ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 5:

 

КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА

 

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 5

Природно-математички факултет обезбеђује квалитет наставног процеса кроз интерактивност наставе, укључивање примера у наставу, доношење и поштовање планова рада по предметима, као и праћење квалитета наставе и предузимање потребних мера у случају када се утврди да квалитет наставе није на одговарајућем нивоу. Наставници и сарадници током извођења предавања и вежби поступају професионално и имају коректан однос према студентима. Настава је конципирана тако да подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и примену стечених знања.

На студијским програмима основних и мастер академских студија настава је организована у облику предавања, рачунских и лабораторијских вежби, домаћих задатака и семинарских радова, а њихов однос је балансиран с обзиром на исходе учења, што је доказано у процесу акредитације сваког студијског програма.

Садржаји курикулума предмета, као и наставне методе, одговарају постизању циљева одговарајућих студијских програма и исхода учења, што је верификовано процесом успешне акредитације свих студијских програма које Факултет организује. У свим акредитованим студијским програмима Факултета постигнута је повољна пропорција различитих типова курсева (предавања, вежби, лабораторијских вежби, семинара и сл.), и одговарајући баланс са исходима учења, што је доказано процесом успешне акредитације, а Факултет прилаже извод из студијског програма основних академских студија биологије као пример (Прилог). Курикулум основних академских студија Биологијa за стицање првог степена високог образовања и стручног назива Дипломирани биолог, организован је у виду четворогодишњих студија (трају 4 године, 8 семестара, 60 ЕСПБ по студијској години, укупно 240 ЕСПБ). Свака студијска година организована је у два семестра. Сви предмети су једносеместрални. У курикулуму је дата листа обавезних и изборних предмета по семестрима, недељни фонд часова активне наставе (предавања, вежбе, други облици наставе) и број ЕСПБ бодова сваког предмета. Студијски програм има укупно 51 предмет, од тога 30 обавезних предмета (укључујући обавезну теренску наставу) (189 ЕСПБ) и 9 изборних блокова (51 ЕСПБ). Од укупно 240 ЕСПБ, изборни предмети су заступљени са више од 20% ЕСПБ (51 ЕСПБ 21.25%), а укупан број изборних предмета у изборним блоковима је 21 (Табеле 5.2 и 5.3). У структури студијског програма академско-општеобразовни предмети чине 13.80%, теоријско-методолошки 18.51%, научно-стручни 35.69% и стручно-апликативни 31.99% од укупног броја ЕСПБ-а . Таква расподела часова и броја кредита добро је усклађена са стратешким циљевима и праксом високог образовања.

Информације о свим акредитованим студијским програмима и свим предметима у оквиру тих програма налазе се на сајту Факултета, као и на сајтовима појединих Института у оквиру Факултета.

План и распоред наставе усклађени су са могућностима студената. Распоред одржавања наставе утврђује се непосредно пре почетка школске године и јавно се објављује на сајту Факултета, при чему се води рачуна о погодном распореду обавеза студената и наставног особља у току недеље. У складу са просторним и временским ресурсима, задужени за формирање распореда имају циљ да направе што је могуће компактнији распоред. Избегава се да студенти имају велике паузе између различитих предавања и вежби, као и евентуална преклапања изборних предмета за поједине модуле. Примена распореда наставе контролише се кроз јавност у раду, студентске анкете и проверу од стране продекана за наставу и комисије за обезбеђење квалитета.

Наставници и сарадници имају подстицај за што квалитетније извођење наставе и у дипломама које добијају најбоље оцењени наставници и сарадници од стране студената сваке школске године, као и у чињеници да је средња оцена преко 3 (на скали до 5) према Правилнику о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу неопходна за избор у звање наставника и сарадника Факултета. Значајан фактор у побољшању квалитета наставе је и подстицање наставника и сарадника за унапређење стручних компетенција кроз подстицање стручног и научног усавршавања, учешћа на научним скуповима, кроз подршку за конкурисање за пројекте (Прилог 5.3) и избором најбољих кандидата на места сарадника и наставника.

У подизању нивоа квалитета наставе значајно место заузимају иновације у настави настале као искуство у раду на пројектима, као што је пројекат ERASMUS - NETCHEM - ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry education, 2016-2019, у којем је Факултет партнер на пројекту. Као исход овог пројета, на Природно-математичком факултету, поред класичног начина извођења наставе, веома велика пажња усмерена је ка модернизацији наставе применом најновије технологије. На свим нивоима студија примењују се разне врсте електронског наставног система. Велика пажња усмерена је ка Мудлу (Moodle) који функционише на свим смеровима, са жељом да се побољша комуникација између студената и наставника на обострано задовољство (http://www.netchem.ac.rs/about-project/project-partners/242).

У циљу подизања активних компетнција наставника и сарадника у области квалитета наставе, Факултет организује и бројне семинаре и стручна усаврашавања. На пример, школске 2017/18. године на Факултету је одржан ЦПД курс Школа гасне хроматографије/масене спектрометрије, у оквиру Еразмус+ програма у коме је наш Факултет партнер.

