Аналитика и ремедијација

Опасне материје и управљање опасним отпадом

Опасне материје и управљање опасним отпадом


Наставник: Проф. Др Зоран Матовић

e-mail: zmatovic@kg.ac.rs

CV


Асистент: Др Марина Ћендић

e-mail: marina.cendic@kg.ac.rs

CV


Основни циљеви политике животне средине ЕУ су очување природних вредности, промовисање ресурсно-ефикасне економије и брига о јавном здрављу. Политика животне средине је мултисекторска. Стога, овај предмет представља један од кључних предмета на смеру Хемија – Заштита животне средине. Похађањем наставе из предмета Опасне материје и управљање опасним отпадом студенти ће се упознати са овом облашћу у довољној мери како би се могли активно укључити у процесе менаџмента опасним материјама и отпадом које предвиђа међународно и национално законодавство, а што треба да омогући њихов самосталан рад у овој области.

Такође, студенти ће стећи способност да у датој ситуацији (фабрика, мала, средња и велика предузећа, институти и др.) могу успешно да препознају где и када долази до стварања опасног отпада, изврше његову карактеризацију и категоризацију и да на основу ових података, технолошког процеса као и прилика у датом тренутку предложе најоптималније еколошки одрживо управљање истим. Очекује се да студент, после положеног испита оформи критички однос према негативном утицају човека који је различитим својим делатностима проузроковао озбиљне тешкоће у функционисању биосфере и да допринесе унапређењу квалитета животне средине применом стеченог знања у различитим лабораторијама где ће користити постојеће, али и развијати нове методе за детекцију и идентификацију опасног отпада.

Посебно би смо истакли врло успешну сарадњу са компанијом Фиат (ФИАТ Крајслер Аутомобили Србија – FCA Србија) у оквиру које су студенти сакупљали опасан отпад и вршили рециклажу истог. Уз помоћ ФИАТ-а велике количине хемијског отпада, који се генерише у студентским и истраживачким лабораторијама, транспортују се до Београда где се даље рециклира. ФИАТ је донирао и EMERGENCY SPILL KIT CHEMICAL (бурад за сакупљање хемијског отпада у студентским лабораторијама), као и МСДС листе (безбедносне листе).