Процена испуњености стандарда 12:

Финансирање

 

 

На основу усвојене Политике и Стратегије обезбеђења финасирања Природно-математичког факултета у Крагујевцу, као и упутства за примену стандарда 12 Финасирање, и увидом у расположиву документацију, може се закључити да Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу има дугорочно обезбеђена финансијска средства неопходна за реализацију наставно-научног процеса, научноистраживачких пројеката и професионалних активности, што доводи до дугорочне финансијске стабилности. Факултет послује средствима у државној својини и властитим средствима, која стиче у складу са Законом, има својство правног лица са правима обавезама и одговорностима утврђеним законом и Статутом - у правном промету са трећим лицима, иступа у своје име и за свој рачун, а за преузете обавезе Факултет одговара свим својим средствима.

 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу је остварио све циљеве и испунио све захтеве постављене стандардом 12, јер:

 

1.    Факултет је усвојио Финасијски план за текућу годину (Прилог 12.1.) на седници Савета Факултета (Oдлука бр. 360/III-2 од 17.04.2015. године), којим је планиран распоред и намена финансијских средстава, а којим је обезбеђена финансијска стабилност и ликвидност у дужем временском периоду;

2.    извори финансирања Природно математичког факултета у Крагујевцу су:

o  средства која обезбеђује оснивач ова средства се стичу дугорочно за спровођење акредитованих студијских програма;

o  приходи по основу уговора склопљених са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (по овом основу Факултет стиче средства за истраживање, за режијске и материјалне трошкове по пројектима, а средства за директне материјалне трошкове користе се у зависности од истраживања - за набавку хемикалија, службена путовања, конгресе);

o  Факултет стиче сопствена средства и од школарина, накнада трошкова за студије, иновација знања и стручно оспособљавање и усавршавање, као и од других накнада утврђених Законом;

o  Факултет стиче сопствена средства као накнаду за пружање научних и других услуга и послова, у складу са Законом, а на основу уговора склопљених са корисницима тих услуга (Сарадња са привредом);

3.    Факултет је обезбедио јавност и транспарентност својих извора финансирања и начина употребе финансијских средстава кроз план јавних набавки и Годишњи финасијски извештај (Прилог 12.2.), који усваја Савет Факултета.

 

 

 

 

 

 

Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

 

(SWOT анализа)

Квантификација процене

S - Strengths - Предности

+++ - високо значајно

W -Weaknesses - Слабости

++ - средње значајно

O - Opportunities - Могућности

+ - мало значајно

T Threats - Опасности

0 без значајности

 

 

Предности (Strengths)

 

    Финансијска средства неопходна за реализацију наставно-научног процеса обезбеђују се из буџета Републике Србије, што даје дугорочну сигурност у финансирању +++

    Факултету је остављена законска могућност да из сопствених прихода обезбеди део финансијских средстава за финансирање +++

    Факултет има могућност да, у законским оквирима, самостално доноси финансијски план за наредну годину и да, у законским оквирима, самостално финансијски одлучује о сопственим приходима +++

 

Слабости (Weaknesses)

 

    Средства опредељена у буџету Републике Србије за реализацију наставно-научног процеса и средства за материјалне трошкове су често недовољна  ++

    Смањивање броја студената због нелојалне конкуренције и смањења наталитета и исељавања младих +

 

Могућности (Opportunities)

 

    Према Закону о високом образовању Факултету је остављена могућност да кроз накнаду за комерцијалне и друге услуге обезбеди додатна средства за финансирање +++

    Даљи развој и унапређење научно-истраживачке активности +++

    Већа сарадња са привредним организацијама +++

 

Опасности (Threats)

 

    Факултет у покушајима да обезбеди што више сопствених прихода се може удаљити од своје основне наставно-научне и истраживачке делатности  ++

 

Предлози за побољшање и планиране мере

 

1.    Генерисати предлог да се одређени материјални трошкови, за услуге које Факултету пружају јавна предузећа, плаћају директно од стране Министарства

2.    Обезбедити више средстава кроз јачање области континуалне едукације и интензивније активности на пољу међународне сарадње, што свакако мора да подразумева и одређена улагања од стране Факултета

3.    Консултовањем стручњака и доношењем правила смањити непотребне издатке

4.    Пружањем комерцијалних и консултантских услуга трећим лицима обезбедити што више сопствених средстава

 

Показатељи и прилози за стандард 11

 

      Прилог 12.1. Финансијски план за 2015. годину

o  Прилог 12.1.1. Одлука савета

      Прилог 12.2. Финансијски извештај за претходну школску годину (2014-ту)

o  Прилог 12.2.1. Одлука савета