Ниво студија

 

Основне академске студије

БИОЛОГИЈА

Исходи учења студијског програма

Обавезни предмети

 

Савладавањем студијског програма Основних академских студија биологијA студент стиче знања, вештине и ставове неопходне за обављање стручних послова у области биологије. Компетенције дипломираних студената овог програма укључују

опште способности:

-развоја критичког мишљења,

-способност анализе проблема и налажење решења,

-овладавања методама и поступцима биолошких истраживања

-способности презентовања свога рада,

-способност поштовања професионалне етике,

-способност примене стечених знања у пракси.

-способности за тимски рад.

-развоја оштих комуникационих способности и спретности

Савладавањем предложеног студијског програма студент стиче предметно-специфичне способности

-познавање и разумевање основних биолошких законитости и принципа,

- способност решавања конкретних проблема, уз употребу научних метода и поступака.

-изграђена основна знања из области биологије;

-познавање и разумевање основних биолошких дисциплина;

-практична примена стечених знања и потреба за даљим усавршавањем

-способност сакупљања информација и повезивања знања из различитих биолошких дисциплина.

-коришћење разноврсних метода за изучавање биолошких дисциплина;

-извођење основних лабораторијских техника и разумевање њихових принципа;

-безбедан и легалан рад у лабораторији са посебним односом према етичким питањима.

Студент стиче способност:

-разумевања задатака у оквиру посла;

-праћења и примене новина у струци;

-решавања конкретних проблема, уз употребу научних метода и поступака;

-рада на рачунарима - за комуникацију и као извора биолошких података;

-разумевања и употребе података презентованих у различитим формама;

Исход процеса учења на студијском програму ОАС Биологија је стручњак Дипломирани биолог, који поседује значајно шира и продубљена знања у односу на знање стечено у средњој школи, а поседује интегрисано знање које му омогућава разумевање научне основе биологије.Дипломирани биолози су стручни и компетентни за рад у свим областима где се примењују знања из билогије.

 

Основи хемије

Биологија ћелије

Морфологија биљака

Зоологија инвертебрата 1

Основи алгологије

Зоологија инвертебрата 2

Развиће животиња

Општа физика

Основи микологије

Биохемија

Морфологија и систематика хордата

Основи молекуларне биологије

Биологија прокариота

Систематика и филогенија виших биљака

Сисари

Примена рачунара

Генетика

Општа физиологија

Физиологија биљака

Екологија биљака

Екологија животиња

Хидроекологија и заштита вода

Теренска настава

Заштита животне средине

Биогеографија

Историја и филозофија биологије

Еволуциона биологија

Упоредна физиологија

 

 

 

 

Ниво студија

 

Основне академске студије

ЕКОЛОГИЈА

Исходи учења студијског програма

Обавезни предмети

 

Савладавањем студијског програма Основних академских студија Екологије студент стиче знања, вештине и ставове неопходне за обављање стручних послова у области екологије. Компетенције дипломираних студената овог програма укључују

опште способности:

-развоја критичког мишљења,

- вештине за прикупљање и обраду информација

- способност анализе проблема и налажење решења,

-способност руковођења;

-способности презентовања свога рада,

-способност поштовања професионалне етике,

-способност праћења и примене новина у струци

-способност примене стечених знања у пракси - рад у лабораторијама и истраживачким центрима еколошких профила.

-способности за тимски рад.

- студент формира правилан став према животној средини, у складу са принципима одрживог развоја.

Савладавањем предложеног студијског програма студент стиче предметно-специфичне способности

- изграђена основна знања из области биологије, екологије и заштите животне средине

-познавање и разумевање основних еколошких дисциплина

-практична примена стечених знања и потреба за даљим усавршавањем

-способност сакупљања информација, повезивања знања и стручне комуникације из различитих еколошких области

-разумевања сложености проблематике заштите животне средине и одрживог развоја

-способност коришћења разноврсних метода за изучавање еколошких дисциплина

-способност извођења основних лабораторијских техника и разумевање њихових принципа

-безбедан и легалан рад у лабораторији са посебним односом према етичким питањима.

- способност разумевања задатака у оквиру посла

-решавања конкретних проблема, уз употребу научних метода и поступака

-способност рада у лабораторијским и теренским условима

Исход процеса учења на студијском програму ОАС Екологија је стручњак Дипломирани еколог, који поседује значајно шира и продубљена знања у односу на знање стечено у средњој школи, а поседује интегрисано знање које му омогућава разумевање научне основе биологије.Дипломирани еколози су стручни и компетентни за рад у свим областима где се примењују знања из екологије.

