ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 6: КВАЛИТЕТ НАУЧНОСТРАЖИВАЧКОГ, УМЕТНИЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА

 

 

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 6

 

 

Jединство образовног, научно-истраживачког и стручног рада, као и интегрисаност истраживачких метода и резултата истраживања у наставне програме академских и докторских студија које Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у своме раду остварује, постиже се активним радом наставника и сардника. на осмишљавању, припреми и реализацији научно-истраживачких, стручних и других врста пројеката.

Факултет обавља научноистраживачку делатност у циљу подизања квалитета наставе, усавршавања наставног подмлатка, увођења студената у научни рад, као и стварања материјалних услова за рад и развој Факултета и Универзитета. Циљеви научноистраживачке делатности су и:

-     развој науке, технологије и образовања ради подстицања привредног развоја, повећања друштвеног производа и подизања стандарда грађана и квалитета живота;

-     очување и развој општег фонда знања, као услов за укључивање у светске интеграционе процесе; очување и развој укупних научноистраживачких потенцијала (научноистраживачких и образовних институција, научних кадрова и научноистраживачке инфраструктуре);

-     подизање општег нивоа технологија у привреди и обезбеђивање конкурентности роба и услуга на домаћем и светском тржишту;

-     успостављање међународне научне сарадње ради брже интеграције у светске научне, привредне, друштвене и културне токове и укључивaње у европски истраживачки простор;

-     организовано и систематско подстицање мобилности истраживача, односно истраживачког особља у оквиру српског и европског истраживачког простора.

 

Научни рад на Факултету остварује се кроз основна, примењена и развојна

истраживања, и оспособљавањем кадра за научноистраживачки рад. Научноистраживачки рад обавља се и организује у складу са законом и општим актом Факултета.

За остваривање и организовање базичних, развојних и примењених истраживања и стручног рада на Факултету постоје одговарајући ресурси, који одговарају нормативима, што се доказује успешном поновном акредитацијом Факултета као научно-истраживачке организације од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја (Одлука о акредитацији за обављање научно-истраживачке делатности бр. 660-01-000/12/27 од 02.02. 2016. године). Одређивање истраживачких стратегија, садржај и резултати научних, истраживачких и стручних активности усклађени су са стратешким циљем Факултета, као и са националним и европским циљевима и стандардима високог образовања, што је истакнуто Програмом научноистраживачког рада Природно-математичког факултета у Крагујевцу за период 2016-2020.

На Природно-математичком факултету остварује се високи ниво образовног рада што је омогућено између осталог и знањима до којих наставници и сарадници долазе спровођењем континуираног научног и стручног рада. Наставници, сарадници и истраживачи запослени на Факултету ангажовани су на бројним фундаменталним, иновационим, развојним и другим националним и међународним пројектима у области природно-математичких наука: хемије, биохемије, биологије, екологије, физике, математике и информатике и заштите животне средине (Табела 6.1). Реализација већег броја пројеката остварује се на Факултету, а део истраживања обавља се у другим истраживачким установама у земљи и иностранству, са којима наш факултет има дугогодишњу успешну сарадњу. Факултет перманентно ради на стварању оптималних услова за научноистраживачки рад, усавршавању постојећег наставног кадра у земљи и у иностранству (Прилог 5.3.), као и на сталном ангажовању младих истраживача (студената докторских студија) у рад на пројектима. Током 2018. године пројектима је прикључен већи број младих истраживача на основу одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а у оквиру акције ангажовања 1000 младих истраживача у Србији.

Факултет систематски прати и оцењује обим и квалитет истраживачког рада наставника и сарадника и подстиче их да се активно баве научним и истраживачким радом и да што чешће објављују резултате свога рада. Учешће запослених на научним скуповима националног, регионалног и светског значаја подстиче се пре свега одобравањем плаћених одсуства и обезбеђивањем потребне документације за конкурисање за средства код Минисарства просвете, науке и технолошког развоја, а на жалост много мање издвајањем из сопствених средстава Факултета, због недостатка средстава.

Факултет помаже наставницима и сарадницима у научноистраживачком раду и развојем информационих система, као и набавком уџбеника и друге стручне литературе.

На Факултету се приликом избора у звање наставника, доследно примењују критеријуми који се односе на научно-истраживачки и стручни рад, у складу са препоруком Националног савета за високо образовање. Ови критеријуми Факултета су у складу са критеријума других високошколских установа природно-математичког поља, а у неким случајевима и значајно строжији, премашујући минималне услове дате у препорукама Националног савета за високо образовање.

Избор и именовање наставника и ментора на студијским програмима докторских студија се сваке школске године обавља по тренутно тренутно важећим стандардима за акредитацију студијских програма докторских студија у оквиру природно-математичког образовно-научног поља. Евидентно је (из Табеле 6.7) да сви ментори Факултета имају далеко више од минимално потребних 5 радова у протеклих 10 година.

Референце наставника из одређених научних области одговарају садржају предмета који су им поверени акредитацијом, што потврђује високу усаглашеност научног и образовног рада наставника на основним, мастер и докторским академским студијама, што се потврђује увидом у књиге наставника и књиге предмета на студијским програмима.

