ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 11:

 

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ

 

 

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 11

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу обавља своју делатност у објектима смештеним у улици Радоја Домановића бр.12. Факултет има три зграде (такозвану Главну зграду, Институт за физику и Институт за хемију).

Укупни расположиви простор Факултета (10.733 m2, од чега 4.021 m2 чине лабораторије, амфитеатри, учионице и други простор намењен извођењу наставе) у потпуности обезбеђује успешну реализацију свих наставних процеса и одличне услове за студирање. Однос укупне површине и броја студената студијских програма који се акредитују је 7,61 m2 по студенту, а од тога је 2,64 m2 по студенту намењено извођењу наставе. За реализацију наставе користи се и простор Ботаничке баште са укупном површином од 18.6 hа, где је планирана изградња пратећих објеката за теренско извођење наставе као што су лабораторије, слушаонице и друго, док се на самом терену Баште већ годинама изводи део практичне наставе из више предмета.

На Факултету се настава одвија у две смене, при чему се води рачуна да попуњеност преподневне смене (8.00 до 14.00) буде максимална. Сви амфитеатри и учионице опремљени су видео пројекторима и прикључком на интернет. Већина лабораторија опремљена је савременом опремом и омогућује квалитетно извођење наставе. Факултет је у склопу Темпус пројекта MCHEM (511044-TEMPUS-1-2010-1-UK-TEMPUS-JPCR) набавио и интерактивну таблу. Наставници и сарадници имају на располагању одговарајуће кабинете и собе. Обезбеђене су и читаонице и сале за семинаре за потребе наставника и сарадника. Велики број учионица, лабораторија и кабинета је климатизован (Прилог: Планови простора и зграда).

Факултет има већи број савремено опремљених лабораторија за извођење наставе, као и за научно-истраживачки рад (Списак лабораторија, Спецификација лабораторијског простора). У 2012. години, Лабораторија за ћелијску и молекуларну биологију, део научно-истраживачких капацитета Института за биологију и екологију и ПМФ-а, стекла је акредитацију система квалитета и методологије испитивања по стандарду СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006 (акр.бр. 01-367), од стране Акредитационог тела Србије.

Центар за рибарство и конзервацију биодиверзитета копнених вода Акваријум са лабораторијом за конзервацију биодиверзитета у ex situ условима (експериментално мрестилиште), који је смештен у делу главне зграде Факултета, регистрован је од стране Завода за заштиту природе као референти објекат за област ex situ конзервације биодиверзитета копнених вода.

Студентска служба и Секретаријат Факултета имају обезбеђен засебан простор и одговарајуће услове за несметани рад.

Факултет располаже са пет рачунарских учионица које, поред рачунара са интернет прикључцима, поседују и осталу рачунарску опрему (пројекторе, штампаче, скенере, CD и DVD резаче, аудио опрему).

Рачунарска инфраструктура Факултета је добра, а обезбеђен је и континуиран бежични приступ интернету.

Факултет располаже рачунарским кластером за потребе наставе и научно-истраживачког рада.

На Факултету је обезбеђена фотокопирница за потребе студената.

Сав простор који обезбеђује Факултет за потребе наставе, управе и научно-истраживачког рада задовољава урбанистичке, техничко-технолошке и хигијенске услове.

Факултет свим запосленим наставницима, сарадницима и студентима обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику и информационом технологијом у научно-истраживачке сврхе.

На својим радним местима сви наставници и сарадници имају обезбеђен приступ академској мрежи, а од куће и бесплатни диал-уп (модемски) приступ. Преко академске мреже, кроз систем КОБСОН, доступни су најновији елекронски часописи неопходни за научно-истраживачки рад.

Сваке године Факултет анализира и усклађује своје просторне капацитете и опрему са потребама наставног процеса и бројем студената и предвиђа значајна материјална средства за реконструкцију простора, као и куповину опреме потребне за квалитетно извођење наставе и истраживачког рада.

У периоду од претходнo спроведеног самовредновања, Факултет је уложио значајна средства за редовно одржавање и унапређење радног простора и опреме (Прилог 11.1.). Значајним улагањима у ове радове Факултет је наставио да унапређује услове за рад студената и запослених у циљу достизања савремених стандарда наставног и научно-истраживачког рада.

