ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 9:

КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАЦИОНИХ РЕСУРСА

 

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 9

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу поседује библиотеку и читаоницу са 30 радних места, површине 110,40 m2, која је смештена у главној згради Факултета и доступна је запосленима и студентима, пружајући им адекватне услове за рад.

Библиотека Факултета је, по богатству и величини фонда највећа стручна библиотека Универзитета у Крагујевцу. Библиотека поседује преко 64 041 библиотечких јединица, од чега 6 950 уџбеника.  У Табели 9.1. дата је структура фонда. Постојећи фондови прате стручне области математике, информатике, физике, хемије, биологије, екологије, њима сродне науке, као и области које покривају наставне процесе педагогије, методике и психологије.

Библиотечки материјал је доступан сталним и привременим члановима Библиотеке, што је прописано Правилником о коришћењу  књижног  фонда  Библиотеке, као и Изменама  Правилника о коришћењу  књижног  фонда  Библиотеке 2011. и Изменама и допунама Правилника о коришћењу  књижног  фонда  Библиотеке 2015 . Структура и обим библиотечких ресурса систематски се прате и осавремењују, у складу са финансијским могућностима. Сваке школске године фонд Библиотеке се проширује квалитетном и савременом научном и стручном литературом из средстава националних и међународних пројеката, сопствених средстава Факултета и на основу размене публикација Факултета са другим факултетима и научним институцијама.

Библиотека Факултета у највећем делу обезбеђује уџбенике и другу литературу неопходну за савладавање градива. Настава из сваког предмета покривена је одговарајућим уџбеницима и другом литературом који су унапред познати и објављени. У фонду Библиотеке налазе се и докторске дисертације, магистарске тезе и дипломски и завршни радови одбрањени на Факултету.

Чланови Библиотеке могу постати сви студенти и запослени на Факултету и на тај начин обезбедити приступ потребној литератури за реализацију наставних садржаја. Квалитет уџбеника, литературе и библиотечких ресурса обезбеђује се доношењем и спровођењем Правилника о уџбеницима (Прилог 9.1). Факултет систематично прикупља податке о квалитету уџбеника и библиотечкиом фонду и то путем анкета, али и праћењем броја библиотечких јединица и коришћења библиотеке. Поред уџбеника на српском језику, Библиотекa je опремљенa и  уџбеницима на страним језицима, пре свега на енглеском и немачком језику, који се користе на многим еминентним универзитетима у свету. У 2016. години Факултет је оформио нови Библиотечки одбор.

Библиотека Факултета се од 01.12.2011. године  налази у COBISS систему. Такав обједињени електронски каталог библиотека Словеније, Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније, Бугарске, Румуније и Албаније,  уз међубиблиотечку  позајмицу и KoBSON – Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку, у великој мери олакшава научно-истаживачки рад.

Од 2013. године Факултет је прешао на вишу платформу COBISS3. У оквиру ње прво се прешло на сегмент Фонд 2013. године, затим сегмент Каталогизација 2014. године, а од маја 2015. године укључен  је и сегмент Позајмица. Овај сегмент је умногоме олакшао библиотечко пословање. Сваки уписани корисник сада има свој налог где може да погледа своја задужења, историју позајмице, да сам продужи рок коришћења публикације и још много тога. Сваки члан  при упису добија идентификациону RFID картицу на којој се налази јединствени баркод, што нам омогућава задуживање и раздуживање публикација помоћу баркод читача. Такође, ове картице се користе при уласку у читаоницу. Сва обавештења о року за враћање, кашњењу и дуговањима се аутоматски прослеђују кориснику на достављену е-mail адресу. Од 2016. године свим члановима Библиотеке омогућен је mCOBISS, платформа за мобилне уређаје. Оваквим информатичким унапређењима наша Библиотека је корисницима постала достуна 24/7.

            Нарочита пажња се поклања раду са студентима и са запосленима. Представљају се нови кориснички сервиси, њихова употреба и примена. Од 2014. године су сви дипломски, магистарски и докторски радови у бази, а уносе се обрнутим хронолошким редом у односу на претходне године. За све докторске радове постоји пермалинк система Phaidra (Федра), eteze.kg.ac.rs где се докторске дисертације могу погледати и преузети у PDF формату, што умногоме олакшава рад на изради докторских, мастер, дипломских, завршних и семинарских  радова.

Радно времe библиотеке је од 8 до 20 часова, сваког радног дана (од понедељка до петка). Рад библиотеке покрива троје запослених: један руководилац библиотеке и један библиотекар (са високом стручном спремом), као и један књижничар (са средњом стручном спремом), што одговара стандардима. Сви запослени испуњавају услове прописане Статутом Факултета за обављање библиотечко-информационе делатности. Такође, сви запослени имају сертификоване лиценце за рад у систему COBISS и укључени су у систем континуираног образовања у свим сегментима библиотечко-информационе делатности са циљем унапређења рада и постизања резултата, чији је крајњи циљ задовољство корисника.

Један од приоритета у даљем развоју Библиотеке је израда библиографија свих запослених, што је веома обиман и захтеван посао. Сви наставници, истраживачи и сарадници имају свој ORCID.

