ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 3:

 

 

СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

 

 

а) Опис стања, анализа и процена стандарада 3

 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу је Статутом Факултета и документима Стратегија обезбеђења квалитета (Прилог 1.1.), Политика обезбеђења квалитета и Правилник о обезбеђењу квалитета установио институционални систем обезбеђења квалитета. Систем обезбеђења квалитета успостављен је формирањем надлежних комисија и тела, дефинисањем области стандарда и надлежности и задатака свих субјеката у систему обезбеђења квалитета. Тиме је омогућено систематско и ефикасно спровођење поступака за обезбеђење квалитета у свим областима делатности Факултета (образовнoј, научнoј и стручној), као и континуирано праћење и контрола квалитета у процесу самовредновања.

Статутом Факултета су одређене све потребне статутарне одредбе које се односе на систем обезбеђења квалитета, послове и одговорности наставника, сарадника, ненаставног особља и студената Факултета у домену праћења и унапређења квалитета, као и надлежности, одговорност и ангажовање стручних тела и органа Факултета (Наставно-научног већа, органа управљања и органа пословођења).

Субјекти обезбеђења квалитета су стручни органи Факултета: Комисија за обезбеђење квалитета, Наставно-научно веће Факултета, Веће Катедри: за математику и информатику, за хемију, за биологију и екологију, за физику и Веће Катедре општеобразовних предмета, ненаставно особље и студенти Факултета (својим активностима у Студентском парламенту Факултета, као и студентским организацијама на Факултету).

Статутом Факултета, Правилником о систематизацији послова и радних задатака, Правилником о раду студентског парламента, Правилником о обезбеђењу квалитета, као и другим општим актима Факултета регулисана су права и обавезе наведених субјеката у поступку обезбеђења квалитета.

Усвојени стандарди и поступци за обезбеђење квалитета доступни су јавности и објављују се на огласној табли Факултета, као и на сајту Факултета.

Наставно-научно веће Факултета је у циљу даљег побољшања досадашњих високих резултата у раду Факултета, образовало Комисију за обезбеђење квалитета као основни субјект система за обезбеђење квалитета, која има примарну надлежност за иницирање предлога за обликовање система квалитета и у чији састав улазе наставници, сарадници, ненаставно особље и студенти. Ова Комисија спроводи детаљну анализу свих аспеката везаних за квалитет и предлаже Наставно-научном већу стандарде и поступке за обезбеђење квалитета.

Комисија за обезбеђење квалитета има 13 чланова у звању наставника и сарадника, 2 члана представника ненаставног особља и 4 студента (укупно 19). Студенти су укључени и имају активну улогу, како у процесу самовредновања, тако и у процесу дефинисања политике квалитета на Факултету. Предлог за чланове Комисије из реда студената утврђује Студентски парламент на начин предвиђен Правилником о студентском парламенту. У циљу укључивања што више запослених и студената у систем обезбеђења квалитета, Факултет је раније на сваких 5 година формирао нову Комисију за обезбеђење квалитета, а од 2018. године формира је на 3 године. Прву Комисију за обезбеђење квалитета на Факултету формирало је Наставно-научно веће Одлуком бр. 140/IV-2 од 06.03.2008. године, другу 30.01.2013. године, Одлуком бр. 80/XIX-2, трећу 31.01.2018. године је Одлуком број 70/XV-1, а 2019. године формирана је актуална комисија одлуком бр. 230/XIII-1 од 24.04.2019. (Прилог 3.1.).

Извори и начини прикупљања података које користе органи Факултета приликом процене квалитета рада одређени су правилницима (наведени у стандарду 2). Комисија за обезбеђење квалитета, као највиши орган задужен за квалитет, анализира и доноси извештај о квалитету рада и услова рада на Факултету, доноси календар активности, предлаже акте везане за квалитет рада и предлаже превентивне и корективне мере.

Студенти својим активностима у Студентском парламенту, Наставно-научном већу, Савету и Комисији за обезбеђење квалитета и Комисији за самовредновање значајно доприносе оцењивању квалитета рада Факултета. Редовно периодично анкетирање студената према Правилнику о вредновању квалитета рада наставника и сарадника и дефинисаним поступцима за обезбеђење квалитета наставног процеса и студијских програма о перцепцији квалитета студијских програма, наставног процеса, литературе, библиотечких и информатичких ресурса, педагошког рада наставника и сарадника, рада Факултетских служби и других релевантних чинилаца представља важан извор података за анализу рада Факултета и процењивање квалитета. Анкете се спроводе редовно, сваке школске године на крају зимског и летњег семестра. На основу резултата анкета, Комисија за обезбеђење квалитета идентификује слабе тачке и формулише предлоге корективних мера, које затим шаље Наставно-научном већу на усвајање. Факултет је од 2017. године прешао на електронско спровођење анкете, што је допринело већој излазности.

