Аналитика и ремедијација

Органски индустријски загађивачи

Органски индустријски загађивачи


Наставник: Проф. Др Зорица Петровић

e-mail: zorica@kg.ac.rs

CV


Асистент: Др Владимир Петровић

e-mail: vladachem@kg.ac.rs

CV


Похађањем наставе из предмета Органски индустријски загађивачи студенти ће се упознати са физичко-хемијским особинама органских индустријских загађивача животне средине, како се они расподељују у животној средини и како, даље, негативно утичу на физичко-хемијске промене које се дешавају у ваздуху, води и земљишту, са посебним акцентом на њихову биоакумулацију и биомагнификацију у ланцу исхране и ризике по еко систем и људско здрављe.

Очекује се да студент, после положеног испита Органски индустријски загађивачи, оформи критички однос према негативном утицају човека који је различитим својим делатностима проузроковао озбиљне тешкоће у функционисању биосфере и да допринесе унапређењу квалитета животне средине применом стеченог знања у различитим лабораторијама где ће користити постојеће, али и развијати нове методе за детекцију и идентификацију органских загађивача анализом реалних узорака. За очекивати је да ће такав кандидат успешно извршавати задатке у одређеној контролној, развојној индустријској лабораторији или истраживачкој лабораторији која се бави анализом утицаја и заштитом животне средине, и да oбjeктивнo усвaja, прoцeњује и прeзeнтује рeзултaте истрaживaњa. Такође, захваљујући стеченим вештинама анализирања и моделирања он ће моћи да предлаже активности које доприносе бољем очувању животне средине, као што је на пример предлагање нових технолошких процеса у којима се неће стварати производи који су штетни по животну средину, што би дало значајан допринос очувању и одрживом развоју животне средине.