ИЗВЕШТАЈ О
САМОВРЕДНОВАЊУ

На основу Законао високом образовању о динамици спровођења поступка самовредновања на високошколским установама, на Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу спроведен је током летњег семестра 2018. године нови поступак самовредновања. Поштујући Правилник о обезбеђењу квалитета који је донео Декан Природно-математичког факултета у Крагујевцу, и који је део система обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета у Крагујевцу, процењена је испуњеност сваког од стандарда за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа, који су дати у "Правилнику о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа", усвојеном од стране Националног савета за високо образовање (у Београду, 20. октобра 2006. године, бр. 612-00-591/2006-04/1).

Извештај о самовредновању је написан према "Упутству за припрему извештаја о самовредновању", који је издала национална Комисија за акредитацију и проверу квалитета. Извештај има три дела:

Поступак самовредновања је спровела и Извештај о самовредновању написала Комисија за самовредновање, формирана одлуком Наставно-научног већа Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 370/XII-1, од 23.05.2018. године.


Први део:

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Историја и основни подаци о Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу

Назив високошколске установе:
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Универзитет Факултет Академија струковних студија Висока школа Висока школа струковних студија
Адреса: Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац
Web адреса: http://www.pmf.kg.ac.rs
Образовно-научно/образовно-уметничко поље
Природно-математичке науке Друштвено-хуманистичке науке Медицинске науке Техничко-технолошке науке Уметност

Број наставника Предавачи Доценти Ванредни професори Редовни професори Проф. емеритус
Са пуним радним временом 1 45 27 19 1
Са непуним радним временом - - 3 1 -
Ангажовање по уговору - 1 - 2 -
Укупан број 1 46 30 22 1
Укупан број наставника 93 и 3 по уговору = 95

Број сарадника Сарадници у настави Истраживачи приправници Истраживачи сарадници Асистенти Научни сарадници
Са пуним радним временом 1 18 19 34 22
Са непуним радним временом 8 - - - -
Укупан број сарадника 102

Студије *Број студената
Основне академске студије 315 х 4 = 1260
Мастер академске студије 175 x 1 = 175
Специјалистичке академске студије -
Докторске академске студије 42 x 3 = 126
Основне струковне студије -
Специјалистичке струковне студије -
Укупно 1561
*Укупан број студената на програмима који се акредитују- број студената у првој години помножен бројем година трајања студијских програма

Простор, Библиотека 110,40 m2
Простор, укупна квадратура ПМФ -10.733,00 m2
Настава: 4.120,25 m2
Укупан потребан простор 3.122,00 m2
Укупан број библиотечких јединица из области из које се изводи наставни процес 64041
уџбеника 6950
Укупан број рачунара у рачунарским учионицама 96

На Природно-математичком тренутно студира 1545 студената на свим нивоима студија. Списак акредитованих студијских програма приказан је у Табели 1:

Табела 1. Листа студијских програма који су акредитовани на високошколској установи са укупним бројем студената за који су студијски програми акредитовани.

Студијски програм Број студената Број одлуке о акредитацији Датум одлуке о акредитацији
Основне академске студије Математике (240 EСПБ) 50 612-00-00919/2016-06 17. 6. 2016.
Основне академске студије Информатике (240 ESPB) 100 612-00-01071/2017-06 19. 5. 2017.
Основне академске студије Физике (240 ESPB) 25 612-00-00658/2013-04 13. 9. 2013.
Основне академске студије Хемије (240 ESPB) 65 612-00-00658/2013-04 8. 11. 2013.
Основне академске студије Биологије (240 ESPB) 35 612-00-03056/2016-06 10. 2. 2017.
Основне академске студије Екологије(240 ESPB) 40 612-00-03056/2016-06 10. 2. 2017.
Мастер академске студије Математике(60 ESPB) 30 612-00-00919/2016-06 17. 6. 2016.
Мастер академске студије Информатике(60 ESPB) 20 612-00-00919/2016-06 17. 6. 2016.
Мастер академске студије Физике(60 ESPB) 15 612-00-00658/2013-04 13. 12. 2013.
Мастер академске студије Хемије(60 ESPB) 50 612-00-00658/2013-04 8. 11. 2013.
Мастер академске студије Биологије(60 ESPB) 20 612-00-03056/2016-06 10. 2. 2017.
Мастер академске студије Екологије(60 ESPB) 20 612-00-03056/2016-06 10. 2. 2017.
Мастер академске студије Биологије - молекуларна биологија(60 ESPB) 20 612-00-00084/2015-04 5. 6. 2015.
Докторске академске студије Математике(180 ESPB) 10 612-00-643/2008-04 28. 11. 2008.
Докторска школа математике (заједнички програм) (180 ЕСПБ) 20 612-00-00696/2//2016-06 10. 6. 2016.
Докторске академске студије Рачунарских наука(180 ESPB) 5 612-00-00658/2013-04 9. 5. 2014.
Докторске академске студије Физике(180 ESPB) 5 612-00-00658/2013-04 13. 9. 2013.
Докторске академске студије Хемије(180 ESPB) 10 612-00-00658/2013-04 8. 11. 2013.
Докторске академске студије Биологије (180 ESPB) 12 612-00-00658/2013-04 11. 10. 2013.
ОАС Психологија (заједнички студијски програм) (240 ЕСПБ) 30 612-00-00919/2017-06 8. 12. 2017.

