Обавештење о почетку наставе

Почетак наставе на другој, трећој и четвртој години ОАС Биологија и ОАС Екологија је 12. 10. 2020. према објављеном распореду. Настава ће се за све године студија одвијати уживо.

Почетна страна
О Институту
Студијски програми
Запослени
Пројекти и сарадња
Друштва
Фотогалерија
Безбедан рад у лабораторији
Архива

Контакт

 

КОНКУРС ЗА УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈА И ЕКОЛОГИЈА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ

Упис 2020.

У Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у прву годину основних академских студија у школској 2020/21. години уписаће се 80 студената и то:

Основне академске студије за стицање стручног назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
ДИПЛОМИРАНИ БИОЛОГ 35 5
ДИПЛОМИРАНИ ЕКОЛОГ 40 -

Одлуком Владе Републике Србије, такође је утврђен и број студената чије ће студирање бити финансирано из буџета Републике Србије на основу афирмативних мера:

Студенти Број студената
са инвалидитетом 3
припадници ромске националности 3
држављани Републике Србије који су у школској 2019/2020. години средњу школу завршили у иностранству 3

Школарина за студенте који се сами финансирају износи 72,000.00 динара за једну школску годину.

Школарина за студенте странце износи 2.500 евра за једну школску годину.

Сви студијски програми основних академских студија на Факултету трају 4 године (осам семестара, 240 ЕСПБ).

УСЛОВИ КОНКУРСА

У прву годину основних академских студија БИОЛОГИЈА и ЕКОЛОГИЈА могу се уписати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању, уз полагање пријемног испита по програму гимназије природно-математичког смера из предмета Биологија.


ПРИПРЕМНА НАСТАВА

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УПИС ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ БИЋЕ РЕАЛИЗОВАНА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ.

СВИ КАНДИДАТИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ВЕРЗИЈУ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ МОГУ ДА СЕ ЈАВЕ УПРАВНИКУ ИНСТИТУТА ЗА БИОЛОГИЈУ И ЕКОЛОГИЈУ МЕЈЛОМ, ПУТЕМ АДРЕСЕ mstankovic@kg.ac.rs


ВАЖНИ ДАТУМИ:

Пријава кандидата:

Кандидати могу потребна документа да скенирају у pdf формату и да их доставе путем online пријаве. Кандидати се могу пријављивати закључно са 26. 6. 2020. године до 13.00 на следeће контакт мејлове:

 • Пријављивање за упис на Основне академске студије биологије на мејл: upis.biologija@pmf.kg.ac.rs
 • Пријављивање за упис на Основне академске студије екологије на мејл: upis.ekologija@pmf.kg.ac.rs

Студентској служби се подносе:

 • пријава на конкурс (скриптарница Факултета или студентска служба) - ЛИНК
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • диплома
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Уплата за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.

Кандидати који немају могућност online пријаве, потребна документа могу да предају у просторијама Студентске службе Факултета у периоду 24. - 26. 6. 2020. од 09.00 до 13.00

Полагање пријемног испита

Биологија / Екологија
2. 7. 2020. године у 10 часова

Кандидат на пријемни испит доноси потврду која се добија приликом пријављивања и личну карту или пасош ради идентификације (без тога није могуће полагање пријемног испита).

Прелиминарна ранг листа:

Биологија / Екологија
3. 7. 2020.

Кандидат за упис на студијски програм првог степена може освојити укупно највише 100 бодова и то по основу успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.

Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата постигнутог на пријемном испиту, а на основу ранг листе за сваки студијски програм.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.

Ученицима трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једну од прве три награде на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту признаје се максималан број бодова из тог предмета на пријемном испиту.

Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на једнственој ранг листи до броја одобреног за упис на терет буџета и ако оствари најмање 51 бод.

Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинасирајућих студената и ако оствари најмање 30 бодова.

Факултет, након завршеног полагања пријемног испита, утврђује и објављује прелиминарне ранг листе кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима, за сваки студијски програм, на огласној табли и сајту Факултета.

Кандидат који сматра да редослед на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом или има примедбе на регуларност пријемног испита, може поднети приговор. После рока предвиђеног за жалбе (24 сата од дана објављивања прелиминарне листе), Факултет формира коначне ранг листе за све студијске програме и на основу њих врши се упис примљених кандидата.

Коначна ранг листа

Биологија / Екологија
6. 7. 2020.

Упис примљених кандидата:

7. - 9. 7. 2020. од 9:00 до 13:00 часова

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року (до 9. 7. 2020. до 13 часова) према распореду, губи право на упис и уместо њега ће се уписати други кандидат, према редоследу на коначној ранг листи.

Упис кандидата “испод црте” који имају право да се упишу на буџет

9. 7. 2019. у 13:00 часова.

Уколико се не попуне сва буџетска места, Факултет ће признати пријемни испит кандидатима који су га положили на неком од сродних факултета универзитета у Србији из предмета предвиђених за упис на ПМФ.

У 13.00 биће извршена прозивка кандидата који су „испод црте“, па је потребно да буду тачно у 13.00 испред Студентске службе.

ПРИЈАВА кандидата (положен пријемни испит из одговарајућег предмета на сродном факултету)

10. - 16. 7. 2020. од 9 до 13 часова

Студентској служби се подносе:

 • пријава на конкурс (добија се у Студентској служби, не купује се)
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • диплома
 • молба Декану Факултета за признавање пријемног испита
 • потврду о положеном пријемном испиту са оствареним бројем бодова
 • доказ о уплати за признавање пријемног испита са сродних факултета (7000,00 динара. Уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19).

УПИС кандидата који су положили пријемни испит из одговарајућег предмета на сродном факултету

16. 7. 2020. од 13 до 15 часова

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

 • оригинална документа (4 сведочанства, диплома и извод из матичне књиге рођених)
 • два обрасца ШВ-20 (скриптарница Факултета)
 • индекс (Студентска служба Факултета)
 • две фотографије 4.5×3.5 cm
 • доказ о уплати одговарајућих накнада (2,000.00 динара. Уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19).

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству могу да се упишу на студијски програм уколико им се призна стечена страна школска исправа у складу са Законом.

УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и грађани Републике Србије, укључујући право да се финансирају из буџета.

Приликом пријављивања на Конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација. До тренутка уписа ови кандидати морају имати нострификована документа. Кандидати који поседују документа Републике Српске конкуришу без нострификације.

Кандидати своју националну припадност потврђују потписаном изјавом.

Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављанин плаћа школарину.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршенoј средњој школи или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

УПИС ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Школарина за студенте који се сами финансирају износи 72.000 динара за једну школску годину.

Школарина за студенте странe држављане износи 2.500 евра за једну школску годину.

Детаљније информације, као и ближа обавештења о начину полагања могу се добити у Студентској служби Факултета, Ул. РадојаДомановића 12. у Крагујевцу; на телефон 034/300-260, контакт мејл: biljana.paunovic@pmf.kg.ac.rs, као и на сајту: www.pmf.kg.ac.rs


Информације за пратиоце кандидата који се пријављују на конкурс:

У зграду Факултета могу да уђу само кандидати који се лично пријављују за упис. Њихови пратиоци (родитељи, родбина, пријатељи...) не могу са кандидатима да улазе у зграду Факултета, већ је потребно да их сачекају испред зграде док се не заврши пријављивање.

НАСТАВА У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ ПОЧИЊЕ 24. 2. 2020. ГОДИНЕ, А ЗАВРШАВА СЕ 5. 6. 2020. ГОДИНЕ.

ПРЕДИСПИТНЕ АКТИВНОСТИ СЕ ЗАВРШАВАЈУ од 8. до 12. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ.

ИСПИТНИ РОКОВИ - ЈАНУАР И ФЕБРУАР 2020.
ПРЕЗЕНТАЦИЈА – СТРУЧНА ПРАКСА FCA СРБИЈА (ФИАТ)

Природно-математички факултет организује презентацију и разговор своијих студената и представника службе људских ресурса компаније FCA Србија (ФИАТ), Неде Симић и Немање Мичића. Презентација ће бити одржана 4.12.2019. године у учионици A-I-I Природно-математичког факултета с почетком у 12 часова. Наши гости ће говорити о програму пракси у FCA Србија, о целинама у којима студенти нашег факултета могу узети учешће, као и о успешним примерима досадашњих пракси. Позивамо вас да дођете, саслушате детаље о програму пракси у једној од водећиих светских компанија чији део је и компанија у Србији.

АПСОЛВЕНТСКИ РОКОВИ - НОВЕМБАР И ДЕЦЕМБАР 2019.
РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ НАСТАВЕ – мастер академске студије

НАСТАВА НА ОБАВЕЗНИМ ПРЕДМЕТИМА ПОЧИЊЕ ОД ПОНЕДЕЉКА 14.10.2019. ГОДИНЕ.

ВЕЖБЕ НА ОБАВЕЗНИМ, КАО И ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБЕ НА ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА ПОЧИЊУ ОД ПОНЕДЕЉКА 21.10.2019. ГОДИНЕ.

Институт за биологију и екологију

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ

НАСТАВА ЗА СВЕ ГОДИНЕ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПОЧИЊЕ ОД УТОРКА 01.10.2019. ГОДИНЕ.

НАСТАВА НА ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА ПОЧИЊЕ ОД ПОНЕДЕЉКА 07.10.2019. ГОДИНЕ.

СПИСКОВИ СТУДЕНАТА I, II, III и IV ГОДИНЕ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ И ПОДЕЛА НА ГРУПЕ ЗА ВЕЖБЕ

СПИСКОВИ СТУДЕНАТА НА ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ

ЗАУЗЕТОСТ САЛА И ЛАБОРАТОРИЈА У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

ЈАВНО ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ


ЗА ИЗБОР ДОЦЕНТА, ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ МИКРОБИОЛОГИЈА,
У ИНСТИТУТУ ЗА БИОЛОГИЈУ И ЕКОЛОГИЈУ
БИЋЕ ОДРЖАНО ДАНА 28.10.2019. У 11 ЧАСОВА
НА ПРИРОДНО- МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ У САЛИ А-II-5

ОБАВЕШТЕЊЕ – мастер академске студије

 

ИЗЈАШЊАВАЊЕ ЗА ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ УПИСУЈУ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИЋЕ ОДРЖАНО 14.10.2019. ГОДИНЕ У 15.00 h У САЛИ А-II-5.

РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ПО ИЗБОРНИМ БЛОКОВИМА ЈЕ У ИНФОРМАТОРУ НА САЈТУ ИНСТИТУТА.

                                                                         Институт за биологију и екологију

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ IV ГОДИНЕ БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ

 

Предавања из предмета Заштита животне средине (IV година Биологије) ће почети 10. октобра у 10.15 h сала - А-I-28.

Предавања из предмета Еколошки мониторинг животне средине (IV година Екологије) ће почети 09. октобра у 08.15 h сала - А- II-5

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИЈЕМУ СТУДЕНАТА И ПОЧЕТКУ НАСТАВЕ НА ПРВОЈ ГОДИНИ СТУДИЈА

 

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ ОБАВИЋЕ СЕ У ПОНЕДЕЉАК
30. 9. 2019. ГОДИНЕ, У 11:00 У СВЕЧАНОЈ САЛИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА.

 

Институт за биологију и екологију

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II, III и IV ГОДИНЕ
ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ

 

ИЗЈАШЊАВАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ НА СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ БИЋЕ ОДРЖАНО 30.09.2019. год. У САЛИ A-II-5 ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

II година – 13.00 h
III година – 13.30 h
IV година – 14.00 h

Списак изборних предмета по изборним блоковима - Биологија и Екологија

ПРИСУСТВО  ЈЕ  ОБАВЕЗНО!!!

Др Милан Станковић

Управник Института

ПРОМЕНА ТЕРМИНА ИСПИТА

Испит из предмета „ Алгологијa“ и „Основи алгологије“  у септембарском испитном року биће  одржан у следећим терминима:

Тест - 19.09.2019. у 10:00 h
Практични део испита - 19.09.2019. у 13:00 h
Усмени део испита - 25.09.2019. у 10:00 h

ПРОМЕНА ТЕРМИНА ИСПИТА

Усмени део испита из предмета „Лековите, зачинске и јестиве биљке“ биће одржан 23.09. у 14h.

Део  испита код др Горице Ђелић из предмета „ Теренска настава“ биће одржан 24.09. у 10h.

Практични део испита из предмета „ Основи педологије“ и „Основи педологије и биологије земљишта“ биће одржан 24.09.  у 8:30h, a  усмени део испита 24.09. у 12h.

ПРОМЕНА ТЕРМИНА ИСПИТА

Усмени део испита из Цитогенетике, Основи генетике са генотоксикологијом и Хумане и медицинске генетике  уместо 11.09. у 9.00, биће одржан  12.09.у 11.30 у сали А-1-7.

ПРАКТИЧНИ ИСПИТ ИЗ ПРЕДМЕТА:

Систематика алги и гљиваСистематика алги, гљива и лишајеваАлге, гљиве и лишајевиОснови микологије и Микологија ће бити одржан 17. 09. 2019. у 10 h у сали А-II-2.

ПРОМЕНА ТЕРМИНА ИСПИТА

АВГУСТОВСКИ РОК

ИСПИТИ:
ЕКОЛОГИЈА ЖИВОТИЊА практични у 08.00, а усмени у 10.00
СИНЕКОЛОГИЈА усмени у 13.00
ЕКОЛОГИЈА ПОНАШАЊА (за мастер) практични у 14.00, а усмени у 15.00
ОСНОВИ ЕКОЛОГИЈЕ усмени за студенте Математике и информатике почиње у 09.00
ЕКОЛОГИЈА И ГЕОГРАФИЈА ЖИВОТИЊА (преболоњци) практични у 08.00, а усмени у 10.00
СИНЕКОЛОГИЈА (преболоњци) усмени у 13.00
29.08.2019. лабораторија у подруму, А-По-5

СЕПТЕМБАРСКИ РОК

ИСПИТИ:
ЕКОЛОГИЈА ЖИВОТИЊА практични у 08.00, а усмени у 10.00
СИНЕКОЛОГИЈА усмени у 13.00
ЕКОЛОГИЈА ПОНАШАЊА (за мастер) практични у 14.00, а усмени у 15.00
ОСНОВИ ЕКОЛОГИЈЕ усмени за студенте Математике и информатике почиње у 09.00
ЕКОЛОГИЈА И ГЕОГРАФИЈА ЖИВОТИЊА (преболоњци) практични у 08.00, а усмени у 10.00
СИНЕКОЛОГИЈА (преболоњци) усмени у 13.00
25.09.2019. лабораторија у подруму, А-По-5

Термин испита из Основа хемије у јунском испитном року одложен је за следеће термине:

Писмени испит: 1. јул 2019. године у 10 h у сали А- I -21
Усмени испит: 1. јул 2019. године у 14 h у сали А- I -21

СТУДЕНТСКА ЛЕТЊА СТРУЧНА ПРАКСА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 2019

 
Студентска летња стручна пракса Универзитета у Крагујевцу и Института за јавно здравље Крагујевац 2019.

Студентска летња стручна пракса Универзитета у Крагујевцу и Града Крагујевца 2019.
Обавештење


Други колоквијум из Биофизике ће се одржати у четвртак 13.06.2018. у сали A-I-1 према следећем распореду:
11:00 студенти биологије
12:00 студенти екологије.
Поправни колоквијум ће се одржати у четвртак 20.06.2018. у сали A-II-5 у 12:00. На поправни (или први или други) могу изаћи само студенти који су се претходно јавили асистентима.

Проф. др Драгана Крстић

Обавештење
Први колоквијум из предмета „Систематика и филогенија виших биљака“ биће одржан 24.04.2019. од 10h.

Први колоквијум могу полагати:

 1. Студенти друге године Основних академских студија екологије генерација 2017. (студенти који сада слушају овај предмет)

 2. Сви студенти Основних академских студија биологије и екологије који су слушали предмет „Систематика и филогенија виших биљака“.

 

Са предмета

ОБАВЕШТЕЊЕ
За 1. годину студената Биологије и Екологије

Вежбе и предавања из предмета Биофизика ће почети од 04.03.2019, по распореду. Позивају се студенти свих група да дођу у петак, 01.03. у 11:15 (сала А-I-1) ради договора око наставе и извођења вежби.

Проф. др Драгана Крстић

МАРТОВСКИ ИСПИТНИ РОК

Мартовски испитни рок је заказан за период од 14. до 29. марта 2019 године.
Пријава испита је у периоду од 01. до 03. марта.


РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗА МАРТОВСКИ ИСПИТНИ РОК

Испит из предмета Генетика одлаже се за 25.03.2019. год у 10 часова (учионицa А-I-28).
Са предмета

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ

Институт за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу организује ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ за полагање ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА из БИОЛОГИЈЕ за будуће студенте ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ И ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЕКОЛОГИЈЕ.

Припремна настава ће бити реализована суботом, почев од 02. марта 2019. године, у сали А-I-7 на првом спрату Института за биологију и екологију у датим терминима, са почетком у 10.00 часова и трајаће три школска часа (или четири у зависности од обима градива и броја полазника).

План и програм припремне наставе обухвата градиво из уџбеника Биологије (I-IV разред) за Гимназију природно-математичког смера (издавач Завод за уџбенике и наставна средства).

Настава је бесплатна за све полазнике. Полазници могу похађати наставу у свим или само у одабраним терминима, без претходног пријављивања.

ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

СПИСАК СТУДЕНАТА НА ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ

СПИСКОВИ СТУДЕНАТА I, II, III и IV ГОДИНЕ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ И ПОДЕЛА НА ГРУПЕ ЗА ВЕЖБЕ

СПИСКОВИ СТУДЕНАТА НА ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ И ПОДЕЛА НА ГРУПЕ ЗА ВЕЖБЕ

ОПТЕРЕЋЕНОСТ САЛА И ЛАБОРАТОРИЈА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ

НАСТАВА У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ НА ОСНОВНИМ И МАСТЕР СТУДИЈАМА (НА ОБАВЕЗНИМ И ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА) ПОЧИЊЕ У ПОНЕДЕЉАК 25. 02. 2019. ГОДИНЕ, А ЗАВРШАВА СЕ 7. 06. 2019. ГОДИНЕ
(ПРЕДИСПИТНЕ АКТИВНОСТИ И ЕВЕНТУАЛНЕ НАДОКНАДЕ НАСТАВЕ СУ ОД 10. ДО 14. ЈУНА).

ПРЕМА КАЛЕНДАРУ РАДА, СУБОТЕ У МАРТУ СУ РАДНЕ:
2. МАРТА – ПОНЕДЕЉАК; 9. МАРТА – УТОРАК; 16. МАРТА – СРЕДА; 23. МАРТА – ЧЕТВРТАК; 30. МАРТА ПЕТАК.

Јавна расправа о Нацрту закона о науци и истраживањима

Дана 25.12.2018. године у 11 часова у Свечаној сали Ректората ће се одржати Јавна расправа о Нацрту закона о науци и истраживањима.


Више информација о догађају и Нацрт закона може се преузети са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја:
http://www.mpn.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-javnoj-raspravi-o-nacrtu-zakona-o-nauci-i-istrazivanjima/


Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о науци и истраживањима Министарство просвете, науке и технолошког развоја
http://www.mpn.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-javnoj-raspravi-o-nacrtu-zakona-o-nauci-i-istrazivanjima/
Министарство просвете, науке и технолошког развоја позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о науци и истраживањима, као и да дају своје предлоге.

Од децембарског испитног рока школске 2018/19 пријава испита се спроводи електронским путем, преко Студентског портала. 

Активирање налога на Студентском порталу је ОБАВЕЗНО за све студенте. 

ОБАВЕШТЕЊЕ
ВАЖНО

 ОБУКА СТУДЕНАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА И КОРИШЋЕЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛА - ИНДЕКС

ПРИЈАВА ПОДАТАКА ЗА СТУДЕНТСКИ ПОРТАЛ

OД ДЕЦЕМБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА ПРИЈАВА ИСПИТА БИЋЕ СПРОВОЂЕНА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ, ПРЕКО СТУДЕНТСКОГ ПОРТАЛА.

АПСОЛВЕНТСКИ РОКОВИ - НОВЕМБАР И ДЕЦЕМБАР 2018.
РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

НАСТАВА НА ОБАВЕЗНИМ ПРЕДМЕТИМА ПОЧИЊЕ ОД ПОНЕДЕЉКА 08.10.2018. ГОДИНЕ

НАСТАВА НА ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА ПОЧИЊЕ ОД ПОНЕДЕЉКА 15.10.2018. ГОДИНЕ

СПИСАК СТУДЕНАТА НА ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ

НАСТАВА НА II, III И IV ГОДИНИ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПОЧИЊЕ 24.09.2018. ГОДИНЕ.

