ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 1:

СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 1.

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу је самостална високошколска установа која обавља делатности за које је регистрована у области природно-математичких наука у складу са Законом о високом образовању, Законом о научно-истраживачкој делатности и другим важећим прописима.

Улога Природно-математичког факултета у образовном систему наше земље заснива се на његовој мисији и визији.

Мисија Факултета је да студентима обезбеди врхунско образовање у области природно-математичких наука кроз стално иновирање наставних садржаја,одржавање високог нивоа основних, мастер и докторских студија иширење, унапређивање и промовисање знања и учења, креативности и жеље за усавршавањем и стицањем знања, подстицање пројеката различитих профила у сарадњи са различитим државним институцијама, индустријом и приватним сектором у земљи и иностранству, у циљу давања доприноса укупном одрживом друштвено-економском развоју Републике у целини, као и кроз подстицање и развијање научно-истраживачког рада.

Визија Факултета је да буде водећа високошколска установа у области природно-математичких наука посвећена поштовању највиших стандарда у науци и настави, односно да достигне највиши ниво изврсности у оквиру својих делатности. Своју визију Факултет реализује извршавањем постављених задатака и циљева.

Од свог оснивања Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу интензивно се залаже за квалитетан и стручан рад свих субјеката укључених у наставни и научни рад. Политика обезбеђења квалитета Факултета одражава његову мисију и представља основу за рад и развој Факултета. Контрола испуњености основних задатака и циљева Факултета усклађена је са мисијом, визијом, политиком квалитета и Стратегијом обезбеђења квалитета (Прилог 1.1.).

На основу одредби Статута Факултета и Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа, Наставно-научно веће Факултета је 2008. године донело прву Стратегију обезбеђења квалитета (Прилог 1.1.). Стратегија има карактер средњорочног плана унапређења свих области рада Факултета, тако да је Одлуком Наставно-научног већа Факулета бр. 670/XIII-5 од 11. 10. 2012. године (Прилог 1.1.1.) усвојена нова, осавремењена и допуњена Стратегија обезбеђења квалитета

Стратегија обезбеђења квалитета је, као полазнидокументиз области обезбеђења квалитета, постављена на основу основних задатака циљева и делатности Факултета и усвојене Политике обезбеђења квалитета. Стратегија садржи најважнија опредељења, приоритете и правце деловања и сумира основне поставке за квалитетно управљање свим процесима рада на Факултету.

Области обезбеђења квалитета су студијскипрограми, настава, истраживање, вредновање студената, уџбеници и литература, ресурси, ненаставна подршка и процес управљања. Све наведене области у Стратегији обезбеђења квалитетачинеистем чијасе динамика континуирано усклађује са главним циљевима и задацима Факултета.

Поштујући препоруке Националног савета за високо образовање о поступцима, стандардима и критеријумима који обезбеђују квалитет у области високог образовања, Факултет је у Стратегији обезбеђења квалитета дефинисао Мере и субјекте за обезбеђење квалитета (Прилог 1.2.).

На основу упутства за примену стандарда 1 Стратегија обезбеђења квалитета, стандарда за акредитацију студијских програма основних, дипломских и докторских студија и увидом у постојећу документацију, закључујемо:

Факултет је донео Стратегију обезбеђења квалитета, која садржи све елементе предвиђене стандардом 1 и доступна је јавности у библиотеци Природно-математичког факултета. Усвојена Стратегија обезбеђења квалитета садржи и мере и субјекте обезбеђења квалитета, као и области обезбеђења квалитета (студијски програми, настава, научна истраживања, вредновање студената, уџбеници и литература, ресурси, ненаставна подршка, процес управљања). Такође, Декан Природно-математичког факултета Универзитета уКрагујевцу је донео Правилник о обезбеђењу квалитета.

На овај начин, Факултет се определио за неговање организационе културе квалитета и утврдио претпоставке за успешно повезивање наставне, научно-истраживачке и стручне делатности.

