У складу са Статутом и дефинисаном мисијом, основни задаци Факултета су:

 

    образовно, стручно и истраживачко деловање у области природно-математичких наука; преношење стручних знања кроз реализацију основних, мастер и докторских академских студија,

    унапређивање стваралаштва,

    обезбеђивање стручног подмлатка,

    пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање.

 

Ови задаци су дугорочни и треба да задовоље привредне и друштвене потребе за високо образованим кадровима на свим нивоима студија, што представља друштвену оправданост постојања Факултета.

 

Циљеви Факултета су вишеструки, а међу њима су најважнији:

 

         научно-образовни, који обухватају обезбеђење, развој и одржавање високог нивоа студијских програма, наставе и услова рада уз стално иновирање наставних садражаја и њихово усклађивање са достигнућима науке, технике и технологије, као и увођење нових студијских програма;

         научно-истраживачки који обухватају континуирано развијање научно-истраживачког и стручног рада кроз осмишљавање, развијање иновација у области природно-математичких наука, као и интердисциплинарних подручја, реализацију научно-истраживачких пројеката, публиковање научних и стручних резултата и подизање научног подмладка; пружање услуга трећим лицима, кроз реализацију студија, елабората и експертиза, пружа консултантске услуге у области природних наука и њихових интердисциплинарних подручја.