2 чине лабораторије, амфитеатри, учионице и други простор намењен извођењу наставе, Факултет у потпуности обезбеђује успешну реализацију свих наставних процеса и одличне услове за студирање. Однос укупне површине и броја студената студијских програма који се акредитују је 7,61 м2 по студенту, а од тога је 2,92 м2 по студенту намењено извођењу наставе. При томе не треба никако занемарити простор Ботаничке баште са укупном површином од 18.6 ха, где је планирана изградња пратећих објеката за теренско извођење наставе као што су лабораторије, слушаонце и друго, док се на самом терену баште већ годинама изводи део практичне наставе из више предмета.

Настава на Факултету је организована у две смене, при чему се води рачуна да попуњеност преподневне смене (8.00 до 14.00) буде максимална. Сви амфитеатри и учионице опремљени су видео пројекторима и прикључком на интернет. Већина лабораторија опремљена је савременом опремом и омогућује квалитетно извођење наставе. Факултет је у склопу Темпус пројекта MCHEM (511044-TEMPUS-1-2010-1-UK-TEMPUS-JPCR) набавио и интерактивну таблу. Наставници и сарадници имају на располагању одговарајуће кабинете и собе. Обезбеђене су и читаонице и сале за семинаре за потребе наставника и сарадника. Велики број учионица, лабораторија и кабинета је климатизован. (Планови простора и зграда).

Факултет има већи број савремено опремљених лабораторија за извођење наставе, као и за научно-истраживачки рад (Списак лабораторија, Спецификација лабораторијског простора). У 2012. години, Лабораторија за ћелијску и молекуларну биологију, део научно-истраживачких капацитета Института за биологију и екологију и ПМФ-а, стекла је акредитацију система квалитета и методологије испитивања по стандарду СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006 (акр.бр. 01-367), од стране Акредитационог тела Србије.

Центар за конзервацију биодиверзитета копнених вода и рибарства на отвореним водама АКВАРИЈУМ са лабораторијом за конзервацију биодиверзитета у ex situ условима (експериментално мрестилиште), који је смештен у делу главне зграде Факултета, је регистрован од стране Завода за заштиту природе, као референти објекат за област ex situ конзервације биодиверзитета копнених вода.

За потребе студенстке службе и секретаријата Факултета обезбеђен је засебан простор и одговарајући услови за несметани рад.

Факултет располаже са пет рачунарских учионица, које поред рачунара са интернет прикључцима, поседују и осталу рачунарску опрему (пројекторе, штампаче, скенере, CD и DVD резаче, аудио опрему).

Рачунарска инфраструктура Факултета је добра, а обезбеђен је и континуиран бежични приступ интернету.

Факултет располаже рачунарским кластером за потребе наставе и научно-истраживачког рада.

На Факултету је обезбеђена фотокопирница за потребе студената.

Сав простор који обезбеђује Факултет за потребе наставе, управе и научно-истраживачког рада задовољава урбанистичке, техничко-технолошке и хигијенске услове.

Свим запосленим наставницима, сарадницима и студентима установа обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику и информационом технологијом у научно-истраживачке сврхе.

Сваки наставник и сарадник на свом радном месту има обезбеђен приступ академској мрежи, а од куће и бесплатни диал-уп (модемски) приступ. Преко академске мреже, кроз систем КОБСОН-а, доступни су најновији елекронски часописи неопходни за научно-истраживачки рад.

Факултет континуирано прати и усклађује своје просторне капацитете и опрему са потребама наставног процеса и бројем студената и сваке године предвиђа значајна материјална средства за реконструкцију простора, као и куповину опреме потребне за квалитетно извођење наставе и истраживачког рада.

У периоду од претходнo спроведеног самовредновања, Факултет је уложио значајна средства за редовно одржавање и унапређење радног простора и опреме (Прилог 11.1.). Значајним улагањима у ове радове Факултет је наставио да унапређује услове за рад студената и запослених у циљу достизања савремених стандарда наставног и научно-истраживачког рада.