НАСТАВА НА ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА ПОЧИЊЕ 01.10.2018. ГОДИНЕ.

СПИСКОВИ СТУДЕНАТА I, II, III и IV ГОДИНЕ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ И ПОДЕЛА НА ГРУПЕ ЗА ВЕЖБЕ

СПИСКОВИ СТУДЕНАТА НА ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ И ПОДЕЛА НА ГРУПЕ ЗА ВЕЖБЕ

ОПТЕРЕЋЕНОСТ САЛА И ЛАБОРАТОРИЈА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

ИЗЈАШЊАВАЊЕ ЗА ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ УПИСУЈУ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИЋЕ ОДРЖАНО 04.10.2018. ГОДИНЕ У 14.00 h У САЛИ А-II-10.
РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ПО ИЗБОРНИМ БЛОКОВИМА ЈЕ У ИНФОРМАТОРУ НА САЈТУ ИНСТИТУТА.

Институт за биологију и екологију

ОКТОБАРСКИ РОК

Термини за испите на свим годинама и нивоима студија за ванредни (октобарски) испитни рок су:

ПРАКТИЧНИ / ТЕСТ 1. 10. у 10.00 h

УСМЕНИ ИСПИТИ 1. 10. у 12.00 h

 
Obaveštenje za studente IV godine Biologije i Ekologije

Predavanja iz predmeta Ekološki monitoring životne sredine (Ekologija) će početi 3. oktobra.
Predavanja iz predmeta Zaštita životne sredine (Biologija) će početi 4. oktobra.

Sa predmeta,
Prof. dr Snežana Simić

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II, III и IV ГОДИНЕ
ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ

 

ИЗЈАШЊАВАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ НА СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ БИЋЕ ОДРЖАНО 20.09.2018. год.
У САЛИ A-II-5 ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

II година – 14.00 h
III година – 14.30 h
IV година – 15.00 h

Списак изборних предмета по изборним блоковима истакнут је на огласној табли на II спрату и сајту Института за биологију и екологију.

Списак изборних предмета по изборним блоковима - Биологија и Екологија

ПРИСУСТВО  ЈЕ  ОБАВЕЗНО!!!

Др Милан Станковић

Управник Института

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ

 

СПИСАК СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ 2018-19 БИОЛОГИЈА

СПИСАК СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ 2018-19 ЕКОЛОГИЈA

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИЈЕМУ СТУДЕНАТА И ПОЧЕТКУ НАСТАВЕ НА ПРВОЈ ГОДИНИ СТУДИЈА

 

ПРВА ГОДИНА ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ ОБАВИЋЕ СЕ У ПЕТАК, 14. 9. 2018. ГОДИНЕ, У 11:00 У СВЕЧАНОЈ САЛИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ НА СВИМ ИНСТИТУТИМА ЈЕ ПОНЕДЕЉАК, 17. 9. 2018. ГОДИНЕ.

 

Институт за биологију и екологију

ОСНОВИ ХЕМИЈЕ

Вежбе и предавања из предмета Основи хемије за студенте биологије починју у четвртак 20.09. и петак 21.09. према утврђеном распореду наставе.

СА ПРЕДМЕТА

Kragujevac Journal of Science  number 40 - online

Испит из Зоологије бескичмењака I и Зоологије инвертебрата I одлаже се за 23.08. у 9.00h - A-O-15.

Промена термина одржавања испита за августовски рок

Основи хемије

Писмени: 23. август у 15 h у A-I-1
Усмени: 25. август у 10 h у A-I-25

Промена термина одржавања испита за августовски и септембарски рок

Испитни рок
Августовски
Септембарски
Основне студије
Практични
Тест
Усмени
Практични
Тест
Усмени

Екофизиологија животиња

20.08.
9h

21.08.
10h

24.08.
10h

05.09.
9h

06.09.
10h

07.09.
10h

Општа физиологија

20.08.
9h

21.08.
10h

24.08.
10h

05.09.
9h

06.09.
10h

07.09.
10h

Упоредна физиологија

20.08.
9h

21.08.
10h

24.08.
10h

05.09.
9h

06.09.
10h

07.09.
10h

Физиологија понашања

20.08.
9h

21.08.
10h

24.08.
10h

05.09.
9h

06.09.
10h

07.09.
10h

Природни ресурси (по старом студијском програму)

20.08.
9h

21.08.
10h

24.08.
10h

05.09.
9h

06.09.
10h

07.09.
10h

Мастер студије
 
Тест
Усмени
 
Тест
Усмени

Екотоксикологија

 

21.08.
10h

24.08.
10h

 

06.09.
10h

07.09.
10h

 

 

 

Промена термина испита - Екофизиологија биљака

Усмени део испита: 29.06.2018. у 10h

Обавештења

 
Због одржавања пријемног испита из Биологије испит из предмета Еволуциона биологија у јунском испитном року  одлаже се за 28.06.2018. године са почетком од 09:00 часова.
Са предмета
ПРЕДМЕТИ ИЗ ЗООЛОГИЈЕ У ЈУНСКОМ РОКУ
Поправни колоквијуми из Зоологије бескичмењака 1 и 2 се померају за 18.06.2018. год. у 13h, у сали A-I-1.
Усмени испит из Зоологије бескичмењака 1 се одлаже за 27.06.2018. год. у 9h.
Усмени испити из Зоологије бескичмењака 2 и Морфологије и систематике бескичмењака се одлажу за 28.06.2018. год. у 9h.
Усмени испити из Ентомологије и Екологије инсеката се одлажу за 29.06.2018. год. у 9h.
Термини практичних испита остају непромењени.
Сви усмени испити ће бити одржани у сали А-I-2.
Са предмета

Радионица „Осмишљавање и развој пословних идеја“, 7. јун 2018.

 

Универзитет у Крагујевцу, као координатор Еразмус+ пројекта IF4TM, Привреднa коморa Србије, Програм „Climate-KIC Srbija“, и пројекат „Локални развој отпоран на климатске промене“ кога спроводе Министарство заштите животне средине и Програм Уједињених нација за развој (UNDP), организују радионицу о осмишљавању и развоју пословних идеја у областима одрживог развоја и борбе против климатских промена.


Радионица је намењена студентима свих нивоа студија, укључујући и докторске студије (млађи истраживачи), на природно-математичким, инжењерским, техничким и технолошким факултетима; као и студентима на економским и другим факултетима (нпр. организационе науке и/или друге друштвене науке).
Циљ радионице је да учесници осмисле и детаљније разраде пословне идеје, које се ослањају на области њихових студија, а које могу да допринесу реализацији циљева одрживог развоја и борбе против климатских промена.
У областима природних и техничких наука постоји велики неискоришћени потенцијал за развој таквих пословних идеја, а истовремено вештине и знања која се односе на осмишљавање и развој пословних идеја недостају управо студентима у овим областима.
Намера нам је да пружимо вредност учесницима (студентима и млађим истраживачима), тако што ћемо, применом иновативних метода и техника, утицати да знања из својих доменских области преточе у пословне идеје, које их могу инспирисати да позитивно утичу на окружење и заједницу у којој живе.

Радионица у Крагујевцу је планирана за 7. јун 2018. у трајању од 9:00 до 17:00, а одржава се у Бизнис иновационом центру, на адреси Трг тополиваца 4.

Своје учешће можете пријавити путем он-лине формулара који је доступан на линку https://goo.gl/xom1bK најкасније до 6. јуна 2018.

Очекујемо Вас!

ПРОГРАМ ДОГАЂАЈА

Распореди предавања и вежби - летњи семестар 2017/2018.год.

Распоред предавања - летњи семестар 2017-2018 - Основне академске студије

Распоред предавања - летњи семестар 2017-2018 - Мастер академске студије

Оптерећеност сала и лабораторија - летњи семестар 2017-2018

 

НАСТАВА У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ ПОЧИЊЕ 19.02.2018. ГОДИНЕ.

ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ТРАЈЕ ДО 04.06.2017. ГОДИНЕ. ПРЕДИСПИТНЕ АКТИВНОСТИ СЕ ЗАВРШАВАЈУ од 4. до 8. ЈУНА.

Обавештење
Други колоквијум из предмета „Систематика и филогенија виших биљака“ биће одржан 29.05. у 11:15 у сали А-I-1.

У овом термину може да се полаже и први колоквијум из предмета „ Систематика и филогенија виших биљака“.

Са предмета

Усмени испит из Морфологије и систематике хордата, Сисара и Биологије и заштите ловне фауне одлаже се за 14.03.2018. године у 14.00h.

Предметни наставник

ОБАВЕШТЕЊЕ

за студенте екологије уписане на студијски програм 3+2 који су школске 2013/14. године прешли на програм 4+1

Студенти екологије који нису положили предмет Заштита животне средине, слушан код проф. др Снежане Симић,  пријављују и полажу предмет Еколошки мониторинг животне средине код проф. др Снежане Симић и проф. др Владице Симић (у складу са програмом на који су прешли).

НАПОМЕНА: За литературу потребну за полагање испита и све остале информације обратити се предметним наставницима.

 

Проф. др Снежана Симић
Проф. др Владица Симић

ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА 2018.

Основне академске студије

Мастер академске студије

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА 2018.

АПСОЛВЕНТСКИ РОКОВИ - АПРИЛ И МАЈ

Распореди предавања и вежби за зимски семестар школске 2017/2018. године

Оптерећење сала и лабораторија за зимски семестар 2017-18. год

НАСТАВА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ПОЧИЊЕ 09.10.2017. ГОДИНЕ
(настава на изборним предметима почиње 16.10.2017. године)

НАСТАВА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ПОЧИЊЕ 25.09.2017. ГОДИНЕ
(настава на изборним предметима почиње 02.10.2017. године)

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТЕ У АПСОЛВЕНТСКИМ РОКОВИМА

НОВЕМБАРСКИ И ДЕЦЕМБАРСКИ АПСОЛВЕНТСКИ РОК 2017. ГОДИНЕ

ИСПИТНИ РОК ОКТОБАР II: ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА

Термини за испите

 

ВАЖНО!!! – ИЗЈАШЊАВАЊЕ ЗА ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ У ВАНРЕДНОМ РОКУ СТЕКЛИ УСЛОВ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ СТУДИЈА БИЋЕ ОДРЖАНО 02.10.2017. ГОДИНЕ У 13.00 h У САЛИ А-II-10.

КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2017/18. године

РАНГ ЛИСТА

КОНКУРС

НАСТАВА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПОЧИЊЕ 9. 10. 2017. ГОДИНЕ.

ВАЖНО!!! – ИЗЈАШЊАВАЊЕ ЗА ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ УПИСУЈУ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИЋЕ ОДРЖАНО 05.10.2017. ГОДИНЕ У 13.00 h У САЛИ А-II-10.

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ

СВЕЧАНА ДОДЕЛА ИНДЕКСА И ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ ОСНОВНИХ АКАДМСКИХ СТУДИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА ОДРЖАЋЕ СЕ У ПЕТАК, 22. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ У СВЕЧАНОЈ САЛИ ФАКУЛТЕТА СА ПОЧЕТКОМ У 11.00 ЧАСОВА.

НАСТАВА НА ПРВОЈ ГОДИНИ СТУДИЈА ПОЧИЊЕ У ПОНЕДЕЉАК, 25. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ ПРЕМА РАСПОРЕДУ ОБЈАВЉЕНОМ НА САЈТУ И ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ИНСТИТУТА ЗА БИОЛОГИЈУ И ЕКОЛОГИЈУ .

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II, III и IV ГОДИНЕ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ

ИЗЈАШЊАВАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ НА СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ БИЋЕ ОДРЖАНО 25.09.2017. год. У САЛИ A-I-7  ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

II  година – 12.00 h
III година – 12.30 h
IV година – 13.00 h

Структура изборних блокова доступна је у оквиру Студијских програма (АКРЕДИТОВАНИ 2012. ГОД)  на следећим линковима:

Основне академске студије БИОЛОГИЈА
Основне академске студије ЕКОЛОГИЈА

ПРОМЕНА ТЕРМИНА ОДРЖАВАЊА ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ РОКУ

Oбавештење
Промена термина одржавања дела испита из предмета Теренска настава код доц. др Горице Ђелић биће одржан 21.09.2017. год. са почетком од 10:00.

Испит из предмета Генетика у октобарском испитном року може се полагати у два термина: 14.09.2017. год у 09:00 h (у лабораторији A-I-6) и 19.09.2017. год у 09:00 h (у учионици A-I-28).
Са предмета

Промена термина одржавања усменог дела испита у октобарском испитном року из предмета Хидроекологија и заштита вода, Конзервациона екологија као и усменог дела испита из предмета Еколошки мониторинг животне средине, Примењена хидроекологија, Теренска настава и Човек и животна средина - проф. др Владица Симић.
Нови термин за све наведене испите је 19.09.2017. у 10:00 h.

 

ПРОМЕНА ТЕРМИНА ОДРЖАВАЊА ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ РОКУ

 

Испити из предмета Еволуциона биологија и Теорија органске еволуције у августовском року биће одржани 29.08.2017. године у 11 часова.

 

Промене термина одржавања испита августовски рок за предмете Морфологија и систематика хордата, Сисари, Биологија и заштита ловне фауне, Методологија савремених истраживања сисара и птица, Еволуциона екологија сисара, Систематика и упоредна морфологија хордата и Хордати

ПО НОВОМ СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ

Практични августовски рок

Усмени августовски рок

Морфологија и систематика хордата

30.08.2017. у 9h

31.08.2017. у 10h

Сисари

30.08.2017. у 9h

31.08.2017. у 10h

Биологија и заштита ловне фауне

30.08.2017. у 9h

31.08.2017. у 10h

Методологија савремених истраживања сисара и птица

30.08.2017. у 9h

31.08.2017. у 10h

Еволуциона екологија сисара

30.08.2017. у 9h

31.08.2017. у 10h

ПО СТАРОМ СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ

 

 

Систематика и упоредна морфологија хордата

30.08.2017. у 9h

31.08.2017. у 10h

Хордати

30.08.2017. у 9h

31.08.2017. у 10h

ПРОМЕНЕ ТЕРМИНА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

Због одржавања пријемног испита, термини за одржавање испита Екологија биљака (практични), Екологија и географија биљака (практични), Фитоекологија (практични), као и испита Биогеографија (усмени) су промењени. Нови термин за све наведене испите је 29.06.2017. у 13:00 h.

Промене термина одржавања испита за јулски и августовски рок за предмете Морфологија и систематика хордата, Сисари, Биологија и заштита ловне фауне, Методологија савремених истраживања сисара и птица, Еволуциона екологија сисара, Систематика и упоредна морфологија хордата и Хордати

ПО НОВОМ СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ

Практични јулски рок 

Усмени јулски рок

Практични августовски рок 

Усмени августовски рок

Морфологија и систематика хордата

07.07.2017. у 9h

14.07.2017. у 10h

28.08.2017. у 11h

29.08.2017. у 10h

Сисари

07.07.2017. у 9h

14.07.2017. у 10h

28.08.2017. у 11h

29.08.2017. у 10h

Биологија и заштита ловне фауне

07.07.2017. у 9h

14.07.2017. у 10h

28.08.2017. у 11h

29.08.2017. у 10h

Методологија савремених истраживања сисара и птица

07.07.2017. у 9h

14.07.2017. у 10h

28.08.2017. у 11h

29.08.2017. у 10h

Еволуциона екологија сисара

07.07.2017. у 9h

14.07.2017. у 10h

28.08.2017. у 11h

29.08.2017. у 10h

ПО СТАРОМ СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ

 

 

 

 

Систематика и упоредна морфологија хордата

07.07.2017. у 9h

14.07.2017. у 10h

28.08.2017. у 11h

29.08.2017. у 10h

Хордати

07.07.2017. у 9h

14.07.2017. у 10h

28.08.2017. у 11h

29.08.2017. у 10h

 

АЛГОЛОГИЈА И МИКОЛОГИЈА

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Практични

Тест

Усмени

Основи алгологије

21.06 у 10.00

22.06 у 9.00

26.06 у 9.00

Основи микологије

22.06 у 11.00

23.06 у 10.00

27.06 у 9.00

Макромицете

16.06 у 9.00

19.06 у 9.00

22.06 у 11.00

Систематика алги, гљива и лишајева

22.06 у 11.00

 

27.06 у 9.00

МАСТЕР СТУДИЈЕ

 

 

 

Методологија експерименталног научног рада

 

28.06 у 9.00

30.06 у 10.00

Увод у научно-истраживачки рад

 

28.06 у 9.00

30.06 у 10.00

Примењена микологија

 

28.06 у 9.00

30.06 у 10.00

Екологија гљива

 

28.06 у 9.00

30.06 у 10.00

 

ПРОМЕНА ТЕРМИНА ИСПИТА У ЈУЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

Предмет

Практични

Тест

Усмени

IV година основних академских студија Биологије и Екологије

Заштита животне средине

/

12.07.2017.
11h

12.07.2017.
13 h

Еколошки мониторинг животне средине

/

12.07.2017.
11h

12.07.2017.
13 h

Процена утицаја на животну средину

/

13.07.2017.
10 h

13.07.2017.
12 h

Анализа утицаја индустријских и других објеката на животну средину **

/

13.07.2017.
10 h

13.07.2017.
12 h

Човек и животна средина**

/

12.07.2017.
11 h

12.07.2017.
13 h

III година струковних студија Екологије

Човек и животна средина

/

12.07.2017.
11 h

12.07.2017.
13 h

Систем заштите животне средине

/

12.07.2017.
11 h

12.07.2017.
13 h

Еколошко уређење простора

/

12.07.2017.
11 h

12.07.2017.
13 h

I година мастер академских студија Биологије

Примењена алгологија

/

12.07.2017.
11 h

12.07.2017.
13 h

I година мастер академских студија Екологије

Примењена хидробиологија

/

12.07.2017.
11 h

12.07.2017.
13 h

** За студенте по старом студијском програму

 

Предмет

Практични

Тест

Усмени

III година основних академских студија Биологије и Екологије

Хидроекологија и заштита вода

12.07.2017.
9h

/

12.07.2017.
11h

Теренска настава

12.07.2017.
9h

/

12.07.2017.
11h

IV година основних академских студија Биологије и Екологије

Еколошки мониторинг животне средине

12.07.2017.
9h

/

12.07.2017.
11h

Човек и животна средина**

12.07.2017.
9h

/

12.07.2017.
11h

I година мастер академских студија Екологије

Конзервациона екологија

12.07.2017.
9h

/

12.07.2017.
11h

Примењена хидробиологија

12.07.2017.
9h

/

12.07.2017.
11h

** За студенте по старом студијском програму

 

Брошура

III ФЕСТИВАЛ АКВАРИСТИКЕ, ТЕРАРИСТИКЕ, РИБАРСТВА И РИБОЛОВНОГ ТУРИЗМА

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТЕ У АПРИЛСКОМ И МАЈСКОМ АПСОЛВЕНТСКОМ РОКУ

Обaвештење

 ПОПРАВНИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРЕДМЕТА:

СИСТЕМАТИКА И ФИЛОГЕНИЈA ВИШИХ БИЉАКА ОДРЖАЋЕ СЕ 17. 05. 2017. Г. СА ПОЧЕТКОМ У 1015 , У САЛИ A-II -5

ОБАВЕШТЕЊЕ

Колоквијуми из предмета
СИСТЕМАТИКА И ФИЛОГЕНИЈА ВИШИХ БИЉАКА

17.05.2017. године у 10 сати и 15 минута - поправни колоквијум ПРВОГ ДЕЛА

23.05.2017. године у 9 сати и 30 минута - поправни колоквијум ПРВОГ ДЕЛА (за студенте који нису радили у термину 17.05. 2017. године) и ДРУГИ ДЕО КОЛОКВИЈУМА

ОБАВЕШТЕЊЕ

Колоквијуми из предмета
СИСТЕМАТИКА И ФИЛОГЕНИЈА ВИШИХ БИЉАКА

17.05.2017. године у 10 сати и 15 минута - поправни колоквијум ПРВОГ ДЕЛА

23.05.2017. године у 9 сати и 30 минута - поправни колоквијум ПРВОГ ДЕЛА (за студенте који нису радили у термину 17.05. 2017. године) и ДРУГИ ДЕО КОЛОКВИЈУМА

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ БИОЛОГИЈЕ

Институт за биологију и екологију организује ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ за полагање ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА из БИОЛОГИЈЕ за будуће студенте основних академских студија биологије и Основних академских студија екологије. Припремна настава ће бити реализована суботом у сали А-I-7 на првом спрату Института за биологију и екологију ПМФ-а, са почетком у 10.00 часова и трајаће три школска часа. Припремну наставу реализују наставници и сарадници Института за биологију и екологију. Настава је бесплатна за све полазнике, полазници могу похађати наставу у свим или само у одабраним терминима, без претходног пријављивања. Остале информације и план реализације су у прилогу.

ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ

ИНФОРМАТОР ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ И МАСТЕР СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈА И ЕКОЛОГИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ

Распореди предавања и вежби - летњи семестар 2016/2017.год.

Распоред предавања летњи семестар 2016-2017 - Основне академске студије

Распоред предавања летњи семестар 2016-2017 - Мастер академске студије

Оптерећеност сала и лабораторија летњи семестар 2016-2017

 

НАСТАВА У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ ПОЧИЊЕ 20.02.2017. ГОДИНЕ

ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ТРАЈЕ ДО 09.06.2017. ГОДИНЕ

ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА 2017.

Основне академске студије

Мастер академске студије

ОБАВЕШТЕЊЕ

Први колоквијум из предмета Систематика и филогенија виших биљака биће одржан 25.04.2017. године од 11.15 до 12.30 сати.

Други колоквијум из предмета Систематика и филогенија виших биљака биће одржан 23.05.2017. године од 11.15 до 12.30 сати.

ПРОМЕНА ДАТУМА ОДРЖАВАЊА ИСПИТА

У мартовском испитном року испити ће се одржати по следећем распореду:


Предмет

Практични испит

Тест

Усмени испит

II година

Микробиологија

13.03.2017. у 12h

14.03.2017. у 10h

14.03.2017. у 12h

Биологија прокариота

13.03.2017. у 12h

14.03.2017. у 10h

14.03.2017. у 12h

Општа микробиологија
пре болоње

13.03.2017. у 12h

14.03.2017. у 10h

14.03.2017. у 12h

Микробиологија  пре болоње

13.03.2017. у 12h

14.03.2017. у 10h

14.03.2017. у 12h

                                          I година мастер студије Биологија

Микробиологија земљишта и вода

13.03.2017. у 12h

 

14.03.2017. у 12h

                                          I година мастер студије Екологија

Екологија микроорганизама

13.03.2017. у 12h

 

14.03.2017. у 12h

 

Промена датума одржавања практичног дела испита

Обавештење за студенте прве године  основних студија биологије и екологије

Практични део испита  из предмета Морфологија биљака у мартовском испитном року помера се 14.03. 2017.  у  8:00.
Са предмета

ДЕЦЕМБАРСКИ РОК 2016.

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ, БИОЛОГИЈА И ЕКОЛОГИЈА (**ПО ПРОГРАМУ ПРЕ БОЛОЊЕ) И СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ЕКОЛОГИЈЕ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ–БИОЛОГИЈА, МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ– ЕКОЛОГИЈА, МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ–МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА

НОВЕМБАРСКИ РОК 2016.

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ, БИОЛОГИЈА И ЕКОЛОГИЈА (**ПО ПРОГРАМУ ПРЕ БОЛОЊЕ) И СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ЕКОЛОГИЈЕ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ–БИОЛОГИЈА, МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ– ЕКОЛОГИЈА, МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ–МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА

Распореди предавања и вежби - зимски семестар 2016/2017.год.

Распоред I година - зимски семестар 2016-2017.год.

Распоред II година - зимски семестар 2016-2017.год.

Распоред III година БИОЛОГИЈА - зимски семестар 2016-2017.год.

Распоред III година ЕКОЛОГИЈА - зимски семестар 2016-2017.год.

Распоред IV година БИОЛОГИЈА - зимски семестар 2016-2017.год.

Распоред IV година ЕКОЛОГИЈА - зимски семестар 2016-2017.год.

Распоред Мастер БИОЛОГИЈА - зимски семестар 2016-2017.год.

Распоред Мастер ЕКОЛОГИЈА - зимски семестар 2016-2017.год.

Распоред Мастер МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА - зимски семестар 2016-2017.год.

ОПТЕРЕЋЕНОСТ САЛА (зимски семестар 2016/2017. год.)

Настава за све студентe  основних студија почиње у понедељак 26.09.2016. године.

ОБАВЕШТЕЊА

Настава из предмета СИНЕКОЛОГИЈА, за студенте IV године Екологије, ће почети у ПОНЕДЕЉАК, 26.09.2016. године од 12.15h, у сали А-II-5. Потребно је адекватно се обући и обути за излазак на ТЕРЕН!!!

Настава из предмета ИСТОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА БИОЛОГИЈЕ почеће у понедељак, 3. октобра, према истакнутом распореду.

Настава из предмета МОРФОЛОГИЈА БИЉАКА, за студенте I године Биологије и Екологије, ће почети у ПОНЕДЕЉАК, 26.09.2016. године од 8.15h, у сали А-I-1, а вежбе из истог предмета ће почети 06. и 07.10.2016. према истакнутом распореду.

Настава из предмета ФИЗИОЛОГИЈА БИЉАКА и МЕТОДИКА НАСТАВЕ БИОЛОГИЈЕ I код др. Биљане Бојовић, за студенте III године, ће почети у ПОНЕДЕЉАК, 03.10.2016. године, а вежбе из истих предмета ће почети 10.10.2016. према истакнутом распореду.

Настава из предмета ЕКОФИЗИОЛОГИЈА БИЉАКА и МЕТОДИКА НАСТАВЕ БИОЛОГИЈЕ II код др. Биљане Бојовић, за студенте IV године, ће почети у ПОНЕДЕЉАК, 03.10.2016. године, а вежбе из истих предмета ће почети 10.10.2016. према истакнутом распореду.

Настава из предмета ЕКОЛОШКИ МОНИТОРИНГ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ код проф. др Снежане Симић почеће у уторак 4. октобра.

Настава из предмета ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ проф. др Снежане Симић почеће у четвртак 6. октобра.

Настава из предмета ЕКОТУРИЗАМ за студенте III године Екологије, почеће у четвртак, 13. октобра, од 13.15h, у сали А-I-28.

ВАНРЕДНИ ОКТОБАРСКИ РОК

Ванредни октобарски рок биће одржан у четвртак 29. 09 2016. године.
Студент може да полаже један испит.
Распоред полагања испита

ПРОМЕНА ДАТУМА ИСПИТА

Усмени део испита из предмета Микробиологија/Биологија прокариота, Микробиологија (пре болоње), Микробиологија земљишта и вода, у октобарском испитном рок, се помера за 22.09.2016. у 12 сати.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ, школска 2016/17. година

Свечани пријем студената прве године  Биологије и Екологије одржаће се у
петак  23.09.2015. године у 11:00h у свечаној сали ПМФ-а.
Настава за студенте прве године почиње 26.09.2015. године по распореду који ће бити накнадно објављен.

У Крагујевцу, 5. 09 2016.г.
Управник Института за биологију и екологију
Проф. др Снежана Симић

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II, III и IV ГОДИНЕ ОСНОВНИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

БИОЛОГИЈА -основне академске студије 2016-17. године
ЕКОЛОГИЈА -основне академске студије 2016-17. године

КОНКУРС - ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ МАСТЕР СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ,ЕКОЛОГИЈЕ и БИОЛОГИЈЕ-молекуларна биологија

школска 2016/17. година

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

БИОЛОГИЈА -мастер академске студије 2016-17. године
ЕКОЛОГИЈА -мастер академске студије 2016-17. године
МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА -модул 1 -мастер академске студије 2016-17. године
МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА -модул 2 -мастер академске студије 2016-17. године

Термини одржавања седница ННВ-а Факултета у летњем периоду су: 29. јуни 2016. године,  06. јули 2016. године и 31. август 2016. године

19. МАЈА 2016. У ИВАЊИЦИ ЋЕ БИТИ ОДРЖАНА ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ПОДРШКА УВОЂЕЊУ ПРОЦЕСА КРИОПРЕЗЕРВАЦИЈЕ У РИБАРСТВО И КОНЗЕРВАЦИЈУ САЛМОНИДНИХ РИБЉИХ ВРСТА”

НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА: ПМФ, “ЦЕНТАР ЗА РИБАРСТВО И  КОНЗЕРВАЦИЈУ КОПНЕНИХ ВОДА –АКВАРИЈУМ”, РУКОВОДИЛАЦ ПРОФ. ДР ВЛАДИЦА СИМИЋ. РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ФИНАНСИЈСКИ ЈЕ ПОДРЖАЛА АМБАСАДА КРАЉЕВИНЕ НОРВЕШКЕ У БЕОГРАДУ www.norveska.org.rs

Позив на конференцију

Агенда

Други фестивал акваристике и тераристике "FISH&REPTILES FEST" на ПМФ-у  7 и 8. маја 2016.

Драги студенти и колеге,
позивамо Вас да посетите Други фестивал акваристике и тераристике "FISH&REPTILES FEST" који ће бити одржан   у просторијама нашег факултета 7. и 8 маја. 2016. године. 
Изложбену  поставку моћи ћете да обиђете у Акваријуму и у свечаној сали Факултета.
Очекује вас велики број излагача (акваристи, тераристи, еколошка удружења)  сајамски попусти, промоције нових производа неопходних љубитељима акваристике и тераристике, едукативна предавања, радионице за најмлађе... Најсрећније посетиоце очекују бројне награде...
Посебна атракција – велики морски корални  акваријум који ће бити део сталне поставке Акваријума ПМФ-а у Крагујевцу.
Цена улазнице 200 дин. Групне посете имају  попуст.  Информације на број 034-300-246.
За све запослене и студенте ПМФ-а (уз индеx) – улаз слободан.

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА АПСОЛВЕНТСКЕ РОКОВЕ -Април и Мај
Биологија и Екологија (по програму пре Болоње)
Радионица у оквиру пројекта
"Подршка увођењу процеса криопрезервације у рибарство и конзервацију салмонидних рибљих врста”, ПМФ у Крагујевцу , 12.03 2016.

