ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 1:

 

СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

 

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 1

 

На основу упутства за припрему документације за Извештај о поступку и резултатима самовредновања високошколских установа и студијских програма, као и упутства за примену стандарда 1 Стратегија обезбеђења квалитета, Комисија за самовредновање је закључила:

Природно-математички факултет као самостална високошколска установа са својством правног лица у саставу Универзитета у Крагујевцу, обавља делатности за које је регистрована у пољу природно-математичких наука, у складу са Законом о високом образовању, Законом о научно-истраживачкој делатности и другим важећим прописима.

Улога Природно-математичког факултета у образовном систему наше земље заснива се на његовој мисији и визији.

Мисија Факултета је да студентима обезбеди врхунско образовање у пољу природно-математичких наука кроз одржавање високог нивоа основних, дипломских и докторских студија и ширење, унапређивање и промовисање знања и учења, креативности и жеље за усавршавањем и стицањем знања у циљу конкретног и мерљивог друштвено-економског развоја, као и кроз подстицање и развијање научно-истраживачког рада. Факултет подстиче пројекте различитих профила у сарадњи са различитим државним институцијама, индустријом и приватним сектором у земљи и иностранству, у циљу давања доприноса укупном одрживом друштвено-економском развоју града Крагујевца и Републике у целини.

Мисија Факултета такође обухвата обухвата стални рад на стручном усавршавању наставника основних и средњих школа, кроз реализацију различитих семинара и радионица, са циљем да их оспособи за критични и креативни приступ у примени знања и достизању високих стандарда у наставном и културном раду.

Због своје сложености и развоја свих области природних наука, Факултет реализује заједничке радове и заједнички наступ пред привредним партнерима промовишући интердисциплинарност. Активним учешћем својих радника и студената у великом броју међународних и домаћих удружења (стручних, научних, студентских), Факултет промовише свој рад.

Визија Факултета је да буде водећа високошколска установа у пољу природно-математичких наука, посвећена поштовању највиших стандарда у науци и настави, односно, да достигне највиши ниво изврсности у оквиру својих делатности. Своју визију Факултет реализује извршавањем постављених задатака и циљева.

 

Од свог оснивања па до данас, Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу се интензивно залаже за квалитетан и стручан рад свих субјеката укључених у наставни и научни рад. Политика обезбеђења квалитета Факултета одражава његову мисију и представља основу за рад и развој Факултета. Контрола испуњености основних задатака и циљева Факултета усклађена је са мисијом, визијом, политиком квалитета и Стратегијом обезбеђења квалитета (Прилог 1.1).

На основу одредби Статута Факултета и Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа, Наставно-научно веће Факултета је 2008. године донело прву Стратегију обезбеђења квалитета (Прилог 1.1).

Као полазни документ из области обезбеђења квалитета, Стратегија обезбеђења квалитета је постављена на основу основних задатака, циљева и делатности Факултета и усвојене Политике обезбеђења квалитета, као оквира за утврђивањe и преиспитивање циљева квалитета. Стратегија садржи најважнија опредељења, приоритете и правце деловања Факултета и сумира основне поставке за квалитетно управљање свим процесима рада на Факултету. Стратегија има карактер средњорочног плана унапређења свих области рада Факултета, тако да је Oдлуком Наставно-научног већа Факулета бр. 670/XIII-5 од 11.10.2012. године (Прилог 1.1.1) усвојена нова, осавремењена и допуњена Стратегија обезбеђења квалитета.

Све наведене области обезбеђења квалитета у Стратегији обезбеђења квалитета (студијски програми, настава, истраживање, вредновање студената, уџбеници и литература, ресурси, ненаставна подршка и процес управљања) чине систем, чија се динамика континуирано усклађује са главним циљевима и задацима Факултета.

Мере и субјекти за обезбеђење квалитета (Прилог 1.2) су дефинисане у Стратегији, уз поштовање препорука Националног савета за високо образовање о поступцима, стандардима и критеријумима који обезбеђују квалитет у области високог образовања.

На основу упутства за примену стандарда 1 Стратегија обезбеђења квалитета, и увидом у постојећу документацију, закључујемо:

Факултет је донео Стратегију обезбеђења квалитета, која садржи све елементе предвиђене стандардом 1 и доступна је јавности у библиотеци, као и на сајту Природно-математичког факултета. Усвојена Стратегија обезбеђења квалитета садржи мере и субјекте обезбеђења квалитета, као и области обезбеђења квалитета (студијски програми, настава, научна истраживања, вредновање студената, уџбеници и литература, ресурси, ненаставна подршка, процес управљања). Такође, Декан Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу је донео Правилник о обезбеђењу квалитета.

На овај начин, Факултет се определио за неговање организационе културе квалитета и утврдио претпоставке за успешно повезивање наставне, научноистраживачке и стручне делатности.

