Мере за обезбеђење квалитета Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу су дефинисане у Стратегији, уз поштовање препорука Националног савета за високо образовање о поступцима, стандардима и критеријумима који обезбеђују квалитет у области високог образовања. Оне обухватају:

        укључивање стандарда и поступака којима се обезбеђује квалитет у Статут, општа акта и правилнике Факултета;

        упознавање свих наставника, сарадника, ненаставног особља и студената са циљевима и задацима у области обезбеђења квалитета;

        утврђивање области обезбеђења квалитета;

        формирање комисије за обезбеђење и унапређење квлитета;

        развијање свести о важности обезбеђивња квалита на свим подручјима рада;

        обавезно самовредновање и оцену квалитета рада установе и студијских програма у интервалима од највише три године;

        акредитацију факултета и студијских програма у складу са стандардима Националног савета за високо образовање у Законом прописаном року;

        обавезу јавног публиковања резултата вредновања на интернет страници Факултета; остаривање јединства образовног, стручног и научно-истраживачког рада чији се резултати (знања) користе у наставном процесу;

        поштовање критеријума за избор наставника и сарадника,

        поштовање критеријума за издавање уџбеника;

        успостављање сарадње са послодавцима и дипломираним студентима у циљу добијања повратне информације о компетенцијама које су стекли дипломирани студенти, као и о квалитету студијских програма.

Субјекти обезбеђења квалитета на Факултету су наставници, сарадници, ненаставно особље и студенти, а најважнију улогу у анализи стања и унапређењу рада Факултета имају стручни органи Факултета: Наставно-научно веће Факултета, Веће Катедри за: математику и информатику, хемију, биологију и екологију, физику и Веће Катедре општеобразовних предмета, Комисија за обезбеђење квалитета, као и органи руковођења на Факултету (декан, продекан за наставу, продекан за науку, продекан за финансије, студент продекан, секретар, управници института и шеф Катедре општеобразовних предмета). Студенти су равноправни субјекти обезбеђења квалитета и укључени су у рад стручних тела (комисије за обезбеђење квалитета, комисије за самовредновање, савета, наставно-научног већа).

 

Права и обавезе наведених субјеката у поступку обезбеђења квалитета регулисана су Статутом Факултета, Правилником о систематизацији послова и радних задатака, Правилником о студентском парламенту, Правилником о обезбеђењу квалитета као и другим општим актима Факултета. Све активности везане за квалитет организују се и спроводе у циљу побољшања стандарда прописаних Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа које је донео Национални Савет за високо образовање ("С. гласник РС" број 19/2006).