 

Основи хемије

Биологија ћелије

Морфологија биљака

Зоологија инвертебрата 1

Основи алгологије

Зоологија инвертебрата 2

Развиће животиња

Општа физика

Основи микологије

Биохемија

Морфологија и систематика хордата

Микробиологија

Систематика и филогенија виших биљака

Сисари

Основи педологије и биологије земљишта

Примена рачунара

Екофизиологија животиња

Физиологија биљака

Основи генетике са генотоксикологијом

Екологија биљака

Екологија животиња

Хидроекологија и заштита вода

Теренска настава

Еколошки мониторинг животне средине

Биогеографија

Синекологија

Еволуциона биологија

Процена утицаја на животну средину

Обнова и унапређење екосистема

 

 

 

Ниво студија

 

Основне академске студије

Физика

Исходи учења студијског програма

 

 

Обавезни предмети

Mодул А

Дипломирани физичар за општу физику

 

Модул Б

 

Дипломирани физичар наставник физике и информатике

 

Свршени студенти физике су компетентни да решавају реалне проблеме из праксе као и да наставе школовање уколико се за то определе. Компетенције укључују, пре свега, развој способности критичног мишљења, способности анализе проблема, синтезе решења, предвиђање понашања одабраног решења са јасном представом шта су добре а шта лоше стране одабраног решења.

 

Свршени студенти овог нивоа студија поседују компетенцију за примену знања у пракси, праћење и примену новина у струци, као и за сарадњу са локалним друштвеним и међународним окружењем.

 

Када је реч о специфичним способностима студента, савладавањем студијског програма студент стиче темељно познавање и разумевање свих основних области физике као и способност решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака. Свршени студенти физике су способни да на одговарајући начин напишу и представе резултате свог рада. Током студија се инсистира на што интензивнијем коришћењу информационо-комуникационих технологија.

Студенти су оспособљени да формулишу и критички оцењују моделе физичких система у основним областима физике и неке основне примене. Током школовања студент стиче способност да самостално врши експерименте, статистичку обраду резултата као и да формулише и донесе одговарајуће закључке.

Свршени студенти физике стичу знања како да економично користе природне ресурсе Републике Србије у складу са принципима одрживог развоја.

Посебно се обраћа пажња на развој способности за тимски рад и развој професионалне етике

Исходима студија предложеног програма треба да се обезбеди стицање теоријских и практичних знања и вештина потребних на тржишту радне снаге, задовољавање потреба образовања и привреде за стручњацима из области физике и информатике и унапређење нивоа и разноврсности понуде високошколског образовања у Србији. Реализацијом овако конципираног студијског програма школују се дипломирани физичари-за општу физику и дипломирани физичари-наставници физике и информатике који поседују компетентност у европским и светским оквирима, што обезбеђује и мобилност студената на и са Природно-математичког факултета у Крагујевцу, одсек за физику.

 

Физичка механика

Физичка механика

Практикум из физичке мех.

Практикум из физичке мех.

Математика 1

Математика 1

Хемија

Хемија

Молекуларна физика

Молекуларна физика

Практикум из молекуларне физике

Практикум из молекуларне физике

Математика 2

Математика 2

Информатика

Информатика

Електромагнетизам 1

Електромагнетизам 1

Практикум из електромагнетизма 1

Практикум из електромагнетизма 1

Математика 3

Математика 3

Електромагнетизам 2

Електромагнетизам 2

Оптика

Оптика

Практикум из електромаг. и оптике

Практикум из електромаг. и оптике

Математичка физика 1

Математичка физика 1

Теоријска механика

Теоријска механика

Електродинамика

Класична теоријска физика

Математичка физика 2

Електроника 1

Електроника 1

Наставна средства физике за основне школе

Квантна механика

Психологија

Електроника 2

Квантна теоријска физика

Историја физике

Објектно-оријентисано програмирање

Атомска физика

Педагогија

Статистичка физика

Атомска физика

Метрологија

Образовни софтвер 1

Субатомска физика

Методика наставе физике

Физика чврстог стања

Методика наставе информатике

Лабораторија савремене физике

Физика и информатика у школи 1

Субатомска физика

Физика чврстог стања

Школска пракса из физике и инф. 1

Методика радa са талентованим ученицима 1

 

 

Ниво студија

 

Основне академске студије

Информатика

Исходи учења студијског програма

Обавезни предмети

 

Сврха студијског програма је образовање стручњака за разноврсне послове који захтевају познавање различитих области рачунарских наука, употребе и примене савремених информационих технологија, као и за даље стручно усавршавање.

