Процена испуњености стандарда 7:

,,Квалитет наставника и сарадника

 

На Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу квалитет наставника и сарадника се обезбеђује на основу високих критеријума који вреднују компетентност у области научно-истраживачког рада и способности и успешности у извођењу наставе, као и провером квалитета њиховог рада у настави.

Универзитет у Крагујевцу је утврдио прецизне и јасне услове за избор у звања наставника Универзитета у Крагујевцу за све научне области. Природно-математички факултет је утврдио јасне услове за избор у звања сарадника у складу са Законом о високом образовању. Поступак и услови за избор наставника на Природно-математичком факултету утврђени су Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета и Правилником о условима и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу. Поступак и услови за избор сарадника на Природно-математичком факултету утврђени су Статутом Факултета. На сајту Факултета, односно сајту Универзитета, налази се потребна документација за поступак избора наставника и сарадника: Статут Факултета, Статут Универзитета, Правилник о условима и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника универзитета и Закон о високом образовању.

На Природно-математичком факултету се приликом избора и унапређења наставно-научног кадра факултета у звање наставника или сарадника, посебно вреднује научна, истраживачка и педагошка активност кандидата, као и повезаност образовног рада наставника и сарадника са радом на истраживачким пројектима и са радом у областима привредног и друштвеног живота. Научно-истраживачки рад наставника и сарадника, избори у звања и остали подаци о наставницима и сарадницима доступни су јавности.

Природно-математички факултет систематски прати, оцењује и подстиче научну, истраживачку и педагошку активност наставника и сарадника. Тако се постиже задовољавајући ниво квалитета наставника и сарадника и повећава ниво педагошких компетентности наставника и сарадника. На сајту Факултета постоји књига наставника и сарадника ангажованих на студијским програмима Факултета. Процењује се педагошка активност наставника и сарадника на основу анкетних упитника који се спроводе сваке године.

Природно-математички факултет спроводи дугорочну политику квалитетне селекције младих кадрова и њиховог даљег напретка, као и различите врсте усавршавања. При избору младих сарадника, приоритет имају дипломирани студенти који имају најбоље квалификације. Најбољи студенти докторских академских студија укључују се како у истраживачке пројекте, тако и у пројекте финансиране од стране привредних субјеката и бирају за сараднике Факултета.

Факултет такође обезбеђује наставницима и сарадницима перманентну едукацију и усавршавање путем: студијских боравака, специјализација, учешћа на научним скуповима, информисања о конкурсима за међународне и домаће научно-истраживачке пројекте и стипендије, обезбеђивања литературе, приступа базама података, библиотечким ресурсима на Интернету и другој научној инфраструктури, успостављања сарадње са домаћим и међународним образовним и научно-истраживачким институцијама у циљу припреме и реализације заједничких пројеката.

Приликом избора у звања наставника и сарадника доминантну улогу имају научне компетенције кандидата које се оцењују квантитативно рачунањем тзв. фактора научне компетентности, који је дефинисан Правилником о условима и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу. Поред научних радова у часописима са СЦИ или ССЦИ листи, на фактор научне компетентности утиче и публиковање монографија код познатих светских издавача и поглавља у монографијама познатих светских издавача, руковођење и учешће на пројектима Министраства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, руковођење и учешће на међународним научним пројектима, као и менторство докторских дисертација.

Педагошке способности наставника и сарадника Факултета проверавају се кроз писане упитнике које попуњавају студенти анонимно. Квалитет педагошког рада наставника и сарадника Факултета је на задовољавајућем нивоу, што потврђују резултати анкетирања студената.

Број наставника и сарадника ангажованих на Факултету одговара потребама студијских програма које Факултет реализује. Наставни кадар je довољан да покрије укупан број часова теоријске и практичне наставе (предавања, консултације, вежбе, практични и теренски рад) на студијским програмима, тако да наставник остварује просечно 180 часова активне наставе годишње, а сарадници оствaрују просечно 300 часова активне наставе годишње, при чему се поштују критеријуми за број студената у групама за различите видове наставе.

Научне и стручне квалификације наставног особља одговарају образовно-научном пољу и нивоу њихових задужења. Подаци о наставницима (CV, избори у звања, референце) су доступни јавности.

Редовно се врше праћење и евалуација квалитета и компетентности наставног кадра. Ово посебно важи за процедуре избора, именовања, процене, развоја и промоције кадра. Подржава се комуникација између академског особља и релевантних професионалних удружења. Процеси именовања и избора у звања транспарентно су регулисани и документовани. Факултет документује да има дефинисане критеријуме за избор наставног кадра. Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу јавног поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника и сарадника и провером квалитета њиховог рада у настави.