Природно-математички факултет за сваку школску годину усваја план и распоред наставе. Наставно-научно веће Факултета на почетку сваке школске године поверава извођење наставе из сваког предмета на свим студијским програмима одређеним наставницима и сарадницима. План и распоред одржавања предавања и вежби истакнути су пре почетка одговарајућег семестра на огласној табли и на сајту Факултета. Сваки наставник на првом часу упознаје студенте са спецификацијом предмета, односно са обавезом присуства на предавањима и вежбама, циљевима, исходима учења и садржајем курса, литературом неопходном за успешност у савладавању градива, методама извођења наставе, начином стицања поена на предиспитним обавезама и испиту, као и начином оцењивања. Декан и продекан за наставу прате спровођење плана наставе, као и рад наставника и сарадника, и предузимају корективне мере уколико дође до одступања.

Квалитет наставе, рад наставника и сарадника и њихов коректан и професионалан однос према студентима оцењују се и кроз Анкету о вредновању педагошког рада наставника која се спроводи на крају сваког семестра. Извештај о спроведеним анкетама усваја се на Наставно-научном већу.

 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу остварио је све циљеве и испунио све захтеве постављене стандардом 5, јер:

  организује наставу на основним и мастер студијама у облику предавања, рачунских и лабораторијских вежби, домаћих задатака и семинарских радова

  садржај курилукума за све предмете је документован (књиге предмета на сајту Факултета)

  Факулте редовно, за сваку школску годину, усваја план и распоред наставе, као и списак наставника и сарадника којима се поверава настава на појединим предметима

  прати спровођење плана наставе, планова рада за сваки предмет, као и рад наставника и сарадника

  спроводи Анкете о вредновању педагошког рада наставника и сарадника

  припрема Извештај о раду Факултета и извештај о раду Комисије за квалитет (Прилог 2.3) у којима се документују квалитет наставе и наставног процеса

 

 

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

(SWOT анализа)

Квантификација процене

S - Strengths - Предности

+++ - високо значајно

W -Weaknesses - Слабости

++ - средње значајно

O - Opportunities - Могућности

+ - мало значајно

T Threats - Опасности

0 без значајности

 

 

 

Предности (Strengths)

Квантификација процене

Детаљне информације о плану и програму појединачних предмета доступне су студентима пре почетка наставе.

+++

Настава се систематски прати и процењује кроз редовно анкетирање студената.

+++

Факултет организује бесплатну припремну наставу за будуће студенте.

+++

Информације о терминима и плановима реализације наставе су јавно доступне.

+++

Учествовање представника студентата у процесу организације и евалуације квалитета наставног процеса.

+++

Наставници бирају адекватне и модерне методе како би студентима ефикасно и квалитетно пренели знање и обезбедили интерактивно учешће студената.

++

Комисија за обезбеђење квалитета спроводи периодичне провере и даје предлог мера за унапређење наставног процеса, као и наставника и сарадника.

++

 

 

Слабости (Weaknesses)

Квантификација процене

Апаратуре које се користе за извођење вежби су у већој мери старијег датума.

+++

Недовољно практичне наставе на појединим предметима.

+++

Недовољна финансијска средства неопходна за осавремењивање лабораторија и других помагала која доприносе разлоликости наставе.

+++

Неравномерна оптерећеност наставника и сарадника.

++

 

 

Могућности (Opportunities)

Квантификација процене

Учешће на пројектима који могу омогућити средства за додатно опремање лабораторија, чиме би се побољшао практични аспект држања наставе.

+++

Увођење савремене опреме у наставни процес.

+++

Већа и разноврснија примена информатичких ресурса у наставном процесу.

+++

Побољшање контроле присуства студената на настави.

+++

Усавршавање наставника и сарадника кроз различите курсеве о начинима држања наставе.

++

Веће ангажовање на побољшању квалитета наставног процеса.

++

Повећање мобилности наставника, сарадника и студената.

++

 

 

Опасности (Threats)

Квантификација процене

Недовољна мотивисаност студената да учествују у студентским анкетама.

+++

Недовољно редовно присуство студената на настави.

++

Недовољна мотивисаност наставника за примену нових метода у настави.

++

 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 5

Ø  Повећати коришћење савремених облика комуникације (сајтови предмета и сл.).

Ø  Креирати библиотеку у електронској форми која би била доступна студентима.

Ø  Кроз анкете студената сазнати шта су њихова новија интересовања и према томе развијати нове смерове студија.

Ø  Подстицати у још већој мери организације семинара, конференција и сл.

Ø  Развој нових пројеката на Факултету.

 

 

д) Показатељи и прилози за стандард 5

 

     Прилог 5.1: Анализа резултата Анкете студената о квалитету наставног процеса на

Факултету (Прилог 5.1. и 3.3.)

     Прилог 5.2: Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда

наставе на Природно математичком Факултету

     Прилог 5.3: Доказ о спроведеним активностима којима се подстице стицање активних

компентенција наставника и сарадника на Факултету (конференције,

студијски боравци и усавршавање наставника и сарадника)

 

Додатни прилози уз стандард 5

Прилог 5.4. Пример пропорције типова курсева

Прилог 5.5. Извештај о раду Факултета за 2017. годину

Прилог 5.6. Извештај о раду Комисије за обезбеђење квалитета за 2017. годину