ОСНОВНА ПОЛАЗИШТА ЗА ДЕФИНИСАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

Стратегија обезбеђења квалитета је постављена на основу Основних задатака и циљева Природно-математичког факултета у Крагујевцу (у даљем тексту: Факултета), делатности Факултета и усвојене Политике квалитета као оквира за утврђивање и преиспитивање циљева квалитета.

 

Основни задаци и циљеви Факултета

Основни задаци и циљеви Факултета јесу: преношење стручних знања, унапређивање стваралаштва, обезбеђивање стручног подмлатка, пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање као и повећање броја становника са високим образовањем у областима: математике, физике, хемије, биологије и екологије, информатике, заштите животне средине, екотуризма и сродних области. У том смислу, основни задаци Факултета су његово образовно, стручно и истраживачко деловање у поменутим областима. Та оријентација је дугорочна и она треба да задовољи привредне и друштвене потребе за високо образованим кадровима на свим нивоима студија, што представља друштвену оправданост постојања Факултета.

Општи правци деловања Факултета у будућности јесу развој студијских програма, наставе и услова рада, увођење нових студијских програма, бављење научно-истраживачким радом, сарадња са научно-образовним установама у земљи и иностранству, сарадња са привредом и утицај на привредни и друштвени развој преко знања и стваралачких компетенција студената који су завршили факултет. То представља основ за препознавање његових приоритета у будућем раду. Циљеви Факултета су вишеструки, а међу њима су најважнији: научно-образовни, истраживачки и бављење науком и струком као подршком образовном циљу. Сви циљеви произилазе из основних задатака, дефинишу жељене резултате и представљају основу за контролу рада Факултета.

Образовни циљеви обухватају обезбеђење и развој студијских програма, наставе и ресурса. Студијски програми се развијају кроз континуирану иновацију свих предмета и њихово усклађивање са достигнућима науке, технике и технологије. Квалитет наставе се развија кроз интерактивност наставног процеса између наставника и студената, укључивањем практичних примера у наставу, професионални рад наставника и сарадника, доношење и поштовање планова рада по предметима као и праћењем квалитета наставе и предузимањем потребних мера у случају када се утврди да квалитет наставе није на одговарајућем нивоу. Развој ресурса обухвата издавање и набавку нових уџбеника и литературе, информатичких ресурса, простора и опреме.

Факултет континуирано планира свој научно-истраживачки и стручни рад чији су резултати подршка настави. Научно-истраживачки и стручни рад се остварује у оквиру Института факултета који су конституисани као унутрашње организационе јединице. Институтима су на располагању све лабораторије и опрема Факултета. Циљ Института је да сви наставници и сарадници испољавају своје научно-истраживачке и креативне скло-ности и стручна опредељења преко Института за укључивање и студената у такве послове.

Факултет стално подстиче своје запослене да се баве научно-истраживачким и стручним радом, ради постизања јединства научног, образовног, истраживачког и стручног рада.


Делатност Факултета, управљање, организација наставе и пратећих служби и хијерархија руковођења као основа за израду документа Стратегија обезбеђења квалитета

Организација и управљање Факултетом су постављени у складу са Законом о високом образовању. Орган управљања на факултету је Савет Факултета.

Делатност Факултета састоји се од:

-          образовне делатности (најзначајнија делатност);

-          научно-истраживачке делатности (подршка наставној делатности);

-          издавачке делатности (подршка наставној делатности).

За потребе обављања свих делатности установљено је пет наставних организационих јединица (Институт за биологију и екологију, Институт за математику и информатику, Институт за хемију, Институт за физику, Катедра општеобразовних предмета) и једна ненаставна (Секретаријат).

Статутом и осталим актима Факултета су дефинисане делатности, управљање, пословођење, руковођење појединим целинама као и надлежности и обавезе како у погледу извршавања послова тако и у погледу обезбеђења квалитета.

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА И СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

Политика квалитета

Природно-математички факултет у Крагујевцу је правно лице са седиштем у Крагујевцу, улица Радоја Домановића 12, а пун назив је Универзитет у Крагујевцу Природно-математички факултет.

