Процена испуњености стандарда 3:

Систем обезбеђења квалитета

 

 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу је Статутом Факултета и документима Стратегија обезбеђења квалитета и Политика обезбеђења квалитета установио и регулисао институционализовани систем за обезбеђење квалитета. Тиме је омогућено ефикасно и систематско спровођење поступака за обезбеђење квалитета у свим областима делатности Факултета (образовнoј, научнoј и стручној), као и континуирано праћење и контрола квалитета у процесу самовредновања и екстерне евалуације Факултета.

Факултет је усвојио све потребне статутарне одредбе које се односе на систем обезбеђења квалитета (Статут Факултета, чланови 69а до 68ж). Наведеним члановима Статута утврђени су послови и одговорности наставника, сарадника, ненаставног особља и студената Факултета у домену праћења и унапређења квалитета, као и надлежности, одговорност и ангажовање стручних тела и органа Факултета (Наставно-научног већа, органа управљања и органа пословођења).

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу је својим досадашњим радом показао висок квалитет наставе и научно-истраживачког рада, а у настојању да сачува и даље развија квалитет рада Факултет је успоставио систем обезбеђења и праћења квалитета рада формирањем надлежних тела и комисија, пратећом документацијом, дефинисањем области стандарда и поступака обезбеђења квалитета, као и дефинисањем улога и задатака свих субјеката у систему обезбеђења квалитета. Декан Факултета је донео Политику обезбеђења квалитета, као и Правилник о обезбеђењу квалитета.

Субјекти обезбеђења квалитета су стручни органи Факултета: Комисија за обезбеђење квалитета, Наставно-научно веће Факултета, Веће Катедри: за математику и информатику, за хемију, за биологију и екологију, за физику и Веће Катедре општеобразовних предмета, ненаставно особље и студенти Факултета (својим активностима у Студентском парламенту Факултета, као и студентским организацијама на Факултету).

Права и обавезе наведених субјеката у поступку обезбеђења квалитета регулисана су Статутом Факултета, Правилником о систематизацији послова и радних задатака, Правилником о студентском парламенту, Правилником о обезбеђењу квалитета, као и другим општим актима Факултета.

Све активности везане за квалитет организују се и спроводе у циљу побољшања стандарда прописаних Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа које је донео Национални Савет за високо образовање ("С. гласник РС" број 19/2006). Усвојени стандарди и поступци за обезбеђење квалитета доступни су јавности и објављују се на огласној табли Факултета као и на сајту Факултета.

У том циљу Наставно-научно веће Факултета је образовало Комисију за обезбеђење квалитета, као основни субјект система за обезбеђење квалитета, која има примарну надлежност за иницирање предлога за обликовање система квалитета и у чији састав улазе наставници, сарадници, ненаставно особље и студенти. Комисија за контролу квалитета спроводи детаљну анализу свих аспеката везаних за квалитет и предлаже Наставно-научном већу стандарде и поступке за обезбеђење квалитета.

Комисија за обезбеђење квалитета има 13 чланова у звању наставника, 4 члана представника сарадника и ненаставног особља и 4 студента (укупно 21). Студенти су укључени и имају активну улогу, како у процесу самовредновања, тако и у процесу дефинисања политике квалитета на факултету. Предлог за чланове Комисије из реда студената утврдио је Студентски парламент, на начин предвиђен Правилником о студентском парламенту. Прву Комисију за контролу квалитета на Факултету формирало је Наставно-научно веће Одлуком бр. 140/IV-2 од 06.03.2008. године, а на седници Наставно-научног већа од 30.01.2013. године формирана је комисија у новом сазиву, Одлуком бр. 80/XIX-2.

Сви Органи Факултета задужени за квалитет у раду користе већи број извора информација неопходних за доношење објективних закључака. Извори и начини прикупљања података одређени су правилницима (наведени у стандарду 2). Комисија за обезбеђење квалитета, као највиши орган задужен за квалитет, анализира и доноси извештај о квалитету рада и услова рада на Факултету. Комисија, такође, доноси календар активности и предлаже акте везане за квалитет рада, односно предлаже и разматра стратегију квалитета. Комисија предлаже превентивне и корективне мере.

Важан извор података за анализу рада Факултета и процењивање квалитета представља редовно периодично анкетирање студената према дефинисаним поступцима за обезбеђење квалитета наставног процеса и студијских програма о перцепцији квалитета студијских програма, наставног процеса, литературе, библиотечких и информатичких ресурса, педагошког рада наставника и сарадника, рада факултетских служби и других релевантних чинилаца. Анкете се спроводе редовно, сваке школске године на крају зимског и летњег семестра. На основу резултата анкета, Комисија за обезбеђење квалитета идентификује слабе тачке и формулише предлоге корективних мера, које затим шаље Наставно-научном већу на усвајање.