На основу следећих навода експлицитно се може указати на квалитет научностраживачког рада запослених на Природно-математичком факултету у Крагујевцу:

-      запослени на Факултету су у периоду од 2016 до 2018. године публиковали укупно 500 радова са SCI листе, и то: 158 у 2016. години, 157 у 2017. години, 185 у 2018. години (Tабела 6.4), при чему је уочљив тренд пораста публиковања радова;

-      Факултет је носилац 16 међународних пројеката и пројеката програма фундаменталних истраживања које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (Табела 6.1), а запослени на Факултету ангажовани су и на научностраживачким пројектима чији су руководиоци запослени на другим НИО у земљи, тако да укупно 166 запослених наставника и сарадника (89,73%) учествује у раду на пројектима (Табела 6.2);

-      поред пројеката основних истраживања, запослени на Факултету ангажовани су и на другим међународним (билатералним или мултилатералним) и домаћим пројектима (Табела 6.6);

-      активности на пројектима теку у складу са Програмом научноистраживачког рада Природно-математичког факултета у Крагујевцу, а истовремено, Факултет непрекидно ради на укључивању младих истраживача (студената докторских студија) на пројекте (Прилог: Програм развоја научноистраживачког подмлатка).

-      у последње три школске године (2016/17, 2017/18 и 2018/19) на Факултету је одбрањено укупно 38 докторских дисертација (Табела 6.5);

-      сви запослени у својству наставника, виших научних сарадника и научних сарадника на Факултету задовољавају прописане услове за менторе, а списак ментора за школску 2018/19 дат је као прилог (Табела 6.7);

-      Универзитет у Крагујевцу се 2017. године први пут нашао на престижној Шангајској листи која рангира најбоље универзитете и најбоље научне области и то зa област математике. Наш Универзитет се нашао међу 500 најбоље пласираних високошколских институција у свету. Највећи допринос су дали наставници и сарадници са Института за математику и информатику ПМФ-а у Крагујевцу. Овај успех је поновљен 2018. и 2019. године.

 

Факултет има интензивну међународну сарадњу (прилог) и непрекидно ради на усавршавању својих кадрова у земљи и у иностранству. На основу развијене научне сарадње великог броја запослених на Факултету са страним универзитетима, наставници, сарадници и истраживачи повремено бораве на страним универзитетима. Боравке најчешће финансира надлежно Министарство Републике Србије или се врши посредством различитих програма владиних и невладиних организација. Поред тога, честе посете страних истраживача и гостујућих професора представљају вид развијања међународне сарадње, унапређења рада и мобилности у спрези са унапређивањем наставног процеса, првенствено на докторским студијама.

 

На Факултету постоје кадровски, просторни и материјални услови за научностраживачки рад. Факултет непрекидно ради на одржавању и опремању постојећих научних лабораторија. Средстава за набавку се обезбеђују од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, средствима од реализације међународних пројеката (ТЕМПУС, ФП7), од стране пројеката других Министарстава, пројеката са привредом, донација из земље и иностранства и средстава остварених пружањем услуга и реализацијом закључених уговора са наручиоцима посла. Списак опреме приказан је у Табели 11.2, уз напомену да је новим пројектима за период 20112017. година добијена значајна опрема за рад, док је део тренутно у фази набавке.

Стручна и научна литература се редовно набавља, а развијена је и богата издавачка делатност. Важан је податак да је Природно-математички факулет у Крагујевцу издавач међународног часописа Comunications in mathematical and computer chemistry (МATCH), који је изузетно цењен научни часопис са високим ИФ (на пример за 2015. годину ИФ је изосио 3.858). Факултет издаје и два научна часoписа од националног значаја: Kragujevac Journal of Mathematics и Kragujevac Journal of Science, оба у категорији М51.

Знања до којих Факултет долази спровођењем одређених научно-истраживачких и професионалних активности ажурно се укључују у постојећи наставни процес, тако да је ужа научна област наставног особља у директној функцији наставе.

 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу остварио је циљеве и испунио стандарде постављене стандардом 6, јер:

  запослени на Факултету се поред наставних активности активно баве научностраживачким радом

  на Факултету се реализује значајан број научноистраживачких, стручних и других пројеката

  Факултет стално прати и оцењује обим и квалитет научноистраживачког рада запослених и подстиче запослене на активан научноистраживачки рад

  резултате научноистраживачког рада запослени публикују у познатим међународним и домаћим часописима

  запослени на Факултету резултате свог научноистраживачког рада активно укључују у наставни процес кроз предавања, израду завршних, мастер радова или докторских дисератција

  Факултет одобрава студијске боравке и учешће на конференцијама запослених у циљу непрекидног усавршавања и праћења европских и светских трендова

Факултет обавља издавачку делатност

Факултет у оквиру својих могућности материјално помаже куповину и одржавање опреме за несметан научноистраживачки рад запослених

Садржај и резултат научноистраживачког и стручног рада усмерава се ка реализацији циљева Факултета, тако да буду у складу са националним и Европским стандардима високог образовања

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

 

(SWOT анализа)

Квантификација процене

S - Strengths - Предности

+++ - високо значајно

W -Weaknesses - Слабости

++ - средње значајно

O - Opportunities - Могућности

+ - мало значајно

T Threats - Опасности

0 без значајности

 

Предности (Strengths)

Квантификација процене

Одобрени број пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја за период 2011 2017.