Квалитетним образовањем Факултет тежи да:

-          испуни сва очекивања студената током наставе;

-          испуни очекивања студената који су завршили Факултет, на једном од студијских програма, у погледу стеченог знања;

-          задовољи потребе привреде и установа за стручним кадровима који су завршили Факултет;

-          побољшава ефикасност процеса преношења знања студентима са становишта увођења одговарајућих метода рада, мотивисања студената за учење и побољшања услова рада;

-          верификује садржај и квалитет студијских програма и наставног процеса у односу на исте или сличне студијске програме у земљама са развијеном привредом и образовањем уз задовољавање националних интереса;

-          мотивише запослене кроз обуку и тимски рад, уважавајући њихову креативност и иницијативу за побољшање образовног процеса.

Трајно опредељење Факултета, поред образовања је и истраживање и бављење струком као подршком настави, развијање информационог система као подршка наставном процесу и пословању као и пропагирање потребе за заштитом животне средине.

Квалитетно и на време урађени послови представљају лични допринос запослених у спровођењу политике квалитета.

 

Стратегија обезбеђења квалитета

Факултет има Стратегију обезбеђења квалитета која представља дугорочну оријентацију у остваривању свих научно-образовних, стручних и других активности које се остварују на Факултету. Стратешко опредељење Факултета је оријентација образовног процеса и пратећих активности према достигнутим нивоима квалитета водећих факултета у Европи и свету на којима се образују наставни, научни и други кадрови у одговарајућим областима. Једно од важних својстава квалитета јесте његово стално прилагођавање у струци на основу научних достигнућа који детерминишу развој Факултета као установе, студијских програма и услова рада, а нарочито научно-образовних, стваралачких способности и вештина свршених студената.

Стратегија обезбеђења квалитета на Факултету има више сегмената који у симбиози чине систем квалитета. Овај систем у Стратегији обезбеђења квалитета обавезује Факултет да квалитет стално и плански унапређује, а привредним и другим пословним субјектима гарантује тражену стручност и стваралачке способности студената који су завршили студије и примену стечених знања у њиховој професионалној пракси. Сама стратегија садржи следеће најважније елементе:

 1. Опредељење Факултета да непрекидно и систематски ради на унапређењу квалитета својих студијских програма;
 2. Мере за обезбеђење квалитета;
 3. Субјекте обезбеђења квалитета;
 4. Области обезбеђења квалитета (студијски програми, настава, истраживање, вредновање студената, уџбеници и литература, ресурси, ненаставна подршка и процес управљања);
 5. Опредељење за изградњу организационе културе квалитета;
 6. Повезаност, научно-истраживачке и стручне делатности;
 7. Периодично преиспитивање и унапређивање стратегије унапређења квалитета.

Студијски програми су темељ и суштина постојања Природно-математичког факултета и самим тим представљају главни фактор друштвене оправданости и постојања Факултета као научно-образовне установе. Они су стубови Природно-математичког факултета на којима се заснива његова образовна, научно-истраживачка и стручна делатност. Сваки студијски програм на свим врстама студија има своју посебност по структури, али има и потребан степен сродности како хоризонтално тако и вертикално. Квалитет студијских програма за директну последицу има квалитет знања и стваралачких способности свршених студената који у свом стваралаштву треба да допринесу привредном и друштвеном развоју.

Квалитет сваког студијског програма се заснива на квалитету следећих сегмената и учесника у његовом остваривању:

 1. Садржаја сваког предмета;
 2. Студената;
 3. Наставника и сарадника;
 4. Ненаставног особља;
 5. Уџбеника и друге литературе;
 6. Информационе подршке;
 7. Услова рада;
 8. Организационе структуре Природно-математичког факултета.

Факултет је опредељен да непрекидно и систематски ради на унапређењу студијских програма по свим његовим наведеним сегментима и учесницима.

Садржај сваког предмета ће се континуирано иновирати и усклађивати са најновијим достигнућима науке, технологије и технике, што ће директно подизати ниво студијског програма.

Квалитет уписаних студената ће се обезбеђивати кроз стриктну проверу знања при упису на Факултет.

Наставници и сарадници, као учесници у процесу студирања, континуирано ће се бавити научно-истраживачким и стручним радом, а остварене резултате ће уграђивати у студијске програме и тиме развијати њихов квалитет.

Битан фактор обезбеђења квалитета студијских програма су знања и радне способности ненаставног особља које ће се развијати кроз стручно усавршавање и континуирану планску едукацију за све активности које су подршка образовном процесу.

