ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА

 

69а

 

Дугорочни циљеви обезбеђења квалитета високог образовања на факултету су:

-   унапређење квалитета високог образовања,

-   повећање ефикасности студија,

-   побољшање квалитета студијских програма, наставе и   услова рада,

-   побољшање научно истраживачког рада наставног особља,

-   повећање доприноса академском животу Универзитета и доприноса локалној и националној заједници.

 

69б

 

Области обезбеђења квалитета су: студијски програми, настава, научно истраживачки рад, оцењивање студената, уџбеници и литература, библиотечки и информатички ресурси,  ненаставна подршка и процес управљања.

 

69в

 

Субјекти обезбеђења квалитета су: Комисија за обезбеђење квалитета, Наставно-научно веће Факултета, Катедре Факултета, студенти и ненаставно особље Факултета.  

 

69г

 

Комисију за обезбеђење квалитета формира Наставно-научно веће Факултета из реда, наставника, сарадника, ненаставног особља и студената Факултета.

Комисија за обезбеђење квалитета: креира и предлаже модел обезбеђења квалитета, предлаже опште акте неопходне за спровођење политике квалитета, предлаже план активности за обезбеђење квалитета, периодично преиспитује и предлаже мере за обезбеђење послова и задатака наставника, сарадника, ненаставног особља и студената факултета у остваривању политике обезбеђења квалитета, прати и обезбеђује учешће студената у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда, поступка и културе обезбеђења квалитета, обавља и друге послове у остваривању политике обезбеђења квалитета  и акредитације факултета.

Задаци Комисије за обезбеђење квалитета Факултета ближе се утврђују општим актом Факултета.

 

69д

 

У спровођењу стратегије обезбеђења квалитета, наставници и сарадници Факултета: израђују планове рада на наставним предметима водећи рачуна о потребама и могућностима студената, одговорни су за реализацију наставно-образовног процеса у складу са усвојеним плановима рада, континуирано проверавају и оцењују знање студената током наставе, усмеравају рад студената и дају сугестије у вези са израдом семинарских и завршних радова, обављају и друге послове у складу са стандардима и процедурама за обезбеђење квалитета наставног процеса и другим општим актима факултета.

 

69ђ

 

У спровођењу стратегије обезбеђења квалитета стручни органи факултета: перманентно проверавају циљеве студијских програма и њихову усклађеност са основним задацима и циљевима високог образовања, оцењују квалитет наставног и испитног материјала и предузимају мере за унапређење њиховог квалитета, оцењују усклађеност планова рада на наставним предметима са потребама и могућностима студената и предузимају корективне мере, прате радно оптерећење студената мерено ЕСПБ бодовима и у случају потребе предузимају корективне мере, прате резултате оцењивања и пролазност студената по наставним предметима и предузимају корективне и превентивне мере, прате резултате научно-истраживачког рада наставника и сарадника и раде на њиховом укључивању у наставни процес, обављају и друге послове у складу са стандардима и процедурама за обезбеђење квалитета наставног процеса и другим општим актима Факултета.

 

69е

 

У спровођењу стратегије обезбеђења квалитета студенти факултета, кроз рад својих представника у Студентском парламенту, Комисији за обезбеђење квалитета  и органима факултета, имају активну улогу у доношењу и спровођењу политике обезбеђења квалитета, поступку самовредновања,  идентификовању постојећих слабости и предлагању мера за њихово отклањање.

 

69ж

 

Ненаставно особље факултета пружа активну подршку наставницима, сарадницима, студентима, Комисији за обезбеђење квалитета, и стручним органима факултета у спровођењу стратегије обезбеђења квалитета: обрадом и подношењем података релевантних за осигурање квалитета наставног процеса, информисањем студената о свим подацима потребним за реализацију наставног процеса, обавештавањем студената о начинима њиховог укључивања у доношење и спровођење стратегије, стандарда, поступка и културе обезбеђења квалитета, обављањем других послова у складу са стандардима и процедурама за обезбеђење квалитета наставног процеса и другим општим актима факултета.