ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 8: КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА

 

 

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 8

 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу је на свим својим студијским програмима дефинисао услове и процедуре уписа студената, као и број студената на свакој студијској групи. Факултет све релевантне информације о врстама, структури, циљевима и исходима студијских програма, упису студената, начину оцењивања, као и инфорамције о оснивању, акредитацији, дозволи за рад, објављује на сајту Факултета (www.pmf.kg.ac.rs).

Конкурсе за упис студената на свим нивоима студија објављују Универзитет у Крагујевцу и Природно-математички факултет на својим сајтовима. Факултет сваке године објављује и информаторе за упис на свим студијским групама. На свим студијским програмима основних академских студија Факултет организује полагање пријемних испита као мерила квалитета будућих студената. Приликом дефинисања услова за упис на студије (Правилник о упису), Факултет прописује именовање комисија за спровођење полагања пријемног испита на прву годину студија (за сваку студијску групу посебно), а комисије именује Ректор Универзитета.

При селекцији студената за упис, Факултет вреднује резултате постигнуте у претходном школовању (са максимално 40 поена), као и резултате постигнуте на пријемном испиту (са максимално 60 поена), а све у складу са Законом. Факултет редовно анализира податке о квалитету ученика будућих студената преко бодова које носе из средње школе и резултата на пријемним испитима (Анализа квалитета уписаних студената).

Факултет признаје резултате тестирања сродних студијских програма, на којима је потенцијални студент положио тест (из биологије, хемије, математике, информатике, физике), али је из неког разлога одустао од уписа на тај студијски програм.

Кандидат за упис на прву годину основних академских студија, који је, као ученик III и IV разреда средње школе, освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, не полаже пријемни испит. Таквом кандидату вреднује се пријемни испит максималним бројем бодова (60).

Једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, боја коже, пол, сексуална оријентација, етничко, национално или социјално порекло, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, статус стечен рођењем, постојање сензорног или моторног хендикепа и имовинско стање) су загарантовани, као и могућност студирања за студенте са посебним потребама. Одлуку о упису лица са посебним потребама и припадника мањинских група доноси Министарство просвете, науке и технолошког развоја на бази афирмативне акције, а Факултет у потпуности поштује те одлуке.

Факултет посебну пажњу посвећује потенцијалним студентима организовањем обилазака средњих и основних школа у више градова у којима учествују наставници, сарадници и студенти Факултета, учествовањем на фестивалима науке и манифестацијама Отворена врата у средњим школама, а од 2015. године и организовањем бесплатне припремне наставе за све студијске програме.

Факултет у циљу побољшања квалитета студената одржава активну и континуирану сарадњу са наставницима основних и средњих школа на припреми ученика за разне врсте и нивое такмичења (Математичка радионица, Регионални центар за таленте) на којима се остварују значајни резултати (Популаризација).

 

До школске 2018/19 године Факултет је организовао пријемне испите из математике за упис на студијске програме МАС Математика и МАС Информатика, као и за студијске програме докторских академских студија математике и рачунарских наука, док се за остале студијске програме мастер и докторских академских студија оцењивао само успех у претходном нивоу студија. Од школске 2018/19. године обављају се и пријемни испити за мастер и докторске академске студије хемије и физике.

На Факултету се прати квалитет активних студената током целих студија. Студенти се редовно обавештавају о свим релевантним чињеницама везаним за њихово студирање путем огласних табли и веб-сајта Факултета и појединих института. Свака нова генерација студената добија ментора наставника на већини студијских програма, у циљу што боље информисаности.

На првим предавањима наставници обавештавају студенте о обавези присуства на предавањима и вежбама; о циљевим и исходима учења; о методама извођења наставе, о критеријумима за стицање поена и начину оцењивања. Ове информације налазе се и у књигама предмета сваког студијског програма, које су доступне на сајту Факултета. Начин и методе оцењивања студената и знања које су усвојили у току научно наставног процеса, усклађене су са циљевима, садржајима и обимом акредитовања студијских програма. Наставници и сарадници Факултета су, путем организовања консултација, доступни студентима у циљу побољшања и квалитетног усвајања знања. Факултет обезбеђује коректно и професионално понашање наставника и сарадника током оцењивања студената, о чему говоре оцене студената у анкетама које организује Студентски Парламент, а у којима студенти могу дати своје мишљење и оценити квалитет наставе, наставног особља, као и услове студирања. (Анкете, прилози 3.3. и 5.1.)

Методе оцењивања знања које су студенти усвојили усклађене су са циљевима, садржајима и обимом студијских програма. Факултет редовно анализира и унапређује методе и критеријуме за оцењивање студената по предметима. Систематски се прате и проверавају оцене и пролазност студената по предметима, програмима, годинама и, у случају одређених неправилности или ниске/превисоке пролазности, предузимају се одређене мере (Табела 8.1., Табела 8.2., Табела 8.3.).

Успешност студената у континуираном савладавању предвиђеног програма, прати се и изражава поенима. Завршна оцена представља збир поена остварених по активностима током наставе и на завршном испиту.

У складу са Законом, Факултет омогућава најквалитетнијим студентима убрзано студирање.

