Аналитика и ремедијација

Методе санације хемијских акцидената

Методе санације хемијских акцидената


Наставник: Проф. Др Срећко Трифуновић

e-mail: srecko@kg.ac.rs

CV


Асистент: Др Марина Ћендић

e-mail: marina.cendic@kg.ac.rs

CV


Циљ наставе на овом предмету је упознавање студената са врстама акцидената у животној средини и методама за њихову санацију, као и оспособљавање студената за самосталну анализу и примену метода санације хемијских акцидената. Такође, студенти ће стећи вештине сналажења у ситуацијама еколошких акцидената и грубих нарушавања еколошких система загађујућим материјама. Очекује се да студент после завршеног курса препозна последице акцидента на основу геолошких и атмосферских прилика и особина супстанци и једињења која су неконтролисано испуштене у воду, ваздух и земљу. Студенти би требало да умеју да: дефинишу и опишу најчешће примењиване ремедијационе технике; анализирају и сагледају загађене локалитете и на основу тога утврде потребу за санацијом; одаберу технику или технологију потребну за санацију одређеног локалитета, управљају физичко-хемијско-биолошким процесима у смеру заштите од даље контаминације и санирање постојећег стања; решавају рачунске задатке везане за ремедијационе третмане.