Прилог 7.3.A - Програм развоја кадра и анализа потреба за наставним кадром

 

Наставно особље на Природно-математичком факултету у Крагујевцу обухвата лица која остварују наставни, научни и истраживачки рад. У складу са Законом о високом образовању и Законом о научно-истраживачкој делатности то су: наставници (редовни професори, ванредни професори, доценти и предавачи) и сарадници (асистенти и истраживачи-сарадници у настави).

         Природно-математички факултет спроводи програм развоја кадра и анализе потреба наставног кадра за реализацију нових акредитованих студијских програма на свим Институтима. Научне и стручне квалификације наставног особља одговарају образовно-научном пољу и нивоу њихових задужења. Ужа научна област наставног особља у директној је функцији наставе, што омогућава да су сва предавања покривена наставницима којима је то ужа научна област.

         Број наставника и сарадника одговара потребама студијских програма (Основних, Мастер и Докторских академских студија) и броју студената уписаних на Факултет, и довољан је да покрије укупан број часова наставе на свим студијским програмима у складу са Законом о високом образовању Републике Србије и Статутом Факултета и Универзитета у Крагујевцу. За реализацију наставе на Факултету ангажовано је укупно 90 наставника, од тога са пуним радним временом 70 наставника (21 редовни професор, 15 ванредних професора, 33 доцената и 1 предавач), 3 наставника са непуним радним временом (1 редовни професор и 2 доцента) и 17 наставника је ангажовано по уговору о допунском раду (5 редовних професора, 2 ванредна професора, 9 доцената и 1 предавач). Укупан број запошљених сарадника са пуним радним временом на Факултету је 87, од тога 35 асистената и 52 истраживача-сарадника у настави.

         Квалитет наставног кадра проверава се кроз анкете (Студентска Анкета). Резултати анкета омогућавају планирање развоја наставничког кадра у наредном периоду. Иако је већина студената одговорило да Природно-математички факултет има квалитетне предаваче, Факултет сматра да и даље постоји довољан простор за напредак.