Универзитет у Крагујевцу

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ

ФАКУЛТЕТ

PMF LOGO VER8 CIRILICA

University оf Kragujevac

FACULTY OF

SCIENCE

Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија

Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia

 

 

 

 

 

Програм развоја научно-истраживачког  подмлатка                                                                         Природно-математичког факултета у Крагујевцу за период                        01. 01. 2012. – 31. 12. 2015. године

 

 

 

Програм развоја научно-истраживачког подмлатка на Природно-математичком факултету у Крагујевцу је припремљен у складу са дугогодишњом традицијом  вођења одрживе политике Факултета у селектирању и откривању потенцијалних младих кадрова и њиховом правилном развоју.  Ово је регулисано Статутом Факултета, а такође усаглашено са Програмом развоја и усавршаваља научних кадрова Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије као и са Стратегијом научно-технолошког развоја истог Министарства. Такође, Прогам развоја научно-истраживачког подмлатка Природно-математичког факултета је у складу  са Законом о научно-истраживачком раду и са Законом о иновационој делатности.

     

 Програмом се предвиђају следеће активности:

 

1.      Систематично праћење рада и исхода учења студената основних студија са циљем да се упознају успешни и вредни и међу њима, препознају талентовани студенти. Таквим студентима ће бити пружена могућност да се укључе како у стручни рад тако и у научно-истраживачки рад у области:

Ø  Биологије и екологије

Ø  Математике и информатике

Ø  Физике и информатике

Ø  Хемије

Ø  Интердисциплинарне области.

2.      Наставак постојећих активности на оспособљавању младих научних кадрова, посебно млађих сарадника и наставника, за самостални стручни и научно-истраживачки рад.

3.      Остваривање услова за укључивање нових младих истраживача на постојеће пројекте финансиране од стране Министарства за науку и технолошки развој. Посебно укључивање нових студената докторских студија и стипендиста Министарства за науку и технолошки развој.

4.      Усавршавање младих кадрова у земљи и иностранству: докторске студије, постдокторске студије, студијски боравци преко Министарства за науку и технолошки развој или по позиву из иностранства у оквиру различитих програма владиних и невладиних организација.

Конкретније, Природно-математички факултет у Крагујевцу својим актима и својом политиком се труди да младим истраживачима омогући:

·         адекватног ментора, најновију литературу и могућност рада на најбољој опреми коју Природно-математички факултет у Крагујевцу има,

·         финансијски оквир не само за истраживања својих доктораната, већ и у мери у којој је то могуће, услове за њихов самосталан живот (запослење на Природно-математичком факултету или ангажовање на пројектима Министарства за науку и технолошки развој),

·         увођење већег броја младих истраживача у наставу кроз њихово ангажовање на ограниченом броју часова вежби.

 

На Природно-математичком факултету у Крагујевцу и другим институцијама реализује се 28 пројеката на којима је ангажовано 49 наших истраживача (12 истраживача сарадника и 37 истраживача приправника). Поред тога, на пројектима је ангажовано и 40 асистената и 1 асистент приправник.

 

 

ОСНОВНЕ НАУКЕ

·         171011 - Фотонске компoненте и системи - На пројекту је ангажован 1 истраживач сарадник. Област ангажовања: оптика.  Задаци на пројекту: Испитивање преносних карактеристика оптичких влакана са W индексом преламања. Испитивање модалног слабљења, спрезања модова и модалне дисперзије које значајну утичу на преносне карактериситке, користећи једначину протока снаге.

·         171021 - Експериментална и теоријска истраживања у радијационој физици и радиоекологији - На пројекту је ангажовано  2 асистента, 4 истраживача сарадника и 1 истраживач приправник. Област ангажовања: радијациона физика. Задаци на пројекту: Изучавање утицаја модификованог јонизационог потенцијала на процесе тунелне јонизације. Проучавање енергетског спектра електрона при тунелној јонизацији и одређивање максималног броја електрона при датом процесу за различите хемијске елементе; Одређивање ефикасности детекције честица помоћу CR-39 детектора, уз разматрање критичног угла. Експериментално одређивање садржаја радиоактивности у земљишту, биљкама и храни, применом гама-спектрометрије. Израчунавање коефицијента трансфера 137Cs из земљишта у биљке које се користе у исхрани и традиционалној медицини.  Одређивање зауставне моћи у SSNT-детекторима; Експериментални рад обухватиће озрачивање CR-39 детектора у Am-Be неутронском извору, затим његово нагризање и на крају очитавање под оптичким микроскопом. Резултати фортранског програма, развијеног у току претходног пројектног   циклуса,  који симулира интеракцију неутрона из  Am-Be изворa са CR-39 детектором, биће упоређени са експерименталним резултатима. Циљ рада је успостављање везе између густине трагова, укупног флуенса неутрона и апсорбоване дозе. За прорачун доза биће коршћен познати софтвер MCNP5; Проучавање енергетског спектра електрона при тунелној јонизацији и одређивање максималног броја електрона при датом процесу за различите хемијске елементе; Развој теоријских модела у микро и нано дозиметрији, узорковање и алфа-гама спектрометријска анализа узорака из животне средине, мапирање радона.

