Аналитика и ремедијација

Неоргански индустријски загађивачи

Неоргански индустријски загађивачи


Наставник: Проф. Др Срећко Трифуновић

e-mail: srecko@kg.ac.rs

CV


Асистент: Доц. Др Верица Јевтић

e-mail: glodjovicv@yahoo.com

CV


Предавања из предмета Неоргански индустријски загађивачи студентима на основним студијама пружа могућност да стекну неопходне методске основе, елементарна знања о особинама и понашању неорганских загађивача који су присутни у земљишту, води и атмосфери, као и начину њиховог доспевања и понашања у поменутим медијима. Поред тога студент се упознаје са степеном токсичности ових загађивача, са методама њихове квантификације, али и са најважнијим индустријским процесима у хемијској индустрији, њиховим утицајем и са најбољим расположивим техникама за смањење штетног утицаја по животну средину. Стечена знања ће студентима омогућити да  управљају процесима и аналитичким методама управљања заштитом животне средине, да буду оспособљени да дају одговоре на све проблеме на које наилазе у индустријским постројењима, јавним предузећима или државним институцијама.