Процена испуњеност стандарда 9:

Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких
и информатичких ресурса

 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу поседује библиотеку и читаоницу са 30 радних места, површине 110,40 m2, која је смештена у главној згради Факултета и доступна је запосленима и студентима, пружајући им адекватне услове за рад.

По богатству и величини фонда библиотека Факултета је највећа стручна библиотека Универзитета у Крагујевцу. Библиотека поседује преко 39709 библиотечких јединица, од чега 6470 уџбеника. Структура фонда је дата у Табели 9.1. Постојећи фондови прате стручне области математике, информатике, физике, хемије, биологије, екологије, њима сродне науке, као и области које покривају наставне процесе педагогије, методике и психологије.

Библиотечки материјал је доступан сталним и привременим члановима библиотеке, што је прописано Правилником о коришћењу књижног фонда библиотеке, као и Изменама Правилника о коришћењу књижног фонда библиотеке. Структура и обим библиотечких ресурса се систематски прате и осавремењују, у складу са финансијским могућностима. Сваке школске године фонд библиотеке се проширује квалитетном и савременом литературом. Савремена научна и стручна литература набављена је током 2014. године из средстава националних и међународних пројеката, сопствених средстава Факултета и на основу размене публикација Факултета са другим факултетима и научним институцијама.

Факултет у највећем делу обезбеђује уџбенике и другу литературу неопходну за савладавање градива. Настава из сваког предмета је покривена одговарајућим уџбеницима и другом литературом, који су унапред познати и објављени. Поред тога, у фонду библиотеке налазе се докторске дисертације, магистарске тезе и дипломски радови одбрањени на Факултету.

Сви студенти Факултета и сво особље Факултета чланови су библиотеке и на тај начин им је омогућен приступ потребној литератури за савлађивање наставних садржаја. Квалитет уџбеника, литературе и библиотечких ресурса се обезбеђује доношењем и спровођењем Правилника о уџбеницима (Прилог 9.1). Факултет систематично прикупља податке о квалитету уџбеника и библиотечкиом фонду и то путем анкета, али и праћењем броја библиотечких јединица и коришћења библиотеке. Поред уџбеника на српском језику, библиотекa je опремљенa и уџбеницима на страним језицима, пре свега на енглеском и немачком језику, који се користе на многим еминентним универзитетима у свету. У 2013. години Факултет је оформио нови библиотечки одбор.

Од 01.12.2011. године библиотека се налази у COBISS систему. Такав обједињени електронски каталог библиотека Словеније, Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније, Бугарске, Румуније и Албаније, који уз међубиблиотечку позајмицу и KoBSON Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку, у великој мери олакшава научно-истаживачки рад.

Од 2013. године Факултет је прешао на вишу платформу COBISS3. У оквиру ње прво се прешло на сегмент Фонд 2013. године, затим сегмент Каталогизација 2014. године, а од маја 2015. године укључен је и сегмент Позајмица.

Нарочито се поклања пажња раду са студентима и са запосленима. Представљају се нови кориснички сервиси, њихова употреба и примена. Од 2014. године су сви дипломски, магистарски и докторски радови у бази, а уносе се обрнутим хронолошким редом у односу на претходне године. За све докторске радове постоји пермалинк система Phaidra (Федра), где се докторске дисертације могу погледати и преузети у PDF формату, што умногоме олакшава рад на изради докторских, мастер, дипломских и семинарских радова.

Радно времe библиотеке је од 8 до 20 часова, сваког радног дана (од понедељка до петка). Рад библиотеке покрива троје запослених: један библиотекар и један руководилац библиотеке (са високом стручном спремом), као и један књижничар (са средњом стручном спремом), што одговара стандардима. Сви запослени испуњавају услове прописане Статутом Факултета за обављање библиотечких послао. Такође, сви запослени имају сертификоване лиценце за рад у систему COBISS.

Библиотечки ресурси и базе COBISS, KoBSON, Web of Science (WOS), Scopus, Google Schoolar, SciFinder, IOP, Royal Chemical Society, Oxford journal су доступни студентима и свим научним радницима и истраживачима Факултета.

Рачунарска инфраструктура Факултета је добра, а обезбеђен је и континуиран бежични приступ интернету. Факултет располаже са пет рачунарских учионица, које, поред рачунара са интернет прикључцима, поседују и осталу рачунарску опрему (пројекторе, штампаче, скенере, CD и DVD резаче, аудио опрему).

