Извештај о спроведеној студентској анкети 2012.

 

 

Студентски парламент је у процесу обезбеђења квалитета спровео студентске анкете: Вредновање студијског програма, Вредновање рада студентске службе, Вредновање техничке опремљености факултета и Вредновање рада библиотеке, које су саставни део редовног процеса праћења и обезбеђења квалитета факултета. Креирање анкетних упитника, стaтистичку обраду резултата као и израду извештаја извршио је студентски парламент. Анкета је била анонимна. Анкетирање је спроведено у термину пријаве испита и том приликом је обухваћено 514 студената свих смерова, година и нивоа студија.

У даљем тексту приказаћемо обрађене резултате анкете кроз табеларни приказ истих.

 

Табела 1. Вредновање студијског програма

студијски програм

тврдња 1

тврдња 2

тврдња 3

тврдња 4

тврдња 5

тврдња 6

тврдња 7

тврдња 8

тврдња 9

општа оцена

број анкетираних

 

математичар

3.48

3.75

3.50

3.70

3.70

3.59

3.84

4.27

3.45

3.70

44

 

информатичар

3.46

3.56

3.84

3.56

3.65

3.71

3.90

4.31

3.96

3.77

32

 

биолог

3.62

4.25

3.97

4.37

4.60

4.37

4.35

4.45

4.42

4.27

64

 

биолог-еколог

3.04

3.41

3.00

3.41

3.66

3.14

3.33

3.83

3.14

3.33

93

 

струковни еколог

2.33

3.50

2.50

3.00

2.50

3.33

3.33

3.66

2.16

2.92

6

 

хемичар за истраживање и развој

3.43

3.06

3.00

3.63

3.63

3.25

3.63

4.04

3.53

3.47

23

 

хемичар-наставник хемије

3.25

3.33

2.67

3.42

3.00

4.21

3.52

3.95

3.72

3.45

69

 

хемичар за заштиту животне средине

3.95

3.24

2.85

3.35

3.13

4

3.48

3.7

4.02

3.52

11

 

физичар за општу физику

3.25

3.66

2.95

3.42

3.54

3.12

3.54

3.83

4.12

3.49

27

 

физичар-наставник физике и информатике

3.2

3.6

3

3.8

3.2

3

3.4

4.2

4

3.49

5

 

мастер биолог

3.6

3.93

3.06

3.46

3.8

3.26

3

3.66

2.66

3.38

15

 

мастер биолог-еколог

3.53

3.31

3.03

3.43

3.68

3.21

2.96

3.65

2.81

3.29

32

 

мастер професор хемије

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

мастер хемичар за истраживање и развој

3

4

5

5

5

4

2

2

3

3.22

1

 

мастер хемичар за заштиту животне средине

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

мастер професор физике и информатике

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

мастер професор физике

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

мастер физичар за општу физику

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

мастер професор математике

3.29

3.35

3.11

3.23

3.52

3.23

2.94

3.58

2.47

3.19

17

 

мастер математичар

4.5

3.33

3.83

3.33

4.33

3.66

3.66

4.16

3.16

3.77

6

 

мастер информатичар

3.55

3.11

3.44

3

3.22

3.44

3.44

3.22

3.11

3.28

9

 

мастер професор информатике

3.8

3.4

3.6

3.6

3

3.2

3.6

4.2

2.8

3.47

5

 

доктор биолошких наука

3

3.65

3.27

3

3.2

3

3.41

3.23

4.43

3.35

17

 

доктор хемијских наука

4.25

3.63

3.87

3.5

3.87

3.87

3.25

4.12

4

3.82

24

 

доктор математичких наука

4.43

3.57

3

3

3.14

3.81

4

2.85

4.43

3.58

7

 

доктор физичких наука

4

3.75

3.25

3.25

3.5

3.5

4

3

4.25

3.61

4

 

доктор рачунарских наука

3.66

3.33

2.66

2.66

3.66

3

3.66

4.33

4

3.44

3

 

укупно

3.53

3.56

3.35

3.51

3.59

3.50

3.50

3.75

3.56

3.57

514

 

 

 

 

Легенда:

 

 

 

1. Садржај, циљеви и исходи процеса учења су јасно дефинисани и били су ми познати приликом уписа на студијски програм

 

 

2. Прописана литература за сваки предмет студијског програма је доступна, адекватна и доприноси разумевању садржаја

 

 

3. Време потребно за савладавање сваког предмета студијског програма је адекватно броју ЕСПБ бодова тог предмета (радно оптерећење)

 

 

4. Генерално сам задовољан квалитетом теоријске наставе

 

 

5. Генерално сам задовољан квалитетом практичне наставе (вежбе и др.)

 

 

6. Предмети су добро усклађени једни у односу на друге и добро се надовезују

 

 

7. Услови за извођење студијског програма су адекватни (библиотека, простор, опрема и др.)

 

 

8. Настава се редовно одржава према утврђеном распореду

 

 

9. Студентска служба квалитетно и професионално обавља свој рад

 

 

 

У анкети вредновања студијског програма, студенти су најбоље оценили студијски програм - биолог просечном оценом 4.27, док је најслабије оцењен студијски програм - струковни еколог са просечном оценом 2.92. Најбоље оцењени је параметар настава се редовно одржава према утврђеном распореду, са просечном оценом 3.75, док је најслабије оцењен параметар - време потребно за савладавање сваког предмета студијског програма је адекватно броју ЕСПБ бодова тог предмета (радно оптерећење), са просечном оценом 3.35. Укупна просечна оцена квалитета студијског програма је 3.57.