 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу је остварио све циљеве и испунио све захтеве постављене стандардом 7, јер:

 

1.    се избори наставника и сарадника Факултета врше у складу са Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета и Правилником о условима и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу;

2.    поступак и услови за избор наставника и сарадника се утврђују унапред, јавни су, доступни оцени стручне и шире јавности и предмет су периодичне провере и усавршавања;

3.    Природно-математички факултет се приликом избора наставника и сарадника у звања придржава прописаних поступака и услова путем којих оцењује научну, истраживачку и педагошку активност наставника и сарадника;

4.    Природно-математички факултет систематски прати, оцењује и подстиче научну, истраживачку и педагошку активност наставника и сарадника;

5.    Природно-математички факултет спроводи дугорочну политику селекције квалитетног наставничког и истраживачког подмлатка и њиховог даљег напретка, као и различите врсте усавршавања;

6.    Природно-математички факултет обезбеђује наставницима и сарадницима перманентну едукацију и усавршавање, путем студијских боравака, специјализација, учешћа на научним и стручним скуповима;

7.    Природно-математички факултет при избору и унапређењу наставно-научног и стручног кадра посебно вреднује повезаност образовног рада са истраживањима на пројектима, као и са радом у другим областима привредног и друштвеног живота;

8.    Природно-математички факултет при избору и унапређењу наставно-научног и стручног кадра посебно вреднује педагошке и истраживачке способности наставника и сарадника;

9.    Природно-математички факултет при избору и унапређењу наставника и сарадника уважава и мишљења студената о педагошком раду наставника и сарадника.

 

Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

 

(SWOT анализа)

Квантификација процене

S - Strengths - Предности

+++ - високо значајно

W -Weaknesses - Слабости

++ - средње значајно

O - Opportunities - Могућности

+ - мало значајно

T Threats - Опасности

0 без значајности

 

 

Предности (Strengths)

 

    Поступaк и услови за избор наставника и сарадника су јавни +++

    Вредновање истраживачких способности наставника и сарадника ++

 

Слабости (Weaknesses)

 

    Недостатак материјалних средстава за научно и стручно усавршавање наставника ++

    Недовољно уважавање педагошких компетенција приликом избора у наставничка звања +++

    Недовољно изражена спремност наставника и сарадника за мобилност и усавршавање у иностранству +

    Преоптерећеност наставника и сарадника ваннаставним активностима +

 

 

Могућности (Opportunities)

 

    Укључивање већег броја младих истраживача у пројекте и бирање сарадника на основу селекције између већег броја кандидата +++

    Подстицање мобилности наставника и сарадника и њихово стручно и научно усавршавање у земљи и иностранству ++

    Коришћење средстава из међународних фондова за стручно и научно усавршавање наставног кадра ++

 

Опасности (Threats)

 

    Због финансирања Факултета према броју уписаних студената, онемогућава се пријем већег броја младих сарадника, чијим би се усавршавањем добили квалитетни наставници Факултета +

    Стално инсистирање пре свега на квантитету публикованих радова приликом избора у наставничка звања прети да се занемаре побољшања квалитета наставе и рада са студентима+++

    Сарадници су преоптерећени својим обавезама на докторским студијама и роковима за завршетак, што утиче на запостављање њиховог ангажовања у настави ++

    Различити критеријуми за избор у наставничка звања и за ангажовања на пројектима стварају конфузију ++

    Лоша финансијска и економска ситуација утиче на то да наставници и сарадници раде више послова и не посвећују се довољно наставном и научном раду +++

 

Предлози за побољшање и планиране мере

 

1.    Повезивање педагошког рада са истраживањима на пројектима и стручним радом у областима привредног и друштвеног живота

2.    Подстицање укључивања наставника и сарадника у пројекте финансиране од стране привредних субјеката

3.    Организовање више семинара, по типу едукација едукатора, којима би се развијале компетенције наставника и сарадника за педагошки рад

4.    Укључивање већег броја наставника и сарадника Факултета у међународне и домаће научно-истраживачке пројекте

5.    Промена критеријума за избор наставника и сарадника

6.    Пронаћи алтернативне и допунске изворе финансирања

7.    У делу практичне наставе ангажовати студенте Докторских студија и укључити их у пројекте финансиране од стране привредних субјеката

8.    Унети јасније квалитативне критеријуме у правилнике за избор у наставничка и сарадничка звања

9.    Инсистирати у знатно већој мери на педагошким компетенција приликом избора у наставничка звања

 

Показатељи и прилози за стандард 7:

 

      Табела 7.1. Преглед броја наставника по звањима и статус наставника на Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу (радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору)

      Табела 7.2. Преглед броја сараднника и статус наставника на Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу (радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору)

      Прилог 7.1. Правилник о избору наставника и сарадника Правилник о условима и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статут Факултета

      Прилог 7.2. Број запослених наставника у односу на укупни број студената