ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 6:

 

КВАЛИТЕТ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ, УМЕТНИЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА

 

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 6

 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у своме раду остварује јединство образовног, научно-истраживачког и стручног рада, односно обезбеђује интегрисаност истраживачких метода и резултата истраживања у наставне програме академских и докторских студија.

Факутет поседује ресурсе за остваривање и организовање базичних, развојних и примењених истраживања и стручног рада. Постојеће структуре за реализацију и организовање научно-истраживачког и стручног рада одговарају нормативима, што се доказује успешном поновном акредитацијом Факултета као научно-истраживачке организације од стане Министарства просвете, науке и технолошког развоја (Одлука о акредитацији за обављање научно-истраживачке делатности бр. 660-01-000/12/27од 02.02. 2016. године). Одређивање истраживачких стратегија, садржај и резултати научних, истраживачких и стручних активности усклађени су са стратешким циљем Факултета, као и са националним и европским циљевима и стандардима високог образовања, што је истакнуто Програмом научноистаживачког рада Природно-математичког факултета у Крагујевцу за период 2016-2020.

У складу с тим, запослени на Природно-математичком факултету, поред наставне делатности, активно се баве осмишљавањем, припремом и реализацијом научно-истраживачких, стручних и других врста пројеката.

Високи ниво образовног рада Природно-математичког факултета омогућен је између осталог и знањима до којих наставници и сарадници долазе спровођењем континуираног научног и стручног рада. Запослени на Факултету ангажовани су на бројним фундаменталним, иновационим, развојним и другим националним и међународним пројектима у области природно-математичких наука: хемије, биохемије, биологије, екологије, физике, математике и информатике и заштите животне средине (Табела 6.1.). Реализација већег броја пројеката остварује се на Факултету, а део истраживања обавља се у другим истраживачким установама у земљи и иностранству, са којима наш факултет има дугогодишњу успешну сарадњу. Такође, Факултет перманентно ради на стварању оптималних услова за научно-истраживачки рад, усавршавању постојећег наставног кадра у земљи и у иностранству (Прилог 5.3.), као и на сталном ангажовању младих истраживача (студената докторских студија) у рад на пројектима. Током 2018. године пројектима је прикључен већи број младих истраживача на основу одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а у оквиру акције ангажовања 1000 младих истраживача у Србији.

Факултет подстиче своје запослене да се активно баве научним и истраживачким радом и да што чешће објављују резултате свога рада и систематски прати и оцењује обим и квалитет истраживачког рада наставника и сарадника. Учешће запослених на научним скуповима националног, регионалног и светског значаја подстиче се пре свега обезбеђивањем потребне документације за конкурисање за средства код Минисарства просвете, науке и технолошког развоја, а на жалост много мање издвајањем из сопствених средстава Факултета, због недостатка средстава.

Приликом избора у звање наставника, Факултет доследно примењује критеријуме који се односе на научно-истраживачки и стручни рад, у складу са препоруком Националног савета за високо образовање. Анализом је утврђено да су критеријуми Факултета у складу са критеријума других високошколских установа природно-математичког поља, а у неким случајевима и значајно строжији, премашујући минималне услове дате у препорукама Националног савета за високо образовање.

На студијским програмимима докторских студија избор и именовање наставника и ментора се сваке школске године обавља по тренутно тренутно важећим стандардима за акредитацију студијских програма докторских студија у оквиру природно-математичког образовно-научног поља. Евидентно је (из Табеле 6.7) да сви ментори Факултета имају далеко више од минимално потребних 5 радова у протеклих 10 година.

Референце наставника из одређених научних области одговарају садржају предмета који су им поверени акредитацијом, што потврђује високу усаглашеност научног и образовног рада наставника на основним, мастер и докторским академским студијама, што се потврђује увидом у књиге наставника и књиге предмета на студијским програмима.

Квалитет научноистраживачког рада запослених на Природно-математичком факултету у Крагујевцу експлицитно се може показати на основу следећих навода:

-      запослени на Факултету су у периоду од 2015 2017. године публиковали укупно 478 радова са SCI листе, и то: 159 у 2015. години, 158 у 2016. години и 161 у 2017. години (Tабела 6.4.);

-      Факултет је носилац 16 међународних пројеката и пројеката програма фундаменталних истраживања које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоје Републике Србије и (Табела 6.1.), а запослени на Факултету ангажовани су и на научно-истраживачким пројектима чији су руководиоци запослени на другим НИО у земљи, тако да укупно 178 наставника и сарадника учествује у раду на пројектима (Табела 6.2.).