 

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • способност логичког мишљења, формулисања претпоставки, извођења закључака на формалан и формализован начин;
 • способност комуникације на професионалном нивоу и тимског рада;
 • способност за професионално напредовање;
 • способност праћења и разумевања савремених кретања, како у струци, тако и у друштвеном окружењу;
 • способност примене знања у пракси;
 • способност критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • способност презентовања резултата свог рада;
 • способност поштовања професионалне етике.

 

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • познавање и разумевање основних области рачунарских наука;
 • познавање, разумевање и способност примене савремених информационих технологија;
 • разумевање савремених кретања у области информатике;
 • способност повезивања различитих области рачунарских наука;
 • способност примене стечених знања у решавању практичних проблема;
 • способност праћења и примене новина у струци;
 • способност за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области рачунарства и сродних области, тј. за даље самостално стручно усавршавање;
 • способност анализе и процене исправности резултата свог и туђег рада;
 • способност за наставак школовања на мастер академским студијама.

 

Савладавањем студијског програма на модулу Професор информатике студент стиче и следеће предметно-специфичне способности:

 • способност успешног преношења знања из области информатике и вештина коришћења савремених информационих технологија уз примену савремених наставних метода;
 • способност извођења додатне наставе у основним и средњим школама.

 

Исход процеса учења:

 

Исход студијског програма на модулу Рачунарство и информатика је дипломирани информатичар способан да професионално обавља послове у области индустрије, пољопривреде, здравства, државној управи, услужних делатности, просвети и сличним областима где су применљива знања из области информатике, као и за наставак студија.

 

Исход студијског програма на модулу Професор информатике је дипломирани информатичар-професор информатике оспособљен да ради као професор информатике у свим основним и средњим школама.

 

Основи програмирања

Теоријске основе информатике 1

Линеарна алгебра и аналитичка геометрија

Рачунарски системи

Структуре података и алгоритми 1

Математичка анализа

Теоријске основе информатике 2

Архитектура рачунара 1

Софтверски алати 1

Структуре података и алгоритми 2

Теоријске основе информатике 3

Базе података 1

Оперативни системи 1

Објектно-оријентисано програмирање

Клијентске Web технологије

Рачунарске мреже и мрежне технологије

Визуелно програмирање

Информациони системи 1

Алгоритамске стратегије

Интелигентни системи 1

Софтверски инжењеринг 1

Нумеричка математика и симболичко програмирање

Стручна пракса

Модул

Рачунарство и информатика

Модул

Професор информатике

Оперативни системи 2

Психологија

Формални језици, аутомати и језички процесори

Методика наставе информатике

Базе података 2

Образовни софтвер 1

Програмирање сложених софтверских система

Педагогија

Пројектни задатак

Методика у школи

Завршни рад

Стручна пракса

 

Методика програмирања

 

Образовни софтвер 2

 

Ниво студија

 

Основне академске студије

Математика

Исходи учења студијског програма

Обавезни предмети

 

Сврха студијског програма је образовање стручњака има знања из математике неопходна за решавање неких проблема у математици и другим наукама, привреди, економији и другим областима, као и за даље стручно и научно усавршавање.

Савладавањем Студијског програма на изборном модулу Професор математике или на изборном модулу Теоријска математикa, уз изабрану групу педагошко-психолошко-методичких наставних предмета студент је оспособљен да ради као професор математике у свим основним и средњим школама.

 

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • способност логичког мишљења, формулисања претпоставки, извођења закључака на формалан и формализован начин;
 • способност комуникације на професионалном нивоу и тимског рада;
 • способност за професионално напредовање;
 • способност праћења и разумевања савремених кретања, како у струци, тако и у друштвеном окружењу;
 • способност примене знања у пракси;
 • способност критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • способност презентовања резултата свог рада;
 • способност поштовања професионалне етике.

 

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • познавање и разумевање основних математичких дисциплина;
 • способност повезивања различитих математичких дисциплина;
 • способност примене стечених знања у решавању практичних проблема;
 • способност праћења и примене новина у струци;
 • способност за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области математике и сродних области, тј. за даље самостално усавршавање;
 • способност анализе и процене исправности резултата свог и туђег рада;
 • способност за успешан наставак школовања на мастер академским студијама.

 

Исход процеса учења:

 

Исход студијског програма на модулу Теоријска математика је дипломирани математичар теоријска математика способан да ради у савременој индустрији, привредним коморама, развојним и истраживачким центрима, односно у финансијским институцијама и  органима управе,  као и на свим местима где постоји потреба за применом математичких апарата и мултидисциплинарним радом.

