ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 12.

ФИНАНСИРАЊЕ

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 12.

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу има дугорочно обезбеђена финансијска средства неопходна за реализацију наставно-научног процеса, научноистраживачких пројеката и професионалних активности што доводи до дугорочне финансијске стабилности

Факултет има усвојену Политику и Стратегију обезбеђења финасирања. Факултет послује средствима у државној својини и властитим средствима, која стиче у складу са Законом.

Природно-математички факултет има својство правног лица са правима обавезама и одговорностима утврђеним законом и Статутом - у правном промету са трећим лицима,  иступа у своје име и за свој рачун, а за преузете обавезе Факултет одговара свим својим средствима.

Природно-математички факултет  Универзитета у Крагујевцу остварио је све циљеве и испунио све захтеве постављене стандардом 12, јер:
Има усвојен Финасијски план за текућу годину (Прилог 12.1.), којим је планиран распоред и намена финансијских средстава, а којим је обезбеђена финансијска стабилност и ликвидност у дужем временском периоду
Има утврђене изворе финансирања и то:
  • средства која обезбеђује оснивач – ова средства се стичу дугорочно за спровођење акредитованих студијских програма;
  • приходе по основу уговора склопљених са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (по овом основу Факултет стиче средства за истраживање, за режијске и материјалне трошкове по пројектима, а средства за директне материјалне трошкове користе се у зависности од истраживања - за набавку хемикалија, службена путовања, конгресе);
  • Факултет стиче сопствена средства и од школарина, накнада трошкова за студије, иновација знања и стручно оспособљавање и усавршавање, као и од других накнада утврђених Законом;
  • Факултет стиче сопствена средства као накнаду за пружање научних и других услуга и послова, у складу са Законом, а на основу уговора склопљених са корисницима тих услуга Сарадња са привредом.
Факултет је обезбедио јавност и транспарентност својих извора финансирања и начина употребе финансијских средстава кроз план јавних набавки и Годишњи финасијски извештај (Прилог 12.2.), који усваја Савет Факултета

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

(SWOT анализа) Квантификација процене
S - Strengths - Предности +++ - високо значајно
W - Weaknesses - Слабости ++ - средње значајно
O - Opportunities - Могућности + - мало значајно
T - Threats - Опасности 0 - без значајности

Предности (Strengths) Квантификација процене
Финансијска средства неопходна за реализацију наставно-научног процеса обезбеђују се из буџета Републике Србије, што даје дугорочну сигурност у финансирању. +++
Факултету је остављена законска могућност да из сопствених прихода обезбеди део финансијских средстава за финансирање. +++
Факултет има могућност да, у законским оквирима, самостално доноси финансијски план за наредну годину и да, у законским оквирима, самостално финансијски одлучује о сопственим приходима. +++

Слабости (Weaknesses) Квантификација процене
Средства опредељена у буџету Републике Србије за реализацију наставно-научног процеса и средства за материјалне трошкове су често недовољна. +++
Смањивање броја студената због нелојалне конкуренције и смањења наталитета  и исељавања младих. ++

Могућности (Opportunities) Квантификација процене
Према Закону о високом образовању Факултету је остављена могућност да кроз накнаду за комерцијалне и друге услуге обезбеди додатна средства за финансирање. +++
Даљи развој и унапређење научно-истраживачке активности. ++
Већа сарадња са привредним организацијама. +++

Опасности (Threats) Квантификација процене
Факултет се, у покушајима да обезбеди што више сопствених прихода, може удаљити од своје основне наставно-научне и истраживачке делатности.  ++

ц) Предло г мера и активности за унапређење квалитета стандарда 12.

♢ Упутити предлог да се одређени материјални трошкови, за услуге које Факултету пружају јавна предузећа плаћају директно од стране Министарства.

♢ Обезбедити више средстава кроз јачање области сталне едукације и инте н зивније активности на пољу међународне сарадње, уз одређена улагања од стране Факултета.

♢ Консултовањем стручњака и доношењем правила смањити непотребне издатке

♢ Пружањем комерцијалних и консултантских услуга трећим лицима обезбедити што више сопствених средстава

д) Показатељи и прилози за стандард 12.

Прилог 12.1.
Финансијски план за 2018. годину и Одлука о прихватању,
Финансијки план и одлука за 2017. годину.

Прилог 12.2.
Финансијски извештај за претходну школску годину (2017.) и за
2016. годину

Прилог 12.2.1.
Одлука Савета о прихватању финансијског извештаја

Додатни прилог уз стандард 12.
Сарадња са привредом