Природно-математички факултет прати рад и квалитет студената докторских студија кроз објављене радове, као и кроз њихов допринос у оквиру научноистраживачких пројеката, које финансира надлежно министарство, и на основу остварених резултата запошљава најбоље студенте.

Инфраструктура за студенте (студентска служба, библиотека, простор за Студентски парламент и др.) испуњава захтеве који важе за високошколске институције. Факултет је омогућио студентима одговарајући облик студентског организовања, деловања и учешћа у одлучивању у складу са Законом (Студентски Парламент, Удружење студената са хендикепом - Крагујевац, Еколошко истраживачко друштво " Младен Караман").

Факултет је обезбедио учешће студената у процени услова и организације наставе на свим студијским програмима и путем учешћа студената у Комисији за контролу квалитета, у раду Наставно-научног већа и Савета Факултета, као кроз активности Студентског парламента.

 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу остварио је циљеве и испунио стандарде постављене стандардом 8, јер:

  има јасно дефинисане и доступне процедуре пријема студената

  обезбеђује квалитет студената селекцијом будућих студената према унапред дефинисаној и јавној процедури пријема студената

  обезбеђује објективно оцењивање студената током предиспитних и испитних активности

  обезбеђује доступност процедура и критеријума оцењивања

  континуирано прати пролазност студената по предметима, годинама и програмима и предузима корективне мере

  обезбеђује једнакост и равноправност студената

  обезбеђује доступност свих релевантних информација за студенте

  обезбеђује рад студентских организација и учешће студената у одлучивању

 

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

 

(SWOT анализа)

Квантификација процене

S - Strengths - Предности

+++ - високо значајно

W -Weaknesses - Слабости

++ - средње значајно

O - Opportunities - Могућности

+ - мало значајно

T Threats - Опасности

0 без значајности

 

Предности (Strengths)

Квантификација процене

Обезбеђивање и доступност информација релевантних за све студијске групе и података o уписаним студентима.

 

 

 

+++

Потпуна усклађеност студијских програма са исходима учења.

+++

Континуирано праћење пролазности студената по предметима, годинама и програмима и предузимање корективних мера.

+++

Методе оцењивања студената и знања, усклађене су са циљевима, садржајима и обимом студијских програма.

+++

Рад Студентског парламента, дефинисан је Статутом Факултета.

+++

Учешће студената у раду органа управљања и других органа Факултета, загарантовано је Статутом Факултета.

+++

Објективно и принципијелно оцењивање студената на основу усвојених и објављених правила и критеријума.

++

 

Слабости (Weaknesses)

 

Квантификација процене

Факултет нема техничке услове за студирање особа са посебним потребама.

 

+++

Недовољна мотивисаност студената за рад условљава ниску пролазност.

 

 

++

Низак ниво знања студената који долазе из средњих школа.

 

++

Не постоји активан и стални контакт са студентима по завршетку студија.

 

++

 

Могућности (Opportunities)

 

Квантификација процене

Интензивније активности на пољу планирања и развоја каријере студената.

++

Побољшање и унапређење међусобног односа наставног особља и студената кроз програме едукације о вештини пословне комуникације, а све у циљу квалитетнијег наставног процеса, као и квалитетнијег учешћа студената у одлучивању.

++

Квалитетније праћење и проверавање пролазности студената по предметима, програмима, годинама, као и предузимање одговарајућих мера услед неправилности у оцењивању (сувише високе или ниске оцене).

+

 

Опасности (Threats)

 

Квантификација процене

Финансирање Факултета према броју уписаних студената.

+++

Недовољна заинтересованост и необјективност студената везана за учешће у унапређењу квалитета наставног процеса и научноистраживачког рада.

 

 

++

 

 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 8

 

Систем статистичког праћења напредовања студената потребно је побољшати ради правовремене реакције у случају незадовољавајућег успеха студената.

Ажурирати веб-стране Факултета и дати могућност студентима
(садашњим, бившим, потенцијалним) да износе ставове, мишљења и предлоге, а ради побољшања квалитета студената.

Успоставити корелацију између Факултета, Националне службе за запошљавање и свршених студената, а све у циљу њиховог активнијег тражења запослења.

 

 

д) Показатељи и прилози за стандард 8

 

     Табела 8.1. Преглед броја студената по нивоима, студијским програмима и годинама

студија на текућој школској години

     Табела 8.2. Стопа успешности студената. Овај податак се израчунава за студенте који

су дипломирали у претходној школској години (до 30.09.), а завршили

студије у року предвиђеном за трајање студијског програма.

     Табела 8.3. Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на

остварене ЕСПБ бодове (60), (37-60) (мање од 37) за све студијске

програме по годинама студија

     Прилог 8.1. Правилник о процедури пријема студената

     Прилог 8.2. Правилник о оцењивању

     Прилог 8.3. Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од

усвојених процедура оцењивања

 

Додатни прилози уз стандард 8

Комисије за спровођење полагања пријемног испита за основне академске студије

Комисије за спровођење уписа на мастер и докторске академске студије

Популаризација Факултета

Анализа квалитета уписаних студената

Признавање резултата тестирања сродних студијских програма