 

Исход студијског програма на модулу Професор математике је дипломирани математичар-професор математике оспособљен да ради као професор математике у свим основним и средњим школама.

Математичка логика и теорија скупова

Елементарна геометрија са тригонометријом

Анализа 1

Софтверски алати

Анализа 2

Линеарна алгебра и полиноми

Дискретна математика

Анализа 3

Аналитичка геометрија

Основи програмирања

Анализа 4

Алгебарске структуре

Геометрија

Модул

Теоријска математика

Модул

Професор математике

Диференцијалне једначине

Диференцијалне једначине

Топологија 1

Функционална анализа

Функционална анализа

Психологија

Нумеричка математика

Нумеричка математика

Алгебра и логика

Елементарна математика

Нееуклидске геометрије

Педагогија

Вероватноћа

Вероватноћа

Методика

Историја и филозофија математике

Парцијалне и интегралне једначине

Методика

Статистика

Статистика

Комплексна анализа

Комплексна анализа

Диференцијална геометрија

Стручна пракса

 

 

Ниво студија

 

Хемија

Основне академске студије

Дипломирани хемичар - за истраживање и развој

 

Дипломирани хемичар наставник хемије

 

Дипломирани хемичар - за заштиту животне средине

 

Исходи учења студијског програма

Обавезни предмети

Обавезни предмети

Обавезни предмети

Завршавањем студија на студијском програму "Хемија" стичу се фундаментална и практична знања из различитих области хемије, која омогућавају разумевање хемијских процеса и оспособљавају за активно учешће у научно-истраживачком раду у области фундаменталних и примењених истраживања. Такође, студенти бивају детаљно упознати са механизмима хемијских реакција, модерним техникама синтезе и примени савремених инструменталних метода.

Опис исхода учења Савладавањем датог студијског програма студент стиче знања, вештине и ставове. Познавањем теоријских и/или експерименталних знања студент је оспособљен за самостални рад и даље усавршавање. У 2012. години катедра за хемију и Наставно-научно веће Природно-математичког факултета у Крагујевцу, а на предлог темпус пројекта MCHEM, усвојили су референтне образовне стандарде за хемију и сродне дисциплине (Benchmark Standards for Chemistry and Chemistry Related Subjects), чиме је прецизиран ниво знања који студент треба да поседује по завршеним основним академским студијама.

 

Општа хемија

Општа хемија

Општа хемија

Физика 1

Физика 1

Физика 1

Математика 1

Математика 1

Математика 1

Енглески језик 1

Енглески језик 1

Енглески језик 1

Енглески језик 2

Енглески језик 2

Енглески језик 2

Неoрганска хемија 1

Неoрганска хемија 1

Неoрганска хемија 1

Аналитичка хемија 1

Аналитичка хемија 1

Аналитичка хемија 1

Физика 2

Физика 2

Физика 2

Органска хемија 1

Органска хемија 1

Органска хемија 1

Физичка хемија 1

Физичка хемија 1

Физичка хемија 1

Аналитичка хемија 2

Аналитичка хемија 2

Аналитичка хемија 2

Органска хемија 2

Органска хемија 2

Органска хемија 2

Физичка хемија 2

Физичка хемија 2

Физичка хемија 2

Аналитичка хемија 3

Аналитичка хемија 3

Аналитичка хемија 3

Инструментална аналитичка хемија 1

Инструментална аналитичка хемија 1

Инструментална аналитичка хемија 1

Виша неорганска хемија

Неорганска хемија 2

Неорганска хемија 2

Индустријска хемија 1

Психологија

Неоргански индустријски загађивачи

Виша органска хемија

Методика наставе хемије 2

Хемија атмосфере

Хемија природних производа

Органска хемија 3

Систем квалитета

Индустријска хемија 2

Хемија природних производа

Органска хемија 3

Органске синтезе 1

Педагогија

Биохемија примарних биомолекула

Основи органске и биохемијске

спектроскопије 1

Основи органске и биохемијске

спектроскопије 1

Органски индустријски загађивачи

Биохемија

Биохемија

Основи токсиколошке анализе 1

Механизми неорганских реакција

Методика наставе хемије 3

Биохемија секундарних биомолекула

Органске синтезе 2

Школски огледи у настави хемије

Методе анализе токсичних супстанци

Основи органске и биохемијске

спектроскопије 2

Андрагогија

Норме у заштитит животне средине

Аналитичка хемија животне средине

Развојна психологија

 