Уџбеници и друга литература, њихова актуелност и стално усклађивање са новим достигнућима науке и струке представљају релевантан фактор обезбеђења квалитета студијских програма, а сам квалитет уџбеника и литературе ће се обезбеђивати континуираним сопственим издањима и набавком из других извора.

Информациона подршка ће се стално унапређивати што ће доприносити обезбеђењу квалитета студијских програма кроз коришћење информационог система у наставном процесу и кроз изучавање предмета чији садржај чини информациона технологија.

Услови рада на Факултету (радни амбијент, његова хуманизација, квалитет радног простора у смислу оплемењивања и хигијене, квалитет опреме, наставних и других средстава у радном простору која обезбеђују квалитет студијског програма, односно његово квалитетно остваривање) ће се континуирано побољшавати јер представљају релевантан мотивациони фактор за учеснике у образовном процесу.

Организациона структура Факултета директно условљава квалитет остваривања студијских програма и њихово континуирано унапређење, па ће се она стога развијати и усклађивати са потребама студијских програма као окоснице образовног процеса, као и са потребама научно-истраживачког рада.

Стратегија обезбеђења квалитета обухвата најважније области у делатности Факултета а пре свега студијске програме, наставу, истраживање, вредновање студената, уџбенике и литературу, ресурсе, ненаставну подршку и процес управљања. Све наведене области у Стратегији обезбеђења квалитета чине систем, чија се динамика континуирано усклађује са главним задацима и циљевима Факултета.

Студијски програми чине темељ наставе и образовни оквир и садржај за стицање знања, вештина и стваралачких способности свршених студената. Студијски програми и настава су интегрисане области у Стратегији обезбеђења квалитета, континуирано се прате и контролишу.

Научно-истраживачки рад подстиче обезбеђење и стални развој квалитета, кроз нова достигнућа у одговарајућој области. Ова достигнућа су усмеравајући фактор прилагођавања Стратегије у свим областима, при чему се сопствена искуства интегришу са достигнућима других високошколских установа које образују одговарајући кадар.

Вредновање студената је значајна стратешка оријентација, од чијег квалитета зависи обезбеђење укупног квалитета Факултета као установе. Стога се вредновање студената плански и континуирано спроводи кроз поступке и стандарде за самовредновање, као и кроз поступке и стандарде за акредитацију Факултета као високошколске установе и њених студијских програма.

Уџбеници и литература су значајна област Стратегије обезбеђења квалитета, па се њихово издавање и набавка врше плански, континуирано и благовремено. Стратегија обезбеђења квалитета подразумева обезбеђеност уџбеницима и литературом свих предмета у студијским програмима, у издању Факултета или набављеним од других издавача.

Ресурси (простор и опрема, библиотека, информациона подршка), као област Стратегије обезбеђења квалитета, чине једну од основа за одвијање наставе и остваривање студијских програма. Стога се квалитет ресурса стално прати, обезбеђује, унапређује и контролише, како би се наставни процес оптимално одвијао, а студијски програми остваривали према поступцима и стандардима за самовредновање и за акредитацију Факултета и студијских програма.

Ненаставна подршка је пратећи скуп активности, који обезбеђује одвијање укупног процеса рада на Факултету. Посебну важност наведени скуп има за обезбеђење квалитета наставе, услова рада и ресурса, због чега се ова подршка стратешки и континуирано планира, прати и обезбеђује.

Процес управљања прожима све активности на Факултету, а тиме и области Стратегије обезбеђења квалитета. Тај процес усмерава развој и остваривање студијских програма, организовано одвијање наставе, континуитет истраживачких активности, унапређење ресурса, деловање ненаставне подршке, рад стручних органа и помоћних тела у систему обезбеђења квалитета и друге активности од значаја за рад Факултета. Савет, Наставно-научно веће и Декан су носиоци активности у процесу управљања и одговорни су за остваривање Стратегије обезбеђења квалитета.

