ИЗВЕШТАЈ О
САМОВРЕДНОВАЊУ 2019

УВОД

Поступак самовредновања и оцењивања квалитета студијских програма, наставе и услова рада на Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу спроведен је током летњег семестра 2019. године, завршно са 30. 9. 2019. године.

Факултет је претходна самовредновање имао 2018. године, али се одлучио на поновно самовредновање 2019. године, због започињања припрема за поновну акредитацију високошколске установе, као и за акредитацију неколико програма докторских студија, уз поштовање нових упутстава за самовредновање Националног савета за високо образовање.

Поступак самовредновања је спроведен у складу са чланом 25. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр.88/17, 27/18 – др.закон и 73/18). У свему је поштован „Правилник о обезбеђењу квалитета“ који је донео Декан Природно-математичког факултета у Крагујевцу, и који је део система обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета у Крагујевцу. Процењена је испуњеност сваког од стандарда за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа, који су дати у „Правилнику о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и студијских програма“, усвојеном од стране Националног савета за високо образовање (објављеном у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 13/2019 од 28. 2. 2019. године).

Извештај о самовредновању је написан према „Упутству за припрему документације за извештај о самовредновању и оцењивању квалитета високошколских установа и студијских програма“, који је донео Национални савет за високо образовање на седници 25.02.2019. године на основу „Правилнику о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и студијских програма“ („Сл. гласник РС“ бр. 13/19). Извештај има следеће делове:

Поступак самовредновања је спровела и Извештај о самовредновању написала Комисија за самовредновање, (формирана одлуком Наставно-научног већа Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 370/XII-1, од 23. 5. 2018. године) у сарадњи са Комисијом за обезбеђење квалитета Факултета, свим организационим јединицама и студентском организацијом Факултета.

Први део:

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Историја и основни подаци о Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу

Назив високошколске установе:
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Универзитет Факултет Академија струковних студија Висока школа Висока школа струковних студија
Адреса: Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац
Web адреса: http://www.pmf.kg.ac.rs
Образовно-научно/образовно-уметничко поље
Природно-математичке науке Друштвено-хуманистичке науке Медицинске науке Техничко-технолошке науке Уметност

Број наставника Предавачи Доценти Ванредни професори Редовни професори Проф. емеритус
Са пуним радним временом 1 42 28 19 1
Са непуним радним временом - 1 2 1 -
Ангажовање по уговору - - 1 2 -
Укупан број 1 43 31 22 1
Укупан број наставника 95 и 3 по уговору = 98

Број сарадника Сарадници у настави Истраживачи приправници Истраживачи сарадници Асистенти са докторатом Асистенти Научни сарадници
Са пуним радним временом 1 28 25 4 31 2
Са непуним радним временом 8 - - - - -
Ангажовање по уговору 5 сарадника ван радног односа
Укупан број сарадника 99 и 5 сарадника ван радног односа = 104

Студије *Број студената
Основне академске студије 285 х 4 = 1140
Мастер академске студије 185 x 1 = 185
Специјалистичке академске студије -
Докторске академске студије 42 x 3 = 126
Основне струковне студије -
Специјалистичке струковне студије -
Укупно 1451
*Укупан број студената на програмима који се акредитују- број студената у првој години помножен бројем година трајања студијских програма

Простор, Библиотека 110,40 m2
Простор, укупна квадратура ПМФ -10.733,00 m2
Настава: 4.120,25 m2
Укупан потребан простор 3.122,00 m2
Укупан број библиотечких јединица из области из које се изводи наставни процес 41 002
уџбеника 7 153
Укупан број рачунара у рачунарским учионицама 111

Студијски програм Број студената Број одлуке о акредитацији Датум одлуке о акредитацији
Основне академске студије Математике (240 EСПБ) 50 612-00-00919/2016-06 17. 6. 2016.
Основне академске студије Информатике (240 ESPB) 70 612-00-00108/9/2018-03 18. 6. 2019.
Основне академске студије Физике (240 ESPB) 25 612-00-00294/9/2018-03 17. 9. 2019.
Основне академске студије Хемије (240 ESPB) 65 612-00-00295/9/2018-03 17. 9. 2019.
Основне академске студије Биологије (240 ESPB) 35 612-00-03056/2016-06 10. 2. 2017.
Основне академске студије Екологије(240 ESPB) 40 612-00-03056/2016-06 10. 2. 2017.
Мастер академске студије Математике(60 ESPB) 30 612-00-00919/2016-06 17. 6. 2016.
Мастер академске студије Информатике(60 ESPB) 30 612-00-00296/9/2018-06 18. 6. 2019.
Мастер академске студије Физике(60 ESPB) 15 612-00-00658/2013-04 13. 12. 2013.
Мастер академске студије Хемије(60 ESPB) 50 612-00-00658/2013-04 8. 11. 2013.
Мастер академске студије Биологије(60 ESPB) 20 612-00-03056/2016-06 10. 2. 2017.
Мастер академске студије Екологије(60 ESPB) 20 612-00-03056/2016-06 10. 2. 2017.
Мастер академске студије Биологије - молекуларна биологија(60 ESPB) 20 612-00-00084/2015-04 5. 6. 2015.
Докторске академске студије Математике(180 ESPB) 10 612-00-00658/2013-04 21. 3. 2014.
Докторске академске студије Рачунарских наука(180 ESPB) 5 612-00-00658/2013-04 9. 5. 2014.
Докторске академске студије Физике(180 ESPB) 5 612-00-00658/2013-04 13. 9. 2013.
Докторске академске студије Хемије(180 ESPB) 10 612-00-00658/2013-04 8. 11. 2013.
Докторске академске студије Биологије (180 ESPB) 12 612-00-00658/2013-04 11. 10. 2013.
Заједнички студијски програми у којима Факултет учествује
ОАС Психологија (заједнички студијски програм) (240 ЕСПБ) 30 612-00-00919/2017-06 8. 12. 2017.
Докторска школа математике (заједнички програм) (180 ЕСПБ) 20 612-00-00696/2//2016-06 10. 6. 2016.

ОПШТА ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА СА ПРЕДЛОГОМ БУДУЋИХ МЕРА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Процена испуњености стандарда 1. Стратегија обезбеђења квалитета
Процена испуњености стандарда 2. Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета
Процена испуњености стандарда 3. Систем обезбеђења квалитета
Процена испуњености стандарда 4. Квалитет студијских програма
Процена испуњености стандарда 5. Квалитет наставног процеса
Процена испуњености стандарда 6. Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада
Процена испуњености стандарда 7. Квалитет наставника и сарадника
Процена испуњености стандарда 8. Квалитет студената
Процена испуњености стандарда 9. Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса
Процена испуњености стандарда 10. Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке
Процена испуњености стандарда 11. Квалитет простора и опреме
Процена испуњености стандарда 12. Финансирање
Процена испуњености стандарда 13. Улога студената у самовредновању и провери квалитета
Процена испуњености стандарда 14. Систематско праћење и периодична провера квалитета
Процена испуњености стандарда 15. Систематско праћење и периодична провера квалитета

Комисија за самовредновање на основу спроведеног процеса самовредновања, закључује да Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу испуњава захтеве стандарда за самовредновање. Факултет поседује Стратегију обезбеђења квалитета, Акциони план за обезбеђење квалитета, Стандарде и поступке, као и план рада и процедуре за обезбеђење квалитета. Редовно се спроводе анкете студената о квалитету наставе, студијских програма, наставника, сарадника и ненаставног особља, а Комисија за обезбеђење квалитета годишње подноси Извештај о раду.

Акредитовно је укупно 18 студијских програма Факултета (6 на ОАС, 7 на МАС и 5 на ДАС), а Факултет учествује и у заједничким студијским програмима - 1 на основним и 1 на докторским студијама. Факултет има довољно компетентних наставника и сарадника, садржински богат програм наставе усмерен на оспособљавање студената за самосталан практичан рад, добро опремљен простор и друге услове за извођење наставе. Факултет је акредитована НИО, која редовно прати и поспешује научно-истраживачки рад запослених. Студенти Факултета су активно укључени у рад свих органа Факултета.

На Факултету је остварено јединство образовног, научноистраживачког и професионалног рада. Да би се извесни процеси унапредили, потребно је предузети одређени број корективних мера које су наведене у овом Извештају и наставити са систематским праћењем и оцењивањем обима и квалитета образовног и научноистраживачког рада на Факултету.


Крагујевац

2019. године