-      поред пројеката основних истраживања, запослени на Факултету ангажовани су и на другим међународним (билатералним или мултилатералним) и домаћим пројектима (Табела 6.6.);

-      активности на пројектима теку у складу са Програмом научноистаживачког рада Природно-математичког факултета у Крагујевцу, а истовремено, Факултет непрекидно ради на укључивању младих истраживача (студената докторских студија) на пројекте (Програм развоја научноистраживачког подмлатка).

-      у периоду 2015 2017. године на Факултету је одбрањено укупно 50 докторских дисертација, а само у 2018. години закључно са 1. 10. 2018. године још 6 (Табела 6.5.);

-      сви запослени у својству наставника, виших научних сарадника и научних сарадника на Факултету (102) задовољавају прописане услове за менторе, а списак ментора за школску 2017/18 дат је као прилог (Табела 6.7.);

-      Универзитет у Крагујевцу се 2017. године први пут нашао на престижној Шангајској листи која рангира најбоље универзитете и најбоље научне области и то зa област математике. Наш Универзитет се нашао међу 500 најбоље пласираних високошколских институција у свету. Највећи допринос су дали наставници и сарадници са Института за математику и информатику ПМФ-а у Крагујевцу. Овај успех је тим већи, јер се на тој листи налази свега 2 одсто универзитета у свету.

Факултет има интензивну међународну сарадњу (прилог) и непрекидно ради на усавршавању својих кадрова у земљи и у иностранству. Велики број запослених на Факултету има развијену научну сарадњу са страним универзитетима, тако да наставници, сарадници и истраживачи повремено бораве на страним универзитетима. Боравке најчешће финансира надлежно Министарство Републике Србије или се врши посредством различитих програма владиних и невладиних организација. Поред тога, честе посете страних истраживача и гостујућих професора представљају вид развијања међународне сарадње, унапређења рада и мобилности у спрези са унапређивањем наставног процеса, првенствено на докторским студијама.

На Природно-математичком факултету у Крагујевцу постоје кадровски, просторни и материјални услови за научно-истраживачки рад. Факултет непрекидно ради на одржавању и опремању постојећих научних лабораторија. Средстава за набавку се обезбеђују од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, средствима од реализације међународних пројеката (ТЕМПУС, ФП7), од стране пројеката других Министарстава, пројеката са привредом, донација из земље и иностранства и средстава остварених пружањем услуга и реализацијом закључених уговора са наручиоцима посла. Списак опреме приказан је у Табели 11.2., уз напомену да је новим пројектима за период 2011 2017. године добијена значајна опрема за рад, док је део тренутно у фази набавке.

Факултет врши редовну набавку стручне и научне литературе. Развијена је богата издавачка делатност факултета. Важан је податак да је Природно-математички факулет у Крагујевцу издавач међународног часописа Comunications in mathematical and computer chemistry (МATCH), са импакт фактором 3.858 за 2015. годину. У октобру 2016. године на Факултету је одржана манифестација поводом овог великог успеха научног часописа MATCH. Поред тога, Факултет издаје и два научна часoписа од националног значаја: Kragujevac Journal of Mathematics и Kragujevac Journal of Science.

Знања до којих Факултет долази спровођењем одређених научно-истраживачких и професионалних активности ажурно се укључују у постојећи наставни процес, тако да је ужа научна област наставног особља у директној функцији наставе.

 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу остварио је циљеве и испунио стандарде постављене стандардом 6, јер:

  запослени на Факултету се поред наставних активности активно баве научно-истраживачким радом

  на Факултету се реализује значајан број научноистраживачких, стручних и других пројеката

  Факултет стално прати и оцењује обим и квалитет научно-истраживачког рада запослених и подстиче запослене на активан научноистраживачки рад

  резултате научно-истраживачког рада запослени публикују у познатим међународним и домаћим часописима

  запослени на Факултету резултате свог научно-истраживачког рада активно укључују у наставни процес кроз предавања, израду завршних, мастер радова или докторских дисератција

  Факултет одобрава студијске боравке и учешће на конференцијама запослених у циљу непрекидног усавршавања и праћења европских и светских трендова

Факултет обавља издавачку делатност

Факултет у оквиру својих могућности материјално помаже куповину и одржавање опреме за несметан научно-истраживачки рад запослених

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

 

(SWOT анализа)

Квантификација процене

S - Strengths - Предности

+++ - високо значајно

W -Weaknesses - Слабости

++ - средње значајно

O - Opportunities - Могућности

+ - мало значајно

T Threats - Опасности

0 без значајности

 

 

Предности (Strengths)

Квантификација процене

Одобрени број пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја за период 2011 2017.

 

+++

Постоје Програм научно-истраживачког рада ПМФ-а, Програм развоја научно-истраживачког кадра (којим се дефинише брига о научно-истраживачком подмлатку) (Додатни прилози уз стандард 6) и Правилник о раду на основу којих се врши финансирање финансирање научно-истраживачког рада.