Природно-математички факултет jе акредитована научноистраживачка организација. Запослени на Факултету су носиоци 6 пројектата које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 2 пројекта које финансира Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде и 2 међународна пројекта. На пројектима је ангажовано 178 истраживача, наставника и сарадника са Факултета.

Од укупно 10.733,00 m2 простора Факултета, 4.120,25 m2 служи за извођење наставе. Однос укупне површине и броја студената је 7,4 m2 по студенту, од чега је 2,64 m2 намењено извођењу наставе. Факултет располаже и допунским простором укупне површине од скоро 20 hа у оквиру Ботаничке баште, где се изводи део практичне наставе.


Други део:

ОПШТА ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА СА ПРЕДЛОГОМ БУДУЋИХ МЕРА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Процена испуњености стандарда 1. Стратегија обезбеђења квалитета
Процена испуњености стандарда 2. Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета
Процена испуњености стандарда 3. Систем обезбеђења квалитета
Процена испуњености стандарда 4. Квалитет студијских програма
Процена испуњености стандарда 5. Квалитет наставног процеса
Процена испуњености стандарда 6. Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада
Процена испуњености стандарда 7. Квалитет наставника и сарадника
Процена испуњености стандарда 8. Квалитет студената
Процена испуњености стандарда 9. Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса
Процена испуњености стандарда 10. Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке
Процена испуњености стандарда 11. Квалитет простора и опреме
Процена испуњености стандарда 12. Финансирање
Процена испуњености стандарда 13. Улога студената у самовредновању и провери квалитета
Процена испуњености стандарда 14. Систематско праћење и периодична провера квалитета

ОПШТА ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ СА ПРЕДЛОГОМ БУДУЋИХ МЕРА

На основу детаљно спроведеног процеса самовредновања, КОМИСИЈА закључује да Природно-математички факултет у Крагујевцу испуњава највећи део захтева стандарда за самовредновање. Факултет поседује Стратегију обезбеђења квалитета, Акциони план за обезбеђење квалитета, Стандарде и поступке, као и план рада и процедуре за обезбеђење квалитета. Редовно се спроводе анкете студената о квалитету наставе, студијских програма, наставника, сарадника и ненаставног особља, а Комисија за обезбеђење квалитета годишње подноси Извештај о раду.

Природно-математички факултет у Крагујевцу је акредитовао укупно 19 студијских програма (7 на ОАС, 7 на МАС и 5 на ДАС). Факултет има довољно компетентних наставника и сарадника и добро опремљен простор за извођење натаве. Такође, Природно-математички факултет у Крагујевцу је акредитована НИО, која редовно прати и поспешује научно-истраживачки рад запослених. Студенти Факултета су активно укључени у рад свих органа Факултета.

На Факултету је остварено јединство образовног, научно-истраживачког и професионалног (стручног) рада. Да би се извесни процеси унапредили, потребно је предузети одређени број корективних мера које су наведене у овом Извештају, и наставити са систематским праћењем и оцењивањем обима и квалитета образовног и научноистраживачког рада на Факултету.


Трећи део:

ПРИЛОЗИ

Прилози уз стандард 1.

Додатни прилози уз стандард 1.

Прилози уз стандард 2.

Прилози уз стандард 3.

Додатни прилози уз стандард 3.

Прилози уз стандард 4.

Додатни прилози уз стандард 4.

Прилози уз стандард 5.

Додатни прилози уз стандард 5.

Прилози уз стандард 6.

Додатни прилози уз стандард 6.

Прилози уз стандард 7.

Прилози уз стандард 8.

Додатни прилози уз стандард 8.

Прилози уз стандард 9.

Додатни прилози уз стандард 9.

Прилози уз стандард 10.

Додатни прилози уз стандард 10.

Додатни прилози уз стандард 11.

Прилози уз стандард 12.

Прилози уз стандард 13.

Прилози уз стандард 14.


Крагујевац

2018. године