Мере за обезбеђење квалитета

Факултет ће у дугорочном периоду предузимати мере за обезбеђење квалитета. Те мере се односе на:

 1. Стандарде и поступке за обезбеђење квалитета;
 2. Дефинисање система обезбеђења квалитета;
 3. Обезбеђење квалитета студијских програма;
 4. Унапређење квалитета наставног процеса;
 5. Унапређење квалитета научно-образовног и стручног рада;
 6. Унапређење квалитета наставника и сарадника, у погледу научно-истраживачког и стручног рада;
 7. Стално обезбеђивање квалитета студената приликом уписа и на самим студијама;
 8. Стално унапређење квалитета уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса;
 9. Унапређење квалитета управљања и ненаставне подршке;
 10. Континуирано побољшање квалитета простора и опреме;
 11. Стабилно финансирање делатности Факултета;
 12. Континуирано укључивање студената у самовредновање и оцењивање квалитета;
 13. Систематско праћење и периодичну проверу квалитета.

Саме мере се садрже у одређивању потребних активности, њихових носилаца и рокова за извршење.

У обезбеђењу квалитета на Факултету делује више субјеката.

Субјекти обезбеђења квалитета

Субјекти обезбеђења квалитета су стручни органи Факултета: Наставно-научно веће Факултета, Веће Катедре за математику и информатику, Веће Катедре за хемију, Веће Катедре за биологију и екологију, Веће Катедре за физику и Веће Катедре општеобразовних предмета.

Поред стручних органа Факултета субјекти обезбеђења квалитета су и студенти Факултета као и ненаставно особље. Студенти Факултета обезбеђење квалитета остварују својим активностима у Студентском парламенту Факултета као и Студентским организацијама на Факултету. Ненаставно особље своје активности у области обезбеђења квалитета остварује у оквиру ваннаставне организационе јединице Факултета односно Секретаријата Факултета, а исто тако и у наставним организационим јединицама као помоћно особље у настави.

Права и обавезе наведених субјеката у поступку обезбеђења квалитета регулисана су Статутом Факултета, Правилником о систематизацији послова и радних задатака, Правилником о студентском парламенту, Правилником о обезбеђењу квалитета као и другим општим актима Факултета. Све активности везане за квалитет организују се и спроводе у циљу побољшања стандарда прописаних Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа које је донео Национални Савет за високо образовање ("С. гласник РС" број 19/2006). У том циљу Наставно-научно веће Факултета образује Комисију за обезбеђење квалитета у чији састав улазе наставници, сарадници, ненаставно особље и студенти. Поменута комисија спроводи детаљну анализу свих аспеката везаних за квалитет и предлаже Наставно-научном већу стандарде и поступке за обезбеђење квалитета. Усвојени стандарди и поступци за обезбеђење квалитета доступни су јавности и објављују се на огласној табли Факултета као и на Wеб сајту Факултета.

Значајну улогу у читавом процесу имају и органи руковођења на Факултету: декан, продекан за наставу и научни рад, продекан за финансије, студент продекан, секретар, управници института и шеф Катедре општеобразовних предмета, који било индивидуално или у својству Колегијума декана Факултета координирају и усмеравају активности свих запослених. Тиме се постиже да ангажовање на сваком радном месту од стране запослених, односно студената на одговарајућем институту Факултета, буде непосредно у функцији обезбеђења и унапређења квалитета.

Наставно веће је стручни орган који има пресудну одговорност у обезбеђењу квалитета, тако што планира мере, акције и носиоце активности за обезбеђење квалитета (Комисија, наставници, сарадници и сл.), разматра извештаје носилаца активности, доноси акте о предузимању корективних мера и активности и доноси оцену испуњености сваког појединачног стандарда.

Као стручни орган Наставно веће усваја коначни извештај о самовредновању који оверава Декан. Наставно веће као стручни орган бира Комисију за обезбеђење квалитета као своје тело, које се плански и континуирано бави праћењем, обезбеђивањем, унапређењем и развојем квалитета.

Студенти су изузетно значајан субјект у Стратегији обезбеђења квалитета као активни учесници у наставном процесу. Њихово учешће у Стратегији обезбеђења квалитета дефинише се и спроводи у стандардима за самовредновање квалитета.

Субјекти обезбеђења квалитета су наставници и сарадници, као носиоци наставног процеса, истраживачког и стручног рада. Њихова улога и активности у обезбеђењу квалитета такође су дефинисани у стандардима за самовредновање квалитета. Ненаставно особље је релевантан субјект у Стратегији обезбеђења квалитета, јер пружа сваку подршку одвијању наставног процеса научно-истраживачког и стручног рада.