·         171028 - Нови приступ проблемима заснивања квантне механике са аспекта примене у квантним технологијама и интерпретацијама сигнала различитог порекла - На пројекту је ангажован 1 истраживач приправник. Област ангажовања: Квантна физика. Задаци на пројекту: изучавање улоге сплетености у процесу квантног мерења, у динамици отворених система; појам подсистема и (не)локалности у квантној механици и квантној информатици. 

·         172011 - Испитивање механизма реакција комплекса јона прелазних метала са биолошки значајним молекулима - На пројекту је ангажовано 2 асистента, 2 истраживача сарадника и 2 истраживача приправника. Област ангажовања: бионеорганска хемија. Задаци на пројекту: Испитивање кинетике и механизма супституционих реакција комплекса Ru(III) са биолошки значајним лигандима; Испитивање кинетике и механизма супституционих реакција комплекса Pt(II), Pd(II), Au(III) и Ru(III) са биолошким значајним лигандима; Испитивање кинетике и механизма фенилселеноетерификације алкенола у присуству неких Лусиових киселина и база; Испитивање кинетике и механизма реакција фенилселеноетерификације незасићених алкохола као и испитивање утицаја неких адитива на приносе и региоселективност реакција; Испитивање кинетике и механизма супституционих реакција комплекса Pt(II), Pt(IV), са биолошки значајним лигандима.

·         172016 - Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала - На пројекту је ангажован 1 асистент, 5 истраживача сарадника и 1 истраживач приправник. Област ангажовања: органска хемија, неорганска хемија, аналитичка хемија. Задаци на пројекту: Синтеза, карактеризација нових лиганада и комплекса прелазних метала и њихова потенцијална биолошка активност; Синтеза аминских јонских течности и биоактивних лиганада, као и њихових Pd(II) и Pt(II) комплекса. Евалуација њихове анти-инфламаторне и антирадикалске активности. Добијени комплекси биће испитивани као потенцијалне вештачке металопептидазе и инхибитори неких ензима. Такође, испитиваће се каталитичка улога Pd(II) копмекса у Хековој реакцији са различитим супстратима. Механизам одвијања ових реакција биће посебно испитиван помоћу  методе Теорија фумкционала густине (DFT); Комплексирање биометала са антибиотицима флуорохинолонског типа, одређивање константи стабилности награђених комплекса и њихова дистрибуција у растворима и у крвној плазми.

·         172034 - Нове електрохемијске и хемијске методе у синтези једињења од значаја за медицину и хемију материјала – На пројекту је ангажован 1 асистент, 1 истраживач сарадник и 2 истраживача приправника. Област ангажовања: органска хемија. Задаци на пројекту: Синтеза и карактеризација деривата ванилина који садрже фероцен, а који могу бити од значаја у хемији материјала и медицинској хемији. Синтеза и карактеризација деривата дехидрозингерона и зингерона и испитивање њихове биолошке активности. Испитивање и карактеризација производа Vilsmeier-Haak-ove реакциje деривата дехидрозингерона и зингерона и испитивање њихове биолошке активности. Синтеза и карактеризација деривата дехидрозингерона и зингерона који садрже фероцен, а који могу бити од значаја у хемији материјала и медицинској хемији; - Нови каталитички приступ аза-Michaеl-овој адицији и биолошка активност Mannich-ових база добијених овом реакцијом. Синтеза и карактеризција деривата тиазолидинона који садрже фероцен, а који могу бити од значаја у хемији материјала и медицинској хемији. Синтеза деривата хинолона који садрже фероцен, од значаја у хемији материјала и медицинској хемији; Електрохемијско генерисање катализатора за неке познате реакције (Michaеl-ова адиција, Fries-ово премештање и Friedel-Crafts-ово ациловање). Синтеза и карактеризација деривата хинолона који садрже фероцен, а који могу бити од значаја у хемији материјала и медицинској хемији; Синтеза и карактеризација деривата фероцена који садрже сумпор у бочном низу и испитивање њихове биолошке активности. Електрохемијска фенилселеноетерификација: интеза природних производа, као што је куркуменски етар.

