Процена испуњености стандарда 2:
Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета

 

 

Природно-математички факултет је прихватио скуп стандарда и одговарајућих поступака у циљу обезбеђивања и унапређења квалитета својих студијских програма, наставног процеса, научноистраживачког рада, наставника и сарадника, студената, уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса, простора, опреме, управљања факултетом. Стандарди за обезбеђење квалитета садрже минимални ниво квалитета рада Факултета. Факултет је утврдио поступке обезбеђења квалитета рада у свим областима свог деловања, као и улогу свих субјеката у систему обезбеђења квалитета. Факултет је обезбедио учешће студената у самовредновању и оцени квалитета.

Факултет у циљу обезбеђења квалитета полази од следећих докумената:

1.    Закона о високом образовању (Службени гласник РС, број 76/05., 100/07, 97/08, 44/10 и 93/12);

2.    Болоњске декларације, коју је наша земља потписала 2003. године;

3.    Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (Службени гласник РС, број 106/2006);

4.    Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма (Службени гласник РС, број 106/2006 и 112/2008);

5.    Статута Природно-математичког факултета (број 360/II-1од 21.09.2006. године, на који је дата сагласност Универзитета у Крагујевцу, Савет Универзитета број 01-73/66 од 27.10.2006. измене и допуне пречишћен текст од 2015. године);

6.    Политике обезбеђења квалитета.

 

Разраду стандарда и поступака за обезбеђење квалитета, а засновану на претходно наведеним документима, Природно-математички факултет дефинише у следећим актима: Правилнику о обезбеђењу квалитета и Статуту Факултета.

Факултет је усвојио Стратегију обезбеђења квалитета (Oдлука Наставно-научног већа бр. 670/XIII-5 од 11.10.2012.године), која представља основни документ из области обезбеђења квалитета, којом су дефинисане области обезбеђења квалитета, субјекти, поступци и мере за обезбеђење квалитета Факултета. У спровођењу стратегије обезбеђења квалитета активно учествују и студенти факултета, кроз рад својих представника у Студентском парламенту, Комисији за обезбеђење квалитета и органима факултета.

Правилником о обезбеђењу квалитета су дефинисане улоге и одговорност органа Факултета у области обезбеђења квалитета; начин и поступак самовредновања на Факултету, као и тела која су одговорна за праћење и унапређење квалитета студијских програма, наставе и услова рада.

Статутом Факултета постављена су основна начела обезбеђења квалитета и прописане надлежности појединих органа Факултета у области обезбеђења квалитета.

Наставно-научно веће као стручни орган заједно са деканом утврђује политику, чији је циљ унапређење квалитета наставе и усавршавање научно-истраживачког рада. Наставно-научно веће Факултета оформило је Комисију за обезбеђење квалитета из реда наставника, сарадника, ненаставног особља и студената Факултета. На седници од 01.10.2014. године извршена је замена члана комисије из редова студената.

Наставно-научно веће Факултета утврдило је и усвојило Стандарде и поступке обезбеђења квалитета (Прилог 2.1.) на Факултету, Oдлуком бр. 670/XIII-1 од 11.10.2012. године (Прилог 2.1.1.). Поступци за обезбеђење квалитета су утврђени посебно за сваку област обезбеђења квалитета. Стандарди и поступци обезбеђења квалитета су доступни наставницима, студентима и јавности и објављени су на сајту Факултета (www. pmf.kg.ac.rs).

Наставно-научно веће Факултета утврдило је и усвојило План рада и процедуру (Прилог 2.2.) (Oдлуком бр. 670/XIII-1 од 11.10.2012. године, Прилог 2.2.1.) и Акциони план рада Комисије за обезбеђење квалитета (Прилог 2.2.2. и Прилог 2.2.3.).

На седници Наставно-научног већа Факултета од 30. септембра 2015. године усвојен је Извештај о раду Комисије за обезбеђење квалитета, Прилог 2.3.