Позивамо Вас да присуствујете радионици у оквиру пројекта "Подршка увођењу процеса криопрезервације у рибарство и конзервацију салмонидних рибљих врста", финансираног од стране амбасаде Краљевине Норвешке у Београду.

Радионица ће бити одржана 12.03.2016. године у просторијама Природно-математичког факултета у Крагујевцу, са почетком од 12 h.

Радионицу ће држати проф. др Владица Симић и сарадници.

Позив на радионицу

Организација наставе и испита у периоду од 14. до 18. марта 2016. године

Дана 8. марта 2016.    усвојен је захтев студентског парламента   да   се следеће недеље само одржавају испити.

У периоду од  14. до 18. марта  неће бити предавања и вежби.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ – школска 2016/17.


Припремна настава Биологија и Екологија 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ПОХАЂАЈУ ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ:
РАЗВИЋЕ И ЕМБРИОЛОГИЈА се одржава 21.05.2016.
ГЕНЕТИКА се одржава 28.05.2016.

УПИС НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ ШКОЛСКЕ 2016/17

ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТЕ БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ-2016/17.

Информатор 2015/16

Информатор 2014/15
Информатор 2013/14

База питања
Пријемни испит 2013/14
Пријемни испит 2012/13
Пријемни испит 2011/12
Пријемни испит 2010/11

БИОЛОГИЈА
РЕШЕЊА ТЕСТА СА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ОДРЖАНОГ 29. ЈУНА 2015.

РЕШЕЊЕ ТЕСТ А

РЕШЕЊЕ ТЕСТ Б

ТЕСТ СА РЕШЕЊИМА ЗА ПОЛАГАЊЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА ЗА УПИС НА
OСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈЕ И
OСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЕКОЛОГИЈЕ
школска 2014/2015. годинa

Обавештење за студенте III и IV године Биологије и Екологије

Испити Развојна психологија и Психологија - фебруарски рок
РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА и ПСИХОЛОГИЈА – испити ће бити одржани 18.02.2016. од 16h у сали A-I-1.

Тест I и тест II из предмета Микробиологије, Општа микробиологија (пре болоње) и Микробиологија (пре болоње), у мартовском испитном року, одржаће се 16. марта 2016. са почетком у 12 сати.

Распореди предавања и вежби - летњи семестар 2015/2016.год.

Распоред I година-летњи семестар 2015-2016.год.

Распоред II година-летњи семестар 2015-2016.год.

Распоред III година-летњи семестар 2015-2016.год.

Распоред IV година-летњи семестар 2015-2016.год.

Распоред Мастер биологија и екологија-летњи семестар 2015-2016. год.

Распоред Мастер молекуларна биологија-летњи семестар 2015-2016.год.

Оптерећеност сала и лабораторија-летњи семестар 2015-2016.год.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ - IV ГОДИНА БИОЛОГИЈЕ И IV ГОДИНА ЕКОЛОГИЈЕ

Eco-volunteering opportunity in bottlenose dolphin research

ADP Volunteering Information 2016

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Годишњи распоред испита за основне и мастер студије  за школску 2015/16. годину

I година - Основне студије Биологије и Екологије
II година - Основне студије Биологије и Екологије
III година - Основне студије Биологије и Екологије
IV година - Основне студије Биологије и Екологије
Мастер Биологија - датуми испита 2016.
Мастер Екологија - датуми испита 2016.
Мастер Молекуларна биологија - датуми испита 2016.

Обавештење за студенте Биологије и Екологије
TЕРМИНИ ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ:

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 и 2                 13.06.2016. у 10:00
ПСИХОЛОГИЈА                              16.06.2016. у 12:00
ПЕДАГОГИЈА                                 28.06.2016. у 10:00

Катедра општеобразовних предмета

ПРОМЕНА ДАТУМА ИСПИТА

Усмени део испита из предмета Микробиологија/Биологија прокариота, Микробиологија (пре болоње), Микробиологија земљишта и вода, у октобарском испитном рок, се помера за 22.09.2016. у 12 сати.

Драге колеге ,

обавештавамо вас  да се наш факултет прикључио ХИТНОЈ ХУМАНИТАРНОЈ АКЦИЈИ,  “Срце за Милошев осмех” коју су покренуле колеге са Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић” из Београда.
Циљ акције, о којој су обавештени сви факултети у земљи, као и бројне друге институције, је да се што пре сакупи неопходан новац за одлазак др Милоша Николића, истраживача горе поменутог Института,  у једну од страних клиника ради трансплантације срца.
Постоје 3 начина на које можете да помогнете Милошу:
1.       Уплатом новца на рачун отворен у Комерцијалној банци на име Милош Николић, за његово лечење:
Динарски рачун 205-9011006267062-74.
2.       Слањем поруке на СМС број – 8174 (100 динара по поруци)
3.       Убацивањем новца у кутију која се налази у нашем Рачуноводству, до петка (11.12.).

    Информације о акцији можете наћи и на следећој адреси:

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/reportaze/aktuelno.293.html:579794-Novo-srce-za-Milosev-osmeh

ОБАВЕШТЕЊЕ
О СПРОВОЂЕЊУ АНКЕТИРАЊА СТУДЕНАТА

 

Поштовани наставници,сарадници и студенти Факултета,

Обавештавамо вас да ће се у току друге и треће недеље децембра текуће школске године обавити анкетирање студената Факултета, на свим годинама свих студијских програма, а према важећем распореду часова.
Анкетирање се спроводи у циљу побољшања квалитета педагошког рада наставника и сарадника, као и побољшања рада служби везаних за рад са студентима (библиотеке, студентске службе и техничке службе). Анкета је анонимна.
Молимо вас за сарадњу и активно учешће у овом важном аспекту обезбеђивања квалитета рада нашег Факултета.

С поштовањем

Комисија за спровођење анкетирања

У жељи да подстакне мобилност студената, Амбасада Француске и Француски институт у Србији, расписали су нови конкурс за доделу стипендија за 2016-2017. годину, за студенте из Србије који желе да наставе школовање у Француској.

Студенти могу да се пријаве за следеће програме:

-Стипендије мастер 2 (све области)
-Посебна стипендија за бивше матуранте Математичке гимназије у Београду-ниво мастер 2
-Стипендије за докторат у коменторству
-Пост мастер програм Коперник
-Стипендија  у оквиру сарадње Универзитета уметности у Београду и школе ENSBA у Паризу

Крајњи рок за подношење кандидатура: 9. март 2016.
За додатне информације: www. Institutfrancais.rs - www.srbija.campusfrance.org
Facebook: CampusFranceSerbie                                                                                              

Kонкурс за размену студената на Сапијенца Универзитету у Риму
Рок за пријаву - петак 27.11.2015. до 14 часова

Документа која су саставни део Конкурса:

Конкурс Е+ Сапијенца
Предлог плана студија BA MA_SUR
Предлог плана студија_истразивања PhD_SUR
Пријавни формулар UNIKG_SUR

Eкoлoшкo друштвo „Eндeмит“ из Бeoгрaдa у сaрaдњи сa Институтoм зa биoлoгиjу И eкoлoгиjу ПMФ-a у Крaгуjeвцу вaс пoзивa нa сeминaр „Зaштитa прирoдe нa путу кa EУ“

ПMФ, Институт зa биoлoгиjу и eкoлoгиjу, Рaдoja Дoмaнoвићa 12, Крaгуjeвaц, 27.11.2015.

Aгeндa сeминaрa

Постер

Испитни рокови–новембар, децембар-школска 2015/16.

Распоред испита за новембар и децембар-Основне и Струковне студије 2015-16.

Распоред испита за новембар и децембар-Мастер студије 2015-16.

Конкурс за пријаву на бесплатан курс енглеског/немачког језика у организацији Центра за развој каријере

Током зимског семестра академске 2015-16. године реализоваће се Б1 ниво енглеског језика и А1 ниво немачког језика.

Предавања ће се одржавати 2 пута недељно, у згради Ректората Универзитета у Крагујевцу.

Курсеве могу похађати студенти завршних година основних и интегрисаних академских студија, студенти мастер академских студија, студенти 1. године докторских студија факултета Универзитета у Крагујевцу, као и дипломци Универзитета у Крагујевцу.

Рок за пријаву за ове курсеве је среда, 11. новембар 2015. године.

Документација

Распореди предавања и вежби - зимски семестар 2015/2016.год.

Распоред I година-зимски семестар 2015-2016.год.

Распоред II година-зимски семестар 2015-2016.год.

Распоред III година-зимски семестар 2015-2016.год.

Распоред IV година-зимски семестар 2015-2016.год.

Распоред Мастер биологија и екологија-зимски семестар 2015-2016. год.

Распоред Мастер молекуларна биологија-зимски семестар 2015-2016.год.

Ранг листа за упис на мастер студије биологије

Ранг листа за упис на мастер студије екологије

Ранг листа за упис на мастер студије молекуларне биологије

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ

Званични распореди предавања и вежби за Основне академске студије биологије и екологије су истакнути на огласној табли Института за биологију и екологију.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ МАСТЕР СТУДИЈА - ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ


Скуп студената у вези одабира изборних предмета за школску 2015/16. годину биће одржан у уторак, 06.10.2015. у сали А-II -2 према следећем распореду:
·Дипломске академске студије БИОЛОГИЈЕ  у 12:00h
·Дипломске академске студије ЕКОЛОГИЈЕ  у 12:00h
·Дипломске академске студије БИОЛОГИЈЕ-Молекуларна биологија у 12:30h


Присуство студената обавезно.

БИОЛОГИЈА-мастер академске студије 4+1 изборни предмети 2015-2016.
ЕКОЛОГИЈА-мастер академске студије 4+1- изборни предмети 2015-2016.
МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА 1 -мастер академске студије 4+1 изборни предмети 2015-2016.
МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА 2 -мастер академске студије 4+1 изборни предмети 2015-2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ

Пријем студената I године је 25. 09 2015. г. у 11h у свечаној сали ПМФ-а.
Почетак наставе је 28. 09. по истакнутим распоредима.

Ноћ истраживача  25. септембар 2015.године
Дођите да се дружимо!