·         172036 - Синтеза нових комплекса метала и испитивање њихових реакција са пептидима – На пројекту је ангажован 1 асистент, 1 истраживач  сарадник и 2 истраживача приправника. Област ангажовања: неорганска хемија, аналитичка хемија (електрохемија). Задаци на пројекту:  Синтеза нових комплекса злата(III) и њихова структурна карактеризација применом различитих спектроскопских, електрохемијских метода и рендгенско-структурне анализе. Испитивање реакција комплекса злата(III) са пептидима који у бочном низу садрже аминокиселине хистидин и метионин применом спектроскопских и електохемијских метода; Синтеза нових комплекса прелазних јона метала са аминополикарбоксилатним лигандима ЕДТА-типа и њихова спетктрална и рендгенско-структурна карактеризација; Синтеза и карактеризација нових комплекса паладијума(II), платине(II) и платине(IV). Испитивање каталитичког деловања паладијума(II) и платине(II) на селективну хидролизу пептида; Испитивање нових потенциометријских (природни монокристали, електроде од метала, металних оксида и металоида) и волтаметријских сензора (угљеникова паста и смеша угљеникове пасте са прахом природних монокристала) за ацидо-базне, таложне, комплексометриjске и редокс титрације у неводеним растворима.

·         173025 - Еволуција у хетерогеним срединама: механизми адаптација, биомониторинг и конзервација биодиверзитета - На пројекту је ангажован 1 истраживач приправник.

·         173032 - Карактеризација и примена метаболита гљива и утврђивање потенцијала нових биофунгицида - На пројекту је ангажовано 2 асистента и један истраживаш сарадник. Област ангажовања: микробиологија, микологија и лихенологија. Задаци на пројекту:  Проучавање литературе, обнова потребног за рад у лабораторији (обнова колекције микроорганизама, подлога и хемикалија, нови апарати итд.), одабир и увођење метода нтимикробно тестирање), примена новина, публиковање резултата рада, учешће на стучним скуповима; Увођење нових метода у експерименталном раду, обука рада на новим апаратима, сакупљање узорака гљива и лишајева на терену, екстракција гљива и лишајева, испитивање биолошке активности екстраката гљива и лишајева, изоловање секундарних метаболита гљива и лишајева, испитивање биолошке активности секундарних метаболита гљива и лишајева, публиковање радова у научним часописима, учешће на научним скуповима.

·         173041 - Молекуларно физиолошки биомониторинг аеробних организама заснован на одређивању биохемијских биомаркера оксидационог стреса - На пројекту је ангажован 1 асистент и 2 истраживача приправника. Област ангажовања: Значај оксидационог стреса, естрадиола и трофобласта у патогенези прееклампсије. Задаци на пројекту:  Експериментални рад, писање и публикација научних радова.

·         174007 - Функционална анализа, стохастичка анализа и примене - На пројекту је ангажован 1 асистент. Област ангажовања: стохастичка анализа  Задаци на пројекту: испитивање момената стабилноси неутралних стохастичких диференцијалних једначина.

·         174012 - Геометрија, образовање и визуелизација са применама - На пројекту је ангажован 1 асистент и 1 истраживач приправник. Област ангажовања:   математика, геометрија. Задаци на пројекту:  Истраживања у Диференцијалној геометрији која се односе на криве, површи и опште подмногострукости у произвољним амбијенталним просторима.

·         174015 - Апроксимација диференцијалних и интегралних оператора и примене - На пројекту је ангажован 1 асистент и 1 истраживач приправник. Област ангажовања: нумеричка анализа. Задаци на пројекту:  испитивање тригонометријских ортогоналних система и квадратурних формула са максималним тригонометријским степеном тачности

·         174024 - Методе функционалне и хармонијске анализе и ПДЈ са сингуларитетима - На пројекту је ангажован 1 асистент. Област ангажовања:  функционална анализа (теорија оквира, фуријеова анализа). Задаци на пројекту:  Детаљна анализа оквира за тежинске транслационо-инваријантне просторе генерисане коначним бројем функција и примена добијених теоријских резултата при конструкцији одговарајућих p-оквира и Рисових база.