 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу је остварио циљеве и испунио стандарде постављене стандардом 2, јер:

 

1.    има посебне документе (Политика обезбеђења квалитета, Правилник о обезбеђењу квалитета и Стратегија о обезбеђењу квалитета), у којима је усвојио стандарде и поступке за обезбеђење минималног нивоа квалитета за сваку област коју предвиђају стандарди за самовредновање квалитета високошколских установа;

2.    сви наведени документи су у целини предати: студентском парламенту, Декану, продеканима, шефовима Катедри, руководиоцу техничке службе и референту студентске службе, а према листи дистрибуције сваког од докумената. Факултет на организован начин упознаје запослене, студенте и јавност о начинима и поступцима обезбеђења квалитета;

3.    својим Статутом и другим актима је утврдио послове и задатке наставника, сарадника, студената, Савета и Наставно-научног већа, Комисије за обезбеђење квалитета и органа управљања у доношењу и примени стратегије, стандарда и поступака за обезбеђење квалитета;

4.    усвојио је Акциони план рада на обезбеђењу квалитета;

5.    усвојио План рада и процедуре за праћење и унапређење квалитета;

6.    обезбеђена је активна улога студената у праћењу и унапређењу квалитета рада на Факултету;

7.    определио се за неговање културе квалитета тако да сви студенти и запослени буду едуковани о о стандардима којима Факултет тежи.

 

Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

 

(SWOT анализа)

Квантификација процене

S - Strengths - Предности

+++ - високо значајно

W -Weaknesses - Слабости

++ - средње значајно

O - Opportunities - Могућности

+ - мало значајно

T Threats - Опасности

0 без значајности

 

 

Предности (Strengths)

 

    Постоји усвојена стратегија и поступци обезбеђења квалитета, у складу са стандардима Националног савета и Комисије за акредитацију и проверу квалитета +++

    Сва усвојена документа везана за обезбеђење квалитета су доступна јавности на веб страници Факултета +++

 

Слабости (Weaknesses)

 

    Због недовољног финансирања из буџета, део стандарда и поступака за обезбеђење квалитета је тешко спроводив +++

    Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета нису довољно усклађени са стандардима развијених европских земаља ++

    Недостаје прецизан план рада на реализацији стратегије и поступака oбезбеђења квалитета ++

 

Могућности (Opportunities)

 

    Стандарди за оцењивање квалитета постају захтевнији из године у годину +

    Култура квалитета запослених је на вишем нивоу него раније ++

    Факултет је корисник резултата Темпус пројекта:Tempus Project number 511044-1-TEMPUS-2010-1-UK-JPCR and Tempus Grant Agreement 2010-3205/001 - 001

    Континуирана тежња млађих сарадника и студената да се Факултет унапређује ++

    Повећање угледа Факултета као последица примене начела квалитета рада ++

 

Опасности (Threats)

 

    Мали број запослених је вољан да се ангажује у области управљања квалитетом +++

    Средства за рад на пословима обезбеђења квалитета нису предвиђена у буџету Факултета ++

    Чланови Комисије за квалитет су преоптерећени другим обавезама +

    Не постоји дефинисана административна подршка Комисији за обезбеђење квалитета +

 

Предлози за побољшање и планиране мере

 

1.    Комисија за обезбеђење квалитета треба да направи додатно разрађене стандарде и поступке обезбеђења квалитета (у контексту унапређења и проширења постојећих)

2.    Комисија за обезбеђење квалитета треба да уведе контролу спровођења поступака квалитета и ревидира план рада и поступака обезбеђења квалитета

3.    Ускладити стандарде и поступке обезбеђења квалитета са истим који постоје у развијеним земљама ЕУ, посебно у домену унапређења студијских програма

4.    Ослободити чланове Комисије за квалитет дела других обавеза и заменити чланове Комисије за квалитет који се недовољно ангажују

5.    Доделити техничког секретара Комисији за обезбеђење квалитета Факултета

6.    Предвидети средства за рад на пословима обезбеђења квалитета у буџету Факултета и улагати у обезбеђење квалитета из сопствених средстава

7.    Спровести едукацију запослених о управљању квалитетом

 

Показатељи и прилози за стандард 2

      Прилог 2.1. Стандарди и поступци обезбеђења квалитета Факултета

o  Прилог 2.1.1. Одлука Наставно-научног већа Факултета о усвајању стандарда и поступака обезбеђења квалитета Факултета.

      Прилог 2.2. Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење квалитета

ПМФ-а

o  Прилог 2.2.1. Одлука Наставно-научног већа ПМФ-а о усвајању Плана рада и процедура.

o  Прилог 2.2.2. Акциони плана комисије за обезбеђење квалитета

o  Прилог 2.2.3. Одлуке о усвајању Акционог плана

      Прилог 2.3. Извештај Комисије за обезбеђење квалитета за школску 2014/15.годину

o  Прилог 2.3.1. Одлука Наставно-научног већа Факултета о усвајању Извештаја Комисије за обезбеђење квалитета за школску 2014/15. годину.