Декан, као пословодни орган, је субјект Стратегије обезбеђења квалитета, тако што самостално или у сарадњи са другим субјектима дефинише Стратегију, планира и координира активности, контролише спровођење корективних мера, председава Наставно-научним већем, учествује у изради и одговоран је за усвајање Извештаја о остваривању Стратегије обезбеђења квалитета.

Поред наведених, у стратегији обезбеђења квалитета, учествују и други субјекти (привредне асоцијације, екстерни експерти, консултанти и сл.) Права и обавезе сваког од наведених субјеката дефинишу се у стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета.

области обезбеђења КВАЛИТЕТА

 

Области обезбеђења квалитета су:

1.      Студијски програми

2.      Настава

3.      Истраживање

4.      Вредновање студената

5.      Уџбеници и литература

6.      Ресурси

7.      Ненаставна подршка

8.      Процес управљања

Стратегија је вештина постизања успеха, односно циља, а Факултет је опредељен да ради на унапређењу квалитета студијских програма, наставе, истраживања, уџбеника, опреме, ненаставне подршке, вредновања студената као и процеса управљања, тако да стратегија контроле квалитета треба да се састоји у одређивању система и мера обезбеђења квалитета.

Систем обезбеђења квалитета треба да чине Комисија за обезбеђење квалитета и правилници система квалитета са процедурама, упутствима и протоколима.

Мере обезбеђења квалитета треба да обухвате низ активности којима треба да се постигне унапређење квалитета.

1.      Студијски програми.

Студијски програми, по обиму и садржају, морају бити усклађени са студијским програмима факултета природних наука у земљама ЕУ.

Студијски програм је повезана целина која обухвата циљеве, сврху, садржај, политику и процедуру уписа студената, методе учења, начин провере знања и исходе учења и компетенције студената.

Обезбеђење квалитета студијског програма постиже се континуираном провером која подразумева:

-    проверу исхода учења, знања и вештина које студенти треба да стекну, као и

-    проверу успеха које дипломирани студенти показују у практичном раду.

2.      Настава.

Наставни процес треба да се одвија према плану и програму за сваки предмет за одређени студијски програм.

Теоретска настава се изводи кроз предавања и интерактиван рад са студентима. Наставник је у обавези да се држи календарског распореда, да евидентира присуство студената, да кроз поене исказује предиспитне обавезе и јасно се држи шеме оцењивања. Пошто су консултације део наставног рада са студентима, неопходно је објавити распоред консултација.

У процесу праћења квалитета наставног процеса укључени су студенти који у току семестра спроводе анкету о квалитету наставног процеса.

За наставнике који се не придржавају плана и програма на предмету и који не постижу квалитет предавања и вежби дају се одређени рокови да то исправе.

Практична настава се спроводи у лабораторијама, по правилу са 15 студената у групи, са адекватним наставним средствима. Теренски рад се спроводи за одређене предмете по унапред дефинисаном плану.

3.      Истраживање.

Научно-истраживачки рад се на Факултету организује у оквиру:

-    пројеката које одобравају и финансирају надлежна Министарства,

-    пројеката са привредним, научним, образовним и другим установама и субјектима у земљи и иностранству,

-    међународних пројеката,

-    докторских академских студија,

-    укључивања студената у истраживање и израду научно-истраживачких и стручних студентских радова.

Процена квалитета научно-истраживачког рада врши се на основу библиографских података везаних за пројекат, тј. броја објављених радова, импакт фактора часописа, односа броја публикација у међународним часописима у последњих 10 година и броја наставника, броја монографија, броја одбрањених докторских дисертација.

4.      Вредновање студената.

Обезбеђење квалитета студената остварује се избором најквалитетнијих кандидата за упис, што се постиже пријемом планираног броја студената са ранг листе утврђене на основу правила за спровођење пријемног испита; организовањем квалитетне теоријске и практичне наставе и квалитетним процесом оцењивања који не дозвољава студентима који нису стекли потребан ниво знања да пређу у наредну годину.

Предуслов за постизање овог циља је прецизно постављен начин стицања поена и континуирано праћење студената у сaвладавању предвиђеног градива, кроз колоквијуме и друге облике провере знања. Препоручују се квалитетни уџбеници, написани јасним стилом са релевантним чињеницама које омогућавају брже учење и трајније стечено знање.