Библиотечки ресурси и базе COBISS, KoBSON, Web of Science (WOS), Scopus, Google Schoolar, SciFinder, IOP, Royal Chemical Society, Oxford journal доступни су студентима и свим научним радницима и истраживачима Факултета.  У библиотеци се налазе два рачунара доступна студентима  за истраживачки рад у својој области.

  

            Рачунарска инфраструктура Факултета је добра, а обезбеђен је и континуиран бежични приступ интернету. Факултет располаже са пет рачунарских учионица, које, поред рачунара са интернет прикључцима, поседују и осталу рачунарску опрему (пројекторе, штампаче, скенере, CD и DVD резаче, аудио опрему).

Факултет располаже рачунарским кластером за потребе наставе и научно-истраживачког рада. Рачунарске учионице располажу са 96 рачунара. 

Све сале за наставу имају по један рачунар и видео бим и везу са интернетом.

За одржавање рачунарске мреже и рачунарске опреме у свим учионицама, лабораторијама и кабинетима задужено је особље Рачунарског центра службе са два запослена радника.  Рачунарски центар је доступан наставницима, сарадницима и студeнтима Факлтета. Основна врста услуга коју пружа Рачунарски центар су услуге које се пружају наставницима и ваннаставном особљу у циљу повећања квалитета наставе.

Факултет је 2017. године постао део Microsoft School програма чиме је свим запосленима и студентима на располагању Microsoft Office 365 без накнаде.

 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу  остварио је циљеве и испунио стандарде постављене стандардом  9, јер:

ü  има Правилник о уџбеницима

ü  има квалитетан библиотечки кадар

ü  има велики библиотечки фонд

ü  одговарајућа је и савремена рачунарска  опрема која обезбеђује квалитетно извођење наставе и спровођење научних истраживања

ü  рачунарске учионице су адекватно опремљене, са довољним бројем места за неометано и квалитетно обављање наставних  и научно-истраживачких активности

ü  повећан је  капацитет постојећих рачунарских учионица

 

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

(SWOT анализа)

Квантификација процене

S - Strengths - Предности

+++  -  високо значајно

W -Weaknesses - Слабости

++  -  средње значајно

O - Opportunities - Могућности

+   -  мало значајно

T – Threats - Опасности

0 без значајности

                            

 

Предности (Strengths)

Квантификација процене

Факултет има Правилник о уџбеницима.

+++

Велики обим библиотечког фонда.

+++

Добра покривеност предмета уџбеницима и стручном савременом литературом.

+++

Компетентан и стручан библиотечки кадар.

+++

Савремена рачунарска опрема која обезбеђује квалитетно извођење наставе и спровођење научних истраживања.

+++

Адекватно опремљене рачунарске учионице са довољним бројем места за неометано и квалитетно обављање наставних  активности и научно-истраживачког рада.

+++

Могућност коришћења рачунарског кластера за потребе наставе и научно-истраживачког рада.

+++

За студенте и особље Факултета обезбеђен је стални и неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику у научно-истраживачке и образовне сврхе, преко академске мреже.

+++

Континуирано праћење и усклађивање капацитета простора и опреме са потребама целокупне делатности Факултета +++

+++

 

Слабости (Weaknesses)

 

Квантификација процене

Недовољна су за проширење библиотечког фонда.

+++

Недовољно је магацинског простора за смештање библиотечког фонда.

+++

Недовољно је средстава за додатно опремање Факултета информатичким ресурсима.

+++

Низак степен инвестирања у издавачку делатност.

++

Неопходна је већа читаоница.

++

Неопходан је још један запослени.

++ 

 

 

Могућности (Opportunities)

Квантификација процене

Проширење научно-истраживачких услуга.

++

Интензивније укључивање у националне и међународне пројекте у циљу обезбеђивања средстава за набавку опреме.

++

 

Опасности (Threats)

Квантификација процене

Смањење буџетских средстава за текуће одржавање објеката, набавку опреме, сервисирање опреме и режијске трошкове.

+++

 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда  9

Ø Даље развијати систем информационих технологија: набавити специфичне компјутерске програме и пратећу опрему за електронско учење.

Ø Омогућити електронски приступ студентима током пријављивања испита.

Ø Купити још више лиценци за најчешће коришћене програме.

Ø Изградити акциони план обезбеђивања средстава за издавачку делатност Факултета.

Ø Развити електронску консултативну наставу са студентима.

Ø Спроводити  континуирано одржавање простора и опремe.

 

    д) Показатељи и прилози за стандард 9

 

·     Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи.

·     Табела 9.2. Попис информатичких ресурса

·     Прилог 9.1. Општи  акт о уџбеницима.

·     Прилог 9.2. Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на високошколској установи (са редним бројевима)

·     Прилог 9.3. Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори наставници запослени на установи са бројем наставника на установи

 

Додатни прилози

     Изјава о доступним ресурсима и базама

         COBISS систем,

       Правилник о коришћењу  књижног  фонда  Библиотеке, Измене  Правилника о  коришћењу  књижног  фонда  Библиотеке 2011. и Измене и допуне Правилника о коришћењу  књижног  фонда  Библиотеке 2015