Процена испуњености стандарда 1:

Стратегија обезбеђења квалитета

 

 

Природно-математички факултет је самостална високошколска установа са својством правног лица у саставу Универзитета у Крагујевцу, која обавља делатности за које је регистрована у области природно-математичких наука, у складу са Законом о високом образовању, Законом о научно-истраживачкој делатности и другим важећим прописима.

Улога Природно-математичког факултета у образовном систему наше земље заснива се на његовој мисији и визији.

Мисија Факултета је да студентима обезбеди врхунско образовање у области природно-математичких наука кроз одржавање високог нивоа основних, дипломских и докторских студија и ширење, унапређивање и промовисање знања и учења, креативности и жеље за усавршавањем и стицањем знања у циљу конкретног и мерљивог друштвено-економског развоја, као и кроз подстицање и развијање научно-истраживачког рада.

Визија Факултета је да буде водећа високошколска установа у области природно-математичких наука, посвећена поштовању највиших стандарда у науци и настави, односно, да достигне највиши ниво изврсности у оквиру својих делатности. Своју визију Факултет реализује извршавањем постављених задатака и циљева.

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу се, од свог оснивања па до данас, интензивно залаже за квалитетан и стручан рад свих субјеката укључених у наставни и научни рад. Политика обезбеђења квалитета Факултета одражава његову мисију и представља основу за рад и развој Факултета. Контрола испуњености основних задатака и циљева Факултета усклађена је са мисијом, визијом, политиком квалитета и Стратегијом обезбеђења квалитета (Прилог 1.1.).

На основу одредби Статута Факултета и Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа, Наставно-научно веће Факултета је 2008. године донело прву Стратегију обезбеђења квалитета (Прилог 1.1.).

Стратегија обезбеђења квалитета је, као полазни документ из области обезбеђења квалитета, постављена на основу основних задатака, циљева и делатности Факултета и усвојене Политике обезбеђења квалитета, као оквира за утврђивањe и преиспитивање циљева квалитета. Као таква, Стратегија сумира основне поставке за квалитетно управљање свим процесима рада на Факултету и садржи најважнија опредељења, приоритете и правце деловања. Стратегија има карактер средњорочног плана унапређења свих области рада Факултета, тако да је Oдлуком Наставно-научног већа Факулета бр. 670/XIII-5 од 11.10.2012. године (Прилог 1.1.1.) усвојена нова, осавремењена и допуњена Стратегија обезбеђења квалитета.

Области обезбеђења квалитета су студијски програми, настава, истраживање, вредновање студената, уџбеници и литература, ресурси, ненаставна подршка и процес управљања. Све наведене области у Стратегији обезбеђења квалитета чине систем, чија се динамика континуирано усклађује са главним циљевима и задацима Факултета.

Мере и субјекти за обезбеђење квалитета (Прилог 1.2.) су дефинисане у Стратегији, уз поштовање препорука Националног савета за високо образовање о поступцима, стандардима и критеријумима који обезбеђују квалитет у области високог образовања.

На основу упутства за примену стандарда 1 Стратегија обезбеђења квалитета, стандарда за акредитацију студијских програма основних, дипломских и докторских студија и увидом у постојећу документацију, закључујемо:

Факултет је донео Стратегију обезбеђења квалитета, која садржи све елементе предвиђене стандардом 1 и доступна је јавности у библиотеци Природно-математичког факултета. Усвојена Стратегија обезбеђења квалитета садржи и мере и субјекте обезбеђења квалитета, као и области обезбеђења квалитета (студијски програми, настава, научна истраживања, вредновање студената, уџбеници и литература, ресурси, ненаставна подршка, процес управљања). Такође, Декан Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу је донео Правилник о обезбеђењу квалитета.

На овај начин, Факултет се определио за неговање организационе културе квалитета и утврдио претпоставке за успешно повезивање наставне, научноистраживачке и стручне делатности.