 

+++

Утврђени су критеријуми за суфинансирање учешћа наставника и сарадника на научним скуповима на основу критеријума надлежног Министарства.

 

+++

Обезбеђен је сталан и неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику, као и информационим технологијама које се у значајном обиму могу користити у научно-истраживачке и образовне сврхе.

+++

Постоји одговарајућа и савремена техничка, лабораторијска и друга опрема.

++

Постоји усаглашеност образовног, научно-истраживачког и стручног рада.

+++

Садржај научно-истраживачког и стручног рада усаглашен је са стратешким опредељењем земље и европским циљевима.

 

Перманентност научног истраживања и међународне сарадње.

+++

Активно укључивање резултата истраживања у наставни процес.

+++

Подстицање наставника и сарадника на публиковање резултата истраживања.

++

 

Слабости (Weaknesses)

 

Квантификација процене

Постојећи извори финансирања нису довољни за младе истраживаче.

 

+++

Недовољно адекватне лабораторијске и друге опреме за подизање обима и квалитета извођења научноистраживачког рада.

 

 

++

Недостатак моћних рачунарских ресурса који би били јавно доступни.

 

++

 

Могућности (Opportunities)

 

Квантификација процене

Едукација наставника и сарадника Факултета о општој методологији истраживања.

 

+++

Покретање нових пројеката.

 

+++

Набавка додатне лабораторијске и друге потребне опреме за интензивније укључивање наставног особља и студената у експериментална истраживања.

 

+++

Унапређење постојећих и развитак нових области експерименталних истраживања, кроз формирање нових лабораторија у којима би се развиле нове истраживачке методе.

 

++

Проширење обима и повећање квалитета истраживања кроз повећање истраживачког капацитета наставника и сарадника.

 

+

 

 

Опасности (Threats)

 

Квантификација процене

Ограниченост простора, лабораторијских и људских ресурса за адекватну реализацију различитих делатности из домена научно-истраживачког рада.

 

++

 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 6

 

Ø Природно-математички факултет уложиће напоре за повећање броја публикованих радова запослених, пре свега у истакнутим међународним часописима.

Ø Факултет ће се трудити да одржи квалитет научно-истраживачких (домаћих, међународних, билатералних и мултилатералних) пројеката на којима су ангажовани запослени.

Ø Факултет ће и даље одржавати квалитет одбрањених докторских дисерација који се огледа у броју публикованих радова из дисертација.

Ø Факултет ће радити и даље на унапређењу простора, библиотеке, набавци нове и одржавању постојеће опреме за рад истраживача.

Ø Наставиће се са ангажовањем младих истраживача у научно-истраживачким пројектима.

Ø Развијаће се нова и одржавати постојећа сарадња са иностраним универзитетима.

 

д) Показатељи и прилози за стандард 6:

 

     Табела 6.1. Назив текућих научно-истраживачких пројеката чији су руководиоци

наставници стално запослени на Факултету.

     Табела 6.2. Списак наставника и сарадника запослених у високошколској институцији,

учесника у текућим домаћим и међународним пројектима.

     Табела 6.3. Збирни преглед научноистраживачких и уметничких резултата у установи

у претходној календарској години према критеријумима Министарства.

     Табела 6.4. Списак SCI-индексираних радова по годинама за претходни трогодишњи

период.

     Табела 6.5. Листа одбрањених докторских дисертација у претходне три школске

године.

     Табела 6.6. Списак стручних и уметничких пројеката који се тренутно реализују у

установи чији су руководиоци наставници стално запослени на Факултету

     Табела 6.7. Списак ментора према тренутно важећим стандардима који се односи на

испуњеност услова за менторе у оквиру образовно-научног, односно

образовно-уметничког поља, као и однос броја ментора у односу на

укупан број наставника у високошколској установи.

     Прилог 6.1. Награде и признања наставника, сарадника и студената за остварене

резултате у научноистраживачком раду за период од 2015. године

     Прилог 6.2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан

број наставника и сарадника на високошколској установи.

     Прилог 6.3. Однос броја SCI-индексираних радова у односу на укупан број

наставника и сарадника на високошколској установи у 2017. години.

Додатни прилози уз стандард 6

Прилог. 6.4. Одлука о акредитацији Факултета као НИО 2016.

Прилог 6.5. Програм научно-истраживачког развоја Факултета за период 2016-

2020.

Прилог 6.5.а. Одлука ННВ-а о прихватању Програма НИР-а

Прилог 6.6. Програм развоја научно-истраживачког подмлатка за период 2016-

2020.

Прилог 6.6.а Одлука ННВ-а о прихватању Програма развоја подмлатка.

Прилог 6.7. Правилник о раду Факултета.

Прилог 6.8. Сарадња Факултета са привредом у периоду 2015-2018.