У Крагујевцу ће се 25. септембра 2015. Ноћ истраживача одржати по други пут. Преко 100 младих истраживача ће ове вечери у периоду од 16 часова до поноћи бити са вама у незаборавној забавној истраживачкој авантури на неколико локација у граду.
Очекујемо вас на тргу испред зграде Прве крагујевачке гимназије, у студентском дому "Слобода" и тржном центру Плаза.
Велика научна авантура у Ноћи истраживача на више локација представља своје још забавније и „научније“ издање. Учесници ове авантуре, научници и истраживачи испред Института за биологију и екологију, Природно-математичког факултета у Крагујевцу, научиће Вас како да направите модел ДНК временске капсуле, упознаће Вас се са тајнама Баровог тела, завирићете у свет биљака, а за најмлађе спектакуларна изненађења приредиће колеге из акваријума, очекују вас и бројна друга изненађења. Наш циљ је да најразличитијим презентацијама, стручним предавањима, квизовима знања, експериментима, изложбама објаснимо и промовишемо биологију, на начин који је подједнако близак и интересантан сваком посетиоцу.

Дођите и заљубите се у биологију!
Придружите нам се у европској Ноћи истраживача у петак, 25. септембра и обезбедите себи сјајан провод са истразивачима!
Засијајмо заједно у Ноћи! 

http://nocistrazivaca.rs/Gradovi/Kragujevac

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИДраги студенти,
ради вашег благовременог упознавања са Изборним предметима у наредним годинама студија, молим вас да погледате табеле у прилогу. Детаљније информације можете да видите на wеб страници http://www.pmf.kg.ac.rs/bioeko/page/studijski_programi.html. Састанци на коме ћете попуњавати анкетне листиће биће одржани 25. 09. (у прилогу Изборни предмети видети тачно време и место).
Присуство студената обавезно.


За студенте мастер академских студија

Мастер академске студије Биологија
Мастер академске студије Екологија
Мастер академске студије Биологија-Молекуларна биологија

Време и место састанка биће накнадно објављени.

Управник ИБЕ
Проф. др Снежана Симић

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 2015-16. год.
БИОЛОГИЈА-основне  академске студије  изборни предмети 2015-2016. год.
ЕКОЛОГИЈА-основне академске студије- изборни предмети 2015-2016. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ

Свечани пријем студената прве године  одржаће се у петак 25.09.2015. године у 11:00h.

Настава за студенте прве године почиње 28.09.2015. године по распореду који ће бити накнадно објављен.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II, III И IV ГОДИНЕ
ОКТОБАР II

Одобрен је октобар II –студенти свих година могу да полажу у том року само један испит.
Термини одржавања испита 28 и 29. септембра 2015. Распоред ће бити на огласној табли, сајту и ФБ страници Института истакнут у петак 4. 09. 2015.

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Састанак поводом бирања изборних предмета за студенте II, III и IV године биће  25. 09 2015. Време и место састанка ће бити накнадно објављено.
Присуство студента ОБАВЕЗНО.

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ

Настава за студенте II, III И IV године почеће 5. 10. 2015.

Фондација „ДОЦЕНТ ДР МИЛЕНА ДАЛМАЦИЈА“ додељује награду за докторску дисертацију која је дала највећи научни допринос у области зажтите животне средине на универзитетима у Републици Србији за период 1.10.2012. – 30.09.2015.
Конкурсна документација и информације на адреси www.fondacijadocentdrmilenadalmacija.com

Фондација „ДОЦЕНТ ДР МИЛЕНА ДАЛМАЦИЈА“

Конкурс за доделу награде

Пријавни образац 

Школа за заштиту животне средине
Квалитет вода: Обавештење
Квалитет вода: Пријава учешћа

 

УПИС 2014

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2014/15

Испитни рокови–јун, септембар, октобар-школска 2014/15.

Распоред испита за јун, септембар и октобар-Основне и Струковне студије 2014-15.

Распоред испита за јун, септембар и октобар-Мастер студије 2014-15.

Термини испита у септембарском и октобарском испитном року: ОСНОВИ ХЕМИЈЕ и НЕОРГАНСКИ ЗАГАЂИВАЧИ

Измене распореда полагања испита за јунски испитни рок

На захтев студента практични испит и завршни тест у јунском испитном року из предмета Еволуциона биологија се одлаже за 02.07.2015. у 9.00 (практични испит и тест за Биологе) и у 11.00 (практични испит и  тест за Екологе).

Измене распореда полагања испита за септембарски и октобарски испитни рок

Септембарски рок
Морфологија и систематика хордата
практични 24.08.2015 у 9.00h
усмени 31.08.2015 у 10.00h

Сисари, Биологија и заштита ловне фауне, Методологија савремених истраживања сисара и птица, Еволуциона екологија сисара (све истог дана)
Практични 25.08.2015. у 9.00h
Усмени 01.09.2015. у 10.00h

Октобарски рок
Морфологија и систематика хордата
практични 15.09.2015 у 9.00h
усмени 21.09.2015 у 10.00h

Сисари, Биологија и заштита ловне фауне, Методологија савремених истраживања сисара и птица, Еволуциона екологија сисара (све истог дана)
Практични 16.09.2015. у 9.00h
Усмени 22.09.2015. у 10.00h

ПРИПРЕМНА НАСТАВА-ПРИЈЕМНИ ИСПИТ-БИОЛОГИЈА


Институт за биологију и екологију организује бесплатну припремну (консултативну) наставу за полагање пријемног испита из БИОЛОГИЈЕ (за будуће студенте Биологије и Екологије). Настава ће почети 23. 05. 2015. године и одржаваће се сваке суботе са почетком у 9 часова у просторији A-I-7.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА

НАСТАВНЕ ТЕМЕ КОЈЕ ЋЕ БИТИ ОБРАЂЕНЕ 23.05.2015. год

НАСТАВНЕ ТЕМЕ КОЈЕ ЋЕ БИТИ ОБРАЂЕНЕ 30.05.2015. год

НАСТАВНЕ ТЕМЕ КОЈЕ ЋЕ БИТИ ОБРАЂЕНЕ 06.06.2015. год

НАСТАВНЕ ТЕМЕ КОЈЕ ЋЕ БИТИ ОБРАЂЕНЕ 13.06.2015. год

3. Петничка школа микроскопије биће одржана у периоду од 21. до 26.9. у организацији Катедре за биологију ћелија и ткива Биолошког факултета Универзитета у Београду и Истраживачке станице Петница. Рок за пријављивање кандидата је 01.06.2015. год.

ПОЗИВ

ПОСТЕР

ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ 22. април

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу организује обележавање Дана планете Земље 22. априла 2015. године.

Програм манифестације

Апсолвентски рокови–март, април, мај-школска 2014/15.

Распоред испита за март, април и мај-Основне и Струковне студије 2014-15.

Распоред испита за март, април и мај-Мастер студије 2014-15.

 

Практични део испита из Генетике (за студенте Биологије) заказан за 18.05.2015. у 9.00h важи за студенте који студирају по старом програму.

ПОЗИВ ЗА СТУДЕНТСКИ ЛЕТЊИ КАМП - EURENSSA 2015

ПОСТЕР

ИНСТИТУТ ЗА БИОЛОГИЈУ И ЕКОЛОГИЈУ  И ОВЕ ГОДИНЕ УЧЕСТВУЈЕ НА ФЕСТИВАЛУ НАУКЕ


Трећи Фестивал науке, ове године под геслом "Дај(т)е се на знање!", одржаће се у у Првој крагујевачкој гимназији у петак 27. фебруара од 10 до 17 часова. Фестивал се састоји од два дела који се паралелно одвијају. Један чине предавања која ће бити у свечаној сали , а други део су експерименти који ће бити распоређени по скоро свим учионицама приземља и првог спрата Гимназије.
Институт за биологију и екологију ће имати занимљиву и разноврсну изложбену поставку и огледе које  ће презентовати 20-так наставника и сарадника са Института,  а у оквиру дела који се одвија у свечаној сали проф. др Снежана Симић ће одржати предавање на тему „Цветање Cyanobacteria у  воденим екосистемима-узроци и последице“.
Прошлогодишњи Фестивал је посетило преко 4000 посетиоца, различитог узраста и интересовања. Радно време од 10 до 13h, и  од 14 do 17h.  Улаз слободан.

ТАКМИЧЕЊЕ ЗА НАЈБОЉУ СТУДЕНТСКУ ИДЕЈУ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ

ФЛАЈЕР

Распореди предавања и вежби - важи од 23.02.2015.год.

Распоред I година-летњи семестар 2014-2015.год.

Распоред II година-летњи семестар 2014-2015.год.

Распоред III година-летњи семестар 2014-2015.год.

Распоред IV година-летњи семестар 2014-2015.год.

Распоред мастер I година-летњи семестар 2014-15. год.

Распоред мастер II година-летњи семестар 2014-2015.год.

Оптерећеност сала и лабораторија-летњи семестар 2014-2015.год.

Настава из предмета НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ И ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА СРБИЈЕ почеће у понедељак, 02.03., према истакнутом распореду.
Настава из предмета ФАУНА СЛАТКОВОДНИХ ЕКОСИСТЕМА почеће у четвртак, 05.03., према истакнутом распореду.
Настава из предмета ОБНОВА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОСИСТЕМА почеће у среду, 25.02., према истакнутом распореду.
Настава из предмета ЗООЛОГИЈА ИНВЕРТЕБРАТА 2 почеће у петак, 27.02., а вежбе ће почети у понедељак, 02.03., према истакнутом распореду. Друго предавање ће бити у понедељак 2.03. у 8.15h, као и сва наредна предавања.
Настава из предмета ЕНДЕМИЧНА ФЛОРА И ВЕГЕТАЦИЈА  почеће у четвртак, 05.03., према истакнутом распореду.

Настава из предмета ЕНТОМОЛОГИЈА, због изостанка наставника доц. др Ане Митросвски Богдановић неће бити одржана до даљњег. Студенти ће благовремено бити обавештени о почетку наставе из овог предмета.

Предавања из предмета СИСАРИ неће бити одржана у петак 27. 02. 2015. Следеће предавање ће бити 6. 03 у 8, 15. Вежбе се одржавају по истакнутом распореду.

Настава из предмета Процена утицаја на животну средину, почеће 06.03.2015. године према истакнутом распореду. Померање наставе из поменутог предмета је због учешћа на Фестивалу науке који ће бити одржан у Првој крагујевачкој гимназији. Позивају се сви студент да посете поставку Института за биологију и екологију.