 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу је остварио циљеве и испунио стандарде постављене стандардом 1, јер:

 

1.    има Стратегију обезбеђења квалитета која садржи све потребне елементе;

2.    Стратегија обезбеђења квалитета је усвојена од стране одговарајућих стручних и управних тела Факултета;

3.    Стратегија је доступна јавности;

4.    за спровођење Стратегије су били усвојени поступци обезбеђења квалитета који су гарантовали доследност и следљивост активности на спровођењу Стратегије;

5.    постоји Акциони план за спровођење Стратегије.

 

Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

 

(SWOT анализа)

Квантификација процене

S - Strengths - Предности

+++ - високо значајно

W -Weaknesses - Слабости

++ - средње значајно

O - Opportunities - Могућности

+ - мало значајно

T Threats - Опасности

0 без значајности

 

 

Предности (Strengths)

 

    Постоји усвојена стратегија и поступци обезбеђења квалитета, у складу са стандардима Националног савета и Комисије за акредитацију и проверу квалитета +++

    Сва усвојена документа везана за обезбеђење квалитета су доступна јавности на веб страници Факултета +++

 

Слабости (Weaknesses)

 

    Због недовољног финансирања из буџета, део стандарда и поступака за обезбеђење квалитета је тешко спроводив +++

    Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета нису довољно усклађени са стандардима развијених европских земаља ++

    Недостатак веровања да ће се корективне мере заиста спровести ++

    Недостаје прецизан план рада на реализацији стратегије и поступака oбезбеђења квалитета ++

 

Могућности (Opportunities)

 

    Стандарди за оцењивање квалитета постају захтевнији из године у годину +

    Култура квалитета запослених је на вишем нивоу него раније ++

    Факултет је корисник резултата Темпус пројекта: Tempus Project number 511044-1-TEMPUS-2010-1-UK-JPCR and Tempus Grant Agreement 2010-3205/001 - 001 ++

    Континуирана тежња млађих сарадника и студената да се Факултет унапређује ++

    Повећање угледа Факултета као последица примене начела квалитета у свим аспектима рада ++

 

Опасности (Threats)

 

    Мали број запослених је вољан да се ангажује у области управљања квалитетом +++

    Средства за рад на пословима обезбеђења квалитета нису предвиђена у буџету Факултета ++

    Чланови Комисије за квалитет су преоптерећени другим обавезама +

    Не постоји дефинисана административна подршка Комисији за обезбеђење квалитета +

 

Предлози за побољшање и планиране мере

 

1.    Искористити резултате процеса самовредновања за унапређење свих процеса везаних за унапређење квалитета

2.    Интензивније промовисати и примењивати усвојену стратегију

3.    Комисија за обезбеђење квалитета треба непрекидно да унапређује и проширује стандарде и поступке за проверу квалитета, као и да уведе контролу спровођења поступака квалитета

4.    Председник Комисије за обезбеђење квалитета треба да буде стимулисан у складу са својим ангажманом и одговорношћу

5.    Ослободити чланове Комисије за обезбеђење квалитета дела других обавеза и заменити чланове који се недовољно ангажују

6.    Увести перманентну едукацију запослених о управљању квалитетом

7.    Потребно је вeће финансијско улагање у спровођење мера обезбеђења квалитета и предвиђање средстава у буџету Факултета за послове обезбеђења квалитета

 

Показатељи и прилози за стандард 1:

 

      Прилог 1.1. Стратегија обезбеђења квалитета из 2007. год. и Стратегија обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу из 2012. год.

o  Прилог 1.1.1. Одлука о усвајању Стратегије обезбеђења квалитета Факултета из 2012. год.

      Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђења квалитета

o  Прилог 1.2.1. Статут Факултета, Измене и допуне Статута, Пречишћен текст Статута из 2015. и Извод из Статута

o  Прилог 1.2.2. Одлука о именовању Комисије за обезбеђење квалитета Факултета из 2013.год.

      Прилог 1.3. Акциони план за спровођење Стратегије за обезбеђење квалитета из 2014. и 2015.

o  Прилог 1.3.1. Одлука о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије за обезбеђење квалитета из 2014.

o  Прилог 1.3.2. Одлука о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије за обезбеђење квалитета из 2015