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу остварио је циљеве и испунио стандарде постављене стандардом 1, јер:

  има Стратегију обезбеђења квалитета која садржи све потребне елементе

  Стратегија обезбеђења квалитета усвојена је од стране одговарајућих стручних и управних тела Факултета

  Стратегија је доступна јавности

  за спровођење Стратегије били су усвојени поступци обезбеђења квалитета који су гарантовали доследност и следљивост активности на спровођењу Стратегије

  постоји Акциони план за спровођење Стратегије

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

 

(SWOT анализа)

Квантификација процене

S - Strengths - Предности

+++ - високо значајно

W -Weaknesses - Слабости

++ - средње значајно

O - Opportunities - Могућности

+ - мало значајно

T Threats - Опасности

0 - без значајности

 

Предности (Strengths)

Квантификација процене

Постоји опредељење Факултета за унапређење квалитета и дугорочну изградњу организационе културе квалитета.

 

+++

Постоје усвојена стратегија и поступци обезбеђења квалитета, којима се дефинишу субјекти и мере за обезбеђења квалитета, у складу са стандардима Националног савета.

 

+++

Сва усвојена документа везана за обезбеђење квалитета доступна су јавности на веб страници Факултета.

 

+++

Јасно су дефинисане области обезбеђења квалитета (настава, научно-истраживачки рад, ваннаставне активности, ненаставно особље, библиотечке и информатички ресурсе и др).

 

+++

Битан фактор обезбеђења квалитета студијских програма су знања и радне способности ненаставног особља које се развијају кроз стручно усавршавање и континуирану планску едукацију за све активности које су подршка образовном процесу

++

Комисија за обезбеђење квалитета почела је, на основу предлога из раније спољашње контроле квалитета, да прати бенефите који се остварују применом Стратегије и да их периодично објављује. Тиме је постигнута већа мотивисаност свих запослених да узму учешће у њеној примени и даљем развоју

++

Оформљен је модел вредновања различитих области ваннаставних активности.

+++

 

 

Слабости (Weaknesses)

 

Квантификација процене

Због недовољног финансирања из буџета, део стандарда и поступака за обезбеђење квалитета је тешко спроводив.

 

+++

Недостатак веровања да ће се корективне мере заиста спровести.

++

 

 

Могућности (Opportunities)

 

Квантификација процене

Култура квалитета запослених је на вишем нивоу него раније.

 

+++

Факултет је корисник резултата Темпус пројеката: Tempus Project number 511044-1-TEMPUS-2010-1-UK-JPCR и Tempus Grant Agreement 2010-3205/001 001.

 

+++

Континуирана тежња млађих сарадника и студената да се Факултет унапређује.

 

+++

Повећање угледа Факултета као последица примене начела квалитета у свим аспектима рада.

 

+++

 

Опасности (Threats)

 

Квантификација процене

Мали број запослених је вољан да се ангажује у области управљања квалитетом.

 

+++

Чланови Комисије за квалитет преоптерећени су другим обавезама.

++

Не постоји дефинисана административна подршка Комисији за обезбеђење квалитета.

++

 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 1

 

Искористити резултате процеса самовредновања за унапређење свих процеса везаних за обезбеђење квалитета.

Интензивније промовисати и примењивати усвојену стратегију.

Комисија за обезбеђење квалитета треба непрекидно да унапређује и проширује стандарде и поступке за проверу квалитета, као и да уведе контролу спровођења поступака квалитета.

Председник Комисије за обезбеђење квалитета треба да буде стимулисан у складу са својим ангажманом и одговорношћу.

Ослободити чланове Комисије за обезбеђење квалитета дела других обавеза и заменити чланове који се недовољно ангажују.

Увести трајну обуку запослених о управљању квалитетом.

Потребно је вeће финансијско улагање у спровођење мера обезбеђења квалитета и предвиђање средстава у буџету Факултета за послове обезбеђења квалитета.

 

д) Показатељи и прилози за стандард 1:

 

       Прилог 1.1. Стратегија обезбеђења квалитета 2007

Прилог 1.1.а Стратегија обезбеђења квалитета 2012

Прилог 1.1.1. Одлука о усвајању стратегије 2012

       Прилог 1.2. Мере и субјекти обезеђења квалитета

       Прилог 1.3. Акциони план комисије за обезбеђење квалитета 2019/20

Прилог 1.3.1. Одлука о прихватању акционог плана 2019/20

 

Додатни прилози уз стандард 1

Прилог 1.1.1. Правилник о обезбеђењу квалитета и Измене и допуне 2019

Прилог 1.1.2. Комисија за самовредновање 2018.

Прилог 1.1.3. Историја и основни подаци о установи

Прилог 1.1.4. Циљеви и задаци Факултета

Прилог 1.1.5. Политика обезбеђења квалитета

Прилог 1.2.1. и 3.1.1.Статут пречишћен текст 2018

Прилог 1.2.1.а Извод из Статута

Прилог 1.2.2. Комисија за обезбеђење квалитета_2019