Процена испуњености стандарда 5:

,,Kвалитет наставног процеса

 

 

Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз интерактивност наставе, укључивање примера у наставу, професионални рад наставника и сарадника, доношење и поштовање планова рада по предметима, као и праћење квалитета наставе и предузимање потребних мера у случају када се утврди да квалитет наставе није на одговарајућем нивоу.

Настава на студијским програмима основних и мастер студија је организована у облику предавања, рачунских и лабораторијских вежби, домаћих задатака и семинарских радова.

Распоред одржавања наставе се утврђује непосредно пре почетка школске године. Том приликом води се рачуна о погодном распореду обавеза студената и наставног особља у току недеље. У складу са просторним и временским ресурсима, задужени за формирање распореда имају циљ да направе што је могуће компактнији распоред. Другим речима, избегава се да студенти имају велике паузе између различитих блокова предавања и вежби, као и евентуална преклапања изборних предмета за поједине модуле.

Настава на Природно-математичком факултету је интерактивна, обавезно укључује примере из праксе, подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и примену стечених знања.

Природно-математичком факултет, за сваки семестар, односно за сваку школску годину усваја план и распоред наставе, као и списак наставника и сарадника којима се поверава настава на појединим предметима. План и распоред одржавања предавања и вежби су истакнути пре почетка одговарајућег семестра на огласној табли и на сајту Факултета. Сваки наставник на првом часу упознаје студенте са спецификацијом предмета, односно са обавезом присуства на предавањима и вежбама, циљевима, исходима учења и садржајем курса, литературом неопходном за успешност у савладавању градива, методама извођења наставе, начином стицања поена на предиспитним обавезама и испиту, као и начину оцењивања.

Декан и продекан за наставу прате спровођење плана наставе, планова рада за сваки предмет, као и рад наставника и сарадника, и предузимају корективне мере уколико дође до одступања. Преко студентских анкета проверава се и утврђује да ли наставници и сарадници имају коректан и професионалан однос према студентима. Такође систематски прате, оцењују квалитет наставе на појединачним предметима и предузимају корективне мере за његово унапређење, упозоравају наставнике који се не придржавају плана рада на предмету или не постижу одговарајући квалитет предавања и вежби на потребу побољшања, и обезбеђују им потребно усавршавање.

Рад наставника се оцењује кроз Анкету о вредновању педагошког рада наставника која се спроводи на крају сваког семестра. Председник Комисије за спровођење Анкете подноси извештај Наставно-научном већу по завршетку наредног семестра.

 

 

 

 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу је остварио све циљеве и испунио све захтеве постављене стандардом 5, јер:

 

1.    Организује наставу на основним и мастер студијама у облику предавања, рачунских и лабораторијских вежби, домаћих задатака и семинарских радова;

2.    Садржај курилукума за све предмете су документовани (књиге предмета на сајту Факултета);

3.    Редово, за сваку школску годину, усваја план и распоред наставе, као и списак наставника и сарадника којима се поверава настава на појединим предметима;

4.    Прати спровођење плана наставе, планова рада за сваки предмет, као и рад наставника и сарадника;

5.    Спроводи Анкете о вредновању педагошког рада наставника и сарадника;

6.    Припрема Извештај о раду факултета и извештај о раду Комисије за квалитет у којима се документују квалитет наставе и наставног процеса.

 

Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

 

(SWOT анализа)

Квантификација процене

S - Strengths - Предности

+++ - високо значајно

W -Weaknesses - Слабости

++ - средње значајно

O - Opportunities - Могућности

+ - мало значајно

T Threats - Опасности

0 без значајности

 

Предности (Strengths)

      Висококвалификовани предавачи у педагошком и стручном смислу +++

      Детаљне информације о плану и програму појединих предмета доступне су

студентима пре почетка курса +++

      Разноврсност метода наставе и учења ++

      Наставници бирају адекватне и модерне методе како би студентима ефикасно и квалитетно пренели знање ++

      Одговарајуће комисије за обезбеђење квалитета спроводе периодичне провере и дају предлог мера за унапређење наставног процеса, као и наставника и сарадника ++

      Учествовање представника студентата у процесу организације и евалуације

квалитета наставног процеса +++

      Настава се систематски прати и процењује кроз редовно анкетирање студената +++

 

Слабости (Weaknesses)

 

      Неравномерна оптерећеност наставника и сарадника ++

      Апаратуре које се користе у лабораторијама за извођење вежби су у већој мери старијег датума +++

      Недовољно практичне наставе на појединим предметима +++

      Недовољна финансијска средства неопходна за осавремењивање лабораторија и других помагала која доприносе разлоликости наставе +++

 

Могућности (Opportunities)

      Учешће на пројектима који могу омогућити средства за додатно опремање лабораторија, чиме би се побољшао практични аспект држања наставе +++

      Усавршавање наставника и сарадника кроз различите курсеве ++

      Веће ангажовање на побољшању квалитета наставног процеса ++

      Увођење савремене опреме у наставни процес +++

      Већа и разноврснија примена информатичких ресурса у наставном процесу +++

      Побољшати контролу присуства студената на настави +++

      Повећање мобилности наставника, сарадника и студената ++

 

Опасности (Threats)

      Недовољно редовно присуство студената на настави ++

      Недовољна мотивисаност наставника за примену нових метода у реализацији наставе ++

      Недовољна мотивисаност студената да учествују у студентским анкетама и изнесу своје мишљење о студијском програму и раду наставника и сарадника +++

 

Предлози за побољшање и планиране мере

1.        Спроводити контролу квалитета наставе

2.        Кориговати одвијање наставе, уколико је потребно, сходно резултатима анкете студената

3.        Сви потребни подаци, прописи и документи треба да буду доступни на сајту Факултета

4.        Купити потребне апаратуре у циљу побољшања и развоја нових експерименталних вежби

5.        Применити развој информационих технологија у настави

6.        Креирати библиотеку у електронској форми која би била доступна студентима

7.        Кроз анкете студената сазнати шта су њихова новија интересовања и према томе развијати нове смерове студија

8.        Развијати додатну наставу ради боље едукације студената

9.        Организација семинара, конференција

10.    Развој нових пројеката на Факултету

 

Показатељи и прилози за стандард 5

      Прилог 5.1: Анкете студената о квалитету наставног процеса на Природно математичком факултету

      Прилог 5.2: Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе на Природно математичком факултету

      Прилог 5.3: Доказ о спроведеним активностима којима се подстице стицање активних компентенција наставника и сарадника на Природно-математичком факултету