Процена испуњености стандарда 14:

Систематско праћење и периодична провера квалитета

 

 

Природно-математички факултет у Крагујевцу континуирано и систематски прикупља потребне информације о обезбеђењу квалитета и врши периодичне провере у свим областима обезбеђења квалитета. Факултет је, усвајањем одговарајућих докумената (Стратегија обезбеђења квалитета ПМФ-а, Политика обезбеђења квалитета Факултета, Правилник о обезбеђењу квалитета Факултета) обезбедио услове за редовно и систематско прикупљање и обраду података потребних за оцену квалитета у свим областима које су предмет самовредновања. На тај начин су свим субјектима у процесу контроле квалитета прописани услови за обављање задатих обавеза. Тиме је омогућена успешна реализација задатака предвиђених стандардом 14.

Да би се обезбедио задовољавајући квалитет студија спроводе се различите активности које за циљ имају континуирано праћење квалитета и реализације студијских програма, као и мере које се могу предузети за њихово унапређивање. Обезбеђена је адекватна инфраструктура која омогућава да се подаци прикупљају редовно и системски прате и проверавају, а квалитет Факултета, као високошколске установе, се периодично проверава. Тиме се обезбеђује спровођење утврђене Стратегије и поступака за обезбеђење квалитета, као и достизање жељених стандарда, а у цео процес су обавезно укључени и студенти.

Један од начина којима се остварује провера квалитета је и мишљење студената, као корисника услуга Факултета. На крају сваког семестра се организују анонимне студентске анкете којима се оцењује рад наставног особља, али и факултетских служби, као што су Студентска служба и Библиотека. Студентском анкетом се вреднује педагошки рад наставника и сарадника Факултета. У анкети студенти имају могућност да оцене припремљеност наставника и сарадника, јасноћу излагања градива, однос према студентима током наставе, али и испита, као и доступност за консултације. Евалуација научно-истраживачког рада, као и услова научно-истраживачког рада, спроводе се сваке године.

Природно-математички факултет у највећој могућој мери обезбеђује редовну повратну информацију од послодаваца о квалитету стечених компетенција дипломираних студената, својих дипломираних студената и других одговарајућих организација о компетенцијама дипломираних студената. Осим тога, Факултет обезбеђује податке који су неопходни за упоређивање са другим високошколским установама и размењује информације са установама које остварују добре резултате у истраживању и едукацији, у виду научне сарадње и размене студената и наставног особља.

Да би се омогућила јавност у раду у оквиру систематског праћења, континуираног унапређења и периодичне провере квалитета, Факултет упознаје наставнике, сараднике, ненаставно особље, студенте и јавност са системом обезбеђења квалитета. Извештаји о резултатима спроведених анкета и извештаји о успеху студената разматрају се на седницама одговарајућих комисија и Наставно-научног већа Факултета. Годишњи извештај о раду Комисије за оцену квалитета предмет су разматрања на седницама Наставно-научног већа Факултета. Сви општи акти којима је регулисан систем обезбеђења квалитета доступни су јавности на интернет страници Факултета.

 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу је остварио циљеве и испунио стандарде постављене стандардом 14, јер:

 

1.    поседује Стратегију обезбеђења квалитета ПМФ-а, Политику обезбеђења квалитета Факултета и Правилник о обезбеђењу квалитета Факултета;

2.    поседује документ Стандарди и поступци обезбеђења квалитета Природно- математичког факултета Универзитета у Крагујевцу којим су дати интерни стандарди и поступци обезбеђења квалитета и утврђене надлежности појединих субјеката у систему поступака обезбеђења квалитета;

3.    постоји Комисија за обезбеђење квалитета;

4.    на крају сваког семестра се организују анонимне студентске анкете којима се оцењује рад наставног особља, факултетских служби, студентске службе и Библиотеке;

5.    спроводи редовну комуникацију са послодавцима о квалитету стечених компетенција дипломираних студената;

6.    сва документа везана за систем квалитета су доступна запосленима, студентима и јавности све време.

 

Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

 

(SWOT анализа)

Квантификација процене

S - Strengths - Предности

+++ - високо значајно

W -Weaknesses - Слабости

++ - средње значајно

O - Opportunities - Могућности

+ - мало значајно

T Threats - Опасности

0 без значајности

 

 

Предности (Strengths)

 

    Факултет континуирано реализује процес обезбеђења и унапређења квалитета ++

    Факултет је обезбедио инфраструктуру и све потребне услове за редовно систематско праћење и обезбеђење квалитета +++

    Усклађивање са сродним високошколским интитуцијама у земљи и иностранству ++

    Факултет редовно спроводи и анализира студентске анкете ++

    Резултати студентских анкета доступни су на интернет страници Факултета ++

    Факултет добија повратне информације о квалитету стечених компетенција дипломираних студената, од својих свршених студената ++

    Процес прикупљања података о квалитету спроводи се периодично према календару и у складу са одговарајућим правилницима +++

 

Слабости (Weaknesses)

 

    Нередовне повратне информације о квалитету стечених компетенција дипломираних студената од стране послодаваца и других одговарајућих организација ++

    Недовољна заинтересованост студената приликом анкетирања и недовољна објективност приликом попуњавања анкета ++

    Недовољна заинтересованост дела наставног особља за активније учествовање у процесима провере квалитета и самовредновања ++

    Недовољна укљученост студената у све области самовредновања ++

 

Могућности (Opportunities)

    Учествовање на међународним пројектима који се баве процесима побољшања квалитета наставе, као и научно-истраживачког рада ++

    Увођење нових информационих система којима би се подржао процес обезбеђења квалитета (електронско попуњавање студетских анкета и сл.) +++

    Спровођење и реализација мера којима би се побољшао квалитет на Факултету +++

 

Опасности (Threats)

    Недовољна заинтересованост студената да учествују у процесу евалуације и унапређења квалитета ++

    Слаба мотивисаност наставног и ненаставног особља за процесе који се односе на процесе спровођења провере квалитета, као и примене мера за корекцију +++

 

Предлози за побољшање и планиране мере

1.    Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу испуњава стандард 14. Приложена SWOT анализа омогућава предлагање мера којима би се унапредио квалитет на Факултету

2.    Факултет ће континуирано пратити функционисање система обезбеђења квалитета и вршиће потребне иновације које се односе на методе прикупљања и обраде података (аутоматски начин уноса података, електронско анкетирање)

3.    Унапређивање инфраструктуре како би се обезбедило редовно систематско прикупљање и обрада података неопходних за оцену квалитета

4.    Рад на подизању свести о значају континуираног праћења и периодичне провере квалитета

5.    Факултет ће реализовати анкетирање послодаваца које се односи на евалуацију стечених компетенција дипломираних студената

6.    Учествовање у међународним пројектима који се односе на унапређивање наставног процеса и научно-истраживачког рада чиме би се обезбедило усаглашавање са стратегијама обезбеђења и унапређења квалитета других престижних високошколских установа у иностранству

7.    Едукација запослених и студената у области обезбеђења квалитета

 

Показатељи и прилози за стандард 14

 

  Информације присутне на сајту Факултета (www.pmf.kg.ac.rs) о активностима које обезбеђују систематско праћење и периодичну проверу квалитета у циљу одржавања и унапређења квалитета рада Факултета.