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу остварио је циљеве и испунио стандарде постављене стандардом 3, јер:

  Систем обезбеђења квалитета се примењује. Постоји документ Стандарди и поступци обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу којим су дати интерни стандарди и поступци обезбеђења квалитета и утврђене надлежности појединих субјеката у систему поступака обезбеђења квалитета

  постоји Комисија за обезбеђење квалитета

  чланови Комисије за обезбеђење квалитета и Комисије за самовредновање су током година стекли већу стручност у пословима спровођења контроле квалитета

  Статут јасно дефинише састав, рад и надлежности Комисије за обезбеђење квалитета, као и односе Комисије са пословодним и стручним телима Факултета, наставницима, сарадницима, осталим запосленима и студентима

  сва документа везана за систем квалитета доступна су запосленима, студентима и јавности све време

  Факултет од 2017. године спроводи електронско анкетирање студената, а анкете су анализиране и узете у обзир приликом утврђивања корективних мера

  документа система квалитета садрже све потребне елементе према упутству Комисије за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа

 

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

 

(SWOT анализа)

Квантификација процене

S - Strengths - Предности

+++ - високо значајно

W -Weaknesses - Слабости

++ - средње значајно

O - Opportunities - Могућности

+ - мало значајно

T Threats - Опасности

0 без значајности

 

Предности (Strengths)

Квантификација процене

Постоји Комисија за обезбеђење квалитета која редовно заседа и ради на примени система квалитета.

 

+++

Сва усвојена документа везана за обезбеђење квалитета доступна су јавности на веб страници Факултета.

+++

Надлежности органа управљања, пословођења и Комисије за обезбеђење квалитета јасно су дефинисане Статутом Факултета.

+++

Надлежности наставника, сарадника, студената и стручих тела јасно су дефинисане Статутом Факултета.

 

+++

На основу анализе процене испуњености стандарда доносе се корективне и превентивне мере.

 

++

Факултет је корисник резултата Темпус пројеката и Еразмус + пројекта, којима је значајно повећан квалитет наставног процес

++

 

Слабости (Weaknesses)

 

Квантификација процене

Део стандарда и поступака за обезбеђење квалитета је тешко спроводив због недовољног финансирања из буџета Републике.

 

++

Нису предвиђене казнене мере ако запослени одбију да учествују у активностима везаним за квалитет, као ни мере за стимулацију учешћа запослених и студената, већ је све препуштено њиховој слободној вољи.

 

++

 

Могућности (Opportunities)

 

Квантификација процене

Култура квалитета запослених је на вишем нивоу него раније.

 

++

Стална тежња млађих сарадника и студената да се Факултет унапређује.

++

Повећање угледа Факултета дошло је као последица примене начела квалитета у свим аспектима рада.

 

++

 

 

Опасности (Threats)

 

Квантификација процене

Мали број запослених вољан је да се ангажује у области управљања квалитетом.

 

+++

Не постоји дефинисана административна подршка Комисији за обезбеђење квалитета.

++

Чланови Комисије за квалитет су преоптерећени другим обавезама.

 

+

 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 3

 

Комисија за обезбеђење квалитета треба да уведе контролу спровођења поступака квалитета и на основу резултата контроле ревидира план рада и поступака обезбеђења квалитета.

Комисија за обезбеђење квалитета треба да тражи могућности за нове прилазе и корективне мере које проистичу из резултата анкета.

Чланове Комисије за квалитет треба ослободити дела других обавеза и заменити чланове Комисије за квалитет који се недовољно ангажују.

Потребно је наставити са спровођењем едукације запослених о управљању квалитетом.

 

д) Показатељи и прилози за стандард 3

       Прилог 3.1. Комисија за обезбеђење квалитета из 2008, Комисија за обезбеђење

квалитета 2013. Комисија за обезбеђење квалитета 2018. и 2019.

Опис рада Kомисије за обезбеђење квалитета

Прилог 3.1.1. Релевантни изводи из Статута Факултета (који одређују надлежности

субјеката контроле и обезбеђења квалитета Факултетa

       Прилог 3.2. Списак свих анкета

       Прилог 3.3 . Документи о анализи резултата анкета о усвајању корективних и

превентивних мера и Анализа расположивих статистичких

параметара успеха студената, анкета студената

 

Додатни прилози уз стандард 3

Правилник о раду студентског парламента

Правилник о систематизацији 2018

Правилник о студентском вредновању квалитета рада