Факултет располаже рачунарским кластером за потребе наставе и научно-истраживачког рада. Рачунарске учионице располажу са 94 рачунара, а у току је набавка нових. Током 2012. године замењено је 12 старих рачунара новим, купљено 4 сервера и формиран кластер веома моћних карaктеристика. Набављен је и 1 сервер за часопис МАТCH.

Све сале за наставу имају по један рачунар и видео бим и везу са интернетом.

Студентима су уз индекс и електронску картицу на располагању сви рачунари, осим у време наставе, за учење, израду семинара, пројеката и др.

За одржавање рачунарске мреже и рачунарске опреме у свим учионицама, лабораторијама и кабинетима задужено је особље рачунарског центра службе, са четири запослена радника. Рачунарски центар је доступан наставницима, сарадницима и студeнтима Факлтета. Основна врста услуга коју пружа рачунарски центар су услуге које се пружају наставницима и ваннаставном особљу у циљу повећања квалитета наставе.

 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу је остварио циљеве и испунио стандарде постављене стандардом 9, јер:

 

1.    има Правилник о уџбеницима;

2.    има квалитетан библиотечки кадар;

3.    има велики библиотечки фонд;

4.    одговарајућа и савремена рачунарска опрема која обезбеђује квалитетно извођење наставе и спровођење научних истраживања;

5.    адекватно опремљене рачунарске учионице са довољним бројем места за неометано и квалитетно обављање наставних активности и научно-истраживачког рада;

6.    повећан је капацитет постојећих рачунарских учионица.

 

 

Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

(SWOT анализа)

Квантификација процене

S - Strengths - Предности

+++ - високо значајно

W -Weaknesses - Слабости

++ - средње значајно

O - Opportunities - Могућности

+ - мало значајно

T Threats - Опасности

0 без значајности

 

Предности (Strengths)

   Факултет има Правилник о уџбеницима +++

   Велики обим библиотечког фонда +++

   Добра покривеност предмета уџбеницима и стручном савременом литературом +++

   Компетентан и стручан библиотечки кадар +++

   Одговарајућа и савремена рачунарска опрема која обезбеђује квалитетно извођење наставе и спровођење научних истраживања +++

   Адекватно опремљене рачунарске учионице са довољним бројем места за неометано и квалитетно обављање наставних активности и научно-истраживачког рада +++

   Могућност коришћења рачунарског кластера за потребе наставе и научно-истраживачког рада +++

   За студенте и особље Факултета обезбеђен стални и неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику и информационим технологијама, у научно-истраживачке и образовне сврхе, преко академске мреже +++

   Континуирано праћење и усклађивање капацитета простора и опреме са потребама целокупне делатности факултета +++

 

Слабости (Weaknesses)

 

   Неопходна је већа читаоница ++

   Недовољно средстава за проширење библиотечког фонда +++

   Недовољно средстава за додатно опремање Факултета информатичким ресурсима +++

   Низак степен инвестирања у издавачку делатност ++

 

Могућности (Opportunities)

 

   Проширење научно-истраживачких услуга ++

   Интензивније укључивање у националне и међународне пројекте у циљу обезбеђивања средстава за набавку опреме. ++

 

Опасности (Threats)

 

   Смањење буџетских средстава за текуће одржавање објеката, набавку опреме, сервисирање опреме и режијске трошкове. +++

 

 

Предлози за побољшање и планиране мере

 

1.    Даље развијати систем информационих технологија: набавити специфичне компјутерске програме и пратећу опрему електронско учење и наставна истраживања

2.    Омогућити електронски приступ студентима током пријављивања испита

3.    Купити још више лиценци за најчешће коришћене програме

4.    Изградити акциони план обезбеђивања средстава за издавачку делатност Факултета

5.    Развити електронску консултативну наставу са студентима

6.    Спроводити континуирано одржавање простора и опремe

 

Показатељи и прилози за стандард 9

 

      Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи.

      Табела 9.2. Попис информатичких ресурса

      Прилог 9.1. Општи акт о уџбеницима.

      Прилог 9.2. Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на високошколској установи (са редним бројевима)

      Прилог 9.3. Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори наставници запослени на установи са бројем наставника на установи