Аналитика и ремедијација

Основне академске студије

Основне академске студије

У оквиру основних студија студенти имају прилику да се на курсевима треће и четврте године упознају и у доброј мери овладају аналитичким техникама и методама. Овде издвајамо један од важнијих курсева:

Основи токсиколошке анализе 1

У оквиру основних студија студенти такође имају прилику да на курсевима основних академских студија стекну елементарна знања а потом их и унапреде у области познавања природе полутаната као и начинима њиховог доспевања у животну средину:

Неоргански индустријски загађивачи

Органски индустријски загађивачи

Такође, студенти основних академских студија у оквиру курса

Анализа утицаја на животну средину стичу неопходна знања из области процене и анализе утицаја људских делатности (у свим сферама привредних активности) на животну средину.