Факултет остварује и сарадњу са привредом, реализацијом следећих пројеката:

У 2013. години:

1.      Израда Студије о могућем утицају Магистралног гасовода „Јужни ток“ на ихтиофауну водених екосистема који се налазе на траси гасовода „Јужни ток“ на територији Републике Србије, за потребе анализе утицаја магистралног гасовода „Јужни ток“ и објеката на животну средину, а за потребе прикупљања подлога за реализацију Студије утицаја на животну средину Магистралног гасовода „Јужни ток“ на територији Републике Србије (уговор бр. 1040 od 29.03. 2013. I 242 od 26.03.2013. између Института за водопривреду „Јарослав Черни“ А.Д. , Београд и Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; један од аутора студије је проф. др Владица Симић;

2.      Израда програма унапређења рибарства за РП у заштићеним природним добрима

за период 2013-2022. године и израда  Годишњих програма за 2013. годину за сва рибарска подручја којима газдује ЈП „Србијашуме“ (уговор. Бр. 1374 i 136 od 21.02.2013. између ЈП за газдовање шумама „Србијашуме“ и Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу); аутори програма проф. др Владица Симић и проф. др Снежана Симић.

3.      Израда елабората о еколошком статусу и одрживом протицају екосистема Рупске реке и Зеленичког потока пре и после изградње мале хидроелектране  „Поречје“. (Уговор бр.. 458. od 21.06.2013. г. између фирме „POWER BNB“ doo., Kумарево, Лесковац и   Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу); аутори елабората су проф. др Владица Симић и проф. др Снежана Симић.

4.      Пројектантски надзор током санације провирања вода испод бране ХЕ „Вишеград“. Институт Јарослав Черни и Природно-математички факултет Крагујевац- водећи истраживач на пројекту са Факултета је др Бобан Стојановић.

5.      Четири наставника и два сарадника са Института за биологоију и екологију су ангажована на изради Стратешког мастер плана одрживог развоја планине Рудник од 2014.-2024.године, у оквиру тима Универзитета у Крагујевцу. Израду Мастер плана финансира Сектор за туризам Министарства финансија и привреде Р Србије.

6.      Периодична обнова знања за особе професионално изложене јонизујућим зрачењима за већи број медицинских установа. Руководилац програма је проф. др Драгослав Никезић.

 

У 2014. години:

1.      Израда програма унапређења рибарства за РП у заштићеним природним добрима за период 2013-2022. година и израда Годишњих програма за 2014. годину за сва рибарска подручја којима газдује ЈП „Србијашуме“ (уговор између ЈП за газдовање шумама „Србијашуме“ и Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу); аутори програма проф. др Владица Симић и проф. др Снежана Симић.

2.      Пословно-техничка сарадња између фирме „POWER BNM“ д.о.о Кумарево, Лесковац и Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу. Израда еколошких студија, студија утицаја на животну средину и других релевантних еколошких докумената, аутори студије проф. др Владица Симић и проф. др Снежана Симић.

3.      Наставак активности на реализацији програма управљања заштићених подручја од националног интереса којима управља ЈКП „Белосавац“, Жагубица. Израда програма биолошког мониторинга за заштићена подручја: Споменици приоде: врело Млаве, Крупаљско врело и Хомоњска потајница. Руководилац програма: проф. др Владица Симић;

4.      Пројектантски надзор током санације провирања вода испод бране ХЕ „Вишегрд“, Институт Јарослав Черни и Природно-математички факултет Крагујевац- водећи истраживач на пројекту са Факултета је проф. др Бобан Стојановић;

5.      Пројекат са  компаснијом LABORATOIRE QUANTUP (Француска). Назив уговора је: STUDY OF FEASIBILITY: Ice cream Monitoring using Computer Vision. Руководилац пројекта је проф.др  Бобан Стојановић;

 

Тим наставника са Природно математичког факултета, ангажованих на групи методичких предмета, током 2014. године био је укључен у пројекат Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала, скраћено Развионица. Пројекат финансира Европска унија, а носилац је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Циљ пројекта је успостављање и развијање школа вежбаоница у којима би се активно развијао систем студентске праксе. Студенти, који су се определили за групу методичких предмета, на тај начин би стицали искуство у непосредној настави, у добро опремљеним школским кабинетима, уз савремена наставна средства и стручну помоћ наставника-ментора, који су се претходном обуком специјално квалификовали за рад са студентима. Такође, студенти ће добити бољи увид у школску организацију рада, супервизију и анализу обављене праксе, осмишљено укључивање у акциона истраживања, квалитетне извештаје за високошколске установе.

У току претходне године  успостављени су успешни аранжмани за сарадњу између нашег Факултета и школа вежбаоница, као и између запослених на Факултету, наставника ментора и студената-будућих наставника, што ће омогућити флексибилно, али и добро структурисано  усмерење на учење и развој и ученика и студената.