Факултет обавља своју делатност у три објекта укупне површине 10.733 м2, на локацији Радоја Домановића 12. Исти се одржава сходно финансијским могућностима Факултета. Током 2013. године извођени су радови на редовном одржавању свих објеката Природно-математичког факултета. Са аспекта обимности и значаја изведених радова можемо издвојити следеће:

         завршетак уређења ходника на II спрату Главне зграде део ходника на Институту за биологију и екологију (замена прозора на ходнику, молерски радови, постављање нових огласних табли),

         замена кровног покривача на фискултурној сали Факултета,

         замена старих дрвених прозора новом PVC столаријом у лабораторијама Б-0-10 и Б-I-10 у згради Института за хемију,

         замена 7 старих дрвених прозора новом PVC столаријом на поткровљу Главне зграде,

         радови на изолацији међуспратне плоче у фискултурној сали Факултета,

         израда пројектне документације и постављање громобранске инсталације са уређајем за рано стартовање на згради Института за физику.

 

током 2014. године извођени су радови на редовном одржавању свих објеката Природно-математичког факултета. По значају и обимности радова издвајају се:

 

-          завршена је реконструкција фискултурне сале уградњом новог паркета и куповином нових спортских реквизита;

-          Замењени су прозори на 2 лабораторије, 1 учионици и на 2 кабинета;

-          Настављено је са заменом радијаторских вентила у циљу побољшања енергетске ефикасности објеката Факултета;

-          Извршена је потпуна реконструкција 1 учионице и 1 наставничког кабинета;

-          Куповином 13 нових микроскопа започето је обнављање лабораторијске опреме у студентским лабораторијама.