 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу остварио је све циљеве и испунио све захтеве постављене стандардом 11, јер:

  поседује примерене просторне капацитете: учионице, кабинете, библиотеку, читаоницу, амфитетар, сале за предавања, лабораторије (Доказ о власништву, уговор о коришћењу или уговор о закупу, Извод из књиге инвентара)

  Факултет поседује Лабораторију за ћелијску и молекуларну биологију акредитовану по стандарду СРПС ИСО/ИЕЦ 17025 од стране Акредитационог тела Србије

  Факултет поседује Центар за конзервацију биодиверзитета копнених вода и рибарства на отвореним водама

  обезбеђен је и континуиран бежични приступ интернету

  Факултет прати и усклађује своје просторне капацитете и опрему са потребама наставног процеса и бројем студената

 

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

 

(SWOT анализа)

Квантификација процене

S - Strengths - Предности

+++ - високо значајно

W -Weaknesses - Слабости

++ - средње значајно

O - Opportunities - Могућности

+ - мало значајно

T Threats - Опасности

0 без значајности

 

 

 

Предности (Strengths)

Квантификација процене

Факултет располаже простором који у потпуности задовољава потребе акредитованих студијских програма (7,61 m2 по студенту, од чега је 2,92 m2 по студенту намењено извођењу наставе).

 

 

+++

Одговарајућа и савремена техничка, лабораторијска и друга опрема која обезбеђује квалитетно извођење наставе и спровођење научних истраживања.

 

+++

Адекватно опремљене рачунарске учионице са довољним бројем места за неометано и квалитетно обављање наставних (образовних) активности и научно-истраживачког рада.

 

+++

Могућност коришћења рачунарског кластера за потребе наставе и научно-истраживачког рада.

 

+++

За студенте и особље Факултета обезбеђен је стални и неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику и информационим технологијама, у научно-истраживачке и образовне сврхе, преко академске мреже.

 

 

+++

Континуирано праћење и усклађивање капацитета простора и опреме са потребама целокупне делатности Факултета.

 

+++

Однос капацитета опреме и броја студената је повољан.

+++

 

Слабости (Weaknesses)

Квантификација процене

Неопходна је већа читаоница.

++

Недовољно је иновирана опрема.

++

Факултет нема адекватне прилазе на улазу у зграде, као ни унутар зграда за лица са инвалидитетом.

++

 

Могућности (Opportunities)

 

Квантификација процене

Проширење простора уређењем око 1.500 m2 таванског простора и завршетком изградње објекта у Ботаничкој башти.

 

+++

Проширење тржишта услуга.

+++

Коришћење нових технологија у едукационом процесу, интерактивне табле.

+++

Проширење научноистраживачких услуга.

+++

Набавка додатне опреме за интензивније укључивање наставног особља и студената у експериментална истраживања, посебно на мастер и докторским студијама.

 

+++

Интензивније укључивање у националне и међународне пројекте у циљу обезбеђивања средстава за набавку опреме.

+++

Побољшање техничке опремљености са циљем примене метода учења на даљину.

++

Опасности (Threats)

 

Квантификација процене

Појава конкуренције са широм лепезом и вишим квалитетом услуга.

 

+++

Пораст понуде супститута наших услуга.

+++

Смањење буџетских средстава за текуће одржавање објеката, набавку опреме, сервисирање опреме и режијске трошкове.

+++

Негативни демографски трендови.

+++

 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 11

 

  Даље развијати систем информационих технологија: набавити специфичне компјутерске програме и пратећу опрему за електронско учење и наставна истраживања.

  Омогућити електронски приступ студентима током пријављивања испита.

  Купити још више лиценци за најчешће коришћене програме.

  Заменити постојећу застарелу едукациону и лабораторијску опрему.

  Развити електронску консултативну наставу са студентима.

  Спроводити континуирано одржавање простора и опреме.

  Спроводити континуирану едукацију запослених из области законских прописа који се односе на безбедност на раду и правилно управљање опремом коју користе на радном месту.

  Институти треба да направе структуиран захтев за обнављање лабораторијске и друге опреме.

  Направити прецизну анализу о ефективном коришћењу свих постојећих просторних ентитета Факултета.

 

д) Показатељи и прилози за стандард 11

 

     Табела 11.1. Укупна површина (у власништву високошколске установе и

изнајмљени простор) са површином објеката (амфитеатри, учионице,

лабораторије, организационе јединице, службе)

     Taбелa 11.2. Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у

наставном процесу и научноистраживачком раду

     Табела 11.3. Наставно-научне и стручне базе (Факултет не поседује наставно-научне и стручне базе)

 

Додатни Прилози уз стандард 11

Прилог 11.1. Планови простора и зграда

Прилог 11.2.Списак и Спецификација лабораорија

Прилог 11.3. Списак радова на одржавању објеката на Природно-математичком

факултету у периоду од 2015. до 2018.

Прилог 11.4. Сертификат

Прилог 11.5. Доказ о власништву

Прилог 11.6. Изјава о информаичким ресурсима