Аналитика и ремедијација

Основи токсиколошке анализе 1

Основи токсиколошке анализе 1


Наставник: Доц. Др Ненад Вуковић

e-mail: nvukovic@kg.ac.rs

CV


Асистент: Милена Вукић

e-mail: milena.vukic@kg.ac.rs

CV


Настава из предмета Основи токсиколошке анализе 1 има за циљ да студентима обезбеди основна знања о методама које се примењују за идентификацију и одређивање токсичних супстанци у узорцима биолошког порекла, животне средине и хране, као и знањима и вештинама о припреми узорака за анализу токсичних супстанци.

Теоријски део овог предмета студентима обезбеђује неопходно знања о методама које се примењују у идентификацији и одређивању токсичних супстанци у узорцима биолошког порекла, животне средине и хране, конкретно, студенти ће се упознати са основима електронске спектроскопије, основним принципима спектрофлуоросценције и спектрофосфоросценције, ултраљубичасте-видљиве спектроскопије, спектрометрије маса и модерних хроматографских техника, као и њиховој примени у квантитативној и квалитативној анализи. Такође, у оквиру наставе студенти ће бити упознати са модерним инструментима који се примењују у анализи токсичних супстанци, начином њихове употребе и конституентима инструмената. Теоријска настава обухвата и упознавање кандидата са појмовима отровност и токсичност као и техникама рада, узорковањем, стандардним и референтним узорцима. Практична настава из предмета Основи токсиколошке анализе 1 омогућава студентима манипулацију модерним инструментима, као и могућност да савладају одговарајуће софтверске пакете који прате инструменте.

Као исход, кандидатима на овом курсу се обезбеђује савлађивање неопходних теоријских знања о микро методама које се користе за анализу токсичних супстанци у узорцима биолошког порекла, узорцима хране и животное средине, и стицање практичних вештина и знања са могућношћу њихове примене у лабораторијама које доприносе унапређењу заштите животне средине.