Комисија за унапређење квалитета у сарадњи са студентским парламентом, на основу постигнутог резултата даје предлоге за награђивање студената као подстицајне мере.

5.      Уџбеници и литература.

Библиотека и читаоница морају бити опремљене основном и допунском литературом из свих предмета. Катедре за основну и постдипломску наставу формирају списак уџбеника и приручника које је потребно набавити за библиотеку Факултета у наредној школској години. Такође, Факултет доноси Правилник о издавачкој делатности који садржи:

-    програм издавачке делатности, процедуру штампања и дистрибуције уџбеника и других публикација,

-    квалитет уџбеника се обезбеђује одређивањем рецензената који ће извршити процену квалитета публикација, позитивним рецензијама.

Факултет треба да развија издавачку делатност; да из сопствених средстава обезбеди штампање једног уџбеника за сваки предмет, за основну и постдипломску наставу.

6.      Ресурси.

Према броју уписаних студената, у складу са стандардима Националног савета за високо образовање (најмање 4м2 бруто простора по студенту, односно 2м2 по студенту за извођење наставе по сменама), продекан за наставу и научни рад израчунава квадратуру и одређује спецификацију додатног простора, како би се задовољио стандард. Припремају се и спискови потребне опреме и потрошног материјала.

Учионице у којима се одвија теоретска настава морају бити опремљене:

-    рачунаром,

-    видео-бимом,

-    платном за пројектовање,

-    класичном таблом и кредама,

-    довољним бројем клупа и столица за све студенте групе која слуша предавања.

Лабораторије за практичну наставу морају имати довољно потребних места за студенте који вежбају, као и исправну опрему за извођење експеримената. За показне вежбе, у сали мора бити опремљено посебно место на коме експеримент демонстрира асистент.

Наставно особље поседује радне просторије, опремљене рачунаром и прикључком за интернет преко академске мреже, ласерски штампач и скенер. Сваки наставник треба да има ормар за чување документације везане за наставу и испите.

Факултет мора да располаже рачунарским учионицама са довољним бројем адекватних места и рачунара.

Библиотека располаже потребним бројем одговарајуће уџбеничке и друге литературе која се користи у функцији наставе и научно-истраживачког рада као и читаоницу са одговарајућим бројем места.

7.      Ненаставна подршка.

Контрола рада ненаставног особља дефинише се Статутом и Правилником о организацији и ситематизацији послова и радних задатака и њу врше на Факултету Декан и Секретар Факултета у складу са општим актима Факултета.

Комисија за обезбеђење квалитета периодично прати да ли је општим актима Факултета (Статутом и правилницима) дефинисана структура, организационе јединице, њихова координација и контрола и даје предлог да се изврши измена и допуна ових аката, у случају недостатака.

Комисија за обезбеђење квалитета прати и оцењује рад ненаставног особља и предузима мере за унапређење квалитета њиховог рада. Праћење рада ненаставног особља обавља се на основу годишњих извештаја руководиоца ненаставне организационе јединице, Декана и Студентског парламента. Праћење и оцењивање ускостручног рада ненаставног особља прати се на основу извештаја и решења државних органа и инспекција (нпр. финансијске инспекције, инспекције рада) упућених Факултету.

Комисија за обезбеђење квалитета на основу прикупљених информација, оцењује рад ненаставног особља и даје конкретне предлоге за унапређење квалитета.

Ради унапређења квалитета рада запослених, Факултет примењује стимулативне мере као и санкције према запосленима, а у складу са Законом о раду.

8.      Процес управљања.

Орган управљања Факултетом је Савет Факултета, а орган руковођења Факултетом је Декан. Општим актима Факултета (Статутом и правилницима) дефинисани су органи управљања и руковођења, а њихове надлежности су дефинисане у складу са законом.

Комисија за обезбеђење квалитета прати да ли су општим актима дефинисани органи управљања и руковођења и да ли су њихове надлежности дефинисане у складу са законом. Комисија, по потреби, даје предлог да се измене и допуне ова акта.

Комисија за обезбеђење квалитета прати и оцењује организацију и управљање Факултетом и предузима мере за њихово унапређење.