Органска хемија животне средине

Основи органске и биохемијске спектроскопије 2

 

 

Аналитичка хемија животне средине

 

 

Органска хемија животне средине

 

 

Школска пракса

 

 

 

 

 

 

Ниво студија

 

Хемија

Мастер академске студије

Мастер хемичар - за истраживање и развој

 

Мастер хемичар наставник хемије

 

Мастер хемичар - за заштиту животне средине

 

Исходи учења студијског програма

Обавезни предмети

Обавезни предмети

Обавезни предмети

Студенти ће бити теоријски и практично оспособљени да изведу, у оквиру тимског рада (али и самостално), све фазе дела истраживања у оквиру истраживачког (научног) пројекта. Стећи ће искуство у раду са савременим инструментима који се користе у истраживачким лабораторијама. Студенти ће бити у стању да самостално примене сложене хемијске процедуре и биће оспособљени за примену рачунара у свим фазама истраживачког рада. Такође, студенти ће бити у стању да усмено и писмено презентирају резултате свог рада на научним скуповима.

Опис исхода учења

По завршетку ових студија студенти ће проширити знање из различитих области хемије, развиће способности за решавање научних и стручних проблема применом аналитичких и рачунарских метода. Биће оспособљени за самосталан рад у школи, хемијским лабораторијама различитих профила и намена (истраживање и развој, контрола квалитета, стандардизација, праћење процеса, учионицама, итд). Стећи ће знања и вештине потребне за рад са реалним, комплексним узорцима и развиће способности проучавања литературе и критичког приказивања сакупљених података. Стећи ће искуство у самосталном раду на савременим инструментима, као и одговарајућу лабораторијску праксу. Студенти ће бити у стању да у оквиру тимског рада обраде истраживачки проблем, презентирају га у оквиру дипломског рада, као и да усмено одбране свој рад. У 2012. години Институт за хемију и Наставно-научно веће Природно-математичког факултета у Крагујевцу, а на предлог темпус пројекта MCHEM, усвојили су референтне образовне стандарде за хемију и сродне дисциплине (Benchmark Standards for Chemistry and Chemistry Related Subjects), чиме је прецизиран ниво знања који студент треба да поседује по завршеним мастер академским студијама.

Бионеорганска хемија

Методика наставе хемије у раду са даровитим ученицима

Методе санације хемијских акцидената

Биоорганска хемија

Савремени облици наставе хемије

Опасне материје и управљање опасним отпадом

 

 

 

 

Ниво студија

 

Физика

Maстер академске студије

Мастер физичар - за општу физику

 

Мастер физичар професор физике

Мастер физичар професор физике и информатике

Исходи учења студијског програма

Обавезни предмети

Обавезни предмети

Обавезни предмети

Савладавањем студијског програма Мастер академских студија Физика студент стиче знања, вештине и ставове неопходне за обављање стручних послова у области биологије. Компетенције дипломираних студената овог програма укључују

Опште способности:

-анализа, синтеза и предвиђање решења и последица

-аналитичко, критичко и самокритичко мишљење

-комуникационе способности

-професионална етика

-перманентно учење и усавршавање

-креативна примена знања у пракси

-самосталан и тимски рад

 

Специфичне стручне способности:

-познавање и разумевање теоријске и експерименталне физике

-способност решавања научне и апликативне проблематике

-способност за самосталан рад и учење

-оспособљеност за даље академско и стручно усавршавање.

-способност решавања проблема на основу аналогија са већ познатим проблемима

-способност анализе и моделирања,

коришћења рачунара, савремених софтвера и телекомуникационих технологија

Исход процеса учења на студијском програму МАС Физика је стручњак мастер физичар, различитих профила:

Мастер физичар за општу физику оспособљен за самосталан рад, разумевање и решавање проблематике из области физике и сродних дисциплина као и за креативан приступ у извршавању задатака

Мастер физичар- професор физике оспособљен је за рад у школама у области физике, а мастер физичар професор физике и информатике оспособљен је за рад у школама и у области информатике.

Изабрана поглавља квантне механике

Методика наставе физике

 

Наставна средства физике за средње школе

Техника физичког експеримента

Психологија

Информациони системи 1

Радијациона физика

Наставна средства физике за средње школе

 

Историја физике

Квантна статистичка физика

 

Педагогија

Физика и информатика у школи 2

Теорија поља и симетрије у физици

 

Физика у школама

Школска пракса из физике и информатике 2

 

Школска пракса из физике

 

 

 

Методика рада са талентованим ученицима