 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу остварио је циљеве и испунио стандарде постављене стандардом 1, јер:
♢ - има Стратегију обезбеђења квалитета која садржи све потребне елементе
♢ - Стратегија обезбеђења квалитета усвојена је од стране одговарајућих стручних и управних тела Факултета
♢ - Стратегија је доступна јавности
♢ - за спровођење Стратегије били су усвојени поступци обезбеђења квалитета који су гарантовали доследност и следљивост активности на спровођењу Стратегије
♢ - постоји Акциони план за спровођење Стратегије

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

(SWOT анализа) Квантификација процене
S - Strengths - Предности +++ - високо значајно
W - Weaknesses - Слабости ++ -средње значајно
O - Opportunities - Могућности + - мало значајно
T - Threats - Опасности 0 - без значајности

Предности (Strengths) Квантификација процене
Постоји опредељење Факултета за унапређење квалитета и дугорочну изградњу организационе културе квалитета +++
Постоје усвојена стратегија и поступци обезбеђења квалитет а, којима се дефинишу субјекти и мере за обезбеђења квалитета, у скла ду са стандардима Националног савета и Комисије за акредитацију и проверу квалитета

+++
Сва усвојена документа везана за обезбеђење квалитета доступна су јавности на веб страници Факултета +++
Јасно су дефинисане области обезбеђења квалитета (настава, научно-истраживачки рад, ваннаставне активности, ненаставно особље, библиотечке и информатички ресурсе и др) +++

Слабости (Weaknesses) Квантификација процене
Због недовољног финансирања из буџета, део стандарда и поступака за обезбеђење квалитета је тешко спроводив. +++
Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета нису довољно усклађени са стандардима развијених европских земаљ а ++
Недостатак веровања да ће се корективне мере заиста спровести ++
Недостаје прецизан план рада на реализацији стратегије и поступака обезбеђења квалитета ++
Није оформљен модел вредновања различитих области ваннаставних активности. ++

Могућности (Opportunities) Квантификација процене
У оквиру докумената Факултета могуће је увести систем вредновања ваннаставних активности које су све више заступљене. +++
Стандарди за оцењивање квалитета постају захтевнији из године у годину. ++
Култура квалитета запослених је на вишем нивоу него раније. ++
Факултет је корисник резултата Темпус пројеката: Tempus Project number 511044-1-TEMPUS-2010-1-UK-JPCR и Tempus Grant Agreement 2010-3205/001 – 001. ++
Континуирана тежња млађих сарадника и студената да се Факултет унапређује ++
Повећање угледа Факултета као последица примене начела квалитета у свим аспектима рада. ++

Опасности (Threats) Квантификација процене
Мали број запослених је вољан да се ангажује у области управљања квалитетом. +++
Средства за рад на пословима обезбеђења квалитета нису предвиђена у буџету Факултета ++
Чланови Комисије за квалитет преоптерећени су другим обавезама. ++
Не постоји дефинисана административна подршка Комисији за обезбеђење квалитета ++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 1.

Искористити резултате процеса самовредновања за унапређење свих процеса везаних за обезбеђење квалитета.

Интензивније промовисати и примењивати усвојену стратегију.

Комисија за обезбеђење квалитета треба непрекидно да унапређује и проширује стандарде и поступке за проверу квалитета, као и да уведе контролу спровођења поступака квалитета.

Председник Комисије за обезбеђење квалитета треба да буде стимулисан у складу са својим ангажманом и одговорношћу.

Ослободити чланове Комисије за обезбеђење квалитета дела других обавеза и заменити чланове који се недовољно ангажују.

Увести трајну обуку запослених о управљању квалитетом.

Потребно је вeће финансијско улагање у спровођење мера обезбеђења квалитета и предвиђање средстава у буџету Факултета за послове обезбеђења квалитета.

 

д) Показатељи и прилози за стандард 1:

Прилог 1.1. Стратегија обезбеђења квалитета 2007.

Прилог 1.1.а. Стратегија обезбеђења квалитета 2012.

Прилог 1.1.1. Одлука о усвајању стратегије 2012.

Прилог 1.2. Мере и субјекти обезеђења квалитета

Прилог 1.3. Акциони план комисије за обезбеђење квалитета 2017/18. и 2018/19.

Прилог 1.3.1. Одлука о прихватању акционог плана 2017/18. и 2018/19.

 

Додатни прилози уз стандард 1

Прилог 1.1.1. Правилник о обезбеђењу квалитета

Прилог 1.1.2. Комисија за самовредновање 2018.

Прилог 1.1.3. Историја и основни подаци о установи

Прилог 1.1.4. Циљеви и задаци Факултета

Прилог 1.1.5. Политика обезбеђења квалитета

Прилог 1.2.1. и 3.1.1. Статут пречишћен текст 2018.

Прилог 1.2.1.а. Извод из Статута

Прилог 1.2.2. Комисија за обезбеђење квалитета 2018.