 

+++

Постоје Програм научно-истраживачког рада ПМФ-а, Програм развоја научно-истраживачког кадра (којим се дефинише брига о научно-истраживачком подмлатку) (Додатни прилози уз стандард 6) и Правилник о раду на основу којих се врши финансирање финансирање научно-истраживачког рада.

 

+++

Утврђени су критеријуми за суфинансирање учешћа наставника и сарадника на научним скуповима на основу критеријума надлежног Министарства.

 

+++

Обезбеђен је сталан и неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику, као и информационим технологијама које се у значајном обиму могу користити у научно-истраживачке и образовне сврхе.

+++

Постоји одговарајућа и савремена техничка, лабораторијска и друга опрема.

++

Постоји усаглашеност образовног, научноистраживачког и стручног рада.

+++

Садржај научноистраживачког и стручног рада усаглашен је са стратешким опредељењем земље и европским циљевима.

 

Перманентност научног истраживања и међународне сарадње.

+++

Активно укључивање резултата истраживања у наставни процес.

+++

Подстицање наставника и сарадника на публиковање резултата истраживања.

++

 

Слабости (Weaknesses)

 

Квантификација процене

Постојећи извори финансирања нису довољни.

 

+++

Недовољно адекватне лабораторијске и друге опреме за подизање обима и квалитета извођења научноистраживачког рада.

 

 

++

Недостатак моћних рачунарских ресурса који би били јавно доступни.

 

++

 

Могућности (Opportunities)

 

Квантификација процене

Покретање нових пројеката.

 

+++

Набавка додатне лабораторијске и друге потребне опреме за интензивније укључивање наставног особља и студената у експериментална истраживања.

 

+++

Унапређење постојећих и развитак нових области експерименталних истраживања.

 

++

 

Опасности (Threats)

 

Квантификација процене

Ограниченост простора, лабораторијских и људских ресурса за адекватну реализацију различитих делатности из домена научно-истраживачког рада.

 

++

 

 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 6

 

Ø Природно-математички факултет уложиће напоре за повећање броја публикованих радова запослених, пре свега у истакнутим међународним часописима.

Ø Факултет ће се трудити да одржи квалитет научноистраживачких (домаћих, међународних, билатералних и мултилатералних) пројеката на којима су ангажовани запослени.

Ø Факултет ће и даље одржавати квалитет одбрањених докторских дисерација који се огледа у броју публикованих радова из дисертација.

Ø Факултет ће радити и даље на унапређењу простора, библиотеке, набавци нове и одржавању постојеће опреме за рад истраживача.

Ø Наставиће се са ангажовањем младих истраживача у научноистраживачким пројектима.

Ø Развијаће се нова и одржавати постојећа сарадња са иностраним универзитетима.

 

д) Показатељи и прилози за стандард 6:

 

     Табела 6.1. Назив текућих научноистраживачких пројеката чији су руководиоци

наставници стално запослени на Факултету.

     Табела 6.2. Списак наставника и сарадника запослених у високошколској институцији,

учесника у текућим домаћим и међународним пројектима.

     Табела 6.3. Збирни преглед научноистраживачких и уметничких резултата у установи

у претходној календарској години према критеријумима Министарства.

     Табела 6.4. Списак SCI-индексираних радова по годинама за претходни трогодишњи

период.

     Табела 6.5. Листа одбрањених докторских дисертација у претходне три школске

године.

     Табела 6.6. Списак стручних и уметничких пројеката који се тренутно реализују у

установи чији су руководиоци наставници стално запослени на Факултету

     Табела 6.7. Списак ментора према тренутно важећим стандардима који се односи на

испуњеност услова за менторе у оквиру образовно-научног, односно

образовно-уметничког поља, као и однос броја ментора у односу на

укупан број наставника у високошколској установи.

     Прилог 6.1. Награде и признања наставника, сарадника и студената за остварене

резултате у научноистраживачком раду за период од 2015. године

     Прилог 6.2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан

број наставника и сарадника на високошколској установи

Прилог 6.3. Однос броја SCI-индексираних радова у односу на укупан број

наставника и сарадника на високошколској установи у 2018. години.

Додатни прилози уз стандард 6

Прилог. 6.4. Одлука о акредитацији Факултета као НИО 2016.

Прилог 6.5. Програм научно-истраживачког развоја Факултета за период 2020-

2024.

Прилог 6.5.а. Одлука ННВ-а о прихватању Програма НИР-а

Прилог 6.6. Програм развоја научно-истраживачког подмлатка за период 2020-

2024.

Прилог 6.6.а Одлука ННВ-а о прихватању Програма развоја подмлатка.

Прилог 6.7. Правилник о раду Факултета.

Прилог 6.8. Сарадња Факултета са привредом у периоду 2015-2018.