·         174026 - Репрезентација логичких структура и формалних језика и њихове примене у рачунарству -  На пројекту је ангажован 1 асистент. Област ангажовања: Логика. Задаци на пројекту:  Решавање једначина и неједначина на Буловим, Стоновим и Постовим алгебрама.

·         174033 - Тeoриja грaфовa и математичко прoгрaмирање са применама у хемији и рачунарству - На пројекту је ангажовано 2 асистента и 1 истраживач сарадник и 2 истраживача приправника. Област ангажовања: рачунарска хемија, физичка хемија, информатика.  Задаци на пројекту:  истраживање хемијских примена спектралних инваријанти графова; Примена математичких алата у информатици.

·         175056 - Молекулске, биохемијске и имунолошке анализе у дијагностици тумора - На пројекту је ангажован 1 истраживач приправник. Област ангажовања: Истраживања везана за канцер плућа. Задаци на пројекту:  Oдређивање мутације ЕГФР-а код болесника са различитим клиничким стадијумима и са различитом хистолошком дијагнозом болесника тумора плућа, практична обука, изолација ДНК молекула, извођење PCR методе, фаза скупљања литературе, обрада података.

·         176001- Астрофизичка спектроскопија вангалактичких објеката - На пројекту је ангажован 1 асистент. Област ангажовања: Астрофизика.  Задаци на пројекту:  Истраживање утицаја микро гравитационих сочива на квазаре.

 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОЈЕКТИ

 

·         41007- Примена биомедицинског инжењеринга у претклиничким и клиничким истраживањима - На пројекту је ангажован 1 асистент и 1 истраживач приправник. Област ангажовања: Физиологија човека и молекуларна биологија.  Задаци на пројекту:  Експерименталне анализе и компјутерско моделовање АТП сигнализације у хрскавици и коштаном ткиву.

·         41010 - Претклиничко тестирање биоактивних супстанци - На пројекту је ангажовано 5 асистената, 3 истраживача сарадника и 8 истраживача приправника. Област ангажовања: генетика, молекуларна и ћелијска биологија, физиологија човека и молекуларна биологија, генетика - цитогенетика, молекуларна генетика, мутагенеза, микробиологија, неорганска хемија, координациона хемија, биохемија, зоологија и екологија, биогеографија и заштита животне средине. Задаци на пројекту: Рад на најсавременијим платформама за молекуларно-биолошке анализе (qRT PCR), испитивање генске експресије у модел систему канцера дојке при третману различитим биоактивним супстанцама; Праћење физиолошких ефеката in vivo деловања биоактивних супстанци. Модел систем је Wistar albino пацов. Одређивање параметара оксидационо-антиоксидационог метаболизма и параметара енергетског метаболизма у крви и ткивима третираних експерименталних животиња; Праћење физиолошких и молекуларно биолошких ефеката биоактивних супстанци (БАС), дефинисање механизма деловања БАС у биолошким системима, примена молекуларно биолошких испитивања БАС у дијагностици и терапији пацијената, примена молекуларно биолошких тестова у дијагностици и терапији пацијената; испитивања генетичке основе поремећаја репродукције код жена са цервикалном инсуфицијенцијом применом микронуклеус теста као цитогенетичког биомаркера; 2. цитогенетичка анализа ефеката лекова (антибиотика, бетамиметика, токолитика); 3. испитивање трансплаценталног ефекта агенаса на узорку новорођенчади; 4. утицај микроогранизма на генетички материјал инфицираних особа; 5. цитогенетичке основе малигних обољења (канцер фарингса, дојке, утеруса); Дизајнирање и моделирање потенцијалних антитуморних и бакар-хелатирајућих једињења;   Лабораторијска синтеза и карактерисање нових лиганада амино карбоксилних и аминских диамида дикарбоксилних киселина (оксалне и малонске). Синтеза комплекса двовалентних [Cu(II), Ni(II) i Pd(II)] и тровалентних [Fe(III), Cr(III) i Rh(III)] јона метала са претходно награђеним лигандима. Карактерисање награђених комплекса (рендгенска структурна анализа, NMR спектроскопија, ESR (EPR) спектроскопија, температурно зависна анализа магнетних особина) као и евалуација добијених резултата. Дизајнирање и моделирање потенцијалних антитуморних и бакар-хелатирајућих једињења. Испитивање фармаколошке активности добијених комплекса. Испитивање фармаколошке активности добијених комплекса; Израда плана развоја лабораторије постројења за прераду отпадних вода. Осавремењивање лабораторије увођењем инструмената за он-лине мониторинг емисије штетних гасова (хидроген сулфида, угљен диоксида, метана). Осавремењивање постројења за производњу метана уз уклањање корозивног гаса водоник сулфида; развој методе за континуирано праћење биопродукције метана, угљен диоксида и водоник сулфида. Развој пилот постројења за биопродукцију метана. Детекција потенцијалних мутагена применом цитогенетичких метода и генски полиморфизам. Рад у Лабораторији за генетику (Микронуклеус тест на лимфоцитима периферне крви) и рад у Лабораторији за молекуларну биологију (изоловање ДНК из периферне крви, PCR, електрофореза, транслуминатор); Узорковање материјала на територији Србије и прикупљање основних података са локалитета (узорковање са различитих геолошких подлога, климатских услова, и током различитих фенолошких фаза). Узорковање материјала истраживаних врста са терена околних земаља у циљу компаративне анализе. Лабораторијска обрада узоркованог материјала. Примена екотоксиколошких тестова на врсти Eisenia foetida. У току токсиколошких тестова испитиваћемо не само дејство пестицида на дату врсту већ ћемо и процењивати  степен повољног дејства биљних екстракта. Биљним екстрактима третираћемо тест животиње (Eisenia foetida) после дејства пестицида и пратити ефекат у првој генерацији. Тест животиње показаће да ли се након дејства биљног екстракта зауставља негативан утицај пестицида из генерације у генерацију и да ли је утицај примењеног биљног екстракта имао повољан ефекат. Ово је веома значајно јер се по први пут на овај начин кишне глисте користе као тест организми за процену лековитог дејства биљних екстраката.