МАНИФЕСТАЦИЈА «ДАНИ КРАГУЈЕВАЧКЕ КЊИГЕ 2015»

У оквиру манифестације «Дани крагујевачке књиге 2015» која се организује у Народној библиотеци «Вук Караџић», представља се и издавачка продукција крагујевачких факултета Универзитета у Крагујевцу.  
Публикације штампане на 6 крагујевачких факултета и у Ректорату у 2014. години, биће изложене у периоду од 3-6. фебруара 2015. у галеријском простору Народне библиотеке. Поред тога, биће организована и промоција два тематска зборника:

 1. «Планинско острво Шумадије»

       О књизи говоре:
- Проф. др Александра Јанковић, председник Савета Универзитета у Крагујевцу и редовни професор Факултета инжењерских наука,
- Проф. Видан Папић, проректор Универзитета у Крагујевцу и редовни професор Филолошко-уметничког факултета
(у писању књиге «Планинско острво Шумадије»  учествовали  су и наставници и сарадници са Института за биологију и екологију: проф. Др Владица Симић, проф. др Марина Топузовић, проф. др Александар Остојић, проф. др Снежана Симић, доц. др Светлана Милошевић-Златановић, доц. др Горица Ђелић, др Ана Петровић)

 1. «Стање и перспективе економског развоја града Крагујевца»

     О књизи говори:
- Проф. др Ненад Станишић, продекан и професор Економског факултета

Промоција ће се одржати у Народној библиотеци «Вук Караџић» у Крагујевцу (Високо приземље у Градском дому), у петак, 6. фебруара 2015. године са почетком у 18:00 часова.

Позивамо Вас да присуствујете овој промоцији.

Распоред испита за јануар и фебруар- Основне и Струковне студије 2014-2015.


Распоред испита за јануар и  фебруар - Мастер студије 2014-2015.

Изменe у распореду - Јануарски и фебруарски рок

- Практични испит из Биологије ћелије ће бити 22. јануара у 10h (не 21. Јануара).

- Одређени су нови датуми одржавања практичних испита:
Морфологија и систематика хордата – 4. фебруар у 9.00h
Сисари – 5. фебруар у 9.00h
Биологија и заштита ловне фауне – 6. фебруар у 9h
Датуми усмених испита нису мењани, тј. остају 18, 19, и 20 фебруар.

- На захтев студента практични и усмени испит/завршни тест у јануарском испитном року из предмета Основи генетике са генотоксикологијом; Генетичка структура природних и нарушених екосистема и Цитогенетика, се одлаже за 28.01.2015. у 9.00 (практични испит) и 29.01.2015. у 9.00 (усмени део/завршни тест).

- Испит из Биогеографије у јануарском испитном року ће бити одржан 28.01.2015. године са почетком у 13.00 h, а у фебруарском испитном року 20.02.2015. године са почетком у 09.00 h.

- Обавештење о промени термина испита из предмета Процена утицаја на животну средину, Анализа утицаја на животну средину и Примењена алгологија
- Писмени део испита ће у јануарском испитном року бити одржан 26.01.2015 у 12.00 h а усмени део испита 30.01.2015. у 10.00 h. 

- Усмени испит из предмета Сисари заказан за 27.01.2015 помера се за 28.01.2015. од 10h (у термину испита Биологија и заштита ловне фауне).

- Практични испит из предмета Биологија ћелије одржаће се  05.02.2015. са почетком у 12h.

- Обавештење о промени термина испита из предмета Процена утицаја на животну средину (основне и мастер студије Екологије), Анализа утицаја на животну средину и Еколошко уређење простора - У фебруарском испитном року испити ће бити одржани 19.01.2015. године, писмени део са почетком у 10.00 h. а усмени део испита у 12.00 h.

- Промена - фебруарски испитни рок:
- практични део испита из предмета Биологија прокариота, Екологија микроорганизама, Микробиологија  по програму пре болоње се помера за 13. фебруар 2015. у 12h
- време почетка писменог дела испита из предмета Биологија прокариота, Микробиологија се помера за 18. фебруар 2015. у 12h

Водене животиње света у акваријуму у Крагујевцу

http://ritamgrada.rs/kragujevac/vesti/vodene-zivotinje-sveta-u-akvarijumu-u-kragujevcu/

Управни одбор Фондације за стипендирање и подстицање напредовања најбољих студената, младих научних радника и уметника Универзитета у Крагујевцу, на основу чланова 12. и 15. Статута Фондације за стипендирање и подстицање напредовања најбољих студената, младих научних радника и уметника Универзитета у Крагујевцу (бр. 105/3 од 20.01.2012. године), Одлуке о изменама и допунама Статута Фондације за стипендирање и подстицање напредовања најбољих студената, младих научних радника и уметника Универзитета у Крагујевцу (бр. 188/3 од 07.03.2012. године), на седници одржаној 25. новембра 2014. године, донео је

ОДЛУКУ

I Расписује се Конкурс за доделу стипендија најбољим студентима Универзитета у Крагујевцу

II Универзитет у Крагујевцу доделиће 13 стипендија, по једну стипендију за најбољег студента са сваког факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу

Детаље Конкурса можете видети у прилогу ове електронске поруке.

Конкурс је објављен 26. новембра 2014. године, на званичној интернет презентацији Универзитета у Крагујевцу и Центра за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу (http://www.kg.ac.rs/vest.php?vest_je=805). Конкурс је отворен 30 дана, почев од 27. новембра 2014. године и траје до 26. децембра 2014. године (закључно са 26. децембром).

Прилог

Задужбина Андрејевић 27. новембра 2014. године отвара

38. Конкурс за објављивање приређених докторских, магистарских, специјалистичких радова и научних студија
и

13. Конкурс за објављивање приређених мастер радова.

Конкурси су отворени до 30. децембра 2014. године.
Конкурсни материјал може се добити у Задужбини:
Задужбина Андрејевић
Држићева 11, 11120 Београд
телефон 011/3862-430 и 2403-820
e-mail: zandrejevic@gmail.com
или преузети на сајту www.zandrejevic.rs (опција конкурси).

Апсолвентски рокови –новембар, децембар школска 2014/15.

Распоред испита за новембар и децембар-Основне и Струковне студије 2014-15.

Распоред испита за новембар и децембар-Мастер студије 2014-15.

Obaveštenje za studente IBE koji su položili ispit Primena računara

Svi studenti  Instituta za biologiju i ekologiju imaju pravo, ukoliko su položili ispit iz predmeta Primena računara, da bez obuke i testiranja dobiju ECDL sertifikat. Više o tome možete pročitati na sledećem linku http://imi.pmf.kg.ac.rs/vesti/5743-naslov.html.

План рада у школској 2014/15. години на ПМФ-у у КРАГУЈЕВЦУ (испитни рокови и празници)

Конкурс Фонда за младе таленте Републике Србије - Стипендије најбољим студентима у Републици Србији за академску 2014/15. годину

Министарство омладине и спорта – Фонд за младе таленте Владе Републике Србије

КОНКУРС

ОБАВЕЗАН ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Распореди предавања и вежби

Распоред I година-зимски семестар 2014-2015.год.

Распоред II година-зимски семестар 2014-2015.год.

Распоред III година-зимски семестар 2014-2015.год.

Распоред IV година-зимски семестар 2014-2015.год.

Распоред мастер II година-зимски семестар 2014-2015.год.

Распоред наставе за I  годину мастер - зимски семестар 2014-15. год.

Изборни предмети - мастер I год.

Ранг листа мастер биологија 2014. год.

Ранг листа мастер екологија 2014. год.

Настава за студенте II, III i IV године основних студија БИОЛОГИЈЕ и ЕКОЛОГИЈЕ почиње 6. октобра 2014. године по распореду.

Настава за студенте II године мастер академских студија БИОЛОГИЈЕ (МОДУЛ БИОЛОГИЈА И ЕКОЛОГИЈА-ПО СТАРОМ) почеће 13. октобра 2014. по распореду.

Настава за студенте I и II године мастер академских студија БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ почеће 13. октобра 2014. по распореду који je објављен.

Састанак са будућим студентима I године мастер академских студија  у вези изборних предмета биће одржан - 10. октобра у 10h у сали А-I-28.

Оптерећеност сала - Зимски семестар 2014. год.

БИОЛОГИЈА И ЕКОЛОГИЈА - ПРВА ГОДИНА
Распореди и подела на групе

Распоред I година-зимски семестар БИОЛОГИЈА 2014-2015.год.

Распоред I година-зимски семестар ЕКОЛОГИЈА 2014-2015.год.

Групе за I годину Биологија и Екологија 2014-2015.год.

Групе по бројевима индекса

Ноћ  Истраживача 26. 09 2014. год.

Сарадници и студенти Института за биологију и екологију ове  године први пут учествују на манифестацији посвећеној промоцији науке.
Теме које ће представити посетиоцима ће бити: Заљуби се у биологију (место студентски  дом Слобода, време 17-23h) и Заљуби се у зоологију (место ТЦ Плаза, од 18 до 21h).

Више детаља на http://nocistrazivaca.rs/Gradovi/Kragujevac.

Свечани пријем студената прве године Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу одржаће се у понедељак 29.09.2014. године у 11:00х у Свечаној сали Факултета

Настава за I годину почиње 30.09.2014.
Настава за II,III и IV годину почиње 06.10.2014.
Распореди наставе бице накнадно објављени.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ

Драги студенти,
ради вашег благовременог упознавања са Изборним предметима у наредним годинама студија, молим вас да погледате табеле у прилогу. Детаљније информације можете да видите на wеб страници http://www.pmf.kg.ac.rs/bioeko/page/studijski_programi.html.
Састанци на коме ћете попуњавати анкетне листиће биће одржани 29. 09 (у прилогу Изборни предмети- видети тачно време и место). Присуство студената обавезно.

Управник ИБЕ
Проф. др Снежана Симић

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 2014-15. год.
БИОЛОГИЈА-основне  академске студије  изборни предмети 2014-2015. год.
БИОЛОГИЈА-мастер академске студије 4+1 изборни предмети 2014-2015. год.
ЕКОЛОГИЈА-основне академске студије- изборни предмети 2014-2015. год.
ЕКОЛОГИЈА-мастер академске студије 4+1- изборни предмети 2014-2015. год.
БИОЛОГИЈА-ЕКОЛОГИЈА мастер академске студије 3+2 изборни предмети 2014-2015. год.

Copyright © 2012 Institute of Biology and Ecology. All rights reserved. Designed by TemplatesLand