Комисија за обезбеђење квалитета прати и оцењује рад руководећег особља и предузима мере за унапређење њиховог квалитета.

Комисија за обезбеђење квалитета прати да ли је број и квалитет ненаставног особља у складу са стандардима за акредитацију и даје предлоге да се евентуални недостаци отклоне.

Комисија за обезбеђење квалитета прати да ли су општим актима Факултета предвиђени услови и поступак заснивања радног односа и напредовања особља.


Опредељење за изградњу организационе културе квалитета

Факултет је дугорочно опредељен за изградњу организационе културе квалитета. Стратешки, то подразумева да културу обезбеђења квалитета поседују и стално унапређују сви субјекти у систему квалитета. То се посебно односи на пословодни орган (декан), наставнике и сараднике, студенте, ненаставно особље, као и на стручне органе и тела. Организациона култура квалитета се планира и изграђује тако, да постане саставна компонента у активностима свих субјеката Стратегије обезбеђења квалитета. Ова култура квалитета подразумева прожимање стандардима квалитета рад сваког појединца, групе, извршилаца стручних органа, а посебно наставника и сарадника као најрелевантнијих субјеката Стратегије обезбеђења квалитета у обављању делатности Факултета. Декан предлаже, а Наставно-научно веће утврђује елементе организационе културе квалитета, који се објављују чине доступним свим субјектима квалитета на Факултету и обавезују их на одговарајуће понашање у извршавању својих активности и обавеза. Наставно-научно веће периодично (најмање једанпут годишње) разматра ниво организационе културе квалитета на основу извештаја декана, а по потреби предузима корективне мере и акције.

Систем оријентисан према квалитету покушава да сазна да ли институција високог образовања пружа најбоље могуће образовне вредности сходно својим ресурсима и броју студената и да ли ова институција стално побољшава свој квалитет услуга и понуда.

У својој основној и чистој форми акредитација сазнаје да ли институција високог образовања, или њен програм задовољавају генерално прихватљиве академске стандарде. Ако је тако, европски систем преноса бодова (ЕСПБ) би требало прихватити за трајно напредовање у другим програмима, те квалификација дипломираних студената може бити призната од стране компетентних институција у одређеном региону.

Како се дефинише квалитет? Квалитет се дефинише као спремност за дате циљеве, као сагласност (грешка нула), као задовољење корисника услуга, као изврсност, као вредност за новац, као трансформација (процес којим се мења корисник), као увећање вредности (процес којим се мења институција), као контрола (казнено/наградни процес контроле квалитета) итд.

Према томе постојање контроле квалитета институције високог образовања је императив њеног опстанка. Он пре свега мора бити утемељен унутар саме институције, па је неопходно да универзитет и факултети у његовом саставу, континуирано користе интерну контролу квалитета са реалним последицама. Овај тип контроле је много неопходнији и кориснији од спољашње рецензије било да је реч о акредитацији или академској рецензији са елементима спољашње евалуације. То би био начин да се хармонизује спољашња и унутрашња контрола квалитета.

Најчешће прихваћена дефиниција за унутрашњи квалитет институције (или програма) и она која обезбеђује најширу прихватљивост (атрактивност) јесте спремност за дате циљеве.То не значи да се друге дефиниције одбацују, али оне садрже додатне елементе квалитета који су адаптирани да би одговорили специфичним тематским областима, јер квалитет са одређеном сврхом води ка суштинским вредностима истраживања и учења.

Квалитет студијског програма је у бити квалитет резултата. Постоје три главна циља која треба постићи: а) академски квалитет који не укључује само изврсност у смислу истраживања и наставе и презентације знања и истине, већ покрива и допринос личном развоју, б) запосленост као транснационални концепт и дуготрајна одрживост и ц) мобилност у свим аспектима (времена и простора) што представља поруку за учење кроз читав живот и спремност да се учи како треба учити.

У оквиру традиционалне акредитације појављује се феномен који се описује као минимум стандарда квалитета у виду сертификата, као филтер механизам и потврда да је институција високог образовања испунила минималне захтеве квалитета и да има одговарајући мониторинг квалитета. Свакако да је од важности постојање посебне комисије за контролу квалитета која ће се бавити мониторингом и унапређењем квалитета. Зрела институција високог образовања ће енергично инсистирати на интензивирању процеса квалитета на свим нивоима.