 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу је остварио циљеве и испунио стандарде постављене стандардом 3, јер:

 

1.    постоји документ Стандарди и поступци обезбеђења квалитета Природно- математичког факултета Универзитета у Крагујевцу којим су дати интерни стандарди и поступци обезбеђења квалитета и утврђене надлежности појединих субјеката у систему поступака обезбеђења квалитета;

2.    постоји Комисија за обезбеђење квалитета;

3.    Статут јасно дефинише састав, рад и надлежности Комисије за обезбеђење квалитета, као и односе Комисије са пословодним и стручним телима Факултета, наставницима, сарадницима, осталим запосленима и студентима;

4.    сва документа везана за систем квалитета су доступна запосленима, студентима и јавности све време;

5.    систем обезбеђења квалитета је имплементиран;

6.    сваке године се спроводи анкетирање студената по питањима важним за квалитет наставе и осталих домена рада Факултета, а анкете су анализиране и узете у обзир приликом утврђивања корективних мера;

7.    документа система квалитета садрже све потребне елементе према упутству Комисије за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа.

 

 

 

 

 

 

 

Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

 

(SWOT анализа)

Квантификација процене

S - Strengths - Предности

+++ - високо значајно

W -Weaknesses - Слабости

++ - средње значајно

O - Opportunities - Могућности

+ - мало значајно

T Threats - Опасности

0 без значајности

 

 

Предности (Strengths)

 

   Постоји Комисија за обезбеђење квалитета која редовно заседа и ради на имплементацији система квалитета +++

   Сва усвојена документа везана за обезбеђење квалитета су доступна јавности на веб страници Факултета +++

   Надлежности органа управљања, пословођења и Комисије за обезбеђење квалитета су јасно дефинисане Статутом Факултета +++

   Надлежности наставника, сарадника, студената и стручих тела су јасно дефинисане Статутом Факултета +++

 

Слабости (Weaknesses)

 

    Део стандарда и поступака за обезбеђење квалитета је тешко спроводив због недовољног финансирања из буџета Републике ++

    Нису предвиђене казнене мере ако запослени и студенти одбију да учествују у активностима везаним за квалитет, као ни мере за стимулацију учешћа, већ је све препуштено њиховој вољи ++

    Орган пословођења има доминантан утицај у доношењу и спровођењу одлука у свим аспектима живота Факултета ++

    Систем обезбеђења квалитета послова који нису у области наставног и научно- истраживачког рада није у надлежности Наставно-научног већа, већ зависи само од непосредних извршилаца и органа пословођења +

 

Могућности (Opportunities)

 

    Култура квалитета запослених је на вишем нивоу него раније ++

    Факултет је корисник резултата Темпус пројекта: Tempus Project number 511044-1-TEMPUS-2010-1-UK-JPCR and Tempus Grant Agreement 2010-3205/001 001 ++

    Континуирана тежња млађих сарадника и студената да се Факултет унапређује ++

    Повећање угледа Факултета као последица примене начела квалитета у свим аспектима рада +

 

Опасности (Threats)

 

    Мали број запослених је вољан да се ангажује у области управљања квалитетом +++

    Средства за рад на пословима обезбеђења квалитета нису предвиђена у буџету Факултета ++

    Чланови Комисије за квалитет су преоптерећени другим обавезама +

    Не постоји дефинисана административна подршка Комисији за обезбеђење квалитета ++

 

Предлози за побољшање и планиране мере

 

1.    Комисија за обезбеђење квалитета треба да уведе контролу спровођења поступака квалитета и на основу резултата контроле ревидира план рада и поступака обезбеђења квалитета

2.    Комисија за обезбеђење квалитета треба да тражи могућности за нове прилазе и методологију анализа постојећих анкета и предлагања корективних мера које проистичу из резултата анкета

3.    Изменити Статут Факултета у делу који се односи на систем квалитета и прецизније регулисати надлежности свих субјеката квалитета

4.    Ослободити чланове Комисије за квалитет дела других обавеза и заменити чланове Комисије за квалитет који се недовољно ангажују

5.    Појачати контролу и информациону подршку у оперативним пословима спровођења стратегије и поступака обезбеђења квалитета

6.    Предвидети средства за рад на пословима обезбеђења квалитета у буџету Факултета и улагати у обезбеђење квалитета из сопствених средстава

7.    Спровести едукацију запослених о управљању квалитетом

 

Показатељи и прилози за стандард 3

      Прилог 3.1. Комисија за обезбеђење квалитета из 2008., Комисија за обезбеђење квалитета 2013. и Одлука о промени члана Комисије из 2014. године; Опис рада

o  Прилог 3.1.1. Релевантни изводи из Статута Факултета који одређују надлежности субјеката контроле и обезбеђења квалитета Факултета, Статут Факултета, Измене и допуне Статута 2015,

      Прилог 3.2. Спроведене анкете

      Прилог 3.3. Документи о анализи резултата анкета и Анализа расположивих статистичких параметара успеха студената, анкета студената