Аналитика и ремедијација

Анализа утицаја на животну средину

Анализа утицаја на животну средину


Наставник: Проф. Др Љубинка Јоксовић

e-mail: ljubinka@kg.ac.rs

CV


Асистент: Невена Михаиловић

e-mail: i.nevena@kg.ac.rs

CV


Циљ овог курса је упознати студенте са законима из области заштите животне средине и упутити их на начин израде Студија о процени утицаја на животну средину, при чему би исход била усвојена неопходних знања за припрему и израду Студије о процени утицаја на животну средину као и способност сагледавања утицаја људске делатности на животну средину и учешће у заштити исте.

Теоријска настава се бави појмом и значајем процене утицаја на животну средину, а главни аспекти су законски прописи у области заштите животне средине, као и фазе у припреми пројекта о процени утицаја на животну средину. Такође, бави се и анализом осетљивости чинилаца животне средине, предвиђањем непосредних и посредних штетних утицаја људске делатности на животну средине, као и мерама за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину и здравље људи. Други сегменти су студије о стратешкој процени и издавању интегрисане дозволе на животну средину, као и завршне фазе у процесу процене утицаја. Важан део је и учешће јавности у очувању животне средине, као и анализа постојећих студија о процени утицаја. Практична настава се базира углавном на посетама агенцијама које се баве израдама Студија, као и анализом постојећих. Студенти у пракси треба да предложе мониторинг неких показатеља стања животне средине, а пре тога и сами треба да буду оспособљени за исте па се врши рекапитулација знања из хемијских анализа.