 

·         43001- Агробиодиверзитет и коришћење земљишта у Србији: интегрисана процена биодиверзитета кључних група артропода и биљних патогена - На пројекту је ангажован 1 асистент. Област ангажовања: Ентомологија. Задаци на пројекту: узорковање биљних вашију и паразитоида у различитим екосистемима на подручју Србије; идентификација врста, квалитативна и квантитативна анализа сакупљеног материјала и формирање базе података;  усавршавање метода за детекцију и идентификацију циљних група; таксономске, молекуларне, филогенетске и биогеографске анализе одабраног таксона...

·         43002 - Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисно управљање екосистемима - На пројекту је ангажован 1 асистент, 1 истраживач сарадник и 1 истраживач приправник. Област ангажовања: Задаци на пројекту: Истраживање биодиверзитета алги у воденим екосистемима.

·         43004 - Симултана биоремедијација и соилификација деградираних простора, за очување природних ресурса биолошки активних супстанци и развој и производњу биоматеријала и дијететских производаНа пројекту је ангажовано 3 истраживача приправника. Област ангажовања: биохемија, хемија природних производа, биологија, генетика. Задаци на пројекту: Синтеза и спектрална карактеризација биолошки активних 4-хидроксикумарина. Одређивање антимикробне, антиоксидативне и антикоагулативне активности синтетисаних деривата. Компјутационо моделирање биолошки активних конформација синтетисаних деривата. 1D- и 3D-QSAR студије биолошке активности синтетисаних деривата. Дизајн нових деривата 4-хидроксикумарина. Испитивање антимикробне, антифунгалне и антиоксидативне активности етарских уља, екстраката и изолованих и идентификованих компоненти из прикупљених и систематисаних биљака. Истраживаће се различити биоматеријали, заштићени, мало испитивани биљни ресурси, за које се зна да имају примену у народној медицини, као носиоци биоактивних компоненти. Тестираће се њихова биолошка активност, статус оксидативних ензима у присуству екстраката и активних компоненти биљака као и утицај на генетички материјал модел организама који се налазе на различитом организационом нивоу. Испитиваће се и антикоагулативна својства природних и синтетисаних кумаринских деривата и њихова потенцијална антигенотоксична активност.

·         44002 - Астрофизичка спектроскопија вангалактичких објеката - На пројекту је ангажован 1 асистент. Област ангажовања: астрофизика. Задаци на пројекту: Истраживање утицаја микро гравитационих сочива на квазаре.

·         44010 - Интелигентни системи за развој софтверских производа и подршку пословања засновани на  моделима - На пројекту је ангажован 1 истраживач приправник. Област ангажовања: вишекритеријумска оптимизација заснована