ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРД 13:

 

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА

 

 

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 13

Природно-математички факултет обезбеђује значајну улогу студената у процесу спровођења стратегије, стандарда и процеса обезбеђења квалитета својим општим актима и одговарајућим одлукама, којима је установио институционални систем обезбеђења квалитета.

Студентски парламент делегира представнике студената у телима и органима Факултета, чиме се обезбеђује заштита права студената: представници студената су чланови свих тела задужених за квалитет наставног процеса и услова рада (Комисија за самовредновање и Комисија за обезбеђење квалитета). У раду Наставно-научног већа и Савета Факултета учествују и студенти, а из редова студената именује се Студент продекан (подаци о члановима Наставно-научног већа и Савета Факултета налазе се на сајту Факултета: www.pmf.kg.ac.rs). Студенти су кроз сва ова тела укључени у целокупни поступак обезбеђивања квалитета, од прикупљања података, преко формирања извештаја, доношења мера за побољшање квалитета, до доношења докумената којима се обезбеђује квалитет високошколске установе (Наставно-научно веће, Савет).

Студенти су активно укључени у процесе перманентног осмишљавања, реализације развоја и евалуације студијских програма у оквиру курикулума и развој метода оцењивања. Студенти путем анкета периодично оцењују: квалитет студијских програма, наставног процеса, педагошког рада наставника и сарадника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса, услова рада, рада факултетских служби и др.

Анкете којима се испитују ставови и мишљења студената о питањима из свих области које се проверавају у процесу самовредновања обавезни су елеменат самовредновања на Факултету, а резултати спроведених анкета су доступни јавности на сајту Факултета.

Након самовредновања спроведеног 2012. године, испоштована је препорука да се у рад Студентског парламента укључе и студенти докторских студија. Списак чланова Студентског парламента и активности Студентског парламента доступни су јавности на сајту Факултета.

 

 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу остварио је циљеве и испунио стандарде постављене стандардом 13, јер:

  обезбеђује значајну улогу студената у процесу обезбеђења квалитета и то кроз рад студентских организација и студентских представника у телима Факултета, као и кроз анкетирање студената о квалитету високошколске установе

  Статутом Факултета, Стратегијом обезбеђења квалитета и другим актима обезбеђено је учешће студената у процесима и телима који се обаве обезбеђењем квалитета

 

 

 

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

 

 

(SWOT анализа)

Квантификација процене

S - Strengths - Предности

+++ - високо значајно

W -Weaknesses - Слабости

++ - средње значајно

O - Opportunities - Могућности

+ - мало значајно

T Threats - Опасности

0 без значајности

 

 

Предности (Strengths)

Квантификација процене

Факултет обезбеђује значајну улогу студената у процесу обезбеђења квалитета и то кроз рад студентских организација и студентских представника у телима Факултета, као и кроз анкетирање студената о квалитету високошколске установе.

 

 

+++

Студенти су укључени у целокупни поступак обезбеђивања квалитета, од прикупљања података, преко формирања извештаја и доношења мера за побољшање квалитета.

 

+++

 

 

Слабости (Weaknesses)

 

Квантификација процене

Недовољна мотивисност и незаинтересованост студената за масовније и квалитетније учешће у процесима обезбеђења квалитета.

 

+++

Споро спровођење корективних мера након анализа анкета.

++

 

Могућности (Opportunities)

 

Квантификација процене

Могуће је проналажење начина за мотивисање студената за активније учешће у процесима и телима која се баве обезбеђењем квалитета.

 

 

++

Повећање сарадње са студентским парламентима других факултета.

+

 

 

Опасности (Threats)

 

Квантификација процене

Неки студенти нису вољни да се ангажују у области управљања квалитетом.

 

+++

 

 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 13

 

Ø Увести перманентну едукацију студената о значају управљања квалитетом, непрекидно радити на повећању свести и знања студената о потреби да својим активним учешћем доприносе побољшању система квалитета у раду Факултета .

Ø Омогућити анонимно изјашњавање студената путем кутије за примедбе о ономе што они сматрају актуелним, а од значаја је за квалитет процеса на Факултету.

 

д) Показатељи и прилози за стандард 13

 

     Прилог 13.1. Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и провери квалитета: Статут Факултета 2018. (пречишћен текст); (Прилог 1.2.1.) Комисија за обезбеђење квалитета; (Прилог 1.2.2. и Прилог 3.1.), Комисија за самовредновање.