 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу је остварио све циљеве и испунио све захтеве постављене стандардом 11, јер:

 

1.    поседује примерене просторне капацитете: учионице, кабинете, библиотеку, читаоницу, амфитетар, сале за предавања, лабораторије (Доказ о власништву, уговор о коришћењу или уговор о закупу, Извод из књиге инвентара);

2.    Факултет поседује Лабораторију за ћелијску и молекуларну биологију акредитовану по стандарду СРПС ИСО/ИЕЦ 17025 од стране Акредитационог тела Србије;

3.    Факултет поседује Центар за конзервацију биодиверзитета копнених вода и рибарства на отвореним водама;

4.    обезбеђен је и континуиран бежични приступ интернету;

5.    Факултет континуирано прати и усклађује своје просторне капацитете и опрему са потребама наставног процеса и бројем студената;

 

Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

 

(SWOT анализа)

Квантификација процене

S - Strengths - Предности

+++ - високо значајно

W -Weaknesses - Слабости

++ - средње значајно

O - Opportunities - Могућности

+ - мало значајно

T Threats - Опасности

0 без значајности

 

 

 

 

 

Предности (Strengths)

 

   Факултет располаже простором који у потпуности задовољава потребе акредитованих студијских програма (7,61 м2 по студенту, од чега је 2,92 м2 по студенту намењено извођењу наставе) +++

   одговарајућа и савремена техничка, лабораторијска и друга опрема која обезбеђује квалитетно извођење наставе и спровођење научних истраживања +++

   адекватно опремљене рачунарске учионице са довољним бројем места за неометано и квалитетно обављање наставних (образовних) активности и научно-истраживачког рада +++

   могућност коришћења рачунарског кластера за потребе наставе и научно-истраживачког рада +++

   за студенте и особље Факултета обезбеђен је стални и неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику и информационим технологијама, у научно-истраживачке и образовне сврхе, преко академске мреже +++

   континуирано праћење и усклађивање капацитета простора и опреме са потребама целокупне делатности Факултета +++

   однос капацитета опреме и броја студената је повољан +++

 

Слабости (Weaknesses)

 

   неопходна је већа читаоница ++

   недовољно иновирана опрема ++

   Факултет нема адекватне прилазе на улазу у зграде, као ни унутар зграда за лица са инвалидитетом ++

 

Могућности (Opportunities)

 

   проширење простора, уређењем око 1.500 м2 таванског простора и завршетком изградње објекта у Ботаничкој башти +++

   проширење тржишта услуга +++

   коришћење нових технологија у едукационом процесу, интерактивне табле +++

   проширење научноистраживачких услуга +++

   набавка додатне опреме за интензивније укључивање наставног особља и студената у експериментална истраживања, посебно на мастер и докторским студијама +++

   побољшање техничке опремљености са циљем примене метода учења на даљину ++

   интензивније укључивање у националне и међународне пројекте у циљу обезбеђивања средстава за набавку опреме +++

 

Опасности (Threats)

 

   појава конкуренције са широм лепезом и вишим квалитетом услуга +++

   пораст понуде супститута наших услуга +++

   смањење буџетских средстава за текуће одржавање објеката, набавку опреме, сервисирање опреме и режијске трошкове +++

   негативни демографски трендови +++

 

Предлози за побољшање и планиране мере

 

1.      Даље развијати систем информационих технологија: набавити специфичне компјутерске програме и пратећу опрему за електронско учење и наставна истраживања

2.      Омогућити електронски приступ студентима током пријављивања испита

3.      Купити још више лиценци за најчешће коришћене програме

4.      Заменити постојећу застарелу едукациону и лабораторијску опрему

5.      Развити електронску консултативну наставу са студентима

6.      Спроводити континуирано одржавање простора и опреме

7.      Спроводити континуирану едукацију запослених из области законских прописа који се односе на безбедност на раду и правилно управљање опремом коју користе на радном месту

8.      Институти треба да направе структуиран захтев за обнављање лабораторијске и друге опреме

9.      Направити прецизну анализу о ефективном коришћењу свих постојећих просторних ентитета Факултета

 

Показатељи и прилози за стандард 11

 

      Табела 11.1. Укупна површина (у власништву високошколске установе и изнајмљени простор) са површином објеката (амфитеатри, учионице, лабораторије, организационе јединице, службе)

      Taбелa 11.2. Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у наставном процесу и научноистраживачком раду

      Табела 11.3. Наставно-научне и стручне базе (Факултет не поседује наставно-научне и стручне базе)

      Прилог 11.1. Списак радова на одржавању објеката на Природно-математичком факултету у периоду 2012. до 2014.