ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 14:

 

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА

 

 

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 14

Усвајањем одговарајућих докумената (Стратегија обезбеђења квалитета ПМФ-а (Прилог 1.1), Политика обезбеђења квалитета Факултета, Правилник о обезбеђењу квалитета Факултета), Факултет је обезбедио услове за редовно и систематско прикупљање и обраду података потребних за оцену квалитета у свим областима обезбеђења квалитета, које су предмет самовредновања. На тај начин су свим субјектима у процесу контроле квалитета прописани услови за обављање задатих обавеза и омогућена успешна реализација задатака предвиђених стандардом 14.

Редовно се спроводе различите активности које за циљ имају континуирано праћење квалитета и реализације студијских програма, као и примену мера које се могу предузети за њихово унапређивање. Адекватна инфраструктура коју је Факултет обезбедио омогућава да се подаци прикупљају редовно и системски прате и проверавају, а квалитет Факултета као високошколске установе се периодично проверава. Тиме се обезбеђује спровођење утврђене Стратегије и поступака за обезбеђење квалитета, као и достизање жељених стандарда.

У процес континуираног праћења квалитета су обавезно укључени и студенти, кроз чланство у комисијама, Наставно-научном већу и Савету Факултета, као и кроз процес анкетирања. На крају сваког семестра се организују анонимне студентске анкете којима се оцењује педагошки рад наставног особља (наставника и сарадника), али и служби, као што су Студентска служба и Библиотека. У анкети студенти имају могућност да оцене припремљеност наставника и сарадника, јасноћу излагања градива, однос према студентима током наставе, као и доступност за консултације.

Евалуација научноистраживачког рада, као и услова научноистраживачког рада, спроводе се сваке године.

Факултет обезбеђује и редовну повратну информацију од послодаваца о квалитету стечених компетенција дипломираних студената. Осим тога, Факултет обезбеђује податке који су неопходни за упоређивање са другим високошколским установама и размењује информације са установама које остварују добре резултате у истраживању и едукацији, у виду научне сарадње и размене студената и наставног особља.

У циљу обезбеђивања јавности у раду у оквиру систематског праћења, континуираног унапређења и периодичне провере квалитета, Факултет упознаје наставнике, сараднике, ненаставно особље, студенте и јавност са системом обезбеђења квалитета.

Извештаји о резултатима спроведених анкета и извештаји о успеху студената разматрају се на седницама одговарајућих комисија и Наставно-научног већа Факултета. Годишњи извештај о раду Комисије за оцену квалитета предмет су разматрања на седницама Наставно-научног већа Факултета. Сви општи акти којима је регулисан систем обезбеђења квалитета доступни су јавности на интернет страници Факултета.

 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу остварио је циљеве и испунио стандарде постављене стандардом 14, јер:

  поседује Стратегију обезбеђења квалитета ПМФ-а, Политику обезбеђења квалитета Факултета и Правилник о обезбеђењу квалитета Факултета

  поседује документ Стандарди и поступци обезбеђења квалитета Природно- математичког факултета Универзитета у Крагујевцу (Прилог 2.1) којим су дати интерни стандарди и поступци обезбеђења квалитета и утврђене надлежности појединих субјеката у систему поступака обезбеђења квалитета

  постоји Комисија за обезбеђење квалитета (Прилог 1.2.2)

  на крају сваког семестра организују се анонимне студентске анкете којима се оцењује рад наставног особља, Студентске службе и Библиотеке

  спроводи редовну комуникацију са послодавцима о квалитету стечених компетенција дипломираних студената

  сва документа везана за систем квалитета су доступна запосленима, студентима и јавности све време

 

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

 

(SWOT анализа)

Квантификација процене

S - Strengths - Предности

+++ - високо значајно

W -Weaknesses - Слабости

++ - средње значајно

O - Opportunities - Могућности

+ - мало значајно

T Threats - Опасности

0 без значајности

 

Предности (Strengths)

Квантификација процене

Факултет је обезбедио инфраструктуру и све потребне услове за редовно систематско праћење и обезбеђење квалитета.

 

+++

Факултет редовно спроводи и анализира студентске анкете.

+++

Процес прикупљања података о квалитету спроводи се периодично према календару и у складу са одговарајућим правилницима.

 

+++

Увођење нових информационих система којима би се подржао процес обезбеђења квалитета (електронско попуњавање анкета...).

+++

Факултет континуирано реализује процес обезбеђења и унапређења квалитета.

++

Усклађивање са сродним високошколским интитуцијама у земљи и иностранству.

++

Резултати студентских анкета доступни су на интернет страници Факултета.

++

Факултет добија повратне информације о квалитету стечених компетенција дипломираних студената од својих дипломираних студената.

 

++

 

Слабости (Weaknesses)

 

Квантификација процене

Нередовне повратне информације о квалитету стечених компетенција дипломираних студената од стране послодаваца.

 

++

Недовољна заинтересованост студената приликом анкетирања и недовољна објективност приликом попуњавања анкета.

++

Недовољна заинтересованост дела наставног особља за активније учествовање у процесима провере квалитета и самовредновања.

 

++

 

Могућности (Opportunities)

 

 

Квантификација процене

Спровођење и реализација мера којима би се побољшао квалитет на Факултету.

 

+++

Учествовање на међународним пројектима који се баве процесима побољшања квалитета наставе, као и научноистраживачког рада.

++

 

Опасности (Threats)

 

Квантификација процене

Слаба мотивисаност наставног и ненаставног особља, као и студената за процесе који се односе на процесе спровођења провере квалитета, као и примене мера за корекцију.

 

+++

 

ц) Предлози за побољшање и планиране мере

Факулет испуњава захтеве стандарда 14. Приложена SWOT анализа омогућава предлагање мера којима би се унапредио квалитет на Факултету.

Факултет ће континуирано пратити функционисање система обезбеђења квалитета и вршиће потребне иновације које се односе на методе прикупљања и обраде података.

Факултет ће наставити са унапређивањем инфраструктуре како би се обезбедило редовно систематско прикупљање и обрада података неопходних за оцену квалитета.

Потребно је наставити са радом на подизању свести о значају континуираног праћења и периодичне провере квалитета и наставити са едукацијом запослених и студената у области обезбеђења квалитета.

Факултет ће реализовати анкетирање већег спектра послодаваца које се односи на евалуацију стечених компетенција дипломираних студената.

Потребно је веће ангажовање и учествовање у међународним пројектима који се односе на унапређивање наставног процеса.

 

д) Показатељи и прилози за стандард 14

 

  Информације присутне на сајту Факултета (www.pmf.kg.ac.rs) о активностима које обезбеђују систематско праћење и периодичну проверу квалитета у циљу